Edellinen noun declension

Finnish
81 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
edellinen
previous
edellinen
previous
edellisen
previous
edellisen
(of) previous
edellistä
(part of) previous
edellisessä
(in) previous
edellisestä
(out of) previous
edelliseen
(into) previous
edellisellä
(at) previous
edelliseltä
(from) previous
edelliselle
(onto) previous
edellisenä
(as) previous
edelliseksi
(into) previous
edellisettä
(without) previous
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
edelliset
previous
edelliset
previous
edellisten
(of) previous
edellisiä
(part of) previous
edellisissä
(in) previous
edellisistä
(out of) previous
edellisiin
(into) previous
edellisillä
(at) previous
edellisiltä
(from) previous
edellisille
(onto) previous
edellisinä
(as) previous
edellisiksi
(into) previous
edellisin
(with) previous
edellisittä
(without) previous
edellisine
(together with) previous

Examples of edellinen

Example in FinnishTranslation in English
- Kuten tiedät edellisen tapaamisemme perusteella, otan ruoskimisen erittäin vakavasti.As you know from our previous meeting, I consider flogging a very serious matter indeed.
- Lumiukkoni! ...joka heijastaa ihmisten ajatuksia ja muistoja ja koska se on epätavallista, se jotenkin muistaa edellisen muotonsa...My snowman... seems to reflect people's thoughts and memories and because it's unusual, somehow it carries a previous shape and...
- Olitte myös mukana alusta lähtien - siinä toiminnassa, jonka tavoitteena oli, ja mikä saavutetiin - eli Saksan edellisen hallituksen Weimarin tasavallan kaataminen?You, from the very beginning together with those who you were associated with intended to overthrow, and later on did overthrow Germany's previous government, the Weimar Republic?
- Rouva Lonniganin, edellisen asukkaan.Mrs. Lonnigan, the previous tenant.
Annoit edellisen lausuntosi sairaalassa.Well, your previous statement came at the hospital.
- Et voi mennä eteenpäin saavuttamatta ensin edellistä muotoa.You can't move on without first attaining the previous form.
- Pahoittelen edellistä kohtaamistamme.Excuse me? I'd like to apologize for our previous encounter.
Ajattelin edellistä ammattiasi.I was thinking of your previous line of work.
Asunut kaksi edellistä kesää Domus Academicassa.The two previous summers, he'd stayed at a student dorm.
Edellisen edellisen edellistä.I'm previous to previous to previous.
- Miksi? - Minut tapettiin edellisessä elämässäni.I was killed once in a previous life.
-Haluan vain olla varma siitä - että meitä ei epäillä rikkomuksista, kuten edellisessä sopimuksessa luki.If this is all happening, I just want to be sure that we're not involved in any infractions like it was stated in our previous agreement.
Ashley saattoi olla lehmä edellisessä elämässä.Ashley believes That she might have been a cow in a previous life.
Crazy Eddie painaa päälle muistaen Dentin raketti-iskun- joka tyrmäsi hänet edellisessä ottelussa.Crazy Eddie moving in, all too aware of Dent's massive rocket punch that floored him for the count in their previous bout.
Ehkä tapasimme edellisessä elämässä.Perhaps we hooked up in a previous life. Oh...
"Ole avoimempi edellisestä työstäsi kaupungilla. ""Be forthcoming about your previous work for the city.
- Luoti edellisestä ampumisesta.That's a bullet from a previous gunshot.
- Poliisit seulovat naapureita kahdesta edellisestä tulipalosta.We've got uniforms canvassing the neighbors of the previous two fires... ooh!
- Tappakaa hänet! - Ministeriö on jäänne edellisestä dynastiasta.-The Ministry of Punishment... something from the previous dynasty.
160 edellisestä hommasta ja 40 ennakkoa viimeisestä.160 for the previous job. 40 in advance for the last one.
- Nämä lähetettiin edelliseen osoitteeseen, - vahingossa, joten yritimme saada hänet maksamaan elatusapua.This paperwork was sent to his previous address... by mistake, so we chased him for... Child maintenance.
- liittyen edelliseen lausuntoonne.- ... regarding your previous statement.
En tiedä, millainen suhde sinulla oli edelliseen pomoosi - mutta tällainen peli ei vetele meidän välillämme.I don't know what the relationship with your previous boss was like, but... Your tone doesn't work with us two. Is that understood?
Erona edelliseen kantamme on selvä.Unlike your previous guest, we have a very clear take on this.
Heillä on kamera, joka ottaa sinusta kuvan ja he vertaavat sitä edelliseen passikuvaasi.They have a video camera that takes a picture and compares it to your previous picture.
"edellisellä rauhallisella lennolla, huomaat - sen olevan kirjaimellisesti fakta omasta elämästä.""On a previously calm airline flight to discover it's a literal fact in one's own life."
Elinaikanamme me kaksi näemme - tuhat kertaa suurempia edistysaskeleita kuin edellisellä vuosisadalla.You and I, in our lifetimes, will see progress 1,000 times greater than the previous century.
En ole aloittanut ruumiinavausta, mutta edellisellä tutkijalla oli tietoja, jotka olivat minusta tärkeitä.Well, I haven't started my autopsy yet, but the previous M.E. had some information which I thought relevant.
Ja ilmeni, että se oli tarkka kuvaus hänen äidistään, jota en ikinä ollut tavannut joka oli kuollut edellisellä viikolla.And turned out it was an exact description of his mother, someone I'd never met who'd died the previous week.
Löysin jotain, mikä ei oikein sopinut niihin koordinaatteihin, jotka saimme edellisellä...I came across something That didn't quite fit with the coordinates That were established on a previous--
- Se on ongelma, emme voi yhdistää mökkiä operaatioon - ja tarkistin edelliseltä omistajalta.That's the problem, you see. We can't connect the cottage to the operation and I've checked with the previous owner.
Joten jos unohdat, kysy edelliseltä paidaltasi.So, if you forgot, just ask your previous shirt.
Meillä on käskyt edelliseltä hallinnolta.We have standing orders from the previous administration...
Missä edelliseltä matkaltani löytämäni Neandertali-ihmisen jäännökset - olivat tässä kerroksessa täällä.Whereas the remains of Neanderthal man which I found on my previous expedition were in this layer here.
Muistatte paikan ehkä edelliseltä nimeltään, Foster's Freeze.You probably remember it in its previous incarnation... as a Foster's Freeze.
- Kun toimin edelliselle presidentille, - työni oli olla näkymätön.When I worked for the previous President, it was my job to be invisible.
-Lawrence. Tiedätkö, mitä tapahtui talon edelliselle omistajalle?Lawrence... are you aware of what happened to the previous owner... of the house you broke into?
Ajattelin vain, mitä edelliselle vuokralaiselle kävi.I was just wondering about the previous tenant, that's all.
Jatkoksi edelliselle yhteydenpidolle.Pursuant to our previous communications.
Jos voisit välittää kiitokseni talon edelliselle omistajalle.If you could please send a special thank-you to the previous owner of my new house.
Autoissa ei saanut olla mitään elektronisia laitteita, joita niissä oli ollut edellisenä vuonna.The cars weren't supposed to have any of the electronic aids that they'd come with the previous year.
En voinut olla muistamatta kommenttejanne teatterissa, edellisenä iltana.I couldn't help but recall your comments at the theater on the previous evening.
Gracen tilannetta ei lainkaan helpottanut, että ensimmäinen Dogvillessa koskaan - kirjattu varkaus tapahtui edellisenä iltana, kun suurin osa ihmisistä oli kyläkokouksessa.It didn't help Grace that the first theft ever registered in Dogville had taken place the previous evening when most people were assembled for the town meeting
Hän näytti minulle kihlasormuksensa edellisenä päivänä.He showed me the engagement rings previous day.
Hän oli mennyt naimisiin Illinoisissa edellisenä yönä... ja nautti häämatkastaan piileskellen hylätyssä talossa... jota poliisi ja liittovaltion agentit piirittivät.He'd gotten married in illinois the previous night... and was enjoying his honeymoon holed up in an abandoned farmhouse... surrounded by state police and federal agents.
- Entä edelliset omistajat?Hold on,partner. How about the previous owners?
- Mutta edelliset hallitukset...But previous administrations-
Asia on niin, että vilkuilen vain tilikirjaa. Tilikirjaa, johon edelliset omistajat kiinnittivät niin vähän huomiota että lunastin lehden itselleni.the fact is, Mr. White, that I only read the ledger, a ledger which the previous owners paid so little attention to,
Astro, näytä ne edelliset solunäytteet.Astro, show me those previous cellular samples, please.
Entä edelliset omistajat?What about the previous owners?
- Tai edellisten omistajien roskia.Yeah, or just a lot of junk the previous owner didn't want.
50 vuodessa, yhdessä eliniässä, - maapallo on muuttunut radikaalisemmin - kuin kaikkien edellisten ihmissukupolvien aikana.And in 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity.
Cam, saanko hävittää edellisten asukkaiden puutarhakoristeen?Cam, you mind if I get rid of this lawn decoration that the previous owners left behind?
Esitetty kaikessa komeudessaan- kaikkien edellisten uhrien päällä.Presented with great ostentation atop a display of all the previous victims.
Hän oli edellisten asukkaiden siivooja.She was the housekeeper for the previous owner.
ACTH-arvot ovat normaalia korkeammat, mutta edellisiä matalemmat.Jack's blood results. The ACTH levels are higher than normal, dropping from a previous spike.
Autoin edellisiä omistajia asentamaan uuden säiliöttömän vedenlämmittimen, mutta he eivät osoittaneet arvostusta.And I also I helped the previous owners install a brand-new tankless water heater a year ago, but did they show any gratitude?
Ei ollut edellisiä omistajia.No, there were no previous owners.
Hyväksyn anteeksipyyntösi edellisiä rikoksiani koskien - ja haluan kiittää sinua auttaessasi minua valaistuneempaan tilaan.I accept your forgiveness for my previous crimes, and I want to thank you for bringing me to a more enlightened state of being.
Katsoimme edellisiä kohtia ja päätimme...where'd you place the ports? Well, um, we took a look at your previous incision and decided to place the xiphoid port lateral to that.
Ballistiikan laboratoriomme on varmistanut - että samaa .32 pistoolia, jota käytettiin edellisissä murhissa - käytettiin myös eilisiltana metron ampumatapauksessa.Now, it has been confirmed by our ballistics laboratory that the same gun, a .32 pistol, used in the previous homicides was used last night in a shooting aboard a subway train.
Hiukan rakentavammin kuin edellisissä keskusteluissa.More constructively than in some previous conversation.
Teillä ei ole ollut juuri onnistumisia edellisissä yrityksissänne.I see you had little success with your previous endeavors.
Eli edellisistä omistajista ei ole tietoa?So there's no information about the previous owner?
En tiedä edellisistä omistajista mitään.But I don't know anything about its previous owners.
He ovat jo valinneet kolme kuskia edellisistä ajoista.They've already chosen three drivers from previous races.
Jos luonnekuvaukseni edellisistä tapauksista pitää paikkansa, he ovat asuneet kaupungissa tämän kuukauden ja olleet töissä paikassa, jossa on verituotteita.If my profile of the previous cases holds true, they've been living in the city and working near blood products for the past month.
Jos vain teillä on muistoja edellisistä silmukoista,... ..teidän täytyy auttaa minua oppimalla ja muistamalla.If you are the only ones with memories of previous loops,... ..you're gonna have to help me by learning and remembering.
Kerron vain suhteestani edellisiin omistajiin ja ajattelin, että se saattaisi kiinnostaa.Certainly not. I'm simply relating a story about my relationship with the previous owners that I thought you might find interesting.
Kuolinsyy, kuristuminen. Yhteydessä edellisiin uhreihin - kaulan ympärillä olevien palovammojen perusteella.Cause of death is strangulation, consistent with previous victims, as suggested by burn marks around his neck.
Murhatun profiili sopii edellisiin uhreihin.Her murder profile fits the previous victims.
Olitko töissä edellisillä asukkailla?So, you worked for the previous owners?
Minulla on paljon esineitä edellisiltä matkoiltamme, ja tarvitsen tutkimusapulaista.I have a backlog of artefacts from previous missions... ..and I could really use a research assistant.
- Mitä edellisille kapteeneille tapahtui? - He olivat todella epäonnekkaitta.So what happened to the previous captains?
- Mitä edellisille omistajille tapahtui?- What happened to the previous owners?
En ole tosin yllättynyt, koska tänä vuonna testi sujui mielestäni mainiosti, - varsinkin koska edellisinä vuosina kunnossani on ollut parantamista.You know what sir? I can't say that I'm shocked, because I felt very good about this year's test. Especially in light of the fact that in previous years my fitness has been an issue.
"Jos juututte paikallenne, lukekaa edellinen luku.""If you get stuck, go back to the previous chapter."
- En tiedä miten se toimii, - mutta edellinen johtaja valitsi juuri minut seuraajakseen.I don't know how it works. But I was handpicked by the previous director to take charge.
- En tiedä tarvitsiko edellinen hallinto tätä salaista virastoa, - mutta niin kauan kun olen presidentti, en voi sallia moisen viraston olemassaoloa.I don't know if the previous administrations needed this secret organization, but as long as I'm the President, I cannot permit such an agency.
- Jos saatte vierailijoita - toivon että olette vieraanvaraisempia, kuin edellinen omistaja J.S. Gordy.- Well, if you do get any visitors, I hope you'll be more welcoming than the previous owner, J.S. Gordy, was.
- Kuka oli edellinen työnantajanne?- Who was your previous employer?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

edullinen
advantageous
elollinen
organic
erillinen
separate
evällinen
finny
ovellinen
some
ylellinen
luxury

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'previous':

None found.
Learning languages?