Teadma conjugation

Conjugate teadma - to know

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tean I know
Sa
tead you know
Ta
tea he does know
Me
teame we know
Te
teate you all know
Nad
teavad they know

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
teadsin I did know
Sa
teadsid you did know
Ta
teads he did know
Me
teadsime we did know
Te
teadsite you all did know
Nad
teadsid they did know

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
teaksin I would know
Sa
teaksid you would know
Ta
teaks he would know
Me
teaksime we would know
Te
teaksite you all would know
Nad
teaksid they would know

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
tea you know!
Te
teadkeyou all know!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for teadma

There is no additional usage information for the verb teadma.

Examples of teadma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 5 lõikega 3 kehtestatakse, et tootjad ja turustajad peavad teavitama pädevaid asutusi, kui nende valduses oleva teabe põhjal ja spetsialistidena nad teavad või peaksid teadma, et nende poolt turuleviidud toode on ohtlik vastavalt kõnealuse direktiivi määratlustele ja kriteeriumidele.Directive 2001/95/EC establishes in Article 5(3) that producers and distributors are to inform the competent authorities if they know or ought to know, on the basis of the information in their possession and as professionals, that a product they have placed on the market is dangerous according to the definitions and criteria of the Directive.
Vastavalt tooteohutusdirektiivile peavad tootjad ja turustajad teavitama pädevaid asutusi, kui nad nende valduses oleva teabe põhjal ja spetsialistidena teavad või peaksid teadma, et nende poolt turuleviidud toode on ohtlik (vastavalt kõnealuse direktiivi määratlustele ja kriteeriumidele).Under the GPSD, producers and distributors must inform the competent authorities if they know or ought to know, on the basis of the information in their possession and as professionals, that a product they have placed on the market is dangerous (according to the definitions and criteria of the Directive).
Sekkumistoodete korral peab komisjon teadma toote turustusaastat või kvoodiperioodi.For intervention products the Commission needs to know the marketing year to which the product corresponds or the quota period it is to be set off against.
Panga finantsaruande kasutajad peavad teadma mõju, mis laenude ja ettemaksete väärtuse kahanemisel panga finantspositsioonile ja toimimisele on olnud; see aitab neil otsustada efektiivsuse üle, millega pank on oma ressursse rakendanud.Users of the financial statements of a bank need to know the impact that impairment losses on loans and advances have had on the financial position and performance of the bank; this helps them judge the effectiveness with which the bank has employed its resources.
Et teha kindlaks, kas ümberkorraldamiseks antava abi suuniste nõuded olid täidetud, peab komisjon esiteks täpselt teadma, milliseid ümberkorraldusmeetmeid rakendati ettevõtte pikaajalise elujõulisuse taastamiseks.In order to establish whether the criteria set out in the restructuring aid guidelines have been fulfilled, the Commission needs to know first of all precisely what restructuring measures were taken to restore the company’s long-term viability.
Suhtlus käib vabas vormis: Risch kirjeldab EURESe nõustajale, milliseid töötajaid ta otsib, ja saab varsti mitu elulookirjeldust. „Värbamisprotsess on bürokraatiavaba ja ma tean, et EURES leiab sobivad kandidaadid.The process is informal: Mr Risch describes the employee profiles he is looking for to a EURES Adviser and soon after he receives a number of CVs: ‘The recruitment process is non-bureaucratic and I know EURES can deliver candidates.
Ja sellest ma juba tean nii mõndagi!And that’s something I know a thing or two about!
Sel moel tean ma tänu kiirele tagasisidele, mis on hästi ja mida peaks parandama või muutma.In this way, from the immediate feedback, I know which things work well and what should be improved or changed.
“Jah, seda ma tean,”vastas Tom.“Yes, I know about that”said Tom.
Kuidas ma tean, et minu asutusele on saadetud uus päring?How do I know that a new request has been sent to my authority?
Kui Sa tead, et Sinu vanemad, vennad või õed või sugulased viibivad teises Dublini riigis, siis palun ära unusta mainida seda isikule, kes Sind küsitleb.If you know that your parents, siblings or a relative are in another Dublin country, please do not forget to mention this to the person who interviews you.
Kas tead, mida sotsiaalne Euroopa sinu heaks teha võib?Do you know what social Europe can do for you?
Veendu, et tead täpselt, milles su äritegevus seisneb, kui palju maksab firma asutamine, kui kaua aega selleks kulub ja milline on kehtiv kord.Ensure you know exactly what your business will be, how much it will cost to establish, the time that will be involved, and the administrative processes you have to go through.
Kas tead, mida sotsiaalne Euroopa võib sinu heaks teha? Faktilehed http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=816 & langId=et a iDo you know what social Europe can do for you?–factsheets http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=816 & langId=en fo
Kas sa tead, kellelt pärineb järgmine lugu?Do you know who wrote the following text?
„Me teame, et Londonit tabanud oht võibkorduda.‘We know that the threat that has struck in London can strike again.
Seega me teame, mille poole me püüdleme ning kuidas soovitut saavutada.So we know what we are aiming for, and we know how to get there.
Seega me teame, mida tähendab olla osa millestki suuremast ja jääda siiski iseendaks.Ma olen väga uhke, etme varsti pärast iseseisvuse saavutamist 1991. aastal mitte üksnes ei liitunud ELiga, vaid olime esimesed„uued eurooplased”, kes 2007. aastal võtsid kasutusele euro.“So we know that we can be part of something larger and still be ourselves. I feel proud that we not only joined the EU so soon after becoming independent in 1991, but were then the first of the‘new Europeans’to adopt the euro in 2007.
Hindamise tulemusel saadud teadmiste kaasamine lubab meil näidata maakogukondade eri sektorites, et „me teame, mis töötab ja mis mitte”, sest teadmine põhineb tõestatud kogemusel.When it comes to mainstreaming, evaluation allows us to demonstrate that ‘we know what works and what doesn’t’ for the different sectors of the rural communities, since it is based on proven experience.
Koostöövõrgustike loomine agu me teame, on Leader-lähenemisel mitmeid tugevaid külgi Euroopa maapiirkondade ees seisvate probleemide lahendamisel. NäitenaNetworking s we know, the Leader approach has several by Mr Uwe Lerbs, strengths in the way that it deals with solving the
kes kasutavad korrapäraselt ühistransiidiprotseduuri või kelle kohta pädevad asutused teavad, et nad on suutelised täitma selle korraga seotud kohustusi, või kes võtavad artikli 44 lõike 1 punktis e nimetatud lihtsustuse alusel korrapäraselt vastu ühistransiidiprotseduuril olevat kaupa, ningregularly use the common transit arrangements, or whose competent authorities know that they can meet the obligations under the arrangements or, in connection with the simplification referred to in Article 44(1)(e), regularly receive goods that have been entered for the common transit procedure; and
Lennuettevõtjad ja lennujaama käitajad peavad tegema järgmist: a) tagama, et kõik nende töötajad, sealhulgas alltöövõtjad, kes osutavad puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikutele otsest abi, teavad, kuidas rahuldada erinevate puuete või piiratud liikumisvõimega isikute vajadusi; b) korraldama kõikidele lennujaamas reisijatega tegelevatele töötajatele koolituse puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamise ja teadlikkuse suurendamise kohta puuetega inimeste suhtes; c) tagavad uute töötajate töölevõtmisel neile puuetega inimesi käsitleva koolituse ning vajaduse korral täiendkoolituste läbiviimise.Air carriers and airport managing bodies shall: (a) ensure that all their personnel, including those employed by any sub-contractor, providing direct assistance to disabled persons and persons with reduced mobility have knowledge of how to meet the needs of persons having various disabilities or mobility impairments; (b) provide disability-equality and disability-awareness training to all their personnel working at the airport who deal directly with the travelling public; (c) ensure that, upon recruitment, all new employees attend disability related training and that personnel receive refresher training courses when appropriate.
Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 5 lõikega 3 kehtestatakse, et tootjad ja turustajad peavad teavitama pädevaid asutusi, kui nende valduses oleva teabe põhjal ja spetsialistidena nad teavad või peaksid teadma, et nende poolt turuleviidud toode on ohtlik vastavalt kõnealuse direktiivi määratlustele ja kriteeriumidele.Directive 2001/95/EC establishes in Article 5(3) that producers and distributors are to inform the competent authorities if they know or ought to know, on the basis of the information in their possession and as professionals, that a product they have placed on the market is dangerous according to the definitions and criteria of the Directive.
Vastavalt tooteohutusdirektiivile peavad tootjad ja turustajad teavitama pädevaid asutusi, kui nad nende valduses oleva teabe põhjal ja spetsialistidena teavad või peaksid teadma, et nende poolt turuleviidud toode on ohtlik (vastavalt kõnealuse direktiivi määratlustele ja kriteeriumidele).Under the GPSD, producers and distributors must inform the competent authorities if they know or ought to know, on the basis of the information in their possession and as professionals, that a product they have placed on the market is dangerous (according to the definitions and criteria of the Directive).
Kui jaemüüjad saavad teavet ohtliku toote kohta oma tootjalt/turustajalt või kutseorganisatsioonilt, mis levitab tootja/turustaja antud teavet, ei peaks nad ametiasutustele teatama, kui teavad, et tootja või turustaja on ametiasutusi juba teavitanud.In particular, if retailers receive information on a dangerous product from their producer/distributor or from a professional organisation that diffuses the information provided by a producer/distributor, they should not inform the authorities if they know that the authorities have already been informed by the producer or distributor.
“Sotsioloogina ma juba teadsin paljusid ideid, kuid seminar ja ka vestlused teiste osalejatega aitasid mul ka paljudest muudest asjadest aru saada.Apart fromhaving gained new knowledge about the Marie Curie Fellowships and other European Commission’s programmesaimed at young people in science, young scientists mostly pi“As a sociologist I was alreadyfamiliar with many ideas,however, I have received manynew insights during theworkshop and also inconversations with otherparticipants.
Ma teadsin rohkem.- I did know more.
See eesmärk oleks ohustatud, kui siseriiklik õigusakt või kindlustuslepingus sisalduv lepingutingimus jätaks kindlustuskaitse alt välja kaassõitjad põhjusel, et nad teadsid või oleksid pidanud teadma, et sõidukijuht oli õnnetuse ajal alkoholi või mõne muu joovastava aine mõju all.This objective would be placed in jeopardy if national legislation or any contractual clause contained in an insurance contract excluded passengers from insurance cover because they knew or should have known that the driver of the vehicle was under the influence of alcohol or of any other intoxicating agent at the time of the accident.
Pärast teabe avalikustamist kordas Hiina kaubanduskoda oma väidet, mille kohaselt ei saa välistada, et suur arv tootjaid ei vastanud valimi moodustamiseks saadetud küsimustikule „just sel põhjusel, et nad teadsid, et nende soovimatus valimis osaleda toob automaatselt kaasa nende väljajätmise omamaisest tootmisharust”.Following the disclosure, the Chinese Chamber of Commerce reiterated that it could not be excluded that a large number of producers simply did not respond to the sampling questionnaire ‘precisely because they know that their unwillingness to form part of the sample would automatically result in their exclusion from the domestic industry’.
Kas sa teadsid, et juba Rooma keisrid pakkusid oma külalistele sorbetti, mille olid lasknud valmistada mägedest toodud jääst, meest ja puuviljadest?Did you know that the Roman emperors even served their guests a form of sorbet, made from mountain ice, which they flavoured with fruit and honey?
Kas teadsidDid you know…?
Me teadsime, et ta tuleb, nii et me tulime teistkaudu.[ Man #2 ] We knowed he was, so we come in this other way.
Ainult sina ja mina teadsime koodi ja Abby, võib-olla.Only you and me know the combination, and Abby, maybe.
Meie ju teadsime, miks sa ei lubanud endal temasse armuda.We know why you he could not keep.
Kui ma oleksin ka pime, siis teaksin ma sind ikka.If I were blind I would know who you are.
Ja sellest teaksid vaid kaks inimest.And only two people in the world would know.
Kui ma ka teaks, et teie juures on tõesti nii nagu Sa räägid.If I would know for sure that by us it's like you say it is.
- Eliza küll teaks.- Eliza would know.
Ja kes teaks?♫ And who would know?
- Aga me teaksime.- But we would know.
Meie teaksime.We would know.

Questions and answers about teadma conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about teadma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
tegemado
tundmaknow

Other Estonian verbs with the meaning know

Verb
tundma
valdama

Do you know these verbs?

VerbTranslation
käimavisit
oimamado
otsamado
pidamahave to
piiritelemado
seadmado
sosiskelemado
suunitelemado
toitmado
uhtmado