Pokrywać (to cover) conjugation

Polish
53 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pokrywam
I cover
pokrywasz
you cover
pokrywa
he/she/it covers
pokrywamy
we cover
pokrywacie
you all cover
pokrywają
they cover
Imperfective future tense
będę pokrywać
I will cover
będziesz pokrywać
you will cover
będzie pokrywać
he/she/it will cover
będziemy pokrywać
we will cover
będziecie pokrywać
you all will cover
będą pokrywać
they will cover
Imperative
-
pokrywaj
you cover!
niech pokrywa
let him/her/it cover
pokrywajmy
let's cover
pokrywajcie
you all cover
niech pokrywają
let them cover
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pokrywałam
I covered
pokrywałaś
you covered
pokrywała
she covered
pokrywałyśmy
we covered
pokrywałyście
you all covered
pokrywały
they covered
Future feminine tense
będę pokrywała
I will cover
będziesz pokrywała
you will cover
będzie pokrywała
she will cover
będziemy pokrywały
we will cover
będziecie pokrywały
you all will cover
będą pokrywały
they will cover
Conditional feminine tense
pokrywałabym
I would cover
pokrywałabyś
you would cover
pokrywałaby
she would cover
pokrywałybyśmy
we would cover
pokrywałybyście
you all would cover
pokrywałyby
they would cover
Conditional perfective feminine tense
pokrywałabym była
I would have covered
pokrywałabyś była
you would have covered
pokrywałaby była
she would have covered
pokrywałybyśmy były
we would have covered
pokrywałybyście były
you all would have covered
pokrywałyby były
they would have covered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pokrywałem
I covered
pokrywałeś
you covered
pokrywał
he covered
pokrywaliśmy
we covered
pokrywaliście
you all covered
pokrywali
they covered
Future masculine tense
będę pokrywał
I will cover
będziesz pokrywał
you will cover
będzie pokrywał
he will cover
będziemy pokrywali
we will cover
będziecie pokrywali
you all will cover
będą pokrywali
they will cover
Conditional masculine tense
pokrywałbym
I would cover
pokrywałbyś
you would cover
pokrywałby
he would cover
pokrywalibyśmy
we would cover
pokrywalibyście
you all would cover
pokrywaliby
they would cover
Conditional perfective masculine tense
pokrywałbym był
I would have covered
pokrywałbyś był
you would have covered
pokrywałby był
he would have covered
pokrywalibyśmy byli
we would have covered
pokrywalibyście byli
you all would have covered
pokrywaliby byli
they would have covered
Impersonal
pokrywano by
there would be covered
pokrywano by
there would be covered

Examples of pokrywać

Example in PolishTranslation in English
Aby sprawdzić, czy ten poziom cen mógłby zostać zaakceptowany przez prywatną firmę, Komisja sprawdziła, w jakim stopniu pozwoliłaby BNFL pokrywać koszty uniknione w świetle przewidywanej ewolucji cen elektryczności.In order to check whether these price levels could have been accepted by a private company, the Commission checked to which extent they would allow BNFL to cover its avoidable costs in view of the foreseen evolution of electricity prices.
Aby uniknąć tej nierówności i wynagrodzić skarb państwa za podejmowane ryzyko, Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że stawka gwarancyjna musi pokrywać wynagrodzenie za odpowiedni kapitał.In order to avoid this disparity and to remunerate the State for the risk it is taking, the EFTA Surveillance Authority considers that the guarantee premiums have to cover the remuneration of an adequate capital.
Ale trudno zacząć pokrywać zakres moich prawdziwych przestępstw.But they hardly begin to cover the scope of my true crimes.
Chociaż organy policyjne RPA nadal były w stanie pokrywać bieżące koszty ośrodków pomocy dla ofiar przemocy po zakończeniu projektu, istniało ryzyko, że w przyszłości zabraknie wolontariuszy pracujących w ośrodkach, gdyż departament opieki społecznej nie przyjął jeszcze na siebie odpowiedzialności za ich nadzór i szkolenia, tak jak przewidziano to w koncepcji projektu.Whereas the South African police authorities were able to continue to cover the running costs of the care centres for victims of violence a er the project ended, there was a risk that volunteers working in the centres would not be available in the future as the Social Welfare Department had not yet assumed the responsibility for their supervision and training as foreseen in the project design.
Chociaż szpital lubi pokrywać swoje wydatki.Although, the hospital does like to cover its expenses.
Słuchaj, pokrywam dług.Look, I am covering the debt.
Ustaliliśmy, że Will planuje wycieczkę, ja pokrywam główne wydatki, a ty dbasz o to, abyśmy nie mieli kłopotów.We said will would be in charge of planning,I would cover the major expenses,and you would keep us out of trouble.
- Wszystko pokrywasz.- All expenses covered.
Czym pokrywasz straty?How did you cover your losses up?
Jasne, jeśli pokrywasz debet.Sure, if you were covering the vig.
Spójrz, jeśli nie jesteś w stanie zakopać ciała wystarczająco głęboko, pokrywasz je ługiem i zwierzęta go nie wykopią.Look, if you can't bury a body deep enough, you cover it in lye so the animals don't dig it up.
- 8% ledwo pokrywa inflację kosztów.- 8% barely covers our cost inflation.
- George, imperium brytyjskie pokrywa obecnie ćwierć globu.-George, the British Empire, at present covers a quarter of the globe
- Tak właściwie, wasz program leczenia pokrywa cztery sesje w tygodniu.-Actually your plan's treatment program covers four sessions a week.
- To ledwie pokrywa koszt.- Sir, that hardly covers it.
I nie pokrywamy zapotrzebowania.And we can't even cover the orders.
Jakie jeszcze inne jego wydatki nadal pokrywamy?What other expenses of his are we still covering?
My pokrywamy koszt sali, kwaterunku i transportu, a ty płacisz jedynie za zajęcia.We cover room, board and transportation and you just pay for your class fees.
My pokrywamy wszelkie koszty, a po wygranej otrzymujemy 1 /3 odszkodowania.We handle any expenses and get one third of any recovery.
Nie, my wszystko pokrywamy.No, you're covered.
- "Lubię, gdy w zimie śnieg i lód pokrywają ziemię.""I like winter when snow and ice cover the ground."
...Śnieg pada płatkami, które wirując pokrywają wszystko nie czuję już tego dręczącego bólu tego strasznego zmęczenia Jakże długo śniłem ten sen o strasznej eksplozji która niczym echo dźwięczy, ciągle dźwięczy....the snow is falling, it covers the ground it covers everything the pain subsides and the fatigue that dream the dream of explosion of a roaring explosion.
/Według mnie tak samo jest /z konceptem drzewa życia, /gdzie obumarłe i złamane gałęzie /leżą u fundamentów Ziemi, /podczas gdy powierzchnię pokrywają... /Struktury kości są identyczne /w ludzkiej ręce,So, I believe it has been with the great Tree of Life, which fills with its dead and broken branches the crust of the Earth, while covering the surface with its...
22 — Również w literaturze fachowej jako przykład „dodatkowych określeń” dopuszczalnych zgodnie z częścią B pkt 3 wymienia się w szczególności określenia dotyczące „metody wytwarzania, procesu produkcji” itd., to jest określenia, które pod względem uregulowanych przypadków jak najbardziej pokrywają się z określeniami, o których mowa w części B pkt 1 lit. b) tiret piąte: Koch, tamże (pkt 15), s. 2136.22 — In the specialist literature too, specific examples of ‘other particulars’ permitted under point B(3) are particulars on ‘production methods and processes etc.’, that is, particulars which certainly overlap, in terms of the situation covered, with the particulars under the fifth indent of point B(1)(b): Koch, loc. cit. (footnote 15), p. 2136.
Alpy połowę Alp pokrywają lasy.Over half of the Alps are covered in forests.
Znajomi nie pokrywaj± nawet ciebie.Your friends didn't even cover you up.
A więc polisa tego nie pokrywała.So it was not covered by the policy.
Brakowało jasności w kwestii, czy rekompensaty za testy na obecność BSE pokrywają część kosztu testów, której nie pokrywała pomoc państwa zgodna z rynkiem wewnętrznym.It was not clear whether the fees for the BSE tests covered the part of the cost of the tests which was not covered by compatible State aid.
Chociaż czuję się trochę kruchy, jak gdyby moje wnętrzności zostały wypalone a moja skóra pokrywała pustkę.Except that I feel a little fragile as if my insides have been burned and my skin covered nothing.
Dlatego też nawet jeżeli cena gazu płacona przez wnioskodawcę pokrywała jednostkowe koszty produkcji i sprzedaży gazu ponoszone przez jego dostawcę, argument ten nie ma znaczenia, ponieważ cena rynkowa gazu niekoniecznie jest bezpośrednio powiązana z kosztami produkcji i sprzedaży gazu.Therefore, even if the gas price paid by the applicant covered the unit cost of production and sales of the gas incurred by its provider, this argument is irrelevant since the market price of gas is not necessarily directly linked to costs of its production and sales.
Droga miała 32km, a stalowa bariera ochronna pokrywała każdy centymetr poza jednym 45m odcinkiem.There was 20 miles of road and there was a steel guardrail that covered every single inch of it except for one 50-yard stretch.
21 W tym względzie Komisja zauważyła, że płatności dokonane przez SFMI-Chro-nopost nie pokrywały kosztów całkowitych w dwóch pierwszych latach prowadzenia działalności, lecz pokrywały wszystkie koszty z pominięciem wydatków poniesionych przez centralę oraz dyrekcje regionalne.21 In this regard, the Commission noted that the payments made by SFMI-Chrono-post did not cover total costs over the first two years of operation, but covered all costs other than central and local offices’ overheads.
Ciężkie paciorki potu pokrywały jego czoło i policzki, a jego ekspresja mówiła o wielkiej udręce.Heavy beads of sweat covered his brow and cheeks, and his expression told of great anguish.
Dawno temu, ziemię pokrywały gęste lasy. W lasach tych żyły duchy bogów.In ancient times, the land lay covered in forests, where, from ages long past, dwelt the spirits of the gods.
Gdyby roczne wkłady pokrywały koszty utrzymania normalnych mocy produkcyjnych, w tym niezbędnych rezerw na wypadek epidemii, BVerwG zgodziłby się, że roczne wkłady stanowiły pomoc państwa ze względu na zasadę „zanieczyszczający płaci”.If the annual contributions covered the costs of normal capacity, including an essential epidemic reserve, the BVerwG would agree that the annual contributions were state aid because of the polluter pays principle.
Jeszcze 20 lat temu Borneo, czwartą co do wielkości wyspę świata, pokrywały połacie dziewiczych lasów.Barely 20 years ago, Borneo, the 4th largest island in the world, was covered by a vast primary forest.
Zamiast 460 milionów EUR pobranych w Niemczech w ramach systemu eurowiniet (w 2002 r.), przewoźnicy będą musieli pokryć koszty infrastruktury wynoszące w przybliżeniu 3,4 miliarda EUR. Pomimo że, według zgłoszonej propozycji władz niemieckich, mogłaby zostać przyznana rekompensata w wysokości 600 milionów EUR, całkowite obciążenie przewoźników drogowych nadal wzrasta, gdyż rekompensata ta pokrywałaby tylko 17 % całkowitej sumy opłat za przejazd wynoszącej 3,4 miliarda EUR.Instead of the EUR 460 million collected in Germany under the Eurovignette system (in 2002), the hauliers will have to pay infrastructure costs of approximately EUR 3,4 billion. Although, according to the notified proposal of the German authorities, a compensation of EUR 600 million could be granted, the total charge for road hauliers is still increasing as this compensation would cover only 17 % of the total toll charges of EUR 3,4 billion.
Ty je pokrywałeś?You covered those?
Dexia miała zdecydowanie największy udział w rynku – w ciągu ostatnich lat działalności bank pokrywał około [40–45] % zapotrzebowania na finansowanie średnio- i długoterminowe i dostarczał około jednej trzeciej instrumentów płynnościowych.Dexia held by far the largest market share: in recent years the bank covered some [40-45] % of medium- to long-term financing needs and provided around one third of cash flow lines.
Jego ciało pokrywał wspaniały tatuaż.They were torturing someone a man whose body was covered with a magnificent tattoo.
Krzyczałem, sparaliżowany i uderzałem pięściami popiół, który pokrywał to wszystko.I screamed petrified and hit with my fist the ash that covered it all.
Niemniej jednak większą część Europy pokrywał lód polarny.Yet polar ice covered much of Europe.
Podobnie jak klify Shark Bay w Australii zbudowane są z miliardów szkieletów planktonu odkładających się warstwami w czasach, gdy ocean pokrywał całą planetę.Like at Shark Bay in Australia, they are made of billions of plankton skeletons, piled up in the geological era when the ocean covered the planet.
Zawsze pokrywaliśmy twój debet na koncie, ale, jak powiedziałam twojej partnerce, ten debet jest zbyt duży.We've always covered your overdrafts, but, as I said to your partner, this deficit is excessive. I'll cover it. We can't simply take your word for it.
Ponadto przez ostatnie trzy lata unijni producenci pokrywali 33 % zapotrzebowania określanego przez tę stronę jako zmienny popyt.Moreover over the past three years, Union producers covered 33 % of what this party labelled as volatile demand.
Poziom współpracy producentów eksportujących był wysoki, ponieważ pokrywali oni całość znanego przywozu do Wspólnoty.Cooperation by the exporting producers was high since they covered the entirety of known imports into the Community.
Niemniej jednak, jak wyjaśniono powyżej, w odniesieniu do okresu po dniu 1 stycznia 2004 r. władze belgijskie nie przystąpiły do zmiany zgłoszonego programu pomocy państwa, aby zapewnić jego zgodność z wytycznymi w sprawie TSE mającymi zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. Władze belgijskie powinny były zmienić program w taki sposób, aby pomoc obejmowała jedynie 75 % kosztów niszczenia tusz (a pozostałą część kosztów pokrywaliby rolnicy), i najpóźniej do połowy grudnia 2003 r. przedstawić Komisji dowody na wprowadzenie koniecznych zmian do programu pomocy.However, as explained above, for the period after 1 January 2004, the Belgian authorities committed themselves to amending the notified State aid scheme so that it complies with the TSE Guidelines as applicable from 1 January 2004. In particular, they committed themselves to ensuring that the aid would cover only 75 % of the costs for the destruction of the carcasses (the remaining costs having to be borne by the owner of the agricultural holding himself) and to sending the Commission, at the latest by mid December 2003, evidence that the necessary changes had been made to the aid scheme.
- Nie pokrywało leczenia, którego wymagałeś...Insurance wouldn't have covered the treatment you needed, and I...
Ceny uznano za reprezentatywne dla ChRL, ponieważ dwóch współpracujących producentów eksportujących pokrywało ok. 80 % przywozu EW z ChRL.The prices were considered representative for the PRC as the two cooperating exporting producers covered around 80 % of the imports of TE from the PRC.
Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne pokrywało zatem różnicę pomiędzy emeryturą przysługującą pracownikom prywatnym z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, której wysokość odpowiada określonej stawce procentowej przeciętnego otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia, a emeryturą otrzymywaną przez urzędników, której wysokość określa się na podstawie określonej części procentowej ostatniej pensji.Thus the supplementary pension insurance covered the difference between the private employees' statutory social insurance pension — which is equal to a certain percentage of the average life-time salary — and the civil servant's pension that equals to a certain percentage of the last salary.
Finansowanie z programu Leader+ (211 000 euro) pokrywało koszty robót na małym obszarze.The Leader+ funding (211 000 euro) covered the costs for a small area.
Jego ubezpieczenie pokrywało tylko 60% kosztów hospitalizacji, więc chciał się zgodzić tylko na najtańszą opcję.His insurance only covered 60% of inpatient expenses. - So he agreed to the cheapest option.
Nawet gdyby udzielono poręczenia osobistego, miałoby ono kolejną kategorię po wszystkich innych zabezpieczeniach oraz pokrywałoby tylko dużo mniejszą część prawdopodobnie wysokiego ryzyka nieściągalności wierzytelności.Even if it had been given, it would rank lower than every other security and would cover only a very small part of the potentially high risk of non-payment.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?