Podcinać (to cut) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podcinam
I cut
podcinasz
you cut
podcina
he/she/it cuts
podcinamy
we cut
podcinacie
you all cut
podcinają
they cut
Imperfective future tense
będę podcinać
I will cut
będziesz podcinać
you will cut
będzie podcinać
he/she/it will cut
będziemy podcinać
we will cut
będziecie podcinać
you all will cut
będą podcinać
they will cut
Imperative
-
podcinaj
you cut!
niech podcina
let him/her/it cut
podcinajmy
let's cut
podcinajcie
you all cut
niech podcinają
let them cut
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podcinałam
I cut
podcinałaś
you cut
podcinała
she cut
podcinałyśmy
we cut
podcinałyście
you all cut
podcinały
they cut
Future feminine tense
będę podcinała
I will cut
będziesz podcinała
you will cut
będzie podcinała
she will cut
będziemy podcinały
we will cut
będziecie podcinały
you all will cut
będą podcinały
they will cut
Conditional feminine tense
podcinałabym
I would cut
podcinałabyś
you would cut
podcinałaby
she would cut
podcinałybyśmy
we would cut
podcinałybyście
you all would cut
podcinałyby
they would cut
Conditional perfective feminine tense
podcinałabym była
I would have cut
podcinałabyś była
you would have cut
podcinałaby była
she would have cut
podcinałybyśmy były
we would have cut
podcinałybyście były
you all would have cut
podcinałyby były
they would have cut
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podcinałem
I cut
podcinałeś
you cut
podcinał
he cut
podcinaliśmy
we cut
podcinaliście
you all cut
podcinali
they cut
Future masculine tense
będę podcinał
I will cut
będziesz podcinał
you will cut
będzie podcinał
he will cut
będziemy podcinali
we will cut
będziecie podcinali
you all will cut
będą podcinali
they will cut
Conditional masculine tense
podcinałbym
I would cut
podcinałbyś
you would cut
podcinałby
he would cut
podcinalibyśmy
we would cut
podcinalibyście
you all would cut
podcinaliby
they would cut
Conditional perfective masculine tense
podcinałbym był
I would have cut
podcinałbyś był
you would have cut
podcinałby był
he would have cut
podcinalibyśmy byli
we would have cut
podcinalibyście byli
you all would have cut
podcinaliby byli
they would have cut
Impersonal
podcinano by
there would be cut
podcinano by
there would be cut

Examples of podcinać

Example in PolishTranslation in English
Ja tylko podcinam tutaj trawę.I just cut the grass around here.
To nie wygląda tak, że podcinam ci skrzydła po tym, jak wyświadczyłaś mi przysługę.Look, it can't look like I'm cutting you slack right after you did me a favor.
Od kiedy podcinasz włosy?When did you start cutting hair?
Ty tylko podcinasz...all you do is cut down
A jeśli masz święte teksty, które mówią ci jak rozpoczął się świat i jaki jest związek między niebiańskim bogiem a tobą, to ogranicza to twoją ciekawość, podcina źródło zachwytu nad urokiem świata w całej jego cudowności.It cuts off a source of wonder. The loveliness of the world in its wondrousness is not apparent to me in Islam or Christianity and all the other major religions.
Jeden stempluje tylną część ciała telegrafistki a drugi podcina sobie żyły przez jakąś dziewczynę.One stamping imprints on the behind of the telegraphist and the other one cuts his veins because of some girl.
On ma w ręce nożyczki. I podcina ci szyję i ucho w akcie zemsty. A jeśli powie, że to przez przypadek?What if he cuts your ears and neck and says it was a mistake?
Łapiemy włosy i podcinamy ciągnąc.Grab 'em a handful of hair, and cut as you pull.
Bo te rzeczy podcinają staruszkom nogi.Because those things cut the legs out from under oldsters.
Dochodzenie pokazało, że przemysł unijny ponosi istotną szkodę na skutek przywozu po cenach dumpingowych, które podcinają ceny przemysłu unijnego, jak szczegółowo opisano w motywie 93 i następnych.The investigation showed that the Union industry is suffering material injury because of the effects of dumped imports which undercut its prices as elaborated in recital (93) et seq.
Dodatkowo, z porównania tych cen przy tym samym poziomie handlu wynika, że ceny te podcinają ceny przemysłu unijnego.In addition, when comparing the prices at the same level of trade, these prices were found to undercut the Union industry’s prices.
Dziewczyny podcinają sobie żyły, chłopaki się biją.Girls cut themselves, guys fight.
Istotnie – według dostępnych danych szacuje się, że obecnie chińskie ceny podcinają ceny unijne o ok. 20 %, jak opisano w motywie 69, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo przywozu z Chin po cenach znacznie niższych od cen unijnych w przypadku uchylenia środków.Indeed, according to the data available it is estimated that the current Chinese prices do undercut Union prices by around 20 % as described in recital 69, which points to a strong likelihood for the Chinese imports to occur at prices substantially below Union prices should the measures be lifted.
- Kiedy je ostatnio podcinałaś?- When is the last time you got it cut?
Porównanie to wykazało, że przy uwzględnieniu cen sprzedaży do USA sprzedaż z RPA do reszty świata w ODP nie podcinała cen przemysłu unijnego, przy wyłączeniu sprzedaży do USA podcinała ona jednak ceny przemysłu unijnego.The comparison showed that, during the RIP, sales from South Africa to the rest of the world were not undercutting the Union industry’s prices if sales to the USA were taken into account, but were undercutting the Union industry’s prices if sales to the USA were excluded.
Sprzedaż EDM z RPA do Unii w ODP, która była bardzo niewielka, nie podcinała cen przemysłu unijnego.The very few sales of EMD from South Africa to the Union during the RIP were not undercutting the Union industry prices.
Sytuacja ta miała miejsce, gdy cena importowa produktów przywożonych z ChRL stale podcinała ceny przemysłu unijnego.This situation occurred when the import price of the products imported from the PRC were consistently undercutting those of the Union industry.
To, gdzie podcinała sobie nadgarstek.This where she cut her wrist.
Średnia cena przywozu dumpingowego spadła o ponad 3 % między 2006 r. a OD i, jak wyjaśniono poniżej, podcinała ceny przemysłu wspólnotowego w tym okresie.The average price of dumped imports decreased by over 3 % between 2006 and the IP and, as explained below, was undercutting the Community industry’s prices in that period.
Badanie wykazało, że przywóz z zkrajów, których dotyczy postępowanie, podcinały ceny przywozu realizowanego przez przemysł wspólnotowy o 36 %–68 % w OD.The investigation showed that imports from the countries concerned were undercutting those of the Community industry by 36 to 68 % in the IP.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że chińskie ceny podcinały ceny przemysłu unijnego o 11 %, prawdopodobnie w przypadku wygaśnięcia środków chińscy eksporterzy dalej stosować będą dotychczasowe praktyki, aby odzyskać utracony udział w rynku.However given that the Chinese prices undercut those of the UI by 11 %, if measures were allowed to lapse, it is likely that the Chinese exporters will continue their practices in order to regain the lost market share.
Ceny chińskiego przywozu, chociaż wciąż nieznacznie wyższe od cen sprzedaży przemysłu unijnego, podcinały je w niektórych miesiącach, co wskazuje, że presja cenowa na rynku ze strony tego przywozu zwiększyła się.The Chinese import prices, while mostly still slightly above the Union industry’s sales price, were in some months undercutting them, which shows that the price pressure on the market from these imports has increased.
Ceny eksportowe CIF przedsiębiorstwa Delta dla innych rynków, z wyjątkiem USA, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów i wszystkich typów EDM, były niższe od cen przemysłu unijnego w ODP i podcinały je.The CIF export prices of Delta to the other markets, excluding the USA and including all types and all grades of EMD, were lower than the prices of the Union industry in the RIP and undercut them.
Ceny przywozu z tych krajów znacznie spadły w badanym okresie, a w OD podcinały ceny przemysłu wspólnotowego o 4,1 % do 37,9 %.The import prices from these countries decreased substantially during the period considered and undercut the Community industry’s prices in the IP between 4,1 % to 37,9 %.
Napewno nie podcinałem sobie żył żeby zwrócić na siebie uwagę.I sure as hell never cut my wrists looking for attention.
Choć od końca ODP do lutego 2011 r. ceny importowe z ChRL wzrosły o 17,8 %, a ceny sprzedaży przemysłu unijnego jedynie o 7 %, to przywóz z ChRL nadal podcinał ceny Unii o ponad 15 % po upływie ODP.Although PRC import prices increased by 17,8 % from the end of the RIP to February 2011 while Union industry selling prices increased by only around 7 % in the same period, PRC imports were still undercutting Union prices by more than 15 % after the RIP.
Dochodzenie wykazało także, że przywóz towarów po cenach dumpingowych stale podcinał ceny przemysłu unijnego.The investigation also established that the dumped imports continuously undercut the prices of the Union industry.
Dodatkowo, zarówno dumpingowy, jak i niedumpingowy przywóz podcinał cenowo ceny wspólnotowe, przy czym niedumpingowy przywóz wykazywał nawet wyższe poziomy podcięcia cenowego.In addition, both the dumped and the non-dumped imports undercut the Community prices, with non-dumped imports showing even higher levels of undercutting.
Jak już wyjaśniono w motywie 138 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, zweryfikowano, że przywóz ten nie podcinał cen wspólnotowych tych samych rodzajów produktu.As already mentioned in recital 138 of the provisional Regulation however, it was verified that such imports had not been at prices undercutting the Community price for the same product types.
Jak opisano powyżej w pkt 2.1, nie stwierdzono, aby w OD przywóz z Turcji podcinał ceny przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym.As described above in paragraph 2.1, imports from Turkey were not found to be undercutting the prices of the Community industry on the Community market during the IP.
Eksporterzy ci nie podcinali cen przemysłu wspólnotowego, ani nie sprzedawali swoich produktów na rynku wspólnotowym poniżej ceny niewyrządzającej szkody dla przemysłu wspólnotowego w OD.Indeed these exporters were neither undercutting the prices of the Community industry nor were they selling their products in the Community market below the non-injurious price established for the Community industry during the IP.
Jednocześnie średnie ceny wszystkich producentów eksportujących w ChRL spadły o 2 %. W OD wspomniani producenci podcinali średnie ceny przemysłu wspólnotowego o 3,3 %.At the same time, average prices of all exporting producers in the PRC decreased by 2 % and they undercut the average Community industry prices by 3,3 % in the IP.
Komisja zbadała, czy producenci eksportujący w krajach, których dotyczy postępowanie podcinali ceny przemysłu wspólnotowego podczas OD.The Commission has examined whether the exporting producers in the countries concerned undercut the prices of the Community industry during the IP.
Komisja zbadała, czy producenci eksportujący w kraju, którego dotyczy postępowanie, podcinali ceny przemysłu wspólnotowego podczas OD.The Commission has examined whether the exporting producers in the country concerned undercut the prices of the Community industry during the IP.
Stwierdzono, że producenci współpracujący w OD podcinali cenę przemysłu unijnego średnio o 10,3 %.It was found that the cooperating producers were undercutting on average by 10,3 % the Union industry price during the IP.
Przedsiębiorstwo Terinex Ltd wyjaśniło, że jego zaopatrzenie z ChRL podcinało jego własną produkcję, jednak ponieważ jest niewielkim podmiotem na rynku nie uważał, aby jego przywóz wyrządzał szkodę przemysłowi unijnemu.Terinex Ltd explained that its sourcing from the PRC undercut its own production but that as a small player on the market it did not consider that its imports were injurious to the Union industry.
Ten wzrastający nacisk, jeśli chodzi o wielkość przywozu, istniejący mimo ogólnie zmniejszającego się popytu, występował w połączeniu z bardzo niskimi cenami chińskiego przywozu do UE, co w znacznym stopniu podcinało ceny przemysłu unijnego.This increased pressure in terms of volumes, despite an overall shrinking demand, has been coupled with significantly low Chinese import prices to the Union, which considerably undercut the prices of the Union industry.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cut':

None found.
Learning languages?