שוטט [shṿṭṭ] (to wander around) conjugation

Hebrew
20 examples
This verb can also mean the following: go stray

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
משוטט
məshׁṿoṭeṭ
I/you/he (masculine) wander around
משוטטת
məshׁṿoṭeṭet
I/you/she (feminine) wander around
משוטטים
məshׁṿoṭəṭiym
we/you all/they (masculine) wander around
משוטטות
məshׁṿoṭəṭṿot
we/you all/they (feminine) wander around
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שוטטתי
shׁṿoṭaṭətiy
I wandered around
שוטטת
shׁṿoṭaṭəta
you (masculine) wandered around
שוטטת
shׁṿoṭaṭətə
you (feminine) wandered around
שוטט
shׁṿoṭeṭ
he wandered around
שוטטה
shׁṿoṭəṭah
she wandered around
שוטטנו
shׁṿoṭaṭənṿ
we wandered around
שוטטתם
shׁṿoṭaṭətem
you all (masculine) wandered around
שוטטתן
shׁṿoṭaṭəten
you all (feminine) wandered around
שוטטו
shׁṿoṭəṭṿ
they wandered around
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשוטט
’ashׁṿoṭeṭ
I will wander around
תשוטט
təshׁṿoṭeṭ
you (masculine) will wander around
תשוטטי
təshׁṿoṭəṭiy
you (feminine) will wander around
ישוטט
yəshׁṿoṭeṭ
he will wander around
תשוטט
təshׁṿoṭeṭ
she will wander around
נשוטט
nəshׁṿoṭeṭ
we will wander around
תשוטטו
təshׁṿoṭəṭṿ
you all (masculine) will wander around
תשוטטנה
təshׁṿoṭeṭənah
you all (feminine) will wander around
ישוטטו
yəshׁṿoṭəṭṿ
they (masculine) will wander around
תשוטטנה
təshׁṿoṭeṭənah
they (feminine) will wander around
Imperative mood
-
שוטט
shׁṿoṭeṭ
wander around!
שוטטי
shׁṿoṭəṭiy
wander around!
-
-
-
שוטטו
shׁṿoṭəṭṿ
wander around!
שוטטנה
shׁṿoṭeṭənah
wander around!
-
-

Examples of שוטט

Example in HebrewTranslation in English
,אבל במקום להסתלק משם ? החלטת, מה, לשוטטBut instead of "boning" out of there, you decided to, what, wander around?
,אולי משום שהושארתי לשוטט לבדיMaybe because I was left to wander around alone.
אין לי הזמן לשוטט שוקי פשפשים ולשתות קפה בחלב איתך.I don't have time to wander around flea markets and drink cafe au lait with you.
אם את חושבת שאתן לו לשוטט ,ברחובות במשך כל הלילה למשך שארית חייו ,עם ערפדה יתומה !If you think I'm gonna let him wander around all hours of the night for the rest of his life with an orphan vampire, you got another think coming.
אתה רוצה אלא אם כן לשוטט ללא מטרה כאן עד גמר של מים.Unless you wanna wander around here aimlessly until we run out of water.
,וזה ניתן להשוואה, נניח ,להליכה למגרש גרוטאות כאן על כדור הארץ ואתה משוטט סביב המגרש ,ורואה גלגל הגה וצמיג ואתה יודע שפעם ,זו היתה מכונית שלמהAnd this is sort of comparable to, say, going to a junkyard here on Earth, and you wander around the junkyard and you see a steering wheel and a tire, and you know that at one point there was a complete car,
-מה זאת אומרת זאת אומרת שאתה משוטט לך כאילו כלום לא יכול לפגוע בך, כאילו שהחצים יקפצצו ממך אני לא חושבת שאי פעם ראיתי אותך פצוע- What does that mean? It means you wander around as if nothing could hurt you, as if arrows would bounce off you. I do not think I have ever seen you hurt.
.אני לא הורג אותך, בן .אצפה בך משוטט במדבר במשך זמן-מה .היתה לנו עסקה !I'm not killing you, Ben. I'm just gonna watch you wander around for a while. We had a deal.
אז עכשיו אני משוטט לי .וישן בכל מקום אפשריSo now I just wander around and sleep wherever I am.
בחורים כמוני .אתה משוטט, אתה בודדGuys like me, you wander around, you're alone.
# Don't Sleep in the Subway - Petula Clark ,את משוטטת על ענן קטן משלך" .כשאינך מבינה למה או מדוע♪ You wander around ♪ ♪ On your own little cloud ♪ ♪ When you don't see the why ♪
,אז אני פשוט משוטטת מנסה להבין מה היה .כל-כך חשוב מוקדם יותרI just wander around trying to figure out what it was that was so important earlier.
...העניין הוא ,חצי מהזמן אני משוטטת מחפשת אחר משהו שאני ,יודעת שהוא מאוד חשובThe thing is... half the time I wander around looking for something which I know is very pertinent.
,כולכם משוטטים באפס מעשה מגהצים בגדים, מנקים מגפיים ,ובוחרים מה יוגש לארוחת הערב ,בזמן שבתעלה בחורים נהרגים, נפצעים .ומתפוצצים לרסיסיםYou all wander around ironing clothes and cleaning boots and choosing what's for dinner, while, over the Channel, men are killed and maimed
.יש פה תיאורי הצצה הוא מתאר איך הוא ועוד חבר משוטטים בלילות .ומציצים לבתים של אנשים .נשים, בעיקרHow he and another friend wander around at night, peeping on women.
.תן לנו דקה .תראה, אבא, דיברתי עם ריק- הוא אמר שהילדים משוטטים .שם בחופשיות- Give us a minute. - Look, Dad, I talked to Rick. He says the kids wander around in there by themselves.
אתם יודעים איך זה כשאתה בטעות מסמם מישהו, כמו ,עם מדבקת אנרגייה ניסיונית ואתה מקווה שהם יישבו ,בשקט בשולחן שלהם אבל במקום הם משוטטים מסביב ?You know when you accidentally dose someone, like with an experimental energy patch... and you hope they'll sit quietly at their desks... but instead they wander around, drawing unnecessary attention to themselves?
הייתי פשוט כל כך עצובה. , אז שוטטתי קצת בקניון.I was just so upset, so I wandered around the mall.
ואז שוטטתי לי וחשבתי על פנייך# And I wandered around # And thought of your face
.ואז, כעבור שנה, התחלנו לצאת ...אנשים שוטטו.So, a year later, we started coming out, and people wandered around.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

מוטט
demolish
שונה
be changed

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

איים
threaten
בוטא
be expressed
עמד
stand
צלע
limp
ראה
see
ריתך
weld
רפא
heal
שבר
do
שונה
be changed
שם
put

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'wander around':

None found.
Learning languages?