Pobierać (to charge) conjugation

Polish
24 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pobieram
I charge
pobierasz
you charge
pobiera
he/she/it charges
pobieramy
we charge
pobieracie
you all charge
pobierają
they charge
Imperfective future tense
będę pobierać
I will charge
będziesz pobierać
you will charge
będzie pobierać
he/she/it will charge
będziemy pobierać
we will charge
będziecie pobierać
you all will charge
będą pobierać
they will charge
Imperative
-
pobieraj
you charge!
niech pobiera
let him/her/it charge
pobierajmy
let's charge
pobierajcie
you all charge
niech pobierają
let them charge
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pobierałam
I charged
pobierałaś
you charged
pobierała
she charged
pobierałyśmy
we charged
pobierałyście
you all charged
pobierały
they charged
Future feminine tense
będę pobierała
I will charge
będziesz pobierała
you will charge
będzie pobierała
she will charge
będziemy pobierały
we will charge
będziecie pobierały
you all will charge
będą pobierały
they will charge
Conditional feminine tense
pobierałabym
I would charge
pobierałabyś
you would charge
pobierałaby
she would charge
pobierałybyśmy
we would charge
pobierałybyście
you all would charge
pobierałyby
they would charge
Conditional perfective feminine tense
pobierałabym była
I would have charged
pobierałabyś była
you would have charged
pobierałaby była
she would have charged
pobierałybyśmy były
we would have charged
pobierałybyście były
you all would have charged
pobierałyby były
they would have charged
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pobierałem
I charged
pobierałeś
you charged
pobierał
he charged
pobieraliśmy
we charged
pobieraliście
you all charged
pobierali
they charged
Future masculine tense
będę pobierał
I will charge
będziesz pobierał
you will charge
będzie pobierał
he will charge
będziemy pobierali
we will charge
będziecie pobierali
you all will charge
będą pobierali
they will charge
Conditional masculine tense
pobierałbym
I would charge
pobierałbyś
you would charge
pobierałby
he would charge
pobieralibyśmy
we would charge
pobieralibyście
you all would charge
pobieraliby
they would charge
Conditional perfective masculine tense
pobierałbym był
I would have charged
pobierałbyś był
you would have charged
pobierałby był
he would have charged
pobieralibyśmy byli
we would have charged
pobieralibyście byli
you all would have charged
pobieraliby byli
they would have charged
Impersonal
pobierano by
there would be charged
pobierano by
there would be charged

Examples of pobierać

Example in PolishTranslation in English
- A mimo tego mają czelność pobierać $1.50 za każdym razem, kiedy chcemy wybrać pieniądze z ich bankomatu.- And for all this profit... they have the audacity to charge us $1.50... every time we use their machine for our money.
- Nie pobieram opłat.Well, I don't charge money.
Ja natomiast nie pobieram opłat za przysługi dla przyjaciół.Well, when I do a friend a favor, I don't charge.
Nie pobieram zapłaty.I don't charge a fee.
Nie pobieram żadnych opłat.No charge at all. It was my pleasure.
Normalnie pobieram 12$ za godzinę lekcji, ale biorąc pod uwagę, że to ty...15$.Normally, I charge 12 bucks an hour for tutoring, but seeing as it's you... $15.
- Nie pobierasz od ludzi opłat tak?- You don't charge people right?
Czyli co pobierasz 20 dolców za członkostwo?So, what, you charge like $20 for a membership or something?
- Jeśli ktoś nie pobiera odsetek, to nic nie zyska, a jednocześnie może wszystko stracić, więc po co ryzykować?If a man charges no interest on a loan, then he has nothing to gain and everything to lose, so why chance it?
Aby pokryć powstałe koszty, ZT pobiera opłaty.In order to cover the costs involved, the ZT applies charges.
* Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umożliwiają dostępu do numerów 00 800 lub pobierają opłaty za takie połączenia.* Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or may charge for these calls.
*Niektórzy operatorzy telefonów komórkowych nie umożliwiają dostępu do numerów 00800 lub pobierają opłaty za takie połączenia.*Certain mobile telephone operators do not allow access to 00800 numbers or may charge for these calls.
Jednakże spółka Kontorbygg pobierała od spółki Rotanor roczną opłatę leasingową w wysokości 2400000 NOK, co stanowiło 54 % ceny sugerowanej przez rzeczoznawcę (4433600 NOK).Kontorbygg, however, only charged Rotanor an annual leasing charge of NOK 2400000, which amounted to 54 % of the price suggested by the surveyor (NOK 4433600).
Jeżeli kwota „opłat bieżących” obliczona zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) przestaje być wiarygodna, zamiast tego spółka zarządzająca oszacowuje kwotę „opłat bieżących”, którą ma podstawy uważać za orientacyjną dla kwoty, jaką prawdopodobnie będzie pobierała od UCITS w przyszłości.Where the ‘ongoing charges’ calculated in accordance with Article 10(2)(b) are no longer reliable, the management company shall instead estimate a figure for ‘ongoing charges’ that it believes on reasonable grounds to be indicative of the amount likely to be charged to the UCITS in future.
W decyzji z dnia 27 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego Komisja wyraziła wątpliwość, czy preferencyjna taryfa opłat za energię elektryczną, które PPC pobierała od AoG po marcu 2006 r., była na takim samym poziomie, jak w przypadku wszystkich dużych konsumentów przemysłowych.In the opening decision of 27 January 2010, the Commission questioned whether the privileged electricity tariff charged to AoG by PPC after March 2006 was at the same level as for all large industrial consumers.
oczekuje, że wysokość miesięcznej opłaty, którą TV2 będzie pobierała od dystrybutora, wyniesie ok. 10–12 DKK (wyłączając VAT) od gospodarstwa domowego [42].expects the monthly price charged by TV2 to the distributor to be around DKK 10-12 (excl. VAT) per household [42].
Wspomniałeś pewnego dnia, że często nie pobierałeś pieniędzy od Iris za twoje godziny.You mentioned the other day that you often undercharged Iris for your hours.
Decyzją z dnia 8 grudnia 1999 r. rząd udzielił gwarancji i z tego tytułu pobierał opłatę roczną w wysokości 100 punktów bazowych.By decision of 8 December 1999, the government granted a guarantee and charged an annual guarantee fee of 100 basis points.
Howard pobierał ode mnie 25$ miesięcznie, żebym nauczyła się odpowiedzialności.Howard charged me $25 a month to live there, just to teach me to be responsible.
Commissioners of Customs and Excise pobierali od teacakes wytwarzanych przez Marks & Spencer plc podatek od wartości dodanej o stawce standardowej, jako że uznawali je za ciastka pokryte czekoladą. We wrześniu 1994 r. Commissioners przyznali jednak, że teacakes winny zostać zaklasyfikowane jako ciasta oraz muszą zostać obłożone zerową stawką podatku. Marks & Spencer zażądała w związku z tym zwrotu całego podatku od wartości dodanej w wysokości 3,5 miliona GBP, który zadeklarowała ona na przestrzeni lat bez podstawy prawnej. 13.Since 1973, the Commissioners of Customs and Excise had charged VAT on the teacakes sold by Marks & Spencer plc at the standard rate as they treated them as choc-olate-covered biscuits. In September 1994, however, the Commissioners acknowledged that the teacakes ought to have been classified as cakes and, as such, zero-rated for tax purposes. Marks & Spencer made a claim in that respect for repayment of the full amount of VAT, namely GBP 3.5 million, for which it had wrongly accounted over the years. 13.
Dystrybutorzy będą pobierali opłaty od użytkowników końcowych.The fees will be charged by the distributors to the end users.
Luke, jeśli ktokolwiek inny wynajmowałby to biuro, pobierałbyś od niego czynsz.- Luke, if any other tenant wanted the office, you would charge them rent.
Ponadto nie jest ona selektywna, ponieważ państwo greckie udzieliło kilku gwarancji w tym samym okresie i w przypadku niektórych pobierało znacznie niższą opłatę.In addition, it is not selective since the Greek State granted several guarantees during that period and in some cases the fee charged by the State was much smaller,
Władze greckie twierdzą, że państwo udzieliło kilku gwarancji innym przedsiębiorstwom i że również pobierało z tego tytułu prowizję w wysokości 1 %.Greece claims that the State has granted several guarantees to other firms and charged also a premium of 1 %.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'charge':

None found.
Learning languages?