Zyskiwać (to gain) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zyskuję
I gain
zyskujesz
you gain
zyskuje
he/she/it gains
zyskujemy
we gain
zyskujecie
you all gain
zyskują
they gain
Imperfective future tense
będę zyskiwać
I will gain
będziesz zyskiwać
you will gain
będzie zyskiwać
he/she/it will gain
będziemy zyskiwać
we will gain
będziecie zyskiwać
you all will gain
będą zyskiwać
they will gain
Imperative
-
zyskuj
you gain!
niech zyskuje
let him/her/it gain
zyskujmy
let's gain
zyskujcie
you all gain
niech zyskują
let them gain
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zyskiwałam
I gained
zyskiwałaś
you gained
zyskiwała
she gained
zyskiwałyśmy
we gained
zyskiwałyście
you all gained
zyskiwały
they gained
Future feminine tense
będę zyskiwała
I will gain
będziesz zyskiwała
you will gain
będzie zyskiwała
she will gain
będziemy zyskiwały
we will gain
będziecie zyskiwały
you all will gain
będą zyskiwały
they will gain
Conditional feminine tense
zyskiwałabym
I would gain
zyskiwałabyś
you would gain
zyskiwałaby
she would gain
zyskiwałybyśmy
we would gain
zyskiwałybyście
you all would gain
zyskiwałyby
they would gain
Conditional perfective feminine tense
zyskiwałabym była
I would have gained
zyskiwałabyś była
you would have gained
zyskiwałaby była
she would have gained
zyskiwałybyśmy były
we would have gained
zyskiwałybyście były
you all would have gained
zyskiwałyby były
they would have gained
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zyskiwałem
I gained
zyskiwałeś
you gained
zyskiwał
he gained
zyskiwaliśmy
we gained
zyskiwaliście
you all gained
zyskiwali
they gained
Future masculine tense
będę zyskiwał
I will gain
będziesz zyskiwał
you will gain
będzie zyskiwał
he will gain
będziemy zyskiwali
we will gain
będziecie zyskiwali
you all will gain
będą zyskiwali
they will gain
Conditional masculine tense
zyskiwałbym
I would gain
zyskiwałbyś
you would gain
zyskiwałby
he would gain
zyskiwalibyśmy
we would gain
zyskiwalibyście
you all would gain
zyskiwaliby
they would gain
Conditional perfective masculine tense
zyskiwałbym był
I would have gained
zyskiwałbyś był
you would have gained
zyskiwałby był
he would have gained
zyskiwalibyśmy byli
we would have gained
zyskiwalibyście byli
you all would have gained
zyskiwaliby byli
they would have gained
Impersonal
zyskiwano by
there would be gained
zyskiwano by
there would be gained

Examples of zyskiwać

Example in PolishTranslation in English
Dobre dziewczyny muszą zyskiwać zgodę, uwagę... i unikać konfliktów, więc kiedy opuszcza liceum, idzie do koledżu, potem do szkoły medycznej, z każdym rokiem odnosi mniej i mniej sukcesów, bo unikanie konfliktów w życiu nie działa,Good girls need to gain approval and attention and avoid conflict, so as she leaves high school, goes into college and into med school she gets less and less successful every year because avoiding conflict in life doesn't work
Po to tu jesteś- żeby się uczyć zyskiwać kontrolę nad swoimi mocami.Big deal! That's what you're here for, to learn, to gain control over your powers.
Problem z wodą w Lanzhou podkreśla paraliżującą społeczeństwo kwestię zanieczyszczeń, ponieważ oddolna działalność na rzecz środowiska zaczyna zyskiwać w Chinach poparcie.The water crisis in Lanzhou underscores the runaway pollution that has transfixed the nation as grassroots environmental activism begins to gain traction in China.
Próbujemy poruszyć ludzi, próbujemy dać świetne doświadczenia fanom, próbujemy zyskiwać fanów.We try to move people, we try to make that fan experience great, we try to gain fans.
- Nic nie zyskuję.- l got nothin' to gain.
/A ja zyskuję!And I am gaining
/Zdałem sobie sprawę, że nie odkładając /słuchawki, zyskuję 8 minut dziennie.I realized that by not hanging up the phone I gained another eight minutes a day.
A co takiego zyskuję?What exactly am I gaining?
Ale pomyśl o tym, co zyskuję... moje życie.But think about what I'm gaining--my life.
- Co zyskujesz?- What do you gain?
- Nie, zyskujesz wokalistkę pop.No, you're gaining a pop vocalist.
/Ale zyskujesz córkę.But you gain a daughter
Biorąc sobie za żonę Glauce, zyskujesz dostateczną władzę, tym samym bogactwo aby zabezpieczyć przyszłość moją, a także naszych dzieci.By marrying Glauce you gain sufficient power and wealth to secure the future of our children and l
Co zyskujesz, popierając mnie przeciwko federalnym?What's in it for you backing me against the feds?
- Guldberg zyskuje sojuszników codziennie.- Guldberg gains allies every day.
- Wchodzi, zarzuca urok, zyskuje zaufanie.He gets in, turns on the charm, gains their trust.
/Dzięki sprytowi i odwadze /zyskuje zaufanie /łowcy nagród Cada Bane'a /oraz przestępcy Moralo Evala, /przez co dostaje się do fortecy /przywódcy Separatystów, hrabiego Dooku.Using cunning and courage, he gains the trust of bounty hunter Cad Bane and criminal mastermind Moralo Eval, earning him entrance to the stronghold of separatist leader Count Dooku.
/James Hunt zyskuje /na nieobecności Laudy.James Hunt gains on the absent Niki Lauda.
A prawda jest taka, że kiedy ktoś zyskuje ludzki szacunek za pomocą pieniędzy...Verdana}{S:14}{C:$FFFFFF}...to hear the truth. Verdana}{S:14}{C:$FFFFFF}When a man gains status with wealth and power... {F: Verdana}{S:14}{C:$FFFFFF}...he distances himself from truth and moral.
' Co zyskujemy zabijając tych ludzi?'What do we gain by killing people? '
Ile zyskujemy?How much is gained?
Jedno tracimy, drugie zyskujemy.When something's lost, something else is gained.
Kiedy je badamy, zyskujemy nie tylko zrozumienie, ale i władzę.As we explore them, so we gain not only understanding, but power.
Nic nie zyskujemy, ani nie tracimy przez nasz werdykt.We have nothing to gain or lose by... by our verdict.
Rabujecie i zyskujecie z bezbronnych zadla swej własnej korzyści i zysku... i używacie łup swoich czynów... do nabycia i sprzedaży nielegalnych narkotyków.You rob and exploit the helpless for your own profit and gain and use the spoils of your activities to buy and sell illegal narcotics.
Być może ludzie po stracie czegoś, zyskują coś w zamian.It's once a person loses something that they first gain something, is it not?
CCCLA wskazała na duńskie badanie, zgodnie z którym za każde euro, jakie producenci unijni zyskują z ochrony handlu, przedsiębiorstwa wykorzystujące produkty objęte postępowaniem w Unii muszą zapłacić ponad 60 razy tyle.CCCLA pointed to a Danish study according to which for each euro Union producers gain from trade protection, user companies in the Union must pay up to more than 60 times as much.
Dzięki temu zyskują siłę do dalszego życia i są przygotowane do wejścia w wielkie społeczności.They regain the voices which they had lost due to stress, and speak loudly after transferring schools.
I zyskują wielką ilość wewnętrznej wiedzy o tym, w jaki sposób działa świat i jak oni, jako istoty ludzkie, powinni być z tym światem związani.And they gain a great deal of inside knowledge into the ways in which the world works and how they are, as a human being, supposed to relate to that world.
Inne podmioty, takie jak operatorzy terminali, linie żeglugowe, dostawcy logistyki oraz podmioty zajmujące się działalnością powiązaną, coraz bardziej zyskują na znaczeniu.Other stakeholders such as terminal operators, shipping lines, logistics providers and the surrounding community are increasingly gaining in importance.
Strzała wezwał posiłki, co o mało co nie okazało się katastrofalne, gdyż nasz wróg zyskiwał coraz więcej mocy z każdym nowym przeciwnikiem.Arrow called in reinforcements, which nearly proved disastrous As our foe gained more and more power with each new combatant.
Ta dedukcja pokazała nam, jak zabójca zyskiwał satysfakcję z morderstw.This deduction revealed to us How the killer gained satisfaction from his crimes.
Wraz z rosnącą liczba studentów zyskiwał coraz ważniejszą pozycję w badaniach i kształceniu w Zjednoczonym Królestwie i Europie.The science departments have gained the most international recognition, being associated with five Nobel prizes in physiology/medicine and in chemistry.
Za wszystko co zyskiwaliśmy, zawsze coś zostawialiśmy.For everythign we gained, we always left something else behind

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'gain':

None found.
Learning languages?