Laillinen noun declension

Finnish
93 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
laillinen
legal
laillinen
legal
laillisen
legal
laillisen
(of) legal
laillista
(part of) legal
laillisessa
(in) legal
laillisesta
(out of) legal
lailliseen
(into) legal
laillisella
(at) legal
lailliselta
(from) legal
lailliselle
(onto) legal
laillisena
(as) legal
lailliseksi
(into) legal
laillisetta
(without) legal
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
lailliset
legal
lailliset
legal
laillisten
(of) legal
laillisia
(part of) legal
laillisissa
(in) legal
laillisista
(out of) legal
laillisiin
(into) legal
laillisilla
(at) legal
laillisilta
(from) legal
laillisille
(onto) legal
laillisina
(as) legal
laillisiksi
(into) legal
laillisin
(with) legal
laillisitta
(without) legal
laillisine
(together with) legal

Examples of laillinen

Example in FinnishTranslation in English
- Olen laillisen välimatkan päässä.- with your presence here. - I'm in legal distance.
- Se on kolme kertaa laillisen rajan.It's not... It's three times the legal limit.
- Tekoni antoi minulle - laillisen ennakkopäätöksen erottaa lapseni Gemmasta ja Kerhosta.- What I did gives me legal precedent to separate my kids from Gemma and the club.
Andrew Beckett, joka sairastaa vakavaa sairautta teki ymmärrettävän ja laillisen päätöksen salata sairautensa.Two: Andrew Beckett, has a debilitating disease. He made the legal choice to keep this fact from his employers.
Annetaanpa, - tälle epävirallisesti järjestäytyneelle alueelle laillisen aseman siunaus."Why not let's give this informal organization the blessing of legal standing?"
"Kapinasta laillista hallitusjärjestystä vastaan, - osallisuudesta murhaan ja ryöstöihin, - osallisuudesta laittomaan vapaudenriistoon, - tuomitaan ammuttavaksi kenttäoikeuden päätöksellä."For mutiny against the legal order - participation in murder and looting - and unlawful deprivation of liberty - you are sentenced to be executed by firing squad.
"Minä tahdon kaikkialla - ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana, - puolustaa isänmaani koskemattomuutta, - sen laillista valtiojärjestystä - sekä valtakunnan laillista esivaltaa."Everywhere and in all situations, - in war and peace, - I will defend the integrity of my fatherland, - its government and parliament- and legal authorities.
"Onko tämä laillista?".The final straw came when he looked down at me and said, "Is this legal?"
"Päivisin voin tehdä mitä haluan kunhan se on laillista.""In the day, I'm free to do what I please as long as it is legal. "
"Se kaikki on laillista ensivuonna, kun Willie Nelson on presidenttinä.""It's all gonna be legal next year when Willie Nelson's president."
Antonius kuuntele, Brutus on laillisessa pinteessä ja luulen voivani pakottaa hänet sopimaan kanssamme.Antony, listen. Brutus is in a legal bind. I think we can force him into making a deal with us.
Hänen tietonsa tekevät hänestä ainutlaatuisen pätevän - meidän pyrkimyksiimme, - samalla, kun hän on poikansa Peterin laillisessa holhouksessa.However, his knowledge makes him uniquely qualified to assist our efforts while he remains in the legal custody of his son Peter.
Jos juna lähtee Los Angelesista, jossa henkilö nousee kyytiin - ja jää pois Denverissä, mutta juna jatkaa Memphisiin, - tämä henkilö on laillisessa vastuussa koko matkasta.That if the train starts in Los Ángeles and you get on in Los Ángeles, and you ride to Denver and get off, but the train continues on to Memphis, you are legally responsible for the entire journey.
Renata häviää Trevorille laillisessa ja järjestetyssä kisassa. Viikkoa myöhemmin he ottavat laittoman uusintakisan aavikolla.So, Renata loses to Trevor in a legal, organized race, and then a week later, they have a rematch at an illegal drag in the desert.
Saanko esitellä miehen, jonka yritteliäisyys teki mahdolliseksi tämän jalon kilpailun tässä kunnioitettavassa ja täysin laillisessa paikassa.Allow me to acknowledge the man whose vision and enterprise made possible the staging of this noble combat in these awe-inspiring and entirely legal surroundings:
Hyvä saada asiat laillisesta ja siististi, eikö vain?Nice to have things legal and tidy, don't you agree?
Hän on ylpeä laillisesta työpaikastaan.'He's proud of his job and even more proud that it's legal.'
Ja olen täällä keskustellakseni käsilläolevasta laillisesta tilanteesta.And I'm here to discuss the legal situation at hand.
Molemmat ovat esimerkkejä laillisesta toimeentulosta, laittomasta toiminnasta.Um... both are examples of legal profiteering... from illegal activities.
Mutta jotain laillisesta.But it has to go legal.
Ilman mahdollisuutta lailliseen oikeudenkäyntiin, heidät tuomittiin laittomasti - ja teloitettiin välittömästi.Without the benefit of legal counsel, they were unjustly tried and immediately executed.
Menemme lailliseen tapaamiseen Henry Furthin huvilaan.We're going to a legal retreat at Henry Furth's villa.
Mieheni kuoli markkinointiin hyväksyttyyn, lailliseen lääkkeeseen.My husband died of a legal drug with marketing approval.
On ihme, että suhtaudut niin vahvan moraalisesti lailliseen metodiini - kun itse ehdotit kohteellemme eutanasiaa.Your postrate and moral superiority in questioning the legality of my method is suspect, when you proposed to euthanize our subject.
Poliisi joka yrittää laittomin keinoin päästä lailliseen tavoitteeseen:A cop who has used illegal methods in pursuit of a legitimate goal:
Annoin niiden jatkaa iloisella ja laillisella matkallaan.I sent them on their merry and legal way.
Ei väliä paljonko teillä hotelliväellä on rahaa, - meidän laillisella vedonlyönnillä on enemmän.no matter how much money you hotel folks have, our legal pari-mutuel gambling has more.
Etsimme tappajan - ja pysäytämme hänet millä tahansa laillisella keinolla.We will find the person who killed our brother, and we will put a stop to them using every legal method at our disposal.
Tämä on meille ensimmäinen tilaisuus aloittaa alusta laillisella tavalla sen jälkeen kun...It's the first honest-to-God chance we've had to get started again, in a legal way, since... Well, you know.
Ehkä lailliselta, eettiseltä ja moraaliselta kannalta katsottuna.Maybe, from a legal ethical moral view point, ayyya... maybe.
Kuulostaapa lailliselta.Oh, this sounds illegal.
Näyttää jonkinlaiselta lailliselta kopiolta 80-luvun kauhuhahmosta, - jolla on minimiekat terien tilalla.Looks like some sort of legally safe knock-off of an '80s horror character with miniature swords for fingers instead of knives.
Tämä ei tunnu lailliselta.Wait, guys, this doesn't seem legal.
Tämä ei tunnu oikein lailliselta.This does not feel real... legal.
- Se ei ole pahaksi lailliselle ruoholle.It's not bad for legal weed.
Käytät autoa vain kun se pitää siirtää lailliselle paikalle.How's that? You only use the car when you need to drive it 10 feet ... into a legal parking spot.
Sekä lailliselle juomiselle.And to being able to legally drink again.
- Nimeni ja loput maistani - kaikkine laillisine velvoitteineen ja hyötyineen, - kaiken omaisuuden, kullan, hopean ja muut rahat, - jätän Gaius Octaviukselle, - jota on tästä alkaen pidettävä kaikissa tarkoituksissa - laillisena poikanani ja ainoana perijänäni.My name and the remainder of my estate with all legal obligations and benefits, all property, gold, silver and other monies, I leave to Gaius Octavian, who is henceforth to be regarded for all intents and purposes as my lawful son and sole heir.
Haluan äänestää, että jäätelö pysyy laillisena.Okay, I would like to vote to keep ice cream legal.
Hän ei pitänyt teidän avioliittoanne laillisena. Varsinkaan kirkon silmissä.As far as she's concerned, her marriage to you wasn't legal, especially in the eyes of the Church.
Hän taisteli omin varoin lakia vastaan. Hän piti polttomerkkauksen laillisena.He fought bravely and with his own funds against the Humane Slaughter Act, and managed to keep face-branding legal.
Koska lääkemarihuanan on pysyttävä laillisena.Because we need to keep medical marijuana legal!
Ammu Dillinger ja me hoidamme sen lailliseksi.Shoot dillinger, and we'll figure out a way to make it legal.
Haluan auttaa sinua ryhtymään lailliseksi.I want to help you, Tommy, become legal.
Haluat kuulemma 80-prosenttisesti lailliseksi kahdessa vuodessa.Mum says you want to be 80% legal within two years.
Hanki se lailliseksi.RICHARDSON: Get legal on it.
Hän pyytää Klemensiä erottamaan Wolseyn ja julistamaan avioliittonne lailliseksi.He has asked Clement to dismiss Wolsey as official legate and declare you and the king legally married.
"Nykyaikaisten hedelmöittymiskeinojen lailliset seuraamukset.""legal ramifications of nontraditional conception"? Yeah, I read. Kaswell!
- Että he voivat rakentaa mitä haluavat, kunhan heillä on lailliset luvat.He said they can build whatever they want... as long as they have legal papers.
- Minulla on siitä lailliset paperit.- lt was legal. l have the papers.
- Niiden pitää olla lailliset.Well, it should be legal.
1970-luvun lopulla tuhannet laittomat - ja lailliset siirtolaiset Etelä-Amerikasta tulivat Miamiin.At the end of the 70s, South American immigrants' thousands legal and illegal Ilegaron to Miami.
Epäsosiaaliselle persoonallisuushäiriölle - on tyypillistä moraalisten ja laillisten normien halveksunta.Personality Disorder Anti-Social or TPA, is characterized by a lack of respect for the moral or legal a particular culture.
Kovistele jos haluat, mutta kyseessä on mies jolla on maan suurin laillisten tuliaseiden yksityiskokoelma.- You can go heavy if you want, but we're talking about the man with the largest private collection of legally obtained hardware in the United States.
Kuoleman jälkeinen mätäneminen voi lisätä 0.08-0.10g 100 millilitraa kohti, mutta hän oli reilusti yli laillisten rajojen itsekin.Postmortem decomp can add anywhere from .08 to.10 grams per 100 milliliter, but she was well above the legal limit on her own.
Meillä on niitä lisää. Miksi käytitte sekundaimplantteja kalliimpien laillisten sijasta?We have lots more inane questions, like why you used industrial-grade silicone implants instead of the more expensive legal ones?
Miettikää laillisten ja historiallisten tapahtumien valossa.Consider the legal and historical record.
- Entä laillisia?"illegal" drugs. What about legal drugs?
- Kaikki eläimet ovat laillisia.Hey, all these animals are legal.
- Kaikki laillisia, Bones.All legal, Bones.
- Olivatko esineet laillisia?And these artifacts were legal?
- Ovatko nuo edes laillisia?Are those even legal here? - No!
Hän oli taloudellisissa ja laillisissa vaikeuksissa. -Vaimo oli heittänyt hänet ulos.He was in financial trouble, he was in legal trouble, and his wife had just kicked him out.
- Olen tietoinen laillisista rajoituksista.I'm very aware of the legal boundaries.
Ei laillisista tuotteista voi pyytää 5 euroa grammalta.You don't find legal commodities, you know, at $200 an ounce.
Huono uutinen on se, että laillisista syistä jos joku kysyy ensi lukukaudella, sinulla on kihti.Now, the bad news is, For legal purposes, next semester, If anybody asks, you have gout.
Ja kun palaan illalla, omistan yhden maan suurimmista laillisista raviratasyndikaateista.And when I get back here tonight... I will have one of the biggest legal racetrack syndicates in the country.
Johtuuko se laillisista, moraalisista vai naisten asioista?Do you have, uh, legal, moral or women's issues with it?
En välitä kuinka sen teemme, tai mihin - laillisiin oikeutuksin täytyy turvautua.I don't care how we do it, or what kind of obscure legal justification we have to invoke.
Olen miettinyt, että kuka tahansa tekikään tämän - tarvitsisi pääsyn laillisiin arkistoihini tietääkseen, että Eve kyttäsi minua.See I've been thinking that whoever did this would need to have access to my legal files to know Eve was stalking me.
On vedottu hallituksen laillisiin viranomaisiin.It's been referred to legal authorities in the government.
Ostamanne tuote tarjoaa pääsyn vain laillisiin ja lisensoituihin sovelluksiin.The product you have purchased only provides access to legally acquired and licensed applications.
Fossiileja voi ostaa monilla laillisilla keinoilla.How'd you get it? There are many legal ways to purchase fossils, Agent.
Miksi korvasitte ne laillisilla?And why did you put a second legal set in?
Millä laillisilla perusteilla?- On what grounds, legally? - Find grounds.
Kaikki, näyttäkää laillisilta!Everyone, act legal!
Leet käärivät rahaa laillisilta vedonvälittäjiltä.The Lees are skimming money off legal bookies.
Kai te aiotte pitää toimenne laillisina?You are gonna keep your affairs legal, aren't you?
Voin käyttää upseereita laillisina neuvonantajina.I can use serving officers as legal counsel.
Ei kai puuhiani voi ihan laillisiksi kutsua.I don't think you can say what I do is exactly legal.
En tarkoita, että heiltä pitäisi - kieltää pääsy laillisiksi maahanmuuttajiksi.I'm not saying that they shouldn't be allowed to partake in certain paths to legal immigration.
Noita minä kutsuisin "laillisiksi alushousuiksi."Now, that's what I call "legal briefs."
- Eivät. Tietysti haluaisimme hankkia sen ennemmin laillisin keinoin, - mutta valitettavasti se ei ole juuri nyt mahdollista.Of course we would rather obtain it through legal channels.
- Saitko sen laillisin keinoin?Did you have to do anything illegal to get me that?
Asiassa voidaan edetä laillisin keinoin.If he did commit those crimes, there are proper and legal ways to proceed.
Emme saa häntä laillisin keinoin, ja hän pääsee karkuun.We're not gonna get him legally, he's gonna walk.
Et tainnut saada univormua ihan laillisin keinoin.Oh. So then... you didn't come by that uniform in a legal manner?
- Nimeni ja loput maistani - kaikkine laillisine velvoitteineen ja hyötyineen, - kaiken omaisuuden, kullan, hopean ja muut rahat, - jätän Gaius Octaviukselle, - jota on tästä alkaen pidettävä kaikissa tarkoituksissa - laillisena poikanani ja ainoana perijänäni.My name and the remainder of my estate with all legal obligations and benefits, all property, gold, silver and other monies, I leave to Gaius Octavian, who is henceforth to be regarded for all intents and purposes as my lawful son and sole heir.
- 18-vuotias on laillinen.I mean, 18's legal.
- Ainakin se on laillinen.- At least it's a legal monster.
- Arvelen, että laillinen tarkoitus...- I suppose for legal purposes...
- Asianajajat, mikä on laillinen perspektiivi?Over. Counselors, what's the legal perspective?
- Autosi ei ollut laillinen.Yeah, in a car which is not legal.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

erillinen
separate
koillinen
northeastern
äkillinen
sudden

Similar but longer

laikullinen
spotted

Random

laikullinen
spotted
laimea
dilute
kuultava
translucent
laaja
wide
kupera
convex
kynnetön
nailless
kuviollinen
patterned
laskimonsisäinen
intravenous
kyyneleinen
tearful
kymmenes
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'legal':

None found.
Learning languages?