Erilainen noun declension

Finnish
115 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
erilainen
different
erilainen
different
erilaisen
different
erilaisen
(of) different
erilaista
(part of) different
erilaisessa
(in) different
erilaisesta
(out of) different
erilaiseen
(into) different
erilaisella
(at) different
erilaiselta
(from) different
erilaiselle
(onto) different
erilaisena
(as) different
erilaiseksi
(into) different
erilaisetta
(without) different
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
erilaiset
different
erilaiset
different
erilaisten
(of) different
erilaisia
(part of) different
erilaisissa
(in) different
erilaisista
(out of) different
erilaisiin
(into) different
erilaisilla
(at) different
erilaisilta
(from) different
erilaisille
(onto) different
erilaisina
(as) different
erilaisiksi
(into) different
erilaisin
(with) different
erilaisitta
(without) different
erilaisine
(together with) different

Examples of erilainen

Example in FinnishTranslation in English
"Eräänä tähtikirkkaana yönä, Varjo kuuli erilaisen äänen."Yet one starlit night, The Shadow heard a different voice.
"Taidanpa tehdä yhdestä erilaisen." Ja arvaa mitä Hän tekee?"I'm gonna make this one different." And you know what he does?
- Halusitko erilaisen vastauksen?You wanted a different answer? No, no.
- Hänen muutoksensa teki siitä erilaisen.-His twist made it different.
- Jos Gemma olisi raiskattu - Johnin aikana, - hän olisi kirjoittanut aivan erilaisen kirjan.If Gemma had gotten raped on John's watch he'd have written a whole different book.
"Cherchez la femme" sijaan yritän joitain erilaista, "cherchez l'homme".Instead of "cherchez la femme" I'm gonna try something different... "cherchez l'homme".
"Halusin jotain erilaista." Vihreän paidan."I just wanted something different... " with your green shirt!
"Minä haluan tehdä jotain erilaista."You know, it's like wearing stripes and plaid. For me, I want to do something different.
"Tämä on erilaista."This is different.
"Voi, Mars on planeetta jossa elämä on erilaista - turvallista, puhdasta ja kaunista"."Oh, Mars is a planet where life's different-- safe, clean and pretty."
Bändit kuten Diamond Head, Iron Maiden ja Saxon olivat kasvaneet erilaisessa maailmassa. Lakkoilujen, kolmipäiväisten työviikkojen ja tyytymättömyyden talvien aikaan.Bands like Diamond Head, Iron Maiden and Saxon had grown up in a different kind of world, one of strikes, three-day working weeks and winters of discontent.
Christine Waters eli erilaisessa helvetissä.Christine Waters lived a different kind of hell. She's still in it.
Ehkäpä kaikesta erossa oleminen, - täysin erilaisessa ilmapiirissä sinä voisit rentoutua.Maybe away from everything in a completely different atmosphere, you'll be more relaxed.
Ei sitä voi pieneksi taloksi sanoa, mutta erilaisessa tilanteessa.I won't say a small house, but it was a completely different situation.
En koskaan tajua miten paljon pidän kotona olemisesta kunnes... olen ollut jonkin aikaa jossain täysin erilaisessa paikassa.I never realize how much I like being home unless I've been somewhere really different for a while.
- Tismalleen. Tony, me tulemme kahdesta erilaisesta paikasta.Tony,you anl come from two totally different places.
Isä sanoi, että ne on tehty erilaisesta aineesta - ja niiden "molekyylit värähtelevät eri tasolla" kuin meidän, joten ne eivät rekisteröidy tavalliselle filmille.My father said they're made of a different type of matter and their "molecules vibrate at a different rate" from ours, so they don't register on ordinary film. How convenient. What a shame.
Ja asiakkaani ovat yleensä erilaisesta luokasta.And my customers are usually of a different class.
Johtuuko se hänen erilaisesta ulkonäöstään?It's because he looks so different, isn't it?
Kantaja on peräisin hyvin erilaisesta ympäristöstä.The vector must come from a very different environment than ours. Why is that?
- "Heräätte erilaiseen maailmaan.""Wake up today to a different world." Do we take that literally?
Aivan erilaiseen elämään, kuin hänen isoisoisoisoisällään.A far different sort of life than that of his great great great great grandhobbit.
Amerikan ihmiset, heräätte tänään erilaiseen maailmaan.People of America, you wake up today to a different world.
- Mitä tarkoitat erilaisella?What do you mean "different"?
- Tämä vähän erilaisella tavalla.This one got out a different way.
Ajattelin sinua erilaisella tavallaI was thinking about you, in a different way.
Esittelemme Lontoota erilaisella tavalla.We're gonna show you London in a very different way. B-marker.
Grimsrud pelaa aivan erilaisella asenteella nyt.Grimsrud is playing with a completely different attitude.
"Aurinko näyttää siellä erilaiselta."The sun shines different there
"Kyllä, Rose. Näytit erilaiselta.""Yes, Rose, you did look different.
"Näytit aika lailla erilaiselta."You looked a whole lot different."
- Aina tavatessamme näytät erilaiselta.I swear, every time I see you, you look different.
- Alus tuntuu erilaiselta. - Millaiselta?The boat feels different.
- Hyljätyt päätyivät erilaiselle rannalle.The, uh, wretched refuse ended up on a different teeming shore.
- Maistut... erilaiselleYou - you taste different.
- Se varmaan maistuukin erilaiselle.-I bet it even tastes different.
Aquaman, joka on lähtenyt erilaiselle tielle.He's "What if Aquaman went down a different path?"
Ja näyttääkin siltä, että jotkin varhaiset lapsuusajan kokemukset ja kasvatustavat vaikuttavat geenien ilmentymään käynnistämällä tai sammuttamalla eri geenejä, ohjaten siten yksilön erilaiselle kehityksen polulle, joka saattaa sopia paremmin yksilön elinympäristöön.And, in fact, it looks as if some of the early childhood influences and the kind of child rearing affect gene expression actually turning on or off different genes to put you on a different developmental track which may suit the kind of world you've got to deal with.
- Entä jos olisin palannut erilaisena?And if I'd come out different? You didn't.
- He pitävät minua erilaisena.They think I'm different.
- Mitä, jos Caleb olisi tullut takaisin erilaisena?What if Caleb had come back different?
- Pidin sinua erilaisena.- I really thought you were different.
- Se olen minä, ainoastaan erilaisena.It's me, only different.
"Kaikki muuttui erilaiseksi."Things were becoming different for me.
- En tunne oloani erilaiseksi.- I don't feel no different.
- Hän on muuttunut aivan erilaiseksi.He's changed. He's just... he's completely different.
- Kokeeko kukaan mitään erilaiseksi?Does anyone feel any different?
- Muutun erilaiseksi.-I'll be different from now on.
"Kuinka kaksoset voivatkin olla niin erilaiset?""How could twins be so different?"
- Ei se sun syytä ole. Me ollaan liian erilaiset.it's not your fault.I think we're just too different.
- Ei, ne olivat erilaiset.No,they were different.
- Erilaiset ajat vaativat erilaiset menetelmät.Different times call for different methods.
- Hampaat ovat erilaiset.- Their teeth are different.
- Olen aikuinen ja osaan käyttäytyä erilaisten ihmisten kanssa.Leonard, I'm an adult. I know how to conduct myself around people from different walks of life.
Agulhasin ja Benguelan hyvin erilaisten voimien yhdistelmä - on muuttanut Kapin niemimaan paikaksi, jossa elämä kukoistaa.But combined, the very different powers of the Agulhas and the Benguela have transformed the Cape into a land where life can flourish.
Ei heistä tule nyt parhaita ystäviäni - mutta oli hauskaa puhua erilaisista asioista erilaisten ihmisten kanssa.I mean, look, I'm not going to hang out with them every weekend. These people aren't going to be my best friends. But it was fun for a night to experience some different people and some different conversation.
Eikö tapanasi ollut tulla tänne erilaisten diilien takia?Didn't you used to come down here to make a different kind of deal?
Elämämme ja lakimme ovat erilaisten tarpeiden sanelemia.Our lives and laws are governed by a different set of needs.
"Hän tekee vain erilaisia asioita.""He'll just do different things.
"Kaikki erilaisia, onnellisia, saman värisiä.""All were different, but all were happy, and almost all were the same color.
"Kuinka voimme olla niin erilaisia ja tuntua niin samanlaisilta?""How can we be so different and feel so much alike?"
"Olette parhaita kavereita" - "mutta silti niin erilaisia.""You two are best friends, yet you're completely different."
"Symboliarvot voivat olla erilaisia eri kulttuureissa." "Mutta aina on olemassa yhteisiä piirteitä."The values of symbols can be different in several cultures, though there are always combined elements.
Etelä ja pohjoinen loistavat erilaisissa taidoissaThe north and south both excel at different kinds of skills
Hän kävi erilaisissa baareissa. ja nautti vapaa-ajasta vähän erilailla.She hung out at different bars and enjoyed leisure time a little differently.
Jos olisit pysynyt kotimaassasi, olisitte kohdanneet samanlaisen tilanteen - vain erilaisissa kuosissa. Eikä sekään olisi ollut sinun syytäsi.Had you remained in your homeland, you would have faced a similar situation, only in a different setting again, through no fault of your own.
Jos tapaisimme erilaisissa olosuhteissa - sinä olisit baarissa ja minä tulisin juttelemaan...I was thinkin', if we met under different circumstances... if you were in a bar and I came up and we started talkin'...
Kaikissa erilaisissa muodoissa, - joissa ruuanmainostusta on kaikkialla. Eniten mainostetut ruoat myyvät parhaiten.T-shirts, coupons, toys for children, giveaways in fast-food places, place mats, just all of the different ways in which food marketing is ubiquitous.
- Tarvitset kokemusta erilaisista naisista.You need to experience lots of different women.
- Uuden Liittouman luominen - aiheuttaa yhä enemmän yhteistyötä toisten rotujen kanssa erilaisista maailmoista.With the creation of this new Alliance, there will be even more interaction between races from different worlds.
-Pidän vähän erilaisista jutuista.I wouldn't say that. It's just, uh... I'm into different stuff.
Ajattelin, että olisi kiva puhua hieman erilaisista aiheista. Kuten taiteesta ja kulttuurista, tai politiikasta ja filosofiasta.Well, I just thought that it might be kinda cool to talk about something a little bit different tonight, like art or culture, or politics, philosophy.
Ehkä voisit kertoa loppuun jutun erilaisista hiekoista.And maybe you could finish telling me about all the different kinds of sand.
Haaskasimme aikaa hieman erilaisiin ideoihin.We played around with a few different ideas.
He menivät erilaisiin paikkoihin, tekemään erilaisia asioita.Oh, they go different places, do different things.
Holosviitit ovat kykeneviä moniin erilaisiin...l... The holosuites are capable of many different...
Häntä kiinnosti se, miten rakennus reagoi - erilaisiin säätiloihin.And he was interested in knowing how the building would react to different weather conditions.
Kuten voimme nähdä, - nuo kaksi kettua ovat sopeutuneet hyvin erilaisiin ilmastoihin.Now... as we can see, these two foxes have adapted to live in different climates.
Aivoni eivät käytä tarpeeksi happea, koska en ole täyttänyt niitä erilaisilla jutuilla.My brain doesn't use enough oxygen, 'cause I don't have the whole thing filled with different stuff.
Henkilökohtaisesti, uskon jatkuvaan uudelleen syntymiseen... joka tarkoittaa, että se on loputon prosessi, jossa universumit törmäilevät, jakaantuvat, synnyttävät uusia universumeja, ehkä erilaisilla fysiikan laeilla eri universumeissa. Ehkä tämä ei ole ensimmäinen kerta kun näin on tapahtunut.Personally, I believe in continual genesis... that is, there's a never-ending process whereby universes collide, split apart, give birth to new universes, perhaps with different laws of physics within each universe.
Kaikilla oli keikkoja erilaisilla klubeilla.Everybody had gigs and they were playing in different clubs.
Luulenpa, että meidän pitäisi kokeilla kahvoja erilaisilla otteilla.I think that we should try different ways of grasping the handles.
Mitä yhteistä niin erilaisilla naisilla on?Such different women. What do they have in common?
- He tuntuvat erilaisilta ryhmiltä.I'll tell you. It's just they seem like very different groups.
- Maistuvatko ne erilaisilta?- Do they taste different? - Smell them.
- Miksi me kuulostamme erilaisilta?- Why do we sound different?
- Ne tuntuvat erilaisilta. Paremmilta.They're different.
- Nää tuntuikin vähän erilaisilta.-These did feel a little different.
- Emmekö voi jutella erilaisille ihmisille?Why can't we talk to kinds of different people?
Ehdotamme erilaisille nuorille erilaisia lähestymistapoja.Which brings me to what we're proposing - different kids, different approaches.
Gates on eräänlainen turvapaikka monille vähän erilaisille ihmisille.A refuge, of sorts, for a lot of people who are different. So you're not the only one?
Joskus erilaisille - nauretaan. Ja?Sometimes, when you are a little different... the world laugh at you, ja?
Kaikki nämä ovat itsessään vapaasti kelluvia elementtejä, ― jotka tarjoutuvat erilaisille ideologisille kentille.All these in itself are free floating elements - which open themselves to different ideological fields.
- Pitävät itseään erilaisina.- Consider themselves different.
-Ei. Jostain tuntemattomasta syystä jotkut betazoidit syntyvät erilaisina.Except, for some reason that no one understands, occasionally a Betazoid child is born different.
Et pidä meitä erilaisina.You don't see us as different.
He pitävät itseään erilaisina kuin muut.In their minds, they're different from the rest of us.
Hän pitää niitä vain erilaisina.She thinks they're just different.
- Hurrikaanit tekevät kaikki asiat erilaisiksi.Hurricanes make everything different.
En ymmärrä, miksi luulin heitä erilaisiksi.I can't imagine why I thought they'd be any different.
Havaitsin kauan sitten Luken ja Markin erilaisiksi. Toiset äidit olisivat muuttaneet sitä. Minä rakastan heitä sellaisenaan.Early on, I could see that Luke and Mark were different, and other mothers might have tried to change that, but I chose to love them for exactly who they are, and I surrounded them with a family
Ja muodonmuuttaja, hän voi muuttua erilaisiksi ihmisiksi.And the shapeshifter, he can turn into different people.
Jos ei kohtaa ennakkoluuloja, ne kokee erilaisiksi.No one's prejudiced against you, so it's different for you than others.
- Olisitpa nähnyt miten se klovni - sai sen temppuilemaan erilaisin vihellyksin.You should've seen that clown get it to do tricks with different whistles.
Joka ikinen juttunne on nyt järjestetty viisin erilaisin ristiviittauksin.Ah. Every one of your cases, classified and cross-referenced five different ways. Five?
Joten ystäväni ryhtyivät herättämään minua koomasta erilaisin virikkein.So, my friends set about to draw me out of my coma using different stimuli.
Katso erilaisin silmin.Look with a different eye.
Meiltä puuttui laboratoriotilat, joten pudottelimme ihmisen kalloja - erilaisin suojauksin, alas portaikkoon, Cornellin asuntolassa.We lacked lab facilities, so we dropped human skulls in different packages, down the stairwells of the dormitories at Cornell.
Miehiä erilaisine taustoineen ja kykyineen.Men of different backgrounds and differing talents,
Ovathan he kaksi eri ihmistä erilaisine persoonallisuuksineen.Of course£¬ because they're two different people with different personalities.
"'Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat, se syö kaiken maan."'As for the fourth beast, there shall be a fourth kingdom here on Earth, and it shall be different from all the kingdoms... and it shall devour the whole Earth".
"Heillä on erilainen kulutusmalli.""They just have a different consumption pattern."
"Hän oli tavannut lohikäärmeitä ennen, mutta tämä oli erilainen.""...in truth it wasn't the first time he faced one dragon, but this time everything was different.
"Hän on erilainen. Hän on kai Brasiliasta tai jostain.""Why, this is a different kind.
"Maassa hän oli ollut erilainen."On earth he had been different."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

erikoinen
special
erilaisin
some
erillinen
separate
erinäinen
particular
erityinen
special

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

erikoinen
special
erilaisin
some
epätodellinen
unreal
epävapaa
unfree
epätäydellinen
incomplete
eräänlainen
some
esteetön
unobstructed
epäsiisti
unclean
esijaettu
preshared
ereettinen
erethic

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'different':

None found.
Learning languages?