Nieść (to carry) conjugation

Polish
77 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
niosę
I carry
niesiesz
you carry
niesie
he/she/it carries
niesiemy
we carry
niesiecie
you all carry
niosą
they carry
Imperfective future tense
będę nieść
I will carry
będziesz nieść
you will carry
będzie nieść
he/she/it will carry
będziemy nieść
we will carry
będziecie nieść
you all will carry
będą nieść
they will carry
Imperative
-
nieś
you carry!
niech niesie
let him/her/it carry
nieśmy
let's carry
nieście
you all carry
niech niosą
let them carry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
niosłam
I carried
niosłaś
you carried
niosła
she carried
niosłyśmy
we carried
niosłyście
you all carried
niosły
they carried
Future feminine tense
będę niosła
I will carry
będziesz niosła
you will carry
będzie niosła
she will carry
będziemy niosły
we will carry
będziecie niosły
you all will carry
będą niosły
they will carry
Conditional feminine tense
niosłabym
I would carry
niosłabyś
you would carry
niosłaby
she would carry
niosłybyśmy
we would carry
niosłybyście
you all would carry
niosłyby
they would carry
Conditional perfective feminine tense
niosłabym była
I would have carried
niosłabyś była
you would have carried
niosłaby była
she would have carried
niosłybyśmy były
we would have carried
niosłybyście były
you all would have carried
niosłyby były
they would have carried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
niosłem
I carried
niosłeś
you carried
niósł
he carried
nieśliśmy
we carried
nieśliście
you all carried
nieśli
they carried
Future masculine tense
będę niósł
I will carry
będziesz niósł
you will carry
będzie niósł
he will carry
będziemy nieśli
we will carry
będziecie nieśli
you all will carry
będą nieśli
they will carry
Conditional masculine tense
niósłbym
I would carry
niósłbyś
you would carry
niósłby
he would carry
nieślibyśmy
we would carry
nieślibyście
you all would carry
nieśliby
they would carry
Conditional perfective masculine tense
niósłbym był
I would have carried
niósłbyś był
you would have carried
niósłby był
he would have carried
nieślibyśmy byli
we would have carried
nieślibyście byli
you all would have carried
nieśliby byli
they would have carried
Impersonal
niesiono by
there would be carried
niesiono by
there would be carried

Examples of nieść

Example in PolishTranslation in English
- Bo musielibyśmy go nieść.- Then we have to carry him.
- Będziemy go nieść na zmianę.We'll take turns to carry him.
- Chcesz pomóc nieść moje torby?- You want to carry my bags?
- Chcesz żebym ci pomógł nieść torbę? - Nie.-Want me to carry your bag?
- Chcę iść. Czuję atawistyczny przymus, żeby cię nieść.Mandy, I'm experiencing an atavistic urge right now to carry you, OK?
- Dlatego nie brzydzi mnie, że je niosę.So it's not gross that I'm carrying it.
- Kiedy cię niosę... - Tak?Bill, I thought I might try something when I'm carrying you down the ramp.
- Tam niosę prawdziwą kobietę.That work in performance? In performance, I carry a real woman.
- A co ty tam niesiesz?- What in the world are you carrying?
- Czemu niesiesz jajko?- Why are you carrying the egg?
- Hen. - Co tam niesiesz?- What's all of this you're carrying?
- O, tak! Jenny, wiesz... chociaż jest to zabawa... ja... czuję się trochę zniewieściale, kiedy niesiesz mnie, niczym zabawkę, ale nie puszczaj mnie!Jenny, you know, as fun as this is, I'm feeling just a little bit emasculated here, with you kind of carrying me around like a toy poodle.
- Oczywiście, że nie. - Jaki skarb niesiesz?What treasure do you carry?
"Mój oddech niesie tylko jedno przesłanie..."My breath carries but one message...
"Wiatr niesie je w górę do mieszają się z wronami. "'The wind carries them aloft To mingle with the crows. '
"Wiatr niesie wiadomości.""The wind carries the messages." "The wind carries the messages."
"Y" może reprezentować żyłę główną dolną, która jest największą, rozwidloną żyłą, która niesie krew dolnej połowy ciała w górę, do serca, na której też najczęściej umieszcza się filtry żyły głównej.The "Y" could represent the inferior vena cava, which is the large forking vein that carries blood from the lower half of the body up into the heart, which is typically where an IVC filter is placed.
- A ten facet niesie ze sobą listę?- And this guy carries the list with him?
Ale nawet jeśli niesiemy przed sobą pochodnię zapaloną przez tych wielkich ludzi musimy pamiętać... Jej płomień nie zawsze świeci tak jasno jak powinien.But even as we carry forth... the torch lit by those great men, we need to remember... its light doesn't always shine as brightly as it should.
Czemu jej nie niesiemy?Look, why don't we carry her?
Nie gdy niesiemy Uthera.Not carrying Uther.
- Co wy tam niesiecie?What are you carrying Dad bought a fan.
Co niesiecie?What are you carrying?
Co tam niesiecie? Dawajcie, dawajcie!What are you carrying there?
Nie spakowaliście żadnych zapasów i niesiecie tylko torbę.You didn't pack any provisions. You guys are carrying a duffel bag.
Tony,... niesiecie Gardnera.Tony, carry Gardner.
- Dlaczego oni go niosą? - On idzie.- Why are they carrying' him?
- Wszystkie zabiegi niosą ze sobą niebezpieczeństwo.- All procedures carry a risk.
/Minygululu opowiada Dayindi /jakąś historię... /w czasie, gdy wszyscy /niosą korę.Minygululu is telling Dayindi some of the story while they carry the barks.
/niosą swoją wojnę /przez resztę swojego życiaThey say some men carry their war with them for the rest of their lives.
A twoje słowa niosą wielki wpływ... jak uważasz, co powinnam zrobić?Okay, Ron, you have always given me sage counsel. And your words carry great influence so...
- Sama to nieś.- No. No, you carry it.
7, 9, 4, nieś 1, zrzuć 2.7, 9, 4, carry 1, drop 2.
Chcesz zabrać ten galon, to go nieś.- You want to take that gallon, you carry it. - No.
Jak chcesz mieć tę maszynę, to ją sobie nieś.You want this hot-air machine, you carry it.
Jak mam to wszystko zapamiętać? Panczo na głowie, nigdy połowy manierki, taśma na butach, nieś detonatory gdy je zakładasz, pomarańczonwa tabletka raz na 7 dni,Ponchos over your head, no half canteens, dog tags on your boots, carry the claymore detonator while you're setting them up, orange pills once a week, whites daily daily.
Jeśli trzeba, nieście ją.If you got to carry her, carry her.
Strażacy, nieście! Dalej! Dalej!Fireman's carry, go, go!
To jest dla nas taka arka aby zachęcić i wspomagać się naszym doświadczeniem podczas odwyku, wspierajcie siebie i nieście wiadomość wiadomość innym.This is a fellowship for us to help encourage and share our recovery experience while supporting one another and carrying our message to others.
Kiedy niosłam cię do sali z filmami, zważyłam cię.When i carried you to the film fault, i weighed you.
Pewnego dnia niosłam ponad 10 kilo drewna przez osiem kilometrów.One day, I carried 30 pounds of wood a distance of five miles.
Synu, nigdy wcześniej nie niosłam takiej wielkiej flagi.Son, I've never carried such a huge flag before.
Nie sama, niosłaś ze sobą honor naszej rodziny"Not alone, you carried with you, the honour of our family"
Ty niosłaś tę torbę.You carried that bag.
Wystarczająco długo niosłaś swoje brzemię.You have carried your burden long enough.
/Długie nogi niosły go poprzez doliny... /strumienie i wzgórza.Long legs carried him over valleys... and streams and hills.
Może dwie jaskółki niosły jednego orzecha.Supposing two swallows carried it together?
Niektóre dźwięki z tych statków, niosły się na kilometry po oceanie.Some of the sound from these vessels carried for miles under the oceans.
Pomimo tego, że wiedzieli, że kontakt z ołowiem zatruwa ludzi, czyni ich bezpłodnymi i doprowadza do szaleństwa, że ten metal, który używali do wytwarzania rur, które niosły wodę przez ich legendarne akwedukty?Even though they knew that contact with lead inevitably poisoned people, rendered them sterile and drove them mad, what metal did they use to make the pipes that carried the water through their legendary aqueducts?
Wszystkie dzieci go niosły... jedno po drugim.But we`ve got the stone. All the children carried it... one after the other.
"Był tylko jeden komplet śladów stóp na piasku w najgorszych latach twojego życia, Ponieważ wtedy cię przez życie...niosłem"."There was only one set of footprints in the sand during the worst times of your life, because I carried you."
- Bo cię niosłem.- Because I carried you, brother.
- Czy to owieczka, którą niosłem wczoraj.- It's the lamb I carried yesterday.
Domyślam się, że musiał być powód, dla którego go wtedy niosłem przez całą tamtą drogę.I guess there was some reason why I had to have carried him all that way.
I niosłem ją całą drogę do szpitala St. Luke's-Roosevelt.And I carried her all the way to St. Luke's-Roosevelt.
/Kiedy podróżowałeś przez kosmos, /niosłeś w sobie nadzieje /i marzenia twojego ludu.When you traveled through the cosmos, you carried the hopes and dreams of your people.
A ty niosłeś mnie całą drogę do samochodu, opowiadałeś mi głupie dowcipy w poczekalni.And you carried me all the way to your truck, told me stupid jokes in the emergency room.
Dałeś mi świetlika i niosłeś mnie.You gave me a firefly and carried me
I wziąłeś mnie na ramiona, i niosłeś na górę White's Hill.And you put me on your shoulders, and you carried me to the top of White's Hill.
Kiedy ją niosłeś... Kiedyś na mnie tak patrzyłeś.When you carried her away, you used to look at me like that.
"...niósł ze sobą nadzieję dla całej Fantazji.""...he carried with him the hopes of all Fantasia. "
"Grubas niósł ze sobą wielki plik banknotów..."The Fat guy carried big bills on him...
/Obserwował mnie dłużej niż zwykle, /i zawsze podczas marszu niósł z tyłu topór.Helped me more than usual and always carried the ax to the back while walking.
Abuelito niósł ją jak niemowlę, przez całą drogę.Abuelito carried him like a baby all the way here.
Ale jej ojciec niósł ją przez trzy mile przez wiatr i deszcz, by tam dotrzeć.But her father had carried her three miles through the wind and rain to get her there.
"na pasach nieśliśmy tylko to co niezbędne - wodę i amunicję."I}quickly enough with them. {y: I}0ur belt kits carried what we "couldn't do without" - "water and ammo."
Iréne i ja nieśliśmy pochodnie.Iréne and I carried the torch.
Kenneth cię podniósł... nieśliśmy cię 12 przecznic do szpitala.Kenneth picked you up... and we carried you 12 blocks to the hospital.
Mój mąż, jego ojciec i ja nieśliśmy kobietę we krwi (miała obrażenia głowy). Dwa ambulansy znajdowały się za budynkiem rządowym wypełnione ludżmi(6-8 rannych w każdym ambulansie, głównie kobiety z obrażeniami głowy).My husband, his brother and I carried out a woman covered in blood, , there were two ambulances behind the government building - they were filled with people (6-8 injured people in each one), mainly women with head injuries .
Ustabilizowaliśmy go, a następnie wspólnie, nieśliśmy go 4 mile do najbliższego obozu uchodźców.We stabilized him, then together, we carried him 4 miles to the nearest refugee camp.
"I wtedy wszyscy ci chłopcy na monocyklach ze skrzydłami nieśli nas na podium, jakbyśmy były Kleopatrą lub kimś w tym rodzaju."And then all these unicycle boys with wings "carried us on a platform like we were cleopatra or something.
Było czterech żołnierzy i oficer, dwaj żołnierze nieśli pudło z rzeczami.There were four soldiers and an officer with him... and two other soldiers carried boxes of things. Were there other soldiers?
I nawet jak ją nieśli ciągle powtarzali "tylko ostrożnie".They even kept saying "Be careful" when they carried her out of the house. Yeah, they fed her pizza.
Najbardziej przejmującym momentem było to, gdy protestujący nieśli flagę po jego morderstwie.And it was a poignant moment when protesters, after his murder, carried the flag.
Pielęgniarze nieśli kilku na noszach.Male nurses carried some on stretchers.
"Jedno bezlitosne, gwałtowne pchęcie złamało go niosło ze sobą wszystko i zapach i smak brocząc krwią moją niewinność w każdym skrawku mojego ciała.""And in one merciless, violent thrust broke in and carried all before him, and scented and brewed reeking with blood of my virginity up to its utmost length in my body."
Wielu wspinaczy niosło pochodnię rewolucji YosemiteMany climbers have carried the torch of revolution Yosemite

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?