Направи (to do) conjugation

Macedonian
74 examples
This verb can also mean the following: make

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
направам
I do
направиш
you do
направи
he/she/it does
направиме
we do
направите
you all do
направат
they do
Future tense
ќе направам
I will do
ќе направиш
you will do
ќе направи
he/she/it will do
ќе направиме
we will do
ќе направите
you all will do
ќе направат
they will do
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би направил
I (masculine) would have done
би направила
I (feminine) would have done
би направил
you (masculine) would have done
би направила
you (feminine) would have done
би направил
he would have done
би направила
she would have done
би направило
it would have done
би направиле
we would have done
би направиле
you all would have done
би направиле
they would have done
Past perfect tense
сум направил
I (masculine) have done
сум направила
I (feminine) have done
си направил
you (masculine) have done
си направила
you (feminine) have done
е направил
he has done
е направила
she has done
е направило
it has done
сме направиле
we have done
сте направиле
you all have done
сум направиле
they have done
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
направев
I was doing
направеше
you were doing
направеше
he/she/it was doing
направевме
we were doing
направевте
you all were doing
направеа
they were doing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев направил
I (masculine) had done
бев направила
I (feminine) had done
беше направил
you (masculine) had done
беше направила
you (feminine) had done
беше направил
he had done
беше направила
she had done
беше направило
it had done
бевме направиле
we had done
бевте направиле
you all had done
беа направиле
they had done
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе направев
I will have done
ќе направеше
you will have done
ќе направеше
he/she/it will have done
ќе направевме
we will have done
ќе направевте
you all will have done
ќе направеа
they will have done
Past aorist tense
направив
I did
направи
you did
направи
he/she/it did
направивме
we did
направивте
you all did
направија
they did
Imperative tense
-
направи
you do
-
-
направете
you all do
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум направел
I (masculine) will do
ќе сум направела
I (feminine) will do
ќе си направел
you (masculine) will do
ќе си направела
you (feminine) will do
ќе е направел
he will do
ќе е направела
she will do
ќе е направело
it will do
ќе сме направеле
we will do
ќе сте направеле
you all will do
ќе сум направеле
they will do
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
направен
doing
doing
doing
направел
doing
направела
doing
направело
doing
направеле
doing
направил
done
направила
done
направило
done
направиле
done

Examples of направи

Example in MacedonianTranslation in English
Првиот чекор за преземање na еврото Словенија ro направи co влегувап.е во мехапизмот na девизните курсеви (ЕРМ II) na 28 јуни 2004 година.With Slovenia's entering the ERM II on 28 June 2004, the first step towards the adoption of the euro was taken.
Многумина се жалеа дека локалните видео платформи не работат добро како Јутјуб и ги принудуваат корисниците да инсталираат дополнителен софтвер кој би можел да ги направи нивните компјутери подложни на хакерски напади во иднина (Прочитајте ја статијата која го објаснува ова на Глобал Војсис, „Korean users' feud with Active X“).Many complained that local video platforms don't run as smoothly as YouTube and force users to install extra software that could make their computers vulnerable to future hacking attacks (Read Global Voices previous coverage, "Korean users' feud with Active X").
Ако паѓа дрво и нема никој во близина да го слушне тоа,vважно ли е дали ќе направи звук или не, кога дрвото си ја врши својата работа?vБлогерот Мојикс (Mojix) внимателно ги проучува планините, моралот и пораките во еден јапонски пост со наслов Дали е погрешно да се искачува на планината Фуџи со празни раце?.If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it matter if it made a sound or not when the tree was doing its own thing? Blogger Mojix ponders mountains, morals, and messages in a Japanese post titled "Is it wrong to climb Mount Fuji empty-handed?".
Цел беше земјата да се направи неспособна да владее и по секоја цена да се достигне слободата, иако тоа значеше дека поради тоа ќе страда нивното образование.The aim was ?to make the country ungovernable? and ensure that freedom was achieved at all costs even if it meant their education had to suffer.
Сепак, блогерот вели дека може да се направи и повеќе, вклучувајќи го и поставувањето на добра сигнализација и осветлување, дури и изградба на издигнат пешачки премин.Still, the blogger feels that more can be done, including the installation of proper signage and lighting, and even constructing an elevated crosswalk.
Ми требаа не повеќе од 2 саати и 250 денари за да го направам овa.I needed less than two hours and 250 denars to do this.
Постои штета која индустријализираните земји ја направија преку помошта која оди многу подалеку од поддршка во кризи, одземајќи нешто од духот на "Можам да го направам ова-јас можам да се справам со предизвиците во мојот живот!", што е многу важно во микрофинансирање... но назад на транспарентност.There is a damage industrialized countries have made through aid that goes far beyond support in crises, taking away something from a spirit of “I can do this- I can handle the challenges in my life!” which is so important in microfinance… but back to transparency.
@bicyclemark: Откако помина покрај мене, еден стар американски пар ја поздрави, се ракуваа, па се збогуваа. Хмм, можев и јас да го направам тоа.@bicyclemark: right after she walked passed me some old american couple greeted her, shook her hand and side bye. hmm could have done that.
Плочките, приборот, тавите и чашите се неизмиени, оставени преку ноќ во кујнскиот мијалник; се немам добро избањато(водата доаѓа (доаѓа???) во 6 наутро и заминува (заминува??? таа ни е посетител) околу 1часот попладне) за на работа; сакав кратко да се истуширам (кога јас сакам), но бидејќи нема вода што можам да направам освен да го издржам тоа лепливо и неуредно чувство.Plates, utensils, pans and glasses unwashed, left in the kitchen sink overnight; not having a good and indulgent bath (since water arrives (arrives???) at 6 AM and leaves (leaves??? visitor it is!) around 1 PM) for work; I wanted to take a short and comfy shower (when I feel like it) but since there is no water well what can I do but endure that sticky and messy feeling.
Има работи кои многу сакам да ги направам, работи кои се дел од мојата рутина и кои не можев повеќе да ги правам последните неколку денови (да бидам попрецизна од четвртокот навечер, 15 јули) бидејќи водата баш и не сака да соработува.There are things that I so want to do, things that are part of my routine that I could no longer do these past few days (since Thursday evening, July 15th to be exact!) because water just would not cooperate.
Всушност таа беше толку импресионирана што ми кажа: „Ти можеш да направиш нешто!“.She was so impressed in fact, that she remarked “You can do something!”
Па, доколку сте ништо друго освен чистачка, опкружена со богати и моќни млади луѓе кои може, а може и не ги игнорирале или третирале лошо, нели би била почестена ако тие ненадејно те замолат да направиш нешто за нив, нели тоа неочекувано пријателско внимание и ветувања на виски би те завело?Well if you are a mere cleaner surrounded by rich and powerful young men who may or may not have ignored them, or treated them poorly, would you not be a little flattered if they suddenly asked you to do something with them, would the sudden 'friendly' attention and promises of whiskey not entice you?
T: Бев малку љубоморен, бидејќи пишувањето значи повторно процесирање, додека уредувањето на сликите не е исто искуство, не ти треба повеќе знаење, не треба да ја разбереш ситуацијата за да направиш фотографија.T: I was a bit jealous, because writing means reprocessing, while editing pictures is not the same experience, you don’t need more knowledge, you don’t have to understand the situation to make a picture.
Кога си корумпиран не можеш да направиш ништо правилно, како што велат во Англија „како ти свират- така ќе играш“.Where you are corrupt you can't do anything right because in English which you and I have learnt, he who pays the piper plays the tune.
Ако сакаш да направиш нешто на аеродромот, тоа ќе те чини.If you want to do anything in the airport, it will cost you.
За да го направиме тоа, мора да смениме што, како и кога учиме.To do this we must change what, how and when we learn.
Но, ова го пишувам со цел да предложам друг ефективен начин за морална поддршка на луѓето од Газа и да им покажеме дека сочувствуваме со нив; тоа ќе го направиме едноставно со телефонски повик!?But, I'm writing now to suggest another effective powerful way to support people in Gaza morally, and make feel them how much we do sympathize with them; it is basically to call them!?
Ве повикувам да испратите ваши предлози за што може да направиме за оваа ситуација.I invite you to come up with more suggestions on what we can do about it.
Само доколку го направиме тоа ќе успееме да го оствариме конечниот идеал на д-р Кинг - вистинска расна еднаквост.Only by doing so will we move forward on achieving Dr. King’s final ideal — true racial equality.
Во таа ситуација со мојот партнер, беше како, знаеш што, наместо да ги убедуваме луѓето дека можеме да направиме нешто различно, да го направиме тоа нешто.In that situation with my partner, it was like, you know what, instead of convincing people that we can do something different, let's just do it.
Што може да направите: Доколку сте американски жител, Americancensorship.org може да ви помогне брзо да комуницирате со вашите изгласани избраници, или да ви помогне да се придружите на штрајкот.What you can do: If you are an American citizen, Americancensorship.org can help you to quickly communicate with your elected representatives, or help you to join the strike.
За да го направите ова ќе треба да стоите во ред со 30 луѓе.To do this, you'd have to stand in a line of 30 people.
Најлошо што можете да направите е да ја обвинувате жртвата ... имајте милост кон слабите!The worst thing you can do is to blame the victim… have mercy on the weak!
Се што треба да направите е да земете пенкало и да им напишете неколку збора.All you have to do is to grab a pen and write a few words to them.
Се што треба да направите за да почнете е да поставите видео со транскрипција на вашиот јазик и тогаш да побарате од другите да го постават нивниот превод на сајтот. Завршените преводи автоматски ќе се појават во видеото.All you need to do to get started is upload your video with a transcription in your language and then ask others to submit their translations on the site, Finished translations will automatically appear on the video.
Целта на оваа меѓуинституционална соработка е да се рационализираат методите за работа, да се хармонизираат процедурите и да се направат вкупни заштеди на полето на преводот во ЕУ.Едно од најзабележителните остварувања во рамките на оваа соработка, без никакви сомневања, е создавањето на терминолошката база на податоци на ЕУ - ИАТЕ (Интерактивна терминологија за Европа).The objective of this interinstitutional cooperation is to rationalise working methods, to harmonise procedures and to make overall savings in the field of translation in the EU.One of the most striking achievements of that cooperation is without doubt the creation of the EU terminology database IATE (Inter Active Terminology for Europe).
Во кратки црти, тие сакаат да направат неколку пробни испитувања и да испробаат различни модели на УБИ.In the short term, they want to do some “pilot-studies” and examine different models of UBI.
Можеби можеме да им влееме чувство на читатателите дека можат да направат нешто што ќе помогне.Maybe we can even give our readers a sense that there's something they can do to help too. Take a look at our Good News and let us know what else you’d like to see on Global Voices.
Беше само една година по револуцијата и луѓето мислеа дека го соборија Шах и можат да направат сѐ.It was just one year after the revolution and people thought they overthrew Shah and then they can do anything.
Ања Блазевич и Стефан Гузвица, кои учествуваа во уметничкиот камп во Гвозд, Хрватска, каде што неодамна беше креирано знамето, за популарниот хрватски весник Vecernji.hr го објаснија нивниот мотив кој ги поттикнал да го направат тоа:Anja Blazevic and Stefan Guzvica, who are taking part in a regional art camp in Gvozd, Croatia, where the flag has recently been created, explained to Vecernji.hr, a popular newspaper in Croatia, their motivation to do it:
Го направив тоа во две рибарски села во Banc d'Arguin, но исто и во Оуалата, Гонгел и Оуадан.I did that in two fishing villages in the Banc d'Arguin but also in Oualata, Goungel and Ouadane.
По една година помината во Јапонија, се обучив во менаџментот и направив еден хуманитарен проект на Универзитетот на провинцијата Аикс- ен во Франција, а таму ја запознав и мојата сегашна девојка, Заиничи, која е корејка родена во Јапонија.After a year in Japan, I trained in management and did a humanitarian project at the University of Aix-en-Provence, France, and that’s where I met my girlfriend Zainichi, a Korean citizen born in Japan.
“Не можам да кажам причини, затоа што јас не направив ништо,” одговори Камбакш.“I cannot give you reasons, since I did not do anything,” responded Kambakhsh.
Гледајте го, како јас што направив.Watch it. Like I did.
Во тоа време на знаев зошто го направив, но бев слаб, испаничив и си заминав.At that time I didn’t know why I did it but I was weak and I panicked and left.
Така направивме ние со нашата куќа.That is what we did at my house.
Ние не направивме ништо лошо, ова беше апелWe didn't do anything wrong, this was an appeal
Мислам дека кога гледаат што направивме, тие гледаат надеж дека сето тоа не мора да заврши.I think when they see what we did, they see hope that it all really doesn’t have to be over.
„Жителите на Белграно ми кажаа дека во некои сектори некои парцијални работи кои ги направивме придонеле за намалување на проблемот, но има доста штета и очигледно, она што недостига е таа финална работа кај потокот Вега, која се уште не можеме да ја почнеме поради недостиг на национална поддршка за да земеме заем“ „Сметам дека претседателот треба да види што се случи вчера и што се пропатија луѓето од областа, во нивните домови и бизниси.“The residents of Belgrano told me that in some sectors some partial works we did contributed to somewhat mitigate the problem, but there has been a lot of damage and, obviously, what is missing is this final work at the Vega stream, that we have not yet been able to start due to the lack of national endorsement to take out a loan" "I think that the President should have seen what happened yesterday and everything that the people of that area suffered in their homes and businesses.
Нема никаква причина Сингапур да не ги прифати бегалците - тоа го направивме и во 1978 година. http://t.co/2X8jea8MgqAbsolutely no reason for Singapore not to take in refugees - we did it in 1978 http://t.co/2X8jea8Mgq — Karen (@karen_gwee) May 17, 2015
Г- дин Галагер сака да знаете колку го цени она што го направивте за него.Mr. Gallagher want us to know how much he appreciates what you did for him.
Она што вие го направивте за една ноќ, јас ќе го направев за две години зборување.What's tough is you boys did more in one night... that I could in two years of talking.
Ти и твојот ќелав пријател, направивте се што можевте, што е за пофалба.You and your bald headed friend, you did what you could, that's commendable.
Toа што го направивте.That, what you just did.
О.К., дечки, го направивте најдоброто.Okay, fellas, you did your best.
Иранските актери на граѓанското општество реагираа на овие вознемирувачки вести, како што направија и блогерите.Iranian civil society actors reacted to this disturbing news, as did bloggers.
И немаше да треба да се потсетуваме што ни направија и зошто се уште се неказнети.And we would not have to remind ourselves of what they did to us and why they are still unpunished.
Сите сме поврзани со истата страст и беше одлично тоа што локалните весници направија репортажа која излезе на насловната страница за оваа група со посебен интерес!We are all connected by the same passion and it was great that the local papers did a coverage of this special interest group on front page!
Тоа што го направија беше погрешно.What they did was wrong.
Дали некој чувствува дека тоа што тие го направија е правилно, ако да, тогаш треба да размислат за себе, каков тип на луѓе се и добро да погледнат на каков морал ги имаат научено своите деца.Do does anyone feel what they did was right, if so do than maybe they should look at themselves, wonder what sort of person they are, and take a good look at what morals they have taught their children.
Така што направете го.So do it.
Доколку сакате да споделите некои сеќавања од актите на глобална солидарност за Источен Тимор, направете го тоа подолу.If you would like to share memories from the acts of global solidarity for East Timor in 1999, please do so below.
Ве молам, направете нешто за мене.Please do something for me.
И двајцата сме сонародници, направете ми ја оваа услуга.We're practically paesani, do me this favor.
Освен на Сузан Мајер. Таа беше зафатена со нешто, што наскоро ќе посака да не го направела.Except for Susan Mayer, who was busy doing something she would soon wish... she hadn't.
Дали би направил поинаку?Would I have done any differently?
Но, јас сум вџашена од одлуката на администрацијата на УВИ да се поклони пред агресивните активисти за геј-права, нанесувајќи срам на признат академик кој направил толку многу да го заштити здравјето на МСМ .But I am appalled by the decision of the UWI administration to bow to belligerent gay-rights activists, bringing down disgrace on a distinguished academic who has done so much to protect the health of MSM .
Иако ја призна вината, тој изјави дека го направил тоа под принуда.Though he plead guilty, he claims to have done so under duress.
Значи што направил?So what has he done?
Во времето кога го депортирале од Малави, Сата се шегуваше дека Бингу му овозможил целосно опремен Lexus GX со приватен шофер (т.е имиграционен службеник) за патувањето, што беше повеќе од што некогаш направил Леви Мванаваса, тогашниот претседател на Замбија и политички опонент на Сата.At the time of his deportation from Malawi, Sata reportedly joked that Bingu had given him a fully fueled Lexus GX with a private chauffer (i.e., the immigration officer) for the journey, which was far more than Levy Mwanawasa, then the President of Zambia and Sata’s political opponent, had ever done.
Во времето кога Хрватска очигледно е пред вратата за добивање на конкретна дата за влез во Европската Унија, главниот обвинител на Хашкиот трибунал Серџ Брамертц рече дека Србија не направила доволно напори за да ги фати преостанатите двајца главни воени злосторници (Младич и Горан Хаџич), во време кога Европската Унија повторно го разгледува воведувањето на визите за некои балкански земји, очигледно вклучувајќи ја и Србија, изгледа дека Белград немаше друг избор освен да го изнесе на маса прашањето за генералот Ратко Младич.At a time when Croatia is apparently on the verge of having been given a fixed date for EU entry, when Chief Prosecutor at the Hague Tribunal Serge Brammertz said that Serbia has not done nearly enough to catch the two main remaining war criminals (Mladić and Goran Hadžić), at the time when the EU is considering reintroducing visas for some Balkan countries including, apparently, Serbia, it would seem that Belgrade had no choice but to take the issue of general Ratko Mladić off the table.
Кога мојата фамилија дозна што сум направила, тие беа толку загрижени за мене што ме натераа да се преселам во Либан со моите деца.“When my family found out what I had done, they were so concerned about me they pressured me into moving to Lebanon with my children."
Активистите за човекови права тврдат дека канадската влада не направила доволно за да ги истражи исчезнувањата.Human rights activists claim that the Canadian government has not done enough to investigate the disappearances.
Види, што би направила ти со Кејн?Look, what would you have done with Kane?
Не си го направила тоа нели?You-you haven't done that yet, have you?
На блогот Гоинг андерграунд, Ани Мол напиша дека синоќешното пљачкосување ја направило да се почувствува „засрамена што е од Лондон“:On the Going Undergound blog, Annie Mole wrote that last night's looting made her feel "ashamed to be a Londoner":
Што чудо го направило ова?What could have done this?
Што му направило тоа копиле на мојот сопруг?What has that son of a bit chdone with my husband ?
Што може тој да ми направи, а веќе времето да не го направило.But don't worry, he's sort of a modified Grimm. What's he gonna do to me that time hasn't already done?
Светот одбива да го памети Гото по тоа што ИД му го направиле.The world refuses to remember Goto for what IS had done to him.
Неговата личност, карактер, неговата способност да развива врски и да твори сојузи, му дозволуваше да го направи она што малкумина би го направиле.His personality, his character, his ability to develop relationships and create alliances allowed him to do what few others could have done.
И поради било која причина јас сум многу убеден дека тие не издејствувале поради некои така наречени „инструкции од горе“, туку го направиле тоа од нивна волја.And for whatever reason I am most confident that they have not acted on any so-called 'instructions from above' and they have done this of their own good will.
Ова не би го направиле без вас.We couldn't have done it without you.
Па го проучував тоа, и разговарав со луѓе кои го направиле тоа.But I've studied it, and I've talked to people who have done it.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

исправи
straighten
поправи
fix

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In