Įsakyti (to order) conjugation

Lithuanian
24 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
įsakau
I order
įsakai
you order
įsako
he/she orders
įsakome
we order
įsakote
you all order
įsako
they order
Past tense
įsakiau
I ordered
įsakei
you ordered
įsakė
he/she ordered
įsakėme
we ordered
įsakėte
you all ordered
įsakė
they ordered
Past freq. tense
įsakydavau
I used to order
įsakydavai
you order
įsakydavo
he/she used to order
įsakydavome
we used to order
įsakydavote
you all used to order
įsakydavo
they used to order
Future tense
įsakysiu
I will order
įsakysi
you will order
įsakys
he/she will order
įsakysime
we will order
įsakysite
you all will order
įsakys
they will order
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
įsakyčiau
I would order
įsakytum
you would order
įsakytų
he/she would order
įsakytume
we would order
įsakytute
you all would order
įsakytų
they would order
Imperative mood
-
įsakyk
you order
-
-
įsakykite
you all order
-

Examples of įsakyti

Example in LithuanianTranslation in English
Paprasčiausiai pagal šią nuostatą Komisija negalėtų įsakyti atsiimti pagalbos iš tų įmonių, kurios ją gavo praėjus daugiau nei 10 metų iki tos dienos, kai Komisija ėmėsi veiksmų.Quite simply, under the terms of the provision, the Commission would be able to order recovery only in respect of aid which had benefited the company during the 10 years preceding its action.
Kitaip sakant, 15 straipsnis draudžia Komisijai įsakyti atsiimti pagalbą, kuri buvo suteikta pagalbos gavėjui daugiau kaip prieš 10 metų, bet jokiu būdu nesuteikia pagalbos režimui egzistuojančios pagalbos statuso, priešingai nei galvoja Prancūzijos valdžios institucijos.In other words, what Article 15 of the Regulation time-bars is the possibility for the Commission to order the recovery of aid granted illegally to the recipient more than 10 years previously and in no way, contrary to what the French authorities claim, the aid schemes themselves.
Teismai ar administracinės institucijos turėtų turėti įgaliojimus įsakyti nutraukti klaidinančią ir neteisėtą lyginamąją reklamą arba pareikalauti jos nutraukimo.The courts or administrative authorities should have powers enabling them to order or obtain the cessation of misleading and unlawful comparative advertising.
Trečiasis asmuo paprašė Komisijos paskelbti neteisėta pagalbą, išmokėtą remiantis Įstatymu Nr. 808/1985, ir įsakyti išieškoti ją remiantis procedūros reglamento 11 straipsniu.The third party asked the Commission to declare the aid granted under Law No 808/1985 to be unlawful, and accordingly to order its recovery on the basis of Article 11 of the Procedural Regulation.
2009 m. lapkričio 20 d. sprendimu (C(2009)9256, įsakymas pateikti informaciją) Komisija nusprendė įsakyti Prancūzijai pateikti prašytą informaciją, kadangi, neatsižvelgiant į pakartotinius prašymus, ši informacija nebuvo pateikta.By decision dated 20 November 2009 (Decision C(2009) 9256, the ‘injunction decision’), the Commission therefore decided to order France to present the information requested since, despite repeated requests, this information had not been provided.
Kai įsakau, tikiuosi paklusnumo.(Dallas) When I give an order, I expect to be obeyed!
Ir aš įsakau, kad tu man padėtum.And I order you to help me.
Aš įsakau tau pasilikti. Pasilik!I order you not to go.
-Aš tau įsakau.- I'm giving you an order.
Aš tau dar kartą įsakau Saugok karietą!I am ordering you again, guard the carriage
Tu įsakai savo vyrams nuplaukti pas "Bebaimį" ir jie padaro ką moka geriausiai.You order your men to row to the Dauntless. They do what they do best.
Ar dabar man įsakai?Are you giving me orders now?
O kas jei įsakiau tau paruošti laivą staigiam išvykimui?What if I were to order you to ready this boat for immediate departure?
Aš įsakiau ją išvežti iš planetos.I ordered it off the planet.
Leitenante Ito, įsakiau jiems trauktis į šiaurines olas.Lt. Ito, I gave the order that all survivors retreat to the north caves.
Kai aš įsakiau tave nudėti, nerimavau,When I ordered the hit on you, I worried that I was
Kodėl mums įsakei atsitraukti?Why did you order us to withdraw?
Tu įsakei Henriui mane nužudyti.You ordered Henry to kill me.
1996 m. gruodžio 18 d. Komisija priėmė galutinį sprendimą, nepritariantį šioms intervencijoms, ir įsakė išieškoti jau sumokėtą pagalbą (1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 97/271/EAPB – EAPB plienas – „Forges de Clabecq“, OL L 106, 1997 4 24, p. 30).On 18 December 1996, the Commission adopted a negative final Decision against these measures and ordered the recovery of the aid already paid (Commission Decision 97/271/ECSC of 18 December 1996 — ECSC Steel — Forges de Clabecq (OJ L 106, 24.4.1997, p. 30)).
Pagaliau, nors KV nevaldė Pusan Bank, 1999 m. FPT įsakė atleisti iš darbo arba pakeisti jo vadovus ir iki 2000 m. kovo mėn. pabaigos [23] 86,2 milijono USD padidinti apmokėtą kapitalą, „žymiai sumažinti darbuotojų, skyrių ir organizacijų skaičių, atsikratyti sunkumų turinčių pavaldžiųjų bendrovių“ [24], o 2000 m. FPT nubaudė savo buvusius ir dabartinius pareigūnus už blogą valdymą [25].Finally, although Pusan Bank had no GOK ownership, it was nevertheless ordered by the FSS in 1999 to fire or replace its executives and to increase its paid-in capital by USD 86,2 million before the end of March 2000 [23], to ‘slash their manpower, the number of branches and organisations, while disposing of ailing subsidiaries’ [24] and, in 2000, the FSS sanctioned its former and current officials for mismanagement [25].
Komisija dviejuose su šia byla nesusijusiuose 2004 m. sprendimuose dėl valstybės pagalbos [2] (priimtuose pradėjus oficialią procedūrą dėl laivų, skirtų gabenti dujas, statymo ir pristatymo garantijų) nustatė, kad 864 milijonų EUR valstybės pagalba, kurią Ispanija suteikė „Izar“, nesuderinama su Sutartimi ir įsakė ją grąžinti.In the context of two State aid decisions not related to the present procedure [2], adopted during 2004 (i.e. after the opening of the formal investigation concerning the LNG tanker guarantees), the Commission found State aid of EUR 864 million granted to Izar by Spain to be incompatible with the Treaty, and ordered its recovery.
Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų.He ordered the closure of Karroubi’s office in September 2009 and the arrest of several reformist politicians, and he banned two reformist political parties in June 2010. His office charged protesters with the charge of Muharebeh, or enmity against God, which carries a death sentence, and denied due process to those facing the death sentence.
Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.He ordered the transfer of many inmates into solitary confinement.
Visiems įsakėme pasitraukt iš miesto.We have ordered everyone out of the city,

More Lithuanian verbs

Related

apsakyti
tell
atsakyti
respond
atsisakyti
decline
išsakyti
say
nusakyti
describe
pasakyti
tell
pasisakyti
speak up
persakyti
retell
sakyti
say
užsakyti
book
užsisakyti
order

Similar

įsigyti
acquire
įsūnyti
adopt (a son)

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

baltinti
make white
elektrifikuoti
electrify
isšikeroti
spread out
išpešti
pick out
kvėpuoti
breath
nuskristi
fly away
skaitytis
reckon
sulaužyti
break
užuosti
smell
vairuoti
drive

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In