Laimėti (to win) conjugation

Lithuanian
56 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
laimiu
I win
laimi
you win
laimi
he/she wins
laimime
we win
laimite
you all win
laimi
they win
Past tense
laimėjau
I won
laimėjai
you won
laimėjo
he/she won
laimėjome
we won
laimėjote
you all won
laimėjo
they won
Past freq. tense
laimėdavau
I used to win
laimėdavai
you win
laimėdavo
he/she used to win
laimėdavome
we used to win
laimėdavote
you all used to win
laimėdavo
they used to win
Future tense
laimėsiu
I will win
laimėsi
you will win
laimės
he/she will win
laimėsime
we will win
laimėsite
you all will win
laimės
they will win
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
laimėčiau
I would win
laimėtum
you would win
laimėtų
he/she would win
laimėtume
we would win
laimėtute
you all would win
laimėtų
they would win
Imperative mood
-
laimėk
you win
-
-
laimėkite
you all win
-

Examples of laimėti

Example in LithuanianTranslation in English
Taigi galimam investuotojui buvo praktiškai neįmanoma automobilių gamyklos panaudoti kitiems tikslams ir laimėti konkursą vien tik pasiūlius aukštesnę pardavimo kainą ir neįsipareigojus pasiekti reikalaujamo gamybos ir integracijos lygio (jeigu investicijų dydis išliktų toks pat).Thus, it was practically impossible for a potential investor making different industrial use of the car plant to win solely on account of a higher sales price, without achieving the production and integration levels required (assuming that the investment level was the same).
Kombinaciniais lošimais vadinama „veikla, kurioje dalyvaujantis asmuo gali laimėti prizų, o jo tikimybė laimėti priklauso tiek nuo įgūdžių, tiek nuo atsitiktinumo“.Combination gambling refers to ‘activities where a participant has a chance to win a prize, and where the likelihood of winning depends on a combination of skill and chance’.
šiauriniuose ir centriniuose Heseno žemės rajonuose surinktos pirmos ir antros kategorijų medžiagos šalinimo viešųjų pirkimų konkurse įmonė Zweckverband Tierkörperbeseitigung galėjo laimėti tik todėl, kad fiksuotosios su pajėgumų numatymu susijusios išlaidos jau buvo padengtos metiniu įnašu ir įmonė galėjo pasiūlyti mažesnius mokesčius.In the tendering procedure for the disposal of controlled goods in Northern and Central Hessen, the ZT was able to win the contract only because its fixed costs for maintaining reserve capacity were already covered by the annual contribution and it was therefore able to offer lower rates of charges.
faktinę prarasto pelno sumą bus lengviau nustatyti, kai dėl neteisėtos suteiktos pagalbos gavėjas galėjo laimėti konkursą dėl sutarties arba pasinaudoti konkrečia verslo galimybe ieškovo nenaudai.Determining the actual amount of lost profit will be easier where the unlawful aid enabled the beneficiary to win over a contract or a specific business opportunity from the claimant.
Programos uždaviniai buvo kelti tiekėjų sąmoningumą, ypač tarptautinių sutarčių srityje ir sukurti tarptautines galimybes MVĮ visoje šalies viešųjų pirkimų rinkoje, suteikti MVĮ žinių apie viešojo sektoriaus rinką visoje saloje, ugdyti įgūdžius, kurių reikia laimėti viešąjį konkursą abiejose srityse ir suteikti patirties teikiant asmeninę paramą siunčiant konkursinius pasiūlymus, norint laimėti konkursą pasirašyti sutartį dėl darbų.The objectives of the Programme were to increase awareness amongst suppliers, particularly regarding cross-border contracts and to create cross-border opportunities for SMEs on the all-island public procurement market, provide knowledge for SMEs regarding the publicsector market throughout the island, develop the skills required to win publicsector work in both remits, and provide experienced one-to-one support in the process of bidding for work.
Aš jau laimiu!I'm winning.
Tai laimiu tai pralaimiu, jau kokia valanda.- I've been winning and losing for hours.
Aš visada laimiu.l always win.
Tu laimi, aš laimiu.You win, I win.
Taigi tu pralaiminėji, o aš laimiu.So, you're losing and I am winning.
Visgi Komisijos duomenys ir korporacijos „Oracle“ pateikta informacija rodo, kad kartais laimi ir kitų dalyvių pasiūlymai, susiję su daugiafunkcine FVS ir ŽI programine įranga, pritaikyta pagal didelių ir sudėtinių įmonių poreikius.However, the Commission’s data and the submissions by Oracle show that occasionally other players win bids for high-function FMS and HR software to serve the needs of large and complex enterprises.
Pagal procedūrines taisykles, nustatytas Vyriausybės nutarimu Nr. 577/2002, jei tam tikrame etape lieka tik du pretendentai ir nė vienas iš jų tame etape nepasiūlo didesnės kainos (kuri buvo iš anksto nustatyta prieš pasiūlant 5 % didesnę kainą), konkursą laimi tas pretendentas, kurio registracijos numeris mažesnis [14].According to the procedural rules established in Government Decision No 577/2002, if at a certain stage there are at least two bidders, and no one bids higher at that stage (which was predetermined before the bid at 5 %), the bidder with the lowest registration number wins the tender [14].
Kita galimybė yra pradėti saugoti išteklius, pertvarkyti žuvininkystės sistemą ir po keleto metų matyti suklestėjusį sektorių, ekonomiškai atsigavusius pakrančių regionus, o vartotojai visada bus aprūpinti žuvies produktais – tokiu atveju laimi visi.Or we can preserve our fish stocks and restructure our fisheries today, and a few years from now the sector will thrive, coastal regions will reap the benefits of a diversified local economy and consumers will have more fish on their plates – and everybody will win.
Iš to laimi Europos piliečiai, kurie gali būti tikri, kad visos pramoninės cheminės medžiagos Europoje yra visiškai kontroliuojamos.The winners are Europe’s citizens, who can be confident that all industrial-scale chemicals in Europe are fully controlled.
Sukurti padėtį, kurioje laimi visi: naujas susitarimas dėl vienos bendros rinkosCreating a win-win situation: a new deal for the Single Market without a new strategy or deal.
Ar mes jį laimime?Are we winning?
Mums jų nereikia, nes mes laimime.We don't need headlines, because we're winning.
Tai, ką mes laimime.We're all just winging it, you know?
Sunku patikėti, kad mes laimime karą.It's hard to believe we're winning the war.
Aš laimėjau, pone Raimai.I win, Mr. Rhyme.
Aš laimėjau, tu pralošei.I win. You lose.
Žaidžiau prieš Trujilijų ir laimėjau, bet viską praradau.I had played against Trujillo, and in winning, I had lost.
Aa, aš laimėjau !Oh, I win!
Aš laimėjau!I win!
Tu laimėjai, Deni.Danny, you win.
- Tu laimėjai.- You win.
Gerai, tėvuk, laimėjai.Okay, Pops, you win!
Tu laimėjai.You win. AII right.
Nuostabu, tu laimėjai!AII right, you win!
Vadovaujantis galiojančiomis Bendrijos taisyklėmis ir viešojo pirkimo konkurso Europos mastu, kurį paskelbė Korsikos teritorinės valdžios institucijos, rezultatais, bendrovės SNCM ir CMN kartu laimėjo konkursą dėl įpareigojimo teikti viešąją paslaugą maršrutu Marselis–Korsika už finansines kompensacijas 2002–2006 m. laikotarpiu.In accordance with the Community rules in force and following the European invitation to tender organised by the Corsican regional authorities, SNCM and CMN jointly secured the public service delegation to operate services from Marseille to Corsica in exchange for financial compensation during the period 2002 to 2006.
Tačiau kadangi įmonė Zweckverband Tierkörperbeseitigung iš tiesų laimėjo šiaurinių Heseno žemės rajonų viešuosius pirkimus ir prisiėmė papildomus įpareigojimus teikti šalinimo paslaugas, ji buvo priversta, vykdydama įprastą veiklą, naudoti dalį reikiamų epizootijų atveju naudotinų pajėgumų.However, as the ZT did actually win the contract under the public procurement procedure in Northern Hessen and took on the provision of additional disposal services, it must necessarily have used part of the allegedly required epidemic reserve for normal operations.
14 Belgijos ir Vokietijos bendrovės laimėjo Europos verslo apdovanojimus dėl aplinkos apsaugos14 Belgian and German companies win European Business Awards for the Environment
TBelgijos ir Vokietijos bendrovės laimėjo Europos verslo apdovanojimus dėl aplinkos apsaugosTBelgian and German companies win European Business Awards for the Environment
Mozambike EIB finansuotas kasybos projektas 2009 m. laimėjo įmonės socialinės atsakomybės ir socialinės ekonomikos apdovanojimusEIB-financed mine project in Mozambique wins corporate social responsibility and socioeconomic awards in 2009
Ar mes laimėjome?Did we win?
- Nagi, mes beveik laimėjome.- Come on, we were just about to win.
Mes laimėjome!We win! We win. We win.
Mes laimėjome.We win.
Dabar viskas baigta, mes laimėjome.Now it's over. We win.
Nes kai tu priartėsi, aš laimėsiu kiekvieną kartą.Because when you get close,I will win every time.
- Kas laimės karą?-Who do you think will win the war?
Ta kiaulė Mileris bet kokiu atveju laimės.That pig Miller will win in spite of everything.
Lakers laimės 12 taškų.The Lakers will win by 12.
Jei manai, kad laimės, kodėl nepadidini statymų?If you think you will win, then why not increase your bet.
Jie laimės.They will win.
Dabar aš tikiu, kad mes laimėsime.This time l know our side will win.
Galbūt mes pralaimėjome mūšį... bet širdyje žinau, kad vieną dieną mes laimėsime karą.We may have lost the battle... but in my heart I know one day we will win the war.
Dabar tai ir mūsų karas ir mes jį laimėsime, kaip visada, koordinuotos karinės strategijos dėka.This is our war now and we will win it as we always have, with a coordinated military strategy.
Tik su ginkluota kova mes laimėsime.It is through armed struggle that we will win.
Nes laimėtum.Because she would win.
Norėjau paklausti, kaip manai kas laimėtų kovą tarp skrudinto sūrio sumuštinio ir tako.I was going to ask you who you think would win in a fight between a grilled cheese sandwich and a taco.
Keliauk tyloje, ilgu ir klaidžiu keliu, drasiai sutik nesėkmių strėles, neišsigąsk žabangų ir ugnies, žaisk didžiausią iš visų žaidimų ir bet kokia kaina laimėk - tuomet likimo išdaigos tau bus niekai ir galiausiai laimėsi raktą, kuris atrakins Devintuosius vartus!To travel in silence by a long and circuitous route, to brave the arrows of misfortune and fear neither noose nor fire, to play the greatest of all games and win, foregoing no expense, is to mock the vicissitudes of fate and gain at last the key
Nagi, laimėk lenktynes!Go now race and win!
Pakelk jį aukštyn ir laimėk mano sunkvežimį!Step right up and win my truck!
Eik sūnau, eik su mano palaiminimu ir laimėk viską.Go son, go with my blessing and win it all.
Sudalyvauk dar 9 kovose ir laimėk, ir kaip sakė Abrahamas Linkolnas,Give me nine more fights and win, and, in the words ofAbraham Lincoln,

More Lithuanian verbs

Related

pralaimėti
lose

Similar

laidyti
let something (often)
laidoti
bury
laikyti
hold
laikytis
abide
laiminti
bless
laižyti
lick

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

baltuoti
show white
blaškyti
throw around
burti
divine
įteigti
suggest
palaiduoti
guarantee
pigti
fall in price
prasmukti
get in
prausti
wash
strykinėti
jump up and down repeatedly
šnypšti
sizzle

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'win':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In