Laikytis (to abide) conjugation

Lithuanian
8 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
laikausi
I abide
laikaisi
you abide
laikosi
he/she abides
laikomės
we abide
laikotės
you all abide
laikosi
they abide
Past tense
laikiausi
I abode
laikeisi
you abode
laikėsi
he/she abode
laikėmės
we abode
laikėtės
you all abode
laikėsi
they abode
Past freq. tense
laikydavausi
I used to abide
laikydavaisi
you abide
laikydavosi
he/she used to abide
laikydavomės
we used to abide
laikydavotės
you all used to abide
laikydavosi
they used to abide
Future tense
laikysiuosi
I will abide
laikysiesi
you will abide
laikysis
he/she will abide
laikysimės
we will abide
laikysitės
you all will abide
laikysis
they will abide
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
laikyčiausi
I would abide
laikytumsi
you would abide
laikytųsi
he/she would abide
laikytumesi
we would abide
laikytutesi
you all would abide
laikytųsi
they would abide
Imperative mood
-
laikykis
you abide
-
-
laikykitės
you all abide
-

Examples of laikytis

Example in LithuanianTranslation in English
Sutinku tvirtai laikytis Tarnybos nuostatuose nustatytų ginčų su Centru sprendimo taisyklių ir aiškiai atsisakau kitų ginčų sprendimo būdų, įskaitant kreipimąsi į kitas teismo institucijas.I agree to abide by the rules laid down in the Staff Regulations for the settlement of any dispute with the Centre and I expressly renounce any other form of settlement, including recourse to any other judicial body.
Sutinku tvirtai laikytis Tarnybos nuostatuose nustatytų ginčų su Centru sprendimo taisyklių ir aiškiai atsisakau kitų ginčų sprendimo būdų, įskaitant kreipimąsi į kitas teismines institucijas.I agree to abide by the rules laid down in the Staff Regulations for the settlement of any dispute with the Centre and I expressly renounce any other form of settlement, including recourse to any other judicial body.
2004 m. birželio 8 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JTSTR 1546 (2004), kurioje palankiai vertinamas suverenios laikinosios Irako Vyriausybės, kuri iki 2004 m. birželio 30 d. prisiims visą atsakomybę ir įgaliojimus valdant Iraką, suformavimas, ir iki 2004 m. birželio 30 d. pasibaigus Irako okupacijai Laikinoji koalicinė administracija nustos egzistavusi ir Irakas atgaus visišką suverenitetą, bet kurioje pabrėžiama, kad visoms valstybėms yra svarbu laikytis draudimų parduoti ar tiekti Irakui ginklus ir susijusias medžiagas, nustatytų JTSTR 661 (1990) ir vėlesnėse atitinkamose rezoliucijose, įskaitant JTSTR 1483 (2003), kitokius negu reikia Irako Vyriausybei ar pagal Rezoliuciją JTSTR 1151 (2003) įsteigtoms daugiašalėms pajėgoms, kurioje primenami toliau galiojantys valstybių narių įsipareigojimai užšaldyti tam tikras lėšas, turtą bei ūkio išteklius ir pervesti laikantis JTSTR 1483 (2003), taip pat valstybėms toliau galiojantys draudimai ar jų įsipareigojimai, susiję su JTSTR 687 (1991) 8 ir 12 dalyse nurodytais dalykais ar su JTSTR 707 (1991) 3 dalies f punkte nurodyta veikla;On 8 June 2004, the United Nations Security Council adopted UNSCR 1546 (2004) welcoming the formation of a sovereign Interim Government of Iraq which would assume full responsibility and authority by 30 June 2004 for governing Iraq, by 30 June 2004 the occupation of Iraq would end, the Coalition Provisional Authority would cease to exist and Iraq would reassert its full sovereignty, but stressing the importance for all States to abide by the prohibitions related to the sale or supply to Iraq of arms and related material established by UNSCR 661 (1990) and subsequent relevant Resolutions including UNSCR 1483 (2003), other than those arms and related material required by the Government of Iraq or the multinational force established under UNSCR 1511 (2003), and recalling the continuing obligations of Member States to freeze and transfer certain funds, assets, and economic resources under UNSCR 1483 (2003), as well as the continuing prohibitions on or obligations of States related to items specified in paragraphs 8 and 12 of UNSCR 687 (1991) or activities described in paragraph 3(f) of UNSCR 707 (1991).
kadangi Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis yra pagrindinė branduolinio nusiginklavimo ir branduolinio ginklo neplatinimo režimo dalis ir siekiant besąlygiško jos įsigaliojimo kuo greičiau, raginti valstybes, ypač išvardintas II priede, nedelsiant ir besąlygiškai pasirašyti ir ratifikuoti šią Sutartį, o laukiant šios Sutarties įsigaliojimo, raginti visas valstybes laikytis moratoriumo ir susilaikyti nuo visų veiksmų, kurie prieštarautų Sutartyje nustatytiems įsipareigojimams ir jos nuostatoms.since the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) forms an essential part of the nuclear disarmament and non-proliferation regime and with a view to its entry into force as soon as possible, without conditions, calling on States, particularly those listed in Annex II, to sign and ratify the said Treaty without delay and without conditions and, pending the entry into force of the said Treaty, calling on all States to abide by a moratorium and to refrain from any action contrary to the obligations and provisions of the said Treaty.
suteikia atitinkamiems besijungiančių bendrovių organams teisę be jokių išankstinių derybų pasirinkti, kad joms būtų tiesiogiai taikomos 3 dalies h punkte minimos dalyvavimo standartinės taisyklės pagal valstybės narės, kurioje bus po vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi veiksiančios bendrovės registruota buveinė, teisės aktų nuostatas, ir laikytis šių taisyklių nuo jos įregistravimo datos;shall confer on the relevant organs of the merging companies the right to choose without any prior negotiation to be directly subject to the standard rules for participation referred to in paragraph 3(h), as laid down by the legislation of the Member State in which the company resulting from the cross-border merger is to have its registered office, and to abide by those rules from the date of registration;
Įmonės, teikdamos prašymą suteikti eksporto į trečiąsias šalis licenciją, turėtų deklaruoti savo šalių kompetentingoms institucijoms, ar jos laikėsi bet kokių eksporto apribojimų, kuriuos su gynyba susijusio produkto siuntimo licencijoje buvo nurodžiusi siuntimo licenciją išdavusi valstybė narė.Undertakings should declare to their competent authorities, at the time of requesting an export licence to third countries, whether they have abided by any export limitations attached to the transfer of the defence-related product by the Member State which issued the transfer licence.
Komisija konstatuoja, kad nors valstybės narės didžia dalimi laikėsi bendrosios pozicijos nuostatų, jos turi toliau imtis aktyvesnių ir visapusiškų pastangų įgyvendinti nuostatas taip, kad visosIn its report the Commission observes that, while the Member States have largely abided by the spirit of the common position, a more proactive and comprehensive effort is still required to bring about the kind of operation that will o er all of the Member States maximum return from their participation in the exchange of information with Interpol.
užtikrinti, kad jos nacionalinė kompetentinga institucija arba nacionalinė paskirtoji institucija laikysis ECB pateiktų gairių arba prašymų, irto ensure that its national competent authority or national designated authority will abide by any guidelines or requests issued by the ECB, and

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

laidyti
let something (often)
laidoti
bury
laikinti
like (on Facebook)
laikyti
hold
laimėti
win
laižyti
lick
lamdyti
rumple
lankyti
attend
lankytis
visit
laužyti
break
plikyti
scald
raikyti
slice
taikyti
apply
taikytis
aim
vaikyti
chase

Similar but longer

atlaikyti
cope
išlaikyti
support
palaikyti
cheer
sulaikyti
detain
užlaikyti
delay

Random

balansuoti
balance
įtraukti
include
krutėti
move
perdažyti
repaint
pertvarkyti
transform
pramankštinti
headed to
skaidyti
divide up
sužinoti
find out
šypsotis
smile
žygiuoti
march

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'abide':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In