Gyventi conjugation

Conjugate gyventi - to live

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gyvenu I live
Tu
gyveni you live
Jis/ji
gyvena he/she does live
Mes
gyvename we live
Jūs
gyvenate you all live
Jie/jos
gyvena they live

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gyvenau I did live
Tu
gyvenai you did live
Jis/ji
gyveno he/she did live
Mes
gyvenome we did live
Jūs
gyvenote you all did live
Jie/jos
gyveno they did live

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gyvendavau I used to live
Tu
gyvendavai you used to live
Jis/ji
gyvendavo he/she used to live
Mes
gyvendavome we used to live
Jūs
gyvendavote you all used to live
Jie/jos
gyvendavo they used to live

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gyvensiu I will live
Tu
gyvensi you will live
Jis/ji
gyvens he/she will live
Mes
gyvensime we will live
Jūs
gyvensite you all will live
Jie/jos
gyvens they will live

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
gyvenčiau I would live
Tu
gyventum you would live
Jis/ji
gyventų he/she would live
Mes
gyventume we would live
Jūs
gyventute you all would live
Jie/jos
gyventų they would live

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
gyvenk you live!
Jūs
gyvenkiteyou all live!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for gyventi

There is no additional usage information for the verb gyventi.

Examples of gyventi

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Sunkią negalia turinčiu laikomas asmuo, kuris yra visiškai nedarbingas arba gali dirbti tik pritaikytomis sąlygomis, nesugeba gyventi savarankiškai, ir yra reikalingas nuolatinės ar ilgalaikės kitų asmenų priežiūros tam, kad galėtų atlikti savo socialinius vaidmenis.A person with advanced disability is a person who has physical impairment, who is incapable of work or capable of work under the conditions of protected labour, who is not able to live independently and requires permanent or long-term care and support from others in order to fulfil their social roles.
Pirma, nuomojamos gyvenamosios patalpos visada laikomas naudojamomis, net ir tais atvejais, kai nuomininkas nusprendžia gyventi kitur.First, a rented dwelling is always considered as occupied even if the tenant chooses to live elsewhere.
Tačiau kaimo vietovėse yra realių galimybių jų augimo naujuose sektoriuose potencialo, kaimo prekių ir paslaugų bei turizmo paslaugų teikimo, patrauklumo gyventi ir dirbti, taip pat jų kaip gamtinių išteklių šaltinio bei labai vertinamų kraštovaizdžių vaidmens prasme.But they offer real opportunities in terms of their potential for growth in new sectors, the provision of rural amenities and tourism, their attractiveness as a place in which to live and work, and their role as a reservoir of natural resources and highly valued landscapes.
Daugelyje sričių tai sudaro svarbią kultūros ir gamtos paveldo dalį, taip pat lemia bendrą kaimo vietovių patrauklumą gyventi ir dirbti;In many areas, this is an important part of the cultural and natural heritage and of the overall attractiveness of rural areas as places in which to live and work;
Šioje plotmėje, siekiant sukurti patrauklesnius miestus, kuriuose žmonės norėtų gyventi, svarbios priemonės, skirtos atnaujinti fizinę aplinką, pertvarkyti apleistos žemės sklypus, ypač senuose pramoniniuose miestuose, ir išsaugoti bei vystyti istorinį ir kultūros paveldą, kuris gali padėti vystyti turizmą.In this context, measures are important that seek to rehabilitate the physical environment, redevelop brownfield sites especially in old industrial cities, and preserve and develop the historical and cultural heritage with potential spin-offs for tourism development in order to create more attractive cities in which people want to live.
gyvenu apačioje.I live downstairs.
Ten aš gyvenu.Where I live.
-Ten aš gyvenu.- Where I live.
Aš vis dar čia gyvenu.I still live here.
Taip, aš ten gyvenu.Are you sure? - Yes, I live there.
O kur tu gyveni?Where do you live?
Visai nesvarbu, kur tu gyveni, esiberniukas ar mergaitė, jaunas ar senas.Itdoesn’tmatterwhere youlive, whether you are a boy ora girl, whether you are young or old.
Vienas gyveni?Do you live in this building all by yourself?
Tu čia gyveni vienas?You live here all by yourself, do you?
Tu su ja gyveni ir man liepi nesiterliot su mergšėm.You live with her and you tell me not to mess with broads.
Įgyvendinus liberalius ir demokratinius idealus, kurių siekia ne tik mūsų Parlamento nariai, bet ir devyni mums atstovaujantys Komisijos nariai bei šeši ministrai pirmininkai, buvo iš esmės sukurta tokia Europa, kokioje gyvename šiandien.When translated from theory into practice Liberal and Democrat ideals - pursued not just by our MEPs but our nine Commissioners and six Prime Ministers - have radically shaped the Europe we live in today.
„Gyvenamasis pasaulis“ reiškia pasaulį, „kuriame gyvename“, prieš tai, kai jį pradedame suvokti protu.(1) Lifeworld is a concept used in philosophy and in some social sciences, meaning the world “as lived” prior to reflective representation.
—i, naujoji, Europos Sąjunga atveria iki iol neregėtas galimybes sukurti pasaulio, kuriame gyvename mes ir mūsų vaikai, didį klestėjimą ir naują gyvenimo kokybę.This enlarged European Union offers unprecedented opportunities for improving the prosperityand quality of life of our citizens and the world in which they and their children live.
Ekonomikos naudojimas padėčiai keisti: ES nori, kad klestėjimas ir augimas būtų naudingi visiems ir nepadarytų daugiau žalos pasauliui, kuriame gyvename.Using the economy to bring about change: The EU wants to see prosperity and growth benefiting everyone without causing more damage to the world in which we live.
Kad ir kur gyvename – miestuose ar kaimuose, – visi kartais nuvykstame į gamtą pasigrožėti nuostabiais vaizdais, pasivaikščioti, paplaukioti, pažvejoti, atsipalaiduoti, patyrinėti arba paprasčiausiai pasimėgauti grynu oru ir pasiklausyti paukščių giesmių.Whether we live in cities or in the countryside, most of us go in search of nature at one time or another to admire its beautiful scenery, to walk, swim, fish, relax, explore or simply enjoy the fresh air and listen to the bird song.
Ji gyvens šimtmečius, kaip gyvenau aš.She will live through the centuries to come, as I have lived.
gyvenau su mama ir tėvu savivaldybės butų bloke 18-A, Linear North.Where I lived was with my dada and mum in municipal flat block 18-A, Linear North.
Is pirmuju tčvu, su kuriais gyvenau, motina buvo gera, taciau tčvas buvo...The first parents I lived with... The mother was ok, but
Aš pakankamai ilgai gyvenau, kad iškovočiau Laisvę, didžiuočiausi.I've lived long enough to live free.
Man nereikia žaisti... Aš tai jau išgyvenau!I don't need to play-- I've lived it!
Penkerius metus gyvenai iš šios moters... ir dabar, kai pasitaikė proga pačiam užsidirbti kelias markes, Profesorius atsisako.For five years you've lived off this woman... and now that you have the chance to earn a few Marks yourself, the Professor says no.
Kaip gyvenai visą šį laiką? Mylėjai ką nors?How did you live all that time?
-Pirma dar gyvenai su Barbara.- First you lived with Barbara.
Kur tu gyvenai?Where did you live?
Nepyk, bet tavęs kartu pasiimti negaliu nes gyvenai čia perdaug ilgai ir esi pernelyg ištęžęs, kad galėtum pats apsiginti.I'm sorry I can't take you but you've lived here so long you're too big of a pansy to defend yourself.
jis slapstosi arba išvyko be leidimo iš vietos, kurioje gyveno arba kurioje buvo laikomas, nepranešęs per pagrįstą laiko tarpą kompetentingai institucijai, arba jis per pagrįstą laiko tarpą nevykdė savo pareigos apie save pranešti arba kitų įpareigojimų susisiekti.he/she has absconded or left without authorisation the place where he/she lived or was held, without contacting the competent authority within a reasonable time, or he/she has not within a reasonable time complied with reporting duties or other obligations to communicate.
tiems, kurie 1998 m. gruodžio 31 d. gyveno kaime ir užsiėmė ūkininkavimo veikla, bet taip pat turėjo kitą profesiją ne žemės ūkio srityje, jeigu jų pajamos iš užimtumo ne žemės ūkio srityje neviršijo 6000 Kipro svarų.those who lived in the countryside and were employed in farming, but also exercised another non-agricultural profession, provided that their non-agricultural income did not exceed CYP 6000 on 31 December 1998.
Ar sugyventiniai gyveno kartu vieno iš jų mirties metu?Did the cohabitors live together at the time of death?
Ar pareiškėjas gyveno bendrame namų ūkyje su sutuoktiniu ar partneriu?Did the claimant live in the same household as the spouse or partner?
Ar pareiškėjas jau nebegyvendamas su sutuoktiniu, tačiau dar iki jo mirties gyveno su kitu asmeniu, su kuriuo pareiškėjas anksčiau buvo susituokęs arba su kuriuo pareiškėjas turi arba turėjo vaiką?Did the claimant, after having ceased living with the spouse but before his/her death, live with a man/woman to whom the claimant was previously married or by whom the claimant has or has had a child?
Mes, kajakai, gyvenome santarvėje su giria… Ir norėtume, kad taip būtų per amžius.We live in harmony with it… and that is how we want to live, forever.
Mes gyvenome tame pačiame name.We lived in the same building.
-Abu gyvenome daugiabučiuose.- We lived in tenements.
Prisiminus tai dabar atrodo labai keista, bet tuomet, kai gyvenome Valley karts nuo karto nueidavome į Van Nuys teismo rūmus.One thing that we did every once in a while which just seems so bizarre by now, but it's... We would go, when we lived in the Valley, to the Van Nuys courthouse.
Mes gyvenome štai ten.We used to live right there man.
- Pasakysiu,Pone Po, gyvendavau tik dėl jūsų istorijų, tik dėl jų.- I tell you, Mr Poe, I used to live for your stories, just live for them.
gyvendavau kaime.I used to live in a village.
Anksčiau ten gyvendavo senis Tomas Blankenšipas.An old man named Tom Blankenship used to live up in there.
Gerai. Tada gyvensiu Montanoje.Good, then I will live in Montana.
O žiemą gyvensiu Arizonoje.In winter, I will live in Arizona.
gyvensiu amžinai.I will live forever.
Tikras gerumas, gailestingumas lydės mane per visas dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.Thy kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in thy house,
Prižadėk, kad gyvensi.Promise me you will live well when I have gone.
Atsipalaiduok. Galvok apie namus.Būk ir vėl drąsus, Glaukai ir gyvensi šlovėje.Let your body go loose, think about (...) , be brave again Glaucus and you will live on in glory.
Bet tu gyvensi, Eponina O dangaus Dieve!But you will live, 'Ponine Dear God above!
Tu gyvensi, tėveli Tikrai gyvensiYou will live, Papa You're going to live
Tai reiškia, kad tu gyvensi amžinai.You will live forever.
Ji gyvens šimtmečius, kaip gyvenau aš.She will live through the centuries to come, as I have lived.
Jie gyvens amžinai.They will live forever.
Duokit man tas ampules ir ji gyvens.Give me the vials and the girl will live. What vials?
- Tavo tėvas gyvens iki 100 metų - [Kvatojimas]Your father will live to be a hundred.
Pasirenkančios kas gyvens ir kas mirs. Pasigailinčios didvyriškiausiųjų nuo skausmingos mirties.Handmaidens of the Gods, choosing who will live and who will die, sparing the most heroic from an agonizing death.
Kad mes gyvensime kartuThat we will live the years together
Kad ir kur gyventumėte Europoje, jei norite investuoti, pasiteiraukite vietos banke ar finansinio patarėjo, kaip priversti pinigus dirbti jums ir kartu kovoti su visuotiniu skurdu.If you have money to invest, wherever you are in Europe, ask your bank or financial advisor how you can make your money work for you and in the fight against global poverty.
- Žinote per daug, kad gyventumėte, Van Helsingai.You know too much to live, Van Helsing. Now, now, Renfield.
Ir gyvenkit tiek ilgai, kiek tik panorėsit, ir niekad nenorėkit mirti, kad ir kiek gyventumėte.""And may you both live as long as you want... "and never want as long as you live."
Noriu, kad jūs ir gyventumėte taip, kaip šiandien žaidėt.I want you to play life just like you played that game today
Už tai, kad gyventumėte ilgai ir laimingai.So, here's to happily ever after.
Gerk ir gyvenk.Drink and live.
Dėl mūsų draugystės. Tada būk mano draugas ir praleisk mane. Pasiimk sau tą laisve ir gyvenk joje už mus abu.I now know that all the blood I have shed, all the lives I have taken have led me to this moment.
Važiuok namo... ir gyvenk.Go home... and live.
Nuo šiol gyvenk pilnavertį gyvenimą.You go live your life in full now, all right?
Gauk tėvelio Filareto palaiminimą ir gyvenk draugėje su juo.Get Father Filaret's blessing and live in peace with him.

Questions and answers about gyventi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about gyventi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apsigyventisettle in
išgyventisurvive
nugyventilive
pagyventilive
pergyventilive longer than somebody
pragyventisurvive
sugyventiget along

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
gabentitransport
gyventisbe lived
gyvintiliven up
gyvuotiprosper
Different length:
išgyventisurvive
nugyventilive
pagyventilive
sugyventiget along

Other Lithuanian verbs with the meaning live

Verb
nugyventi
pagyventi

Do you know these verbs?

VerbTranslation
drąsintiencourage
išsakytisay
įžeistioffend
laužtibreak
padovanotipresent
pakartotirepeat
pakeltiraise
pasimestiget lost
sulyginticompare
susuktitwist