צרח [tsrḥ] (to scream) conjugation

Hebrew
59 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
צורח
tsṿoreḥa
I/you/he (masculine) scream
צורחת
tsṿoraḥat
I/you/she (feminine) scream
צורחים
tsṿorəḥiym
we/you all/they (masculine) scream
צורחות
tsṿorəḥṿot
we/you all/they (feminine) scream
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
צרחתי
tsaraḥətiy
I screamed
צרחת
tsaraḥəta
you (masculine) screamed
צרחת
tsaraḥətə
you (feminine) screamed
צרח
tsaraḥ
he screamed
צרחה
tsarəḥah
she screamed
צרחנו
tsaraḥənṿ
we screamed
צרחתם
tsəraḥətem
you all (masculine) screamed
צרחתן
tsəraḥəten
you all (feminine) screamed
צרחו
tsarəḥṿ
they screamed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אצרח
’etsəraḥ
I will scream
תצרח
titsəraḥ
you (masculine) will scream
תצרחי
titsərəḥiy
you (feminine) will scream
יצרח
yitsəraḥ
he will scream
תצרח
titsəraḥ
she will scream
נצרח
nitsəraḥ
we will scream
תצרחו
titsərəḥṿ
you all (masculine) will scream
תצרחנה
titsəraḥənah
you all (feminine) will scream
יצרחו
yitsərəḥṿ
they (masculine) will scream
תצרחנה
titsəraḥənah
they (feminine) will scream
Imperative mood
-
צרח
tsəraḥ
scream!
צרחי
tsirəḥiy
scream!
-
-
-
צרחו
tsirəḥṿ
scream!
צרחנה
tsəraḥənah
scream!
-
-

Examples of צרח

Example in HebrewTranslation in English
! איך הוא מעז לדרוש שאני זורק אותו למסיבה כאשר כל האנשים רוצים לעשות זה לצרוח ולבכות?How dare he demand that I throw him a party when all people wanna do is scream and cry?
! אני הולך לגרום לך לצרוחI'm gonna make you scream!
! כולם, לצרוחEverybody scream!
! לעולם לא אפסיק לצרוחI will never stop screaming.
! נסו לא לצרוחTry not to scream!
!"הוא צרח, "רישיונות .כאילו אני עומד לשלוף נשק הוא לא ראה אותך יורה .כי אתה לא פוגע בכלוםHe was screaming, "Registration!" Like l was gonna pull on him. Then he's never seen you shoot because you can't hit nothin'.
!"הוא צרח: "תתפסו אותו !"הוא לא יכול להשתלט על כולנו" .הוא הסתער על המעברHe screamed out, "Rush him. "He can't come on all of us." He charges down the aisle.
"... אביו של זאקארי צרח""Zachary's father screamed..."
(סטאפורד) כן, ולפני זה, הוא צרח על מלכת עכברוש מעופפת.(Stafford) Yeah, and prior to that, he was screaming about a flying rat queen.
,אך במקום להיראות נבוך .הוא צרח, צחק והצביע אף אחד לא יכול היה להקניט אותו .על זה, כי הוא היה כל כך גאהBut instead of looking embarrassed, he screamed with laughter and pointed. Nobody could tease him about it cos he was so proud.
! הוא צורח, "הצילו " !He's screaming, "Help!
! היקום צורח עליי ברגעים אלה ,איך אתה יכול, מכל האנשים ?I mean, the Universe is screaming at me right now!
" אתה לא שומע אותי צורח. ""You don't hear me screaming."
"! והחאג'י צורח "כן, כןAnd the haji screamed, "Yeah, yeah. "
"צרחה" :אז ככה ,אני צורח, אתה צורח, כולנו צורחים (לגלידה (נמשע כמו "צרחה" באנגליתScreaming. Ecco. I scream-a, you scream-a, we all scream-a for ice cream-a.
! הרוח צורחת כ-10,000 שדיםThe wind screams like 10,000 fiends!
! צורחת?If you can scream;
"? למה היא צורחת כל הזמן""Why is she always screaming?"
"אמא שלי אומרת "זין .כל הזמן .היא צורחת לי את זה בפרצוףYeah. My mom says all the time. She screams it, in my face.
"הייתי צורחת""I would have let myself go and a scream."
! הם צורחים חזקThey're screaming IoudIy !
"צרחה" :אז ככה ,אני צורח, אתה צורח, כולנו צורחים (לגלידה (נמשע כמו "צרחה" באנגליתScreaming. Ecco. I scream-a, you scream-a, we all scream-a for ice cream-a.
(אנשים צורחים וצועק) (צפירות כלי רכב)(people screaming and yelling) (vehicles honking)
(אנשים צורחים) (חריקת גלגלים)(people screaming) (tires screech)
(אנשים צורחים) הו ... (מיילל אבי וג'ים)(people screaming) Oh... (Abby and Jim moaning)
"! שהיו צורחות "הו כן!I would see these women in movies and they would be screaming, "oh yes, oh yes,"
"הן של הומואים והן צורחות "איגוד האזרחים (ארגון התומך בנישואים חד מיניים) !They're gay and they scream "civil union."
"וכשהסערות צורחות "אנג'לה אנג'לה, אעמוד לצדך♪ and when the storms scream Angela ♪ ♪ Angela, I'll be there, yeah ♪
(מעודדות צורחות) אמרתי לי "א"(cheerleaders screaming) I said give me a "O."
(מעודדות צורחות) ברברה:(cheerleaders screaming) BARBARA:
!"ואני צרחתי, "נפגעתיAnd I screamed out, "I'm hit!"
",כשאמרת, "זה לא פיקניק, כלבה .צרחתי בפנים כמו אחת ...באמת?When you said, "This is no picnic, bitch," I screamed on the inside like one. -For real? -Yeah, I said:
,אני... צרחתי .ויצא לי צחוק מתגלגל .כי השד היה מאושרI-I screamed, and it came out a laugh... because the demon was happy.
,ובדרך ל בית החולים ,בדרך לניתוח עצמו, ההפלה ,צרחתי, קראתי לו ׳׳רוצח׳׳And on the way to the hospital, on the way to the operation itself, to the abortion, I screamed...
,צרחתי וצרחתי .אבל אף אחד לא באPlenty happened here. And I screamed and screamed, but nobody ever came.
,אתה צרחתYou screamed, you threw furniture around--
,ואז, לאחר ארבעה חודשים צרחת מול כל חברינו .שהרגתי את התינוק שלךExcept for the part where you held my hand while I exercised my right to choose and then four months later, you screamed I killed your baby in front of all our friends.
.עד שיגמר לך האוויר חזק יותר משאי פעם .צרחת לפני בחייךLike at the top of your lungs. Louder than you've ever screamed before in your life.
.עליי .על אמא שלו .ולכן צרחת-On me. His own mother. And that's why you screamed.
אלוהים, את- ...אני מצטערת, אני חשבתי ש .את צרחת- Oh, I uh... I thought y-you... you screamed.
,דוקטור לארסון צרחה .והוא ברח .תודה. אין שאלות נוספותDr. Larson screamed, and he ran out. Thank you. No further questions.
,הוא רק רצה לגעת בה .אבל היא צרחהHe'd only wanted to touch her. But she screamed.
,היא צרחה .אז הייתי צריך להחטיף להShe screamed, so I had to slap her.
,היא צרחה, נכנסתי בריצה פנימה .אבל...She screamed. I ran inside, but...
,היא ראתה את פאנג ,והיא צרחה !"טיאננמן, טיאננמן"And she saw Pang, and she screamed, "Tiananmen, Tiananmen!"
,הכאוס הזה הוא סכנת שריפה .הם צרחו ,כשהוא לא יודע מה לעשות .ג'קסון קרא לדחיית ההצבעהThis chaos was a fire hazard, they screamed. Not knowing what to do, jackson called the vote for adjournment.
,וכולם צרחו ,והתחננו לרחמים .במיוחד הקטנים ! 'מספיק, סת-And they all screamed and begged for mercy, especially the little ones.
...כשהתקרבנו ...וראיתי כמה זה היה גבוה ...איך שזה התהפך בשיא הגובה ...איך שכולם צרחו כשהרכבת ירדהWhen we got close... and I saw how high it was... how it turned over the top... how they screamed when it came down...
.אבל הם צרחו .נשים צורחות כשהן יולדותBut they screamed. Women scream when they give birth.
.הוא רצח בנים לעיני אבותיהם הוא שרף אנשים חיים באש-פרא .וצחק כשהם צרחוHe murdered sons in front of their fathers. He burned men alive with wildfire and laughed as they screamed.
,אם לא תיתן לי את זה עכשיו .אצרח עד שהבית יתמוטט ,ואם אתה לא מאמין לי .רק נסה אותיIf you don't give it to me, I will scream this house down. - You don't believe me, try me. - Anthony, there you are.
.אני אצרח .בסדר, אני אלך- ?Just get in the car. I will scream. Fine!
אני אצרח.I will scream.
.היא לא מגיבה היא תצרח כהוגן שנפשוט את עורה עם סכיןLook, she's not reacting. She will scream all right when we skin her alive.
.הפעם, תצרחיThis time, you will scream.
.הוא בהחלט יצרחHe definitely will scream.
בדרך זו במקרה שאני היה נגוע .ידי מחט ש, אני מוגן האיגוד יצרח .שקפץ את התורThat way, in the event that I was infected by that needle, I'm protected. The union will scream that you jumped the queue.
ליונל יצרח "התקנה". וזה בדיוק מה שזה ייראה.Lionel will scream "setup." And that's exactly what it will look like.
- צרחי, כלבה, צרחי - .האתר של ג'וורסקי ."צרחי, כלבה, צרחי" .האימא של כל אתרי האינטרנטJaworski's website, "scream-bitch-scream" -- the mother of all rape sites.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בטח
rely on
ברח
escape
זנח
abandon
זרח
shine
לקח
take
מרח
smear
משח
anoint with oil
נבח
bark
סלח
forgive
פקח
do
פתח
open
צלע
limp
צמח
do
צפה
watch
צרך
consume

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

מנע
occur
נמאס
get fed up
סר
turn
פסל
disqualify
צייר
do
צמח
do
צפה
watch
צרך
consume
קטון
be
רפא
heal

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'scream':

None found.
Learning languages?