Upłynąć (to elapse) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
upłynę
I will elapse
upłyniesz
you will elapse
upłynie
he will elapse
upłyniemy
we will elapse
upłyniecie
you all will elapse
upłyną
they will elapse
Imperative
-
upłyń
you elapse!
niech upłynie
let him/her/it elapse
upłyńmy
let's elapse
upłyńcie
you all elapse
niech upłyną
let them elapse
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
upłynęłam
I elapsed
upłynęłaś
you elapsed
upłynęła
she elapsed
upłynęłyśmy
we elapsed
upłynęłyście
you all elapsed
upłynęły
they elapsed
Future feminine tense
upłynę
I will elapse
upłyniesz
you will elapse
upłynie
she will elapse
upłyniemy
we will elapse
upłyniecie
you all will elapse
upłyną
they will elapse
Conditional feminine tense
upłynęłabym
I would elapse
upłynęłabyś
you would elapse
upłynęłaby
she would elapse
upłynęłybyśmy
we would elapse
upłynęłybyście
you all would elapse
upłynęłyby
they would elapse
Conditional perfective feminine tense
upłynęłabym była
I would have elapsed
upłynęłabyś była
you would have elapsed
upłynęłaby była
she would have elapsed
upłynęłybyśmy były
we would have elapsed
upłynęłybyście były
you all would have elapsed
upłynęłyby były
they would have elapsed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
upłynąłem
I elapsed
upłynąłeś
you elapsed
upłynął
he elapsed
upłynęliśmy
we elapsed
upłynęliście
you all elapsed
upłynęli
they elapsed
Future masculine tense
upłynę
I will elapse
upłyniesz
you will elapse
upłynie
he will elapse
upłyniemy
we will elapse
upłyniecie
you all will elapse
upłyną
they will elapse
Conditional masculine tense
upłynąłbym
I would elapse
upłynąłbyś
you would elapse
upłynąłby
he would elapse
upłynęlibyśmy
we would elapse
upłynęlibyście
you all would elapse
upłynęliby
they would elapse
Conditional perfective masculine tense
upłynąłbym był
I would have elapsed
upłynąłbyś był
you would have elapsed
upłynąłby był
he would have elapsed
upłynęlibyśmy byli
we would have elapsed
upłynęlibyście byli
you all would have elapsed
upłynęliby byli
they would have elapsed
Impersonal
upłynięto by
there would be elapsed
upłynięto by
there would be elapsed

Examples of upłynąć

Example in PolishTranslation in English
Do celów akapitu pierwszego lit. b) instytucje zamawiające wskazują w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji czas, jaki musi upłynąć od otrzymania ostatniego postąpienia do zamknięcia aukcji elektronicznej.For the purposes of point (b) of the first subparagraph, the contracting authorities shall state in the invitation to take part in the auction the time which they will allow to elapse after receiving the last submission before they close the electronic auction.
Dla roku 2004 wielkości nowych kontyngentów taryfowych oraz zwiększenia wielkości istniejących kontyngentów taryfowych należy obliczyć proporcjonalnie do podstawowych wielkości określonych w Protokołach rozszerzenia, biorąc pod uwagę część okresu, jaka upłynęła przed dniem 1 maja 2004 r.For the year 2004 the volumes of the new tariff quotas and the increases of the volumes of existing tariff quotas should be calculated as a pro rata of the basic volumes specified in the enlargement protocols, taking into account the part of the period elapsed before 1 May 2004.
Na rok 2004 wielkość nowego kontyngentu taryfowego oraz powiększenia wielkości istniejących kontyngentów taryfowych powinny zostać obliczone proporcjonalnie do podstawowych wielkości określonych w Protokole przy uwzględnieniu części okresu, jaka upłynęła przed 1 maja 2004 r.For the year 2004 the volumes of the new tariff quota and the increases of the volumes of existing tariff quotas should be calculated as a pro rata of the basic volumes specified in the Protocol, taking into account the part of the period elapsed before 1 May 2004.
Począwszy od momentu, w którym statek lotniczy wystartował z Halifaksu (w dniu 15 września 2001 r.) do momentu, w którym można było odbyć lot w dniu 16 września 2001 r. (skarżąca nie podaje godziny, na którą lot ten był zaplanowany), upłynęła bowiem znacząca ilość czasu.In fact, from the moment that the aircraft took off from Halifax (on 15 September 2001) until the time when the 16 September 2001 flight could have been operated (the applicant does not indicate the planned timing of that flight) a not inconsiderable time elapsed.
Przenikanie obrazu. Przez lata widownia została przyzwyczajona zeby rozumieć, ze gdy scena stopniowo ucicha, jak stary zolnierz, przed ich uwaznymi oczami, to kolejna scena stopniowo pojawia się na ekranie, pewna ilość czasu upłynęła w międzyczasie.Over the years, the audience has been conditioned to understand that when a scene fades away, like an old soldier, before their very eyes, and another scene gradually appears to take its place, a certain amount of time has elapsed.
(i) co najmniej cztery lata upłynęły od daty złożenia wniosku o udzielenie patentu, za wyjątkiem wynalazków z zakresu ściśle jądrowego;(i) at least four years have elapsed since the filing of the patent application, save in the case of an invention relating to a specifically nuclear subject;
Komisja stwierdza, że od dnia 17 lutego 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. upłynęły 34 miesiące.The Commission notes that 34 months elapsed between 17 February 2003 and 31 December 2005.
Między pierwszym a ostatnim zdjęciem upłynęły 4 sekundy.Third. With a total of four seconds elapsed from beginning to end.
Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, o którym mowa w ust. 2 lit. a), a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.That period shall be reduced by the number of years elapsed between the setting up referred to in point (a) of paragraph 2 and the first submission of the application for the payment for young farmers.
Samoloty przekazywane przez jednego operatora posiadającego zatwierdzony program nadzoru masy drugiemu operatorowi, który również posiada zatwierdzony program, nie muszą być ważone przed użytkowaniem przez operatora odbierającego, o ile od ostatniego ważenia nie upłynęły 4 lata.Aeroplanes transferred from one operator with an approved mass control programme to another operator with an approved programme need not be weighed prior to use by the receiving operator unless more than 4 years have elapsed since the last weighing.
Aby pomóc Państwom Członkowskim w upewnieniu się, że właściciele i prowadzący pojazdy ciężarowe spełniają swój obowiązek w zakresie naprawy usterek sygnalizowanych przez układ OBD, powinna być rejestrowana długość przebytej drogi lub czas, jaki upłynął od zasygnalizowania kierowcy usterki.In order to assist the Member States in ensuring that the owners and operators of heavy-duty vehicles meet their obligation to repair faults indicated by the OBD system, the distance covered or the time that has elapsed after a fault has been indicated to the driver should be recorded.
Bowiem czas, jaki upłynął do chwili redakcji sprawozdania w dniu 15 czerwca 1999 r., które było zdaniem BASF sprawozdaniem zupełnym i szczegółowym, nie miał wpływu na ocenę przez Komisję współpracy zaproponowanej przez BASF.The time which elapsed pending the drafting of the report of 15 June 1999, which, according to BASF, was a full and detailed report, did not affect the Commission’s assessment of BASF’s cooperation.
CNCE twierdzi w tym względzie, że okres, który upłynął między dniem, w którym Komisja dowiedziała się o pomocy a dniem wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego jest zbyt długi. Calyon twierdzi, że okres ten nie jest rozsądny.CNCE maintained in this connection that the period which had elapsed between the date on which the Commission learned of the aid and the date on which the formal investigation procedure was initiated was excessively long, and Calyon described that period as unreasonable.
Artykuł 118 stanowi, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.Article 118 states that a decision on tax liability cannot be issued to a third party where five years have elapsed from the end of the calendar year in which the tax arrears were generated.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'elapse':

None found.
Learning languages?