Erillinen noun declension

Finnish
82 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
erillinen
separate
erillinen
separate
erillisen
separate
erillisen
(of) separate
erillistä
(part of) separate
erillisessä
(in) separate
erillisestä
(out of) separate
erilliseen
(into) separate
erillisellä
(at) separate
erilliseltä
(from) separate
erilliselle
(onto) separate
erillisenä
(as) separate
erilliseksi
(into) separate
erillisettä
(without) separate
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
erilliset
separate
erilliset
separate
erillisten
(of) separate
erillisiä
(part of) separate
erillisissä
(in) separate
erillisistä
(out of) separate
erillisiin
(into) separate
erillisillä
(at) separate
erillisiltä
(from) separate
erillisille
(onto) separate
erillisinä
(as) separate
erillisiksi
(into) separate
erillisin
(with) separate
erillisittä
(without) separate
erillisine
(together with) separate

Examples of erillinen

Example in FinnishTranslation in English
"Haluatteko yhteisen vai erillisen tilin?"Do you prefer separate or joint checking accounts?
- Asetin asejärjestelmälle erillisen lukituskoodin.I created a separate lock-out code for that system.
- Järjestän erillisen kanavan ja käännän heidän keskustelunsa.I'll set up a separate channel and translate their conversation.
- Käytän sitä vain maksamaan erillisen puhelimeni.Uh... I only use it to pay for my separate phone.
- Meillä on lupa tutkia laukut. Paitsi jos se on lukittu. Tarvitsette erillisen luvan.We have bags listed in warrant,so we can search it... not if it's locked.You need a separate warrant... true,but we can confiscate it.
- Kaksi erillistä huonetta.- Two separate rooms.
- On kaksi erillistä juttua.- There are two separate frolics here.
- Teemme viisi erillistä liityntä- pistettä, kaikkien täytyy laueta samanaikaisesti.We're setting up five separate access points, and they all have to be ready to go simultaneously.
- Tiedät kai, että meillä on kaksi erillistä huonetta nyt?You do know we have two separate rooms now, right? Sorry.
-Miksei? -Emme tarvitse erillistä osastoa.There shouldn't be a separate Animal Control Department.
- Kerros on erillisessä sähköverkossa.What if they cut the power? This floor is on an entire separate grid.
- Se on erillisessä pussissa.It's in a separate pouch, okay?
- Tiimini jäsenet olivat erillisessä tutkimuksessa, - kun he näkivät Evan Lee Hartleyn.- Members of my team were engaged in a separate investigation when they saw Evan Lee Hartley.
Kaikki tieto Kim Hyun Junista tietysti tuhottiin, - mutta tämä tietokanta on säästynyt, koska se oli erillisessä järjestelmässä.Of course, everything on Kim Hyun Jun was destroyed, but this database must have been spared as it was in a separate system.
Lääkeostot ovat erillisessä osassa kirjan alussa.You won't find the drug purchases there. They're in a separate section, in the front.
Bunk Morelandilla on pidätysmääräys Partlow'lle erillisestä murhasta.Bunk Moreland has a warrant on Partlow for a separate homicide.
Mexicon maat jaetaan kansan kesken tasavertaisesti - ja otetaan käyttöön monikantainen hallintomuoto, - joka koostuu kolmesta erillisestä mutta tasavertaisesta haarasta.Two: That the land of Mexico... be redistributed equally among the people... and a proportional system of government be established... consisting of three separate, but equal, branches... the legislative, the executive and the judicial.
Tuhoudutte, jos et vedä erillisestä kytkimestä.'You're gonna crash if you don't hit the separate switch.
Tämä on kuitenkin seurausta erillisestä tapahtumasta.This, however, is the result of a separate incident.
Täysin erillisestä kehitysopin haarasta.A completely separate branch of evolution.
Extravaahto erilliseen kuppiin.The extra foam in a separate cup.
H. G. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russel ja sadat muut - rotuhygienistit jatkuvasti kerskailivat kuinka johtava luokka - uskoo kuuluvansa erilliseen, kehittyneempään lajiin - kuin tavallinen kansa.H. G. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russel and 100s of other - eugenicists constantly bragged about how the establishment - believe themselves to be a separate, more advanced species - than the common man.
Hän kätki tietonsa erilliseen, salaiseen paikkaan.He hid his data in a separate secret place.
Hän vei minut erilliseen huoneeseen, missä olimme kahden.He took me into a separate room, where we were alone.
Höyryn paine nostaa kiehuvan veden kattilasta - erilliseen kannuun, jossa teepussit ovat.Eventually, the water boils, and steam pressure forces the water out of the kettle and into a separate pot containing your teabags.
Voimme karata erillisellä aluksella!We can break free! It's a separate ship! Hurry!
- Se oli erilliseltä pankkitililtäni.It was from my separate bank account.
Itse elin näytti minusta erilliseltä osalta - tai kokonaisuudelta.The... organ itself seemed like a separate thing, a separate entity to me.
Järjestelmän lukkiutuminen näyttää olevan eristetty erilliselle kristallille muistin ohjauksesta.Its system log seems to be isolated on a separate crystal.
Mutta tiedoksi niille, jotka eivät ole käyneet seudullamme, - olemme jakautuneet neljälle erilliselle alueelle.But for those of you who have never been in my neighborhood... we 're split up into four separate areas.
"omana erillisenä alueena -"as a separate freestanding territory...
Ei oikeastaan erillisenä lajina.Not really a separate species.
Hajoita ja hallitse on mottona. Niin kauan kun ihmiset näkevät itsensä erillisenä kaikesta muusta, he antavat orjuuttaa itsensä täysin.Divide and Conquer is the motto, and as long as people continue to see themselves as separate from everything else, they lend themselves to being completely enslaved.
Kaikki osat samaa kokonaisuutta, mutta erillisenä ja yksin. Aina ajautumassa hitaasti erilleen.All part of the same whole but still separate and alone and always drifting slowly apart.
Mutta ei kahtena erillisenä kertana.But not two separate times.
Kiitos, Jumala. Minun tekemisestäni erilliseksi ja kokonaiseksi.Thank you, God, for making me separate and whole.
Olen pahoillani siitä että, - että sanoin verisuontasi erilliseksi ihmiseksi.I just want to say that I'm sorry I referred to the vein as a separate person.
Syyskuun yhdennentoista jälkeen Silverstein vaati 7,2 miljardia dollaria vakuutusyhtiöiltä. Esittäen, että kumpikin kone lasketaan erilliseksi terroriteoksi.After September 11th, Silverstein demanded $7.2 billion dollars form his insurers, claiming that each plane counted as a separate act of terrorism.
Toisin sanoen henkilö, jolla on epätavallinen yhteys siihen, mitä - Carlos Castaneda kutsuu "erilliseksi todellisuudeksi".A person with an unusual connection to what Carlos Castaneda called "the separate reality."
Tätä aluetta ei ole järkeä jättää erilliseksi.It makes no sense to retain this bit as a separate section. No sense at all.
- Emme, meillä on erilliset makuuhuoneet.No, we have separate bedrooms.
- Enpä usko. Olen erilliset tilit -tyyppinen nainen.I'm a separate accounts kind of woman.
- Heillä on erilliset makuuhuoneet.- They sleep in separate bedrooms?
- Lapsillani on erilliset aivot, Frank.My children have separate brains, Frank.
- Teemmekö erilliset listat?-You want it listed separately? .
Kuistilla erillisten makuuhuoneitten ulkopuolella.On a veranda outside their separate cubicles.
Lopettakaa erillisten tapahtumien yhdistäminen toisiinsa.Guys, guys. Stop, stop connecting separate dots with invisible lines.
"Jos luovutuspyyntöön sisältyy erillisiä rikoksia -"If the request for extradition "includes several separate offenses each of which is punishable under the laws..."
- Ne eivät ole täysin erillisiä.The two things aren't entirely separate.
- Ne olivatkin erillisiä tapahtumia?They were separate events?
- Newtonin aika ja tila ovat erillisiä.For Newton, space and time are separate.
- Nämä ovat erillisiä asioita.The questions of sterilization and deportation are separate.
"15 kuukautiset Brodien kaksoset ovat erillisissä sängyissä ensimmäistä kertaa elämässään."The 15-month-old Brodie twins "are in separate cots for the first time in their lives.
Armeijan lainsäädännön perusteella A-Teamin jäsenet todetaan syyllisiksi. Heille vaaditaan vankilatuomiot erillisissä vankiloissa, kymmeneksi vuodeksi.In accordance with the Uniform Code of Military Justice, this court is rendering guilty verdicts for each member of this Alpha Unit, or A-Team, and mandating incarceration in separate maximum-security facilities
Emme voi nukkua erillisissä sängyissä.Twin beds? I can't sleep in separate beds.
Klo 10.31 poliisi havaitsi lukumäärän epäilyttäviä zombihyökkäyksiä - erillisissä, mutta vierekkäisissä paikoissa.At10:31thismorningEast Missionpolice... discovereda numberasuspected of zombie attacks, inseparate,butcontiguouslocations.
Kuuluuko litkun olla erillisissä kerroksissa?is the stuff inside supposed to be separated like this?
Aloita vaikka erillisistä makuuhuoneista.You could start with the separate bedrooms.
Biisi koostuu erillisistä raidoista.A song is just a bunch of separate tracks, all working together.
En tiennyt kuinka halusit tiedustelutiedot näytettävän. Että pidätkö aikajärjestyksestä - vai aakkosjärjestyksestä. Vai erillisistä mapeista.I didn't know how you liked intel presented at impromtus, if you like it chronologically with an alphabetical key, or if you just like separate folders with access tabs.
Liiton säännöt erillisistä suihkuista ja vessoista ja niin edelleen...Union rules about separate showers and toilet facilities and so on...
Miranda ja Steve pääsivät yksimielisyyteen vain erillisistä vaippakasseista.That night, the only thing Miranda and Steve could agree on was separate diaper bags.
Kasvoni ja vartaloni pilkotaan erillisiin osiin - ja ne arvostellaan pienintä yksityiskohtaa myöten.- Uh... No. My face and my body are chopped up into separate pieces... and they are judged down to the last minute detail.
Kun varoja ei riitä erillisiin asuntoihin.Folks who couldn't afford separate residences.
Minä hautasin teidät, - erillisiin arkkuihin, matkapuhelimet kädessä.l buried you . Each in separate coffins with cellphone at hand .
Presidentti ja varapresidentti on kuljetettu erillisiin kohteisiin.The President and Vice President have been taken to separate, secure locations.
Me matkustamme erillisillä lentoyhtiöillä.We travel on separate airlines.
Nämä kaksi kapinallista, jotka olivat kulkeneet samanlaisilla, mutta erillisillä poluilla, viimein tapasivat kasvokkain.These two revolutionaries, who, up until then, had been on similar but separate paths finally met face-to-face.
Se on kuin kolmiulotteinen shakki ja hän yrittää kertoa meille useita tarinoita jotka vaikuttavat erillisiltä mutta eivät ole sitä.This is like three-dimensional chess. And he's trying to tell us several stories that appear to be separate but actually are not.
He haluavat tietää syyn erillisille poistoille.And they want to know why 2 separate extractions.
Annamme tiedotteita - joissa selitetään eri pidätykset erillisinä tapahtumina - joilla ei ole mitään tekemistä sarja-ampujan kanssa.So we're issuing press releases explaining the separate arrests as isolated, distinct incidents that have nothing to do with a serial sniper.
En halua tehdä oloasi kiusalliseksi. Kysyn vain. Hiukset kasvavat erillisinä alueina.I don't mean to make you uncomfortable, I'm just asking... because there are, like, a couple of separate areas.
Et voi pitää roolejasi erillisinä.I'm not doing this in the house! You can't keep it separate.
Kaikkia yli 10 000 dollarin siirtoja - voidaan käsitellä erillisinä rikoksina, jokaisesta voidaan tuomita viideksi vuodeksi vankeuteen.Now each transfer in excess of $10,000 can be treated as a separate felony and each count is punishable by up to five years in prison.
Käsittelemme tapauksia erillisinä.We are treating them as separate cases... until the evidence tells us otherwise.
Emmekä voi jakaa aluetta erillisiksi maatiloiksi.And as for taking new lands in hand, we won't be running it separately.
Niitä luultiin erillisiksi, mutta sitten huomattiin, ettei niin ollut.Okay. Now, they thought they were disconnected, separate. But, indeed, they found out that they weren't.
- Ei erillinen ryöstö. Olemme yhdessä.Uh, not a separate robbery we're together.
- Ei, luulin, - ettei se tapahtunut Italiassa, että jokainen alue on erillinen.- No, I thought... that didn't happen in Italy, that each region is separate.
- Joten tämä on erillinen tapahtuma,- kuin se yksi pankissa.so this is a separate incident from the one at the bank.
- Me olemme erillinen osasto, - jolla on hieman erikoisempi osa-alue.We're a separate division with a more specific focus.
- Mikä erillinen tili?What separate account?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

edellinen
previous
edullinen
advantageous
elollinen
organic
erikoinen
special
erilainen
different
erinäinen
particular
erityinen
special
evällinen
finny
koillinen
northeastern
laillinen
legal
äkillinen
sudden

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

erilaistumaton
unspecialized
erinäinen
particular
epäjatkuva
discontinuous
epälojaali
disloyal
epätodenmukainen
untruthful
epäröivä
hesitant
eskimokielinen
some
espoolainen
some
epiduraali
epidural
esteetön
unobstructed

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'separate':

None found.
Learning languages?