Pochować (to bury) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pochowam
I will bury
pochowasz
you will bury
pochowa
he will bury
pochowamy
we will bury
pochowacie
you all will bury
pochowają
they will bury
Imperative
-
pochowaj
you bury!
niech pochowa
let him/her/it bury
pochowajmy
let's bury
pochowajcie
you all bury
niech pochowają
let them bury
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pochowałam
I buried
pochowałaś
you buried
pochowała
she buried
pochowałyśmy
we buried
pochowałyście
you all buried
pochowały
they buried
Future feminine tense
pochowam
I will bury
pochowasz
you will bury
pochowa
she will bury
pochowamy
we will bury
pochowacie
you all will bury
pochowają
they will bury
Conditional feminine tense
pochowałabym
I would bury
pochowałabyś
you would bury
pochowałaby
she would bury
pochowałybyśmy
we would bury
pochowałybyście
you all would bury
pochowałyby
they would bury
Conditional perfective feminine tense
pochowałabym była
I would have buried
pochowałabyś była
you would have buried
pochowałaby była
she would have buried
pochowałybyśmy były
we would have buried
pochowałybyście były
you all would have buried
pochowałyby były
they would have buried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pochowałem
I buried
pochowałeś
you buried
pochował
he buried
pochowaliśmy
we buried
pochowaliście
you all buried
pochowali
they buried
Future masculine tense
pochowam
I will bury
pochowasz
you will bury
pochowa
he will bury
pochowamy
we will bury
pochowacie
you all will bury
pochowają
they will bury
Conditional masculine tense
pochowałbym
I would bury
pochowałbyś
you would bury
pochowałby
he would bury
pochowalibyśmy
we would bury
pochowalibyście
you all would bury
pochowaliby
they would bury
Conditional perfective masculine tense
pochowałbym był
I would have buried
pochowałbyś był
you would have buried
pochowałby był
he would have buried
pochowalibyśmy byli
we would have buried
pochowalibyście byli
you all would have buried
pochowaliby byli
they would have buried
Impersonal
pochowano by
there would be buried
pochowano by
there would be buried

Examples of pochować

Example in PolishTranslation in English
"Dziś jestem tu z twymi przyjaciółmi, by cię pochować.""Today, I am here with your friends to bury you.
"Musiałem pochować jeszcze jednego""I had to bury another one"
"Tamerlan kazał pochować się z zaciśniętymi pięściami."On his deathbed, Tamerlane told his servants... "to bury him with his fist clenched. His order was carried out. "
- "Przybyłem pochować Cezara, nie go chwalić. "I come to bury Caesar, not to praise him.
- Chcę go pochować.I need to bury him.
- Dobra. Lepiej pochowaj Sama zanim zacznie cuchnąć.-fine make sure you bury Sam before he starts stinking up the joint.
Cokolwiek was łączyło, pochowaj to razem z nim.Whatever your involvement is, bury it along with him.
Dan... pochowaj mnie!Dan... bury me!
Dobra, pochowaj go.-Okay, bury him.
Gdy zginę w Iranie, proszę, przywieź moje ciało do Kanady i pochowaj mnie w trumnie z Kroff Dinner.Terrance, if I die whilst in Iran, please bring my body back to Canada, and bury me in a box with a side of Kroff Dinner.
"Kiedy umrę, pochowajcie mnie w białym stroju, jaki nosiłem za młodu.""When I die, bury me in the white clothes I wore in my youth"
/Kiedy ja odejdę, /pochowajcie mnie w ziemi.When I go,bury me in the earth.
A co do reszty, znieście ich stąd i pochowajcie.As for the rest of them take up their limbs and bury them.
Ja powiem: pochowajcie ją, zanim zacznie śmierdzieć!BART: I say bury her before she starts to smell!
Kiedy umrę, pochowajcie mnie z moim ukochanym przyjacielem.When I die, please bury me with my loving friend.
Abrahamie, 2 dni temu pochowałam męża.Abraham, I just buried my husband two days ago.
Ale właśnie pochowałam przyjaciela.It's that I just watched my friend get buried.
Aż trudno uwierzyć, że właśnie pochowałam męża.No one would believe I just buried my husband
Dopiero co pochowałam mojego jedynego syna.I had just buried my only son. so did I. what did you need, Tommy?
Dziecko, które pochowałam i opłakiwałam przez 2 lata, żyje.The child I buried and grieved over for the last two years is alive.
- Nie wiesz, gdzie ją pochowałaś?- You don't know where you buried her, Tessa?
A gdybyś powiedziała mu prawdę, co zrobiłaś, jak pochowałaś to ciało?What if you told him the truth, what you've done, how you buried that body?
Chyba że mylisz cudze dziecko z tym, które pochowałaś.When you mistake another woman's child for the one you buried...
Dokładnie rok temu od dziś, pochowałaś matkę.One year ago today, you buried your mother.
I tak też ją pochowałaś.And you buried her like one.
- Dopiero co pochowała syna.She had just buried her young son.
- jest niewinną istotą, która właśnie pochowała swoją matkę.She's an innocent human being who just buried her mother.
ABree pochowała swojego męża Rexa.And Bree buried her husband Rex.
Ale pochowała już męża. Nie naraziłaby zakochanego w niej młodego węgierskiego fizyka.But she'd already buried a husband and she wouldn't expose the young Hungarian physicist who was in love with her.
Ameryka Północna pochowała ludzkie domy i straciła nieco najbardziej cennych zabytków.North America has buried human homes and lost some of its most prized monuments.
Obie pochowałyśmy siostry i obie mamy kogoś drogiego w Indiach.We have both seen a sister buried, and had someone dear to us go off to India.
Właśnie go pochowałyśmy!We just buried him!
Zrobiłyście to wszystko... w tym domu i pochowałyście ich w piwnicy?You've done all that... right here in this house and buried them in the cellar? That's wonderful, Johnny!
"Bo, skarbie, ja już go pochowałem.""Because, Sugar, I already done buried him."
"Prawie go pochowałem"?"I nearly buried it"?
- Ja go pochowałem, Kate.- I buried him, Kate.
- Nie, pochowałem ją parę tygodni temu.Is this my mother's blood? Oh, no, no, no. We buried her weeks ago.
/Następnego dnia, /pochowałem Raya w parku, /w cieniu drzew palmowych.The next day, I buried Ray in the park under the shade of the palm trees.
- Tutaj go pochowałeś?GRONKE: You buried him here? MULDANO:
A co z dziesiątkami gejów, których pochowałeś pod domem?Oh, and what about the dozen homos you have buried under the house?
A mój ojciec? Też go pochowałeś, Henry?And my dad, you buried him, too, didn't you, Henry?
Będą myśleli, że mnie spaliłeś i pochowałeś, tak jak powiedziałeś na taśmie.And it'll look like you burned and buried my body, just like you say on the tape.
Cały ten czas, praca i wydatki dla starego kundla, którego już pochowałeś?All of this time, work and expense for an old mongrel dog you already buried?
"Pani szeryf, ale ktoś ją pochował.Oh, but, sheriff, someone buried her.
- Ktoś mnie pochował.Somebody buried me.
- Mój manager... wiszę mu prowizję, ale wiem gdzie pochował ciała.My money man -- I owe him a percentage, but I know where his bodies are buried.
/Pablo pochował Gustava /na wzgórzach Medellín, /gdzie bawili się jako dzieci.Pablo had Gustavo buried in the hills of Medellín, where the cousins had played as kids.
A Harkness pochował ją bez niego.And then Harkness went and buried her without it.
- Ona nie żyje, pochowaliśmy ją.I'm positive. - She's dead! She's buried!
- Tak mi się wydaje, pochowaliśmy go.I hope so. We buried him.
- Tak, był żywy, gdy go pochowaliśmy.- Yes, he was alive when we buried him.
- Właśnie ją pochowaliśmy.- We just buried her.
/To nam dowiedzie, czy nowa Susan /jest identyczna /z tą, którą pochowaliśmy?So now, this will tell us that the new Susan is identical to the Susan we buried ?
Gdzie ich pochowaliście?- Where are they buried?
Kiedy Cosmo zdechła, pochowaliście ją tam, w skrzyni.When Cosmo died you buried her in the... lock over there. Remember?
Musisz mi powiedzieć gdzie ją pochowaliście.You have to tell me where she's buried.
Na pewno nadejdą. I co, wszystkich pochowaliście?- Alright, have we buried everyone?
Nawet pochowaliście Malcolma dla nas.We even buried Malcolm.
"Tak, Dan'l Webster nie żyje, a przynajmniej go pochowali."Yes, Dan'I Webster's dead, or at least theY buried him.
- Już go pochowali, Pani.-He's already buried, ma'am.
- Może już go pochowali. - To niech Cho weźmie saperkę.But Partridge could be buried by now.
- Myślę, że tu to pochowali.- I think this is where they buried it.
- Skoro chcesz, żebym ci uwierzył... powiedz mi, gdzie pochowali mojego brata.If it's my faith you want... tell me where they buried my brother.
Ale jeszcze raz zrań moją pannę młodą, a osobiście cię pochowam!But hurt my bride again, and I will bury you myself!
Jego pochowam, a urnę przyniosęI will bury them under it and bring you the urn.
Jeśli będziesz działał za moimi plecami i spróbujesz załatwić sprawę, pochowam cię żywcem.You go behind my back and try to settle this case, I will bury you. Are we clear?
Jeżeli go zabijesz, to ja go pochowam.If you kill him, I will bury him.
Będą musieli pana dobijać, wiem co mówię i pochowasz pan dzieci, wnuki i porawnuki.I tell you they will have to kill you and you will bury your children and your children's children.
Cham. Ty pochowasz ich.Ham, you will bury them.
"Notariusz Jean Lebel pochowa mnie bez trumny, nagą bez modlitw,""Notary Jean Lebel will bury me without a coffin, naked and without prayers."
- Yai pochowa go ze spadochronem.- Yai will bury him and his chute.
Hrabstwo pochowa Paula za darmo.You know, the county will bury Paul for free.
- Jego pochowamy gdzie indziej.- We will bury him to another place.
Jak już go wykopiesz, Norbert i ja pochowamy cię żywcem... i już nie będziesz smutna.Once you dig your grave, Norbert and l will bury you alive, and you will not be sad anymore.
Jasne, jestem pewna, że pochowacie go z czcią jaka przysługuje zdechłemu chomikowi.Yes, and I'm sure you will bury him with all the dignity of a dead hamster.
Mnisi dali uroczyste słowo papieżowi Innocentemu, że pochowają zwoje w morzu Ale zamiast tego przywieźli je tu i ukryliThe monks have given their solemn word to ... that they will bury the scrolls in the sea, but instead, they brought them here and hid them.
pochowałby ją w ogrodzie, który kochała bardziej niż jego."He would bury her where his wife kept her garden. The garden she loved more than she loved him.
Miasteczko pochowało mroczną tajemnicę wraz z Matyldą.The town buried their secret along with Matilda's body.
To miasto niedawno pochowało 3 policjantów.This city just recently buried three police officers.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bury':

None found.
Learning languages?