Развие (to develop) conjugation

Macedonian
56 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
развијам
I develop
развиеш
you develop
развие
he/she/it develops
развиеме
we develop
развиете
you all develop
развијат
they develop
Future tense
ќе развијам
I will develop
ќе развиеш
you will develop
ќе развие
he/she/it will develop
ќе развиеме
we will develop
ќе развиете
you all will develop
ќе развијат
they will develop
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би развил
I (masculine) would have developed
би развила
I (feminine) would have developed
би развил
you (masculine) would have developed
би развила
you (feminine) would have developed
би развил
he would have developed
би развила
she would have developed
би развило
it would have developed
би развиле
we would have developed
би развиле
you all would have developed
би развиле
they would have developed
Past perfect tense
сум развил
I (masculine) have developed
сум развила
I (feminine) have developed
си развил
you (masculine) have developed
си развила
you (feminine) have developed
е развил
he has developed
е развила
she has developed
е развило
it has developed
сме развиле
we have developed
сте развиле
you all have developed
сум развиле
they have developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
развиев
I was developing
развиеше
you were developing
развиеше
he/she/it was developing
развиевме
we were developing
развиевте
you all were developing
развиеја
they were developing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев развил
I (masculine) had developed
бев развила
I (feminine) had developed
беше развил
you (masculine) had developed
беше развила
you (feminine) had developed
беше развил
he had developed
беше развила
she had developed
беше развило
it had developed
бевме развиле
we had developed
бевте развиле
you all had developed
беа развиле
they had developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе развиев
I will have developed
ќе развиеше
you will have developed
ќе развиеше
he/she/it will have developed
ќе развиевме
we will have developed
ќе развиевте
you all will have developed
ќе развиеја
they will have developed
Past aorist tense
развив
I developed
разви
you developed
разви
he/she/it developed
развивме
we developed
развивте
you all developed
развија
they developed
Imperative tense
-
развиј
you develop
-
-
развијте
you all develop
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум развиел
I (masculine) will develop
ќе сум развиела
I (feminine) will develop
ќе си развиел
you (masculine) will develop
ќе си развиела
you (feminine) will develop
ќе е развиел
he will develop
ќе е развиела
she will develop
ќе е развиело
it will develop
ќе сме развиеле
we will develop
ќе сте развиеле
you all will develop
ќе сум развиеле
they will develop
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
развиен
developing
developing
developing
развиел
developing
развиела
developing
развиело
developing
развиеле
developing
развил
developed
развила
developed
развило
developed
развиле
developed

Examples of развие

Example in MacedonianTranslation in English
Информации што се однесуваат на делата на Мо Јан ќе бидат вклучени во учебниците за основно образование или пак на тоа дека татковината на Мо Јан ќе развие забавен парк како „црвено сорго“, базиран на еден од неговите романи за да се привлечат туристи, ќе продолжат ненадејно да се појавуваат.News about Mo Yan's writing to be included in elementary school textbook, or that Mo Yan's home county will develop "Red Sorghum" theme park, based on one of his novels, to attract tourists will keep on popping up.
Време е светот да ги препознае ваквите подмолни и измамнички кампањи, а тоа може единствено да се случи кога кај луѓето ќе се развие доволна остроумност со која ќе можат да го видат она што се крие во позадината и кога ќе престанат да се однесуваат како стадо овци.It is about time that the world wakes up to such insidious and deceptive campaigns and that can only be achieved when the world develops the discernment to see through the veil and stop being lembus .
Штом инфраструктурата ќе се развие, владата може да предложи бесплатен интернет пакет со ограничен број на слободни ресурси.Once the infrastructure is developed, the government can suggest a free Internet package with limited number of available resources.
Од Венецуела, непрофитната организација Muchachos de la Calle (Деца на улицата) работи за да ги „развие способностите на граѓаните преку учење занаетчиски вештини, со цел да се намали бројот на деца и адолесценти што работат и живеат на улица“ и ги споделува доживувањата преку нејзиниот блог .From Venezuela, the non-profit organization Muchachos de la Calle (Street Children) has been working to "develop citizens, through the teaching of artisan skills, in order to reduce the number of children and adolescents that live and/or work in the street" and shares its experience through its blog .
Масата не смее да развие самодоверба дека со чесен труд може сама да си ја одредува судбината.The masses must not develop self-respect in regard to the concept of determining their own fate through honest labor.
Само фотографирав и си отидов дома да ги развијам.I just took the shots and went straight home to develop.
Со употреба на антитела од нејзината крв... ...ќе развијам серум кој не само што ќе му се спротивстави на Т-Вирусот... ...туку и ќе го насочи процесот во обратна насока... ...со враќање на дел од интелигенцијата на овие суштества... ...сеќавањата, ќе ја отстраниме нивната потреба за месо.Using antibodies from her blood... ...I will develop a serum that will not just combat the effects of the T-virus... ...but potentially reverse it... ...giving back these creatures a measure of their intelligence... ...their memories, thus curbing their hunger for flesh.
Пред неколку месеци ми назначија да развијам нов материјал за војното воздухопловство...A few months ago, I was contracted to develop a new alloy for military aircraft...
Се обидувам да развијам нешто.Still trying to develop intel.
За да развиеш стравопочит кај масата, мораш постапно да всадуваш контролирани дози страв во масата.In order to develop awe among the masses, you must gradually plant controlled doses of fear into them.
Си пробал ли некогаш да го развиеш?Have you ever tried to develop it?
Потребни ти се за искуство, да развиеш потврда кожа. Затоа, започнав.You need 'em for experience, to develop leather skin.
Можеш да го развиеш филмот?Can u develop this film?
Ние сме способни да развиеме наш, сопствен, “African-ness”.We have been able to develop our own “African-ness”.
Ние со задоволство овозможуваме интересни можности за волонтерите на Global Voices и би го делеле приходот низ организацијата, со што би го користеле искуството за да развиеме нови насоки за обуки за некои идни менторски проекти.We’re delighted to be able to provide interesting opportunities for Global Voices volunteers and also to share the income across the organization, while using the experience to develop new training guidelines for future mentoring projects.
И ако отидеш во New York, можеме да го развиеме ова.And if you do go to New York, we can develop this.
-Мора да ги развиеме.-We must develop these photos.
А ако не ги развиеме тие уреди некој полош ќе ги направи и ќе ги употреби против нас, го имате мојот збор дека никој во оваа администрација, никој, не знаеше дека ова може да се случи.But it's my job, and I do it for my country, and if we don't develop these devices, someone worse will and they will use them against us. But you have my word. No one in this administration... no one, had any idea that this could happen.
Не можам да верувам дека чекавте 14 години да развиете смисла за хумор, но ова е добро.You waited 14 years to develop a sense of humor but this is a good one.
Паралелно со овие клучни програмски задачи, ИПП (IPA) исто така им овозможува на националните тела да развијат вештини во областа на финансискиот менаџмент и контрола.Their design mirrors closely the management and programming principles of structural, cohesion and rural development funds.
Со тек на време, системите подготвени под ИПП (IPA) ќе се развијат во драгоцени средства за управување со Кохезивната политика на ЕУ и нејзините инструменти во иднина.Over time, the systems that are being set up under IPA will develop into invaluable assets for managing EU Cohesion Policy and its instruments later on.
Во овој контекст, во рамките на ИПП (IPA) програмите би можеле да се развијат проекти поврзани со Ромите, или со заедничките речни сливови, како што се Дунав и Тиса, и би можеле да имаат влијание многу пошироко од локалната, прекугранична област.In this context, projects related to the Roma people, or to shared river basins like the Danube and Tisza, could be developed in the IPA crossborder programmes and might have an influence far beyond the local, crossborder area.
економска кохезија во рамките на самата земја, како и да се развијат институции што би можеле да се справат со повеќегодишните програми за инвестирање и идното управување со Структурните фондови. Три сектори во рамките на хрватското Министерство за економија, труд и претприемништво се одговорни за спроведувањето на програмата.At the heart of this regional investment is the Regional Competitiveness Operational Programme (RCOP) 2007-09. e aim of the RCOP is to build social and economic cohesion within the country, and develop institutions that can cope with multiannual investment programmes and the future management of the Structural Funds. ree divisions within the Croatian Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship are responsible for implementing the programme.
Затоа, неопходни се заеднички напори за да се надминат дел од причините за системските ризици, да се развијат приспособливи практики на управување и да се зајакне флексибилноста во однос на еколошките предизвици со растечки притисок.Thus, joint efforts are required to tackle some of the causes of systemic risks, develop adaptive management practices and strengthen resilience in view of increasingly pressing environmental challenges.
Чантал: Јас го развив овој курс за период од четири недели и тоа беше курс за учење на децата како да ја изразат нивната реалност преку зборови.Chantal: I developed this course for a four-week period, and it was a course about teaching kids to express their reality through words.
Не сакав да пишувам стории за имигрантите, но поради не знам каква причина јас сепак наидував на имигранти и се запрашав самата „Која сум јас да пишувам за нивните приказни?“ Така се случи да се сетам на курсот што го развив пред 5 години и си помислив „Добро, подобро е на нив да им дадам простор да ги напишат своите приказни.“I didn’t want to write stories about immigrants, but for whatever reason I was running into immigrants and I asked myself, “Who am I to write their stories?” That’s how I remembered the course that I developed 5 years ago and I thought, “Well, it’s better for them to give them a space to write their own stories.”
Така дајас развив соединение наречено ‘‘ублажувач‘‘ за да го одржам жив.So I developed a compound called "the buffer," to keep him alive.
Сакам да кажам, ајде, говориме за нелогично срце, да не спомнувам, дека развив склоност кон варено жито.I mean, come on, talk about the irrational heart, not to mention I've developed a fondness for grits.
Но не грижи се, со текот на годините развив силна толеранција.But don't worry. Over the years, I've developed a massive tolerance to all narcotics.
Фондацијата Метаморфозис од Македонија ја разви првата мобилна апликација - апликација против говорот на омраза, со цел да ги донесе информациите од оваа област до врвовите на прстите на корисниците на мобилните телефони и да им помогне во борбата против оваа грозоморна појава на интернет.Macedonian Metamorphosis Foundation has developed a first among mobile applications - an app against hate speech, aiming to bring information from this area to the fingertips of mobile phone users and help them battle this odious occurrence on the Internet.
Со тек на време, Chez Gangoueus се разви во единствен онлајн водич за африканските и расселените (дијаспора) читатели.With time, Chez Gangoueus has developed into a unique online guide to African and diaspora writers.
Иако Букарски и Павлов имаат различни мислења по многу прашања, помеѓу нив се разви пријателство кое доведе до издавањето на дебитантската збирка кратки раскази на Букарски наречена „Луѓе на кои не им се отвора падобранот“ на бугарски јазик.Although Boukarski and Pavlov differ in their views on a number of questions, between them there has developed a friendship that led to the appearance in Bulgarian of a debut collection of short stories by Boukarski titled "People whose parachute does not open."
Таа ги разви Пре-коновитe, го дизајнира системот и неговиот изглед.Iris Hineman. She developed Pre-Cogs, designed the system and the interface.
На шест месеци тој беше префрлен да го тренира легендарниот Сани Фицсимонс кој со време разви слично мислење за него.At six months, he was shipped off to train with the legendary trainer Sunny Fitzsimmons, who, over time, developed a similar opinion of the colt.
Ние одевме според изјавата на мисијата: „... посветени на миротворството и уривањето на стереотипите преку објавување на убавините и достоинствата на различните култури насекаде низ светот.“ Заеднички многу дефиниравме и планиравме, го зајакнавме остатокот на Сојузот и ја развивме идејата, бизнисот, движењето и веб страницата интензивно од Јули 2009 до Август 2010.We followed the mission statement: "…devoted to peacemaking and breaking down stereotypes by displaying the beauty and dignity of various cultures around the word." We defined and planned a lot together, recruited the rest of the Guild, and developed the idea, business, movement, and website intensely from July 2009 to August 2010.
Ама развивме сигурност.But things have developed that'll ensure security.
Би можело повторно да успее. Еден серум кој го развивме многу ветува.One serum we developed was very promising.
Па, заклучокот е, г-дине Мурдок... ...дека го развивме серумот на втората генерација... ...така што направивме нов вид на орхидеја.Well, the bottom line, Mr. Murdoch... ...is that we've developed a second-generation serum... ...by producing a new strain of the orchid.
Горд сум да изјавам дека развивме третман, метода да го сврти генетскиот код.I'm proud to announce that we have developed a treatment, a method to reverse the genetic code.
Негативни мислења се развија меѓу луѓето и повеќето од нив од дното на пирамидата, не веруваат дека мобилните телефони влијаат позитивно на нивните животи.A negative sentiment has been developed among the people and most of the people, mainly the people at the Bottom of the Pyramid (BoP) do not believe that mobile phone has a positive impact on their lives or livelihoods…
Други нетизени развија теории на заговор од овој скандал:Other netizens have developed conspiracy theories out of the scandal :
Инспирирани од успесите на Руски пожари, блогерите развија нов сајт Ринда.орг (Виртуелен Аларм) – кој моментално е составен од три мапи: „Генерална мапа“, „Мапа на пожари“ и „Мапа на крводарителство“.Inspired by the success of Russian-Fires , the bloggers developed a new site - Rynda.org (Virtual Alarm) – which currently consists of three maps: a “General Map”, a “Fire Map”, and a “Blood Donation” map.
Сметам дека низ историјата на познатите историски фигури ќе најдете многу примери на луѓе кои можеби не развија толку многу единствени идеи, но се познати поради тоа што тие идеи ги зеле за пример и ги подобриле или ја искористиле својата способност и вештина за да ги изведат.I think you will find many examples throughout history of famous historical figures who may not have developed many of the original ideas they are known for but they took those ideas and improved on them or used their charisma and skill to carry them through.
традицијата на исцелители, шамани и други бајачи... кој го развија и усовршија уметноста на патување во сон. таканаречената луцидна состојба на сон... каде, со свесно контролирање на соништата, можете да откриете работи,... надвор од вашиот капацитет да приемате во будна состојба.The Blonde Bee, the Firefly, Praying Mantis-- ...lunatic macaroni munchkin with my googat-- ¢Ü¢Ü [ Classical] ...venerable tradition of sorcerers, shamans and othervisionaries... who have developed and perfected the art of dream travel, the so-called lucid dream state... where, by consciously controlling your dreams, you're able to discover things... beyond your capacity to apprehend in your awake state. ¢Ü¢Ü [Brass Band]
Во последниве недели развил нов вид на измама со чекови, што го нарековме "Пловење".In the last few weeks, this unsub has developed a new form of check fraud which I'm calling "the float." What he's doing is he's opening checking accounts at various banks then changing the MlCR ink routing numbers at the bottom of those checks.
Кога Линус го развил кернелот, не го направил тоа за проектот GNU.When Linus developed the kernel he wasn't doing it for the GNU project. He did it independently.
- А како ќе функционира ова? Денес ќе објавам дека си развил третман за да го сврти ова.Today I'm going to announce that you've developed a treatment to reverse this.
За жал, татко ви развил лек еден месец подоцна.Sadly, your father developed a cure months too late.
Верувате дека епилепсијата кај Емили, која се развила во облик на силно душевно растројство, е состојба која може да се контролира со Гамбутрол?So you believe that Emily had epilepsy... ...which developed into a form of violent psychosis... ...a condition that can be controlled with Gambutrol?
Одри, погледни ме, незнам зошто си ја развила неспособноста да признаеш кога некој те привлекува.I don't know why you have developed this inability to admit when you're attracted to someone.
-Затоа војската развила делено сонување.That's why the military developed dream sharing.
Ние не би го развиле тоа да не беше Сојузот како модел и целосните поддржувачи кои ги вклучија и нивните мрежи.We would not have developed as we have without the Guild as models and full supporters who leveraged their own networks.
Доста нефер набљудување, зошто сме развиле и добар интерес во правење на пиво, и пушење на тревка за луле.A rather unfair observation... ...as we have also developed a keen interest in the brewing of ales... ...and the smoking of pipe-weed.
♪ Целиот наш универзум бил во топла, густа состојба ♪ ♪ Тогаш, пред приближно 14 билиони години експанзијата започнала...Чекај ♪ ♪ Земјата почнала да се лади, ♪ ♪ а автотрофите почнале да се лигават, Неандерталците ги развиле орудијата, ♪ ♪ ние го изградивме Ѕидот ♪ ♪ ги изградивме пирамидите ♪ ♪ Математиката,науката и историјата ја разоткриле мистеријата ♪ ♪ Дека се започнало со Биг Бенг ексползијата ♪ ♪ Bang! ♪ ♪ The Big Bang Theory 4x05 ♪ The Desperation Emanation Original Air Date on October 21, 2010♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait! ♪ ♪ The Earth began to cool ♪ ♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪ ♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪ ♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪ ♪ That all started with a big bang ♪ ♪ Bang! ♪ ♪ The Big Bang Theory 4x05 ♪ The Desperation Emanation Original Air Date on October 21, 2010
Правев некои истражувања на пациентите кои имаат „ПТСП“ кои можеби развиле екстра чувствителна перцепција.I've been doing some research on some PTSD patients... that may have developed an extrasensory perception.
А, како тоа!? Врачарите од гората... ... Ал Магхреб... развиле систем за ориентација во мрак.The Bedouin monks of the Al Maghreb mountains... developed a system of sonic chanting.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

разбие
shatter
развива
develop
разлие
spill

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?