סלח [slḥ] (to forgive) conjugation

Hebrew
88 examples
This verb can also mean the following: excuse, do

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
סולח
sṿoleḥa
I/you/he (masculine) forgive
סולחת
sṿolaḥat
I/you/she (feminine) forgive
סולחים
sṿoləḥiym
we/you all/they (masculine) forgive
סולחות
sṿoləḥṿot
we/you all/they (feminine) forgive
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
סלחתי
salaḥətiy
I forgave
סלחת
salaḥəta
you (masculine) forgave
סלחת
salaḥətə
you (feminine) forgave
סלח
salaḥ
he forgave
סלחה
saləḥah
she forgave
סלחנו
salaḥənṿ
we forgave
סלחתם
səlaḥətem
you all (masculine) forgave
סלחתן
səlaḥəten
you all (feminine) forgave
סלחו
saləḥṿ
they forgave
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אסלח
’esəlaḥ
I will forgive
תסלח
tisəlaḥ
you (masculine) will forgive
תסלחי
tisələḥiy
you (feminine) will forgive
יסלח
yisəlaḥ
he will forgive
תסלח
tisəlaḥ
she will forgive
נסלח
nisəlaḥ
we will forgive
תסלחו
tisələḥṿ
you all (masculine) will forgive
תסלחנה
tisəlaḥənah
you all (feminine) will forgive
יסלחו
yisələḥṿ
they (masculine) will forgive
תסלחנה
tisəlaḥənah
they (feminine) will forgive
Imperative mood
-
סלח
səlaḥ
forgive!
סלחי
siləḥiy
forgive!
-
-
-
סלחו
siləḥṿ
forgive!
סלחנה
səlaḥənah
forgive!
-
-

Examples of סלח

Example in HebrewTranslation in English
" אם את רק יכול להקשיב עם הלב שלך כשאני אומרת לך שאני יודע ,לא תוכל לסלוח לי עכשיו"lf you could just listen with your heart when l tell you that l know you can't forgive me right now, but l'm gonna do everything in my power to make it up to you.
",כך שניתן יהיה לסלוח לך" ".ולשטוף את נשמתך הלא נקייה"So that you may be forgiven, and washed of thine unclean spirit."
",כך שניתן יהיה לסלוח לך"So that you may be forgiven
"? מי יודע אם היא כל-כך טובה כדי לסלוח לי"Who knows if she's so good that she'll forgive me?"
"איני מעזה לבקש ממך לסלוח."I dare not ask if you forgive.
! גארי .סלח ליGary, forgive me.
! יקירי, סלח ליDarling, forgive me.
! ישו אדוני, סלח ליLord Jesus, forgive me!
! שליט יקר, סלח לי ! הנה הוא ניקולו היקר שלך !Dear Lord, forgive me!
" סלח על השגת הגבול שלנו כמו שאנחנו סולחים למי שמשיג את גבולנו והובל אותנוForgive us our trespasses... as we forgive those who trespass against us and lead us...
! ? אתה סולח ליYou forgive me?
! אני סולח לו !I forgive him!
! אני סולח לך, אבאI forgive you, Father!
! תגיד שאתה סולח ליSay you forgive me!
" אז, אתה סולח. ""So, you are forgiven."
! אני סולחת לך על הכל מה לא בסדר עם ?I forgive you for everything !
".אני מצטערת, ואני סולחת לך""I'm sorry, and I forgive you."
".אני סולחת לך""You are forgiven."
".אני סולחת לך, את סולחת ליI forgive you, you forgive me."
"אני סולחת לך, את סולח ליI forgive you, you forgive me."
! חברים סולחיםFriends forgive.
" סלח על השגת הגבול שלנו כמו שאנחנו סולחים למי שמשיג את גבולנו והובל אותנוForgive us our trespasses... as we forgive those who trespass against us and lead us...
".ולפעמים סולחים להם"Sometimes they forgive them."
"כן, אם הם "סולחים לי הם "סולחים" לכל אחד .נחמדYeah, so if they'll forgive me... - - They'll forgive anyone. - Very nice.
, אבל אתם יודעים איך זה . עם הזמן סולחים . ואפילו צוחקיםAnd over time, you forgive. Laugh about it, even.
."זו מסיבת "אנחנו סולחות לךThis is a "we forgive you" party.
.אנחנו סולחות לך, דייזי את צעירה, ואת עדיין לא בדיוק .מבינה איך כל זה עובד ...אבל ...אם תבגדי באחיותיך, שובWe forgive you, Daisy. You're young, and you don't quite understand how it all works yet. But if you ever cross your sisters again it will be, oh, so ugly if you do.
.בנות אוהבות את אימן בהתחלה .אך כאשר מתבגרות, הן שופטות אותנו .הן סולחות לנו לעיתים נדירותGirls begin by loving their mothers. But as they grow they judge us. Rarely do they forgive us.
.כמובן שאנחנו סולחות לך ברור שאת יודעת ...שעשית משהו שגוי, אזOf course we forgive you. Clearly, you know what you did was wrong, so...
.מישפחות סולחותFamilies forgive.
,אין לך מה לדאוג לגבי .סלחתי לך .כל סודותייך שמורים עמיYou don't have to worry about me. I forgave you. All your secrets are safe.
,אני סלחתי לכולם לאחר שעזבתי .אפילו לאימי ולאחי .בכל היקר לי, זה מושלםI forgave everybody after I left, even my mom and my brother. Oh, my goodness. That's perfect.
,אני רוצה שתביני, ד"ר בלום .אני לא מחפש נקמה סלחתי לד"ר לקטר כפי .שהכנסייה סלחה לרומאיםI want you to understand, Dr. Bloom, that this is not a revenge thing. I have forgiven Dr. Lecter as Our Saviour forgave the Roman soldiers.
,הוא פוגע בכולנו לפעמים .את יודעת את זה .אבל אנחנו סולחים לו ,כן, גם אני סלחתי לו-He hurts us all sometimes, you know that. But we forgive him. Yeah, I forgave him, too, and look what happened, Keem.
,הלכתי בעקבותיך לכל מקום .בכל צרה ...סלחתי לך ...כאשר כולם מתו, סלחתי לךAnd I have followed you everywhere. Through everything. I forgave you.
,אני יודע למה סלחת לי ,אבל האישה שעליה דיברתי .התנשקנוLet me stop you right there from stopping me right there. I know why you forgave me.
,כי אהבת אותה .סלחת לה על הכל ...לא ידעתי מה תעשה !Yes. Because you loved her. You forgave her for everything.
,לא, תביני ...את סלחת לי בצהריים ו...No, see, you forgave me earlier... and...
.אבל סלחת לו .כן, סלחתי לממזרBut you forgave him. Yeah. I forgave the bastard.
.אתה סלחת... בלי רחמיםYou forgave...without mercy.
,אבל כשפגשתי את ליאונה ,נפרדתי ממנה היא אף-פעם לא סלחה לי .שעזבתי אותהWe started seeing each other. But when I met Leona, I broke it off. She never forgave me for leaving her.
,אישה אחת לא נכונה .ואייזי סלחה לי על זהOne inappropriate woman. And lzzie forgave me for that.
,אני רוצה שתביני, ד"ר בלום .אני לא מחפש נקמה סלחתי לד"ר לקטר כפי .שהכנסייה סלחה לרומאיםI want you to understand, Dr. Bloom, that this is not a revenge thing. I have forgiven Dr. Lecter as Our Saviour forgave the Roman soldiers.
,אשתי החמיצה את שלי .ולא סלחה לעצמה לעולם לא הייתי רוצה שדבר כזה .יקרה גם לךYou know, my wife missed mine, and... she never forgave herself. I wouldn't want that to happen to you.
,בכל מקרה, היא תינוקת .היא סלחה לך ברגע שהנקת אותהAnyway, she's a baby. She forgave you the moment you fed her.
,כשהוא השתחרר מהכלא .סלחנו לו על עיסקאות הסמים שלו עד שהוא דפק אותנו ,והרג שני שומריםWhen he got out. we "forgave" his dope deals. Until he screwed us and killed 2 guards in an armored-van stickup.
.אני יודעת שאתה מודאג ,אבל אם זה מנחם אותך איכשהו .עם הזמן אני ואביך סלחנו להםI know you're upset. But if it's any consolation, in time, your father and I forgave them.
.כל השאר הפכו לנזק משני .תזכירו לי שוב למה סלחנו לה .כי אני עוזרת-Everyone else just became collateral damage. Remind me again why we forgave her. Because I'm helping.
בסופו של דבר .סלחנו זה לזה על הכלEventually, we forgave each other for everything.
כן, מפני שהוא נפגש .עם מישהו אחר .בסופו של דבר, סלחנו לו .אתמול, אנחנו...Yes, because he'd been seeing someone else. Ultimately, we forgave him.
,היו נדיבים כלפי הזולת" ,היו רחמנים סלחו זה לזה כפי" ."שאלוהים וישו סלחו לכםAnd be kind to one another. Tenderhearted. Forgiving each other just as God in Christ forgave you.
,הם בכו על אביה שנפטר ,חייכו על סמרטוטה -סלחו לאחיות הרשעות ו .רקדו כל היום ...ואחר כךAnd they wept for her dear father... smiled for poor Straggletag, forgave the bad sisters... danced for a day without going away, and...
,סלחו אחד לשני .כמו שאלוהים סלח לכםForgive one another, as God in Christ forgave you.
.האבות הקדמונים סלחו לה .הם החזירו אותה לחיים ...זה בוודאי סימן .היא לא עוצרת-I mean, the ancestors forgave her. They brought her back to life. Now that's surely a sign...
.ההורים של דיויד סלחו לקלרה .הם התחננו בפני השופטת על מידת רחמים האישה התובעת :השתמשה בטיעון הזה להאשיםDavid's own parents forgave Clara. They begged the judge for leniency. The woman prosecutor used this argument to convict.:
,אהבת אמת תהרוס אותך .היא תקרע אותך לגזרים .אני אסלח לך ...על הכלTrue love will rip you open. It'll tear you up. I will forgive you.
,אני אסלח לך, הארי .אם באמת תאמין בזהI will forgive you, Harry, if you truly believe that I should.
,אני אסלח לפמלה .ואני אסע לקליפורניה אני אסע למאליבו .איתי ועם חברי, מר ישוI will forgive Pamela, and I will go to California. I will go to Malibu with me and my friend, Mr. Jesus.
,אני יושב כאן ואני לא יכול לדמיין את היום .שבו אסלח לעצמי .מפני שהוא לא יגיעI sit here, and I cannot imagine the day when I will forgive myself.
,ואם את לא יכולה לסלוח לי .אני אסלח לך .כי ככה זה אהבה, לאנה .זה לסולאחAnd if you can't see it in your heart to forgive me... I will forgive you. Because that's what love is, Lana.
! החברה תסלח לנו ?Society will forgive us!
,אבל תסלח לי אם אומר לך שעם כל אחד מהטלאים הללו עולמי הפך טעון יותרBut you will forgive me if I tell you that with each of these patches... my world has become more charged.
,אני מקווה שאתה מבין, האנק שההחלטה הזו לא נלקחה ,בקלות ראש ,ושכחבר שלי .אתה תסלח על ההונאהI hope you understand, Hank, that this decision was not taken lightly, and that as my friend, you will forgive the deception.
,כתוצאה מכך .הבת שלי לא רוצה שום קשר איתי אבל אני אומרת לעצמי .שבבוא הזמן ויוויאן תסלח ליAnd as a result, my own daughter wants nothing to do with me. But I tell myself, in time, Vivian will forgive me.
- ובנימה זו, בתקווה שנסיים באירוע משמח, איחודן של שתי משפחות, לעד תסלח לי אם אחקור מעט... ? - האח ארשד יכול להתחקות אחר מורשתו עד איברהים אם וואליד אם עבדאללה האימאם של העיר מדינה, במאה השמיניתAnd on that note, because, of course, we are here in the hope of sealing a happy event which may join our two families forever, you will forgive me the need of some inquiry.
,אולי תסלחי לי ,אם בנסיבות הללו .אציג עצמי בפנייך .הייתי שמחה לזה .אני חנהPerhaps you will forgive me if I introduce myself to you.
,אלוהים יסלח לך .אם תסלחי לחברה שלךGod will forgive you if you forgive your friend.
,וכעת גבירתי, אם תסלחי לי .עלי לחזור אל האורוותAnd now if milady will forgive me I must get back to the stables.
.שלום גברת קולינס את בטח תסלחי לי אם לא אלחץ את ידךGood-bye, Miss Collins. You will forgive me if I don't shake your hand.
אז תסלחי לי .על השאלה האקדמית הזאת ,אני נוהגת ומישהו חותך אותיThen you will forgive this rather academic question. I'm driving, somebody cuts me off.
,אלוהים יסלח לך .אם תסלחי לחברה שלךGod will forgive you if you forgive your friend.
,אם נשיג את הפנינה של המשוגעת .אולי טרוי יסלח לנו ?If we get the crazy lady's pearl, maybe Troy will forgive us.
,אני מקווה שהוא יסלח לי .על שגנבתי לו את האקדחI hope that he will forgive me for stealing his gun.
,אתה חושב שאם תציל את הילד הזה ? אלוהים יסלח לךYou think if you save this boy, God will forgive you?
,זה פשוט יקח זמן .והוא יסלח לך ביום מן הימים .אני מקווה שאת צודקתIt's just gonna take time, and he will forgive you one day. I hope you're right.
עכשיו אם תסלחו לי, אני אדם מבוגר,Now if you will forgive me, I am a adult person,
תודה שבאתם בהתראה .קצרה, רבותיי ,תסלחו לנו על המהירות .אבל חייבים להגיע לענייןThank you for coming at such short notice, gentlemen. You will forgive a somewhat hasty pace, but we must get into this matter.
תסלחו לסקרנות שלי.You will forgive my curiosity, Mr. Blaine.
,הם בני אדם, מר רניון ,והם יסלחו לך .אבל הם לא ישכחוAmericans are a good people, they're a just people, Mr. Runyon... and they will forgive you, but they will not forget.
,ואם זה ייודא לציבור .המצביעים גם יסלחו לי .אני מתמודדת, רוברטAnd if it comes out,the voters will forgive me also. I am running,robert.
.אולי ההורים שלך יסלחו לך ,אבל הם צריך להחליטMaybe your parents will forgive you.
אבל המסיבה היא לכבודך .החברים שלך יסלחו לך .תוכל להתקשר אליהם מהביתBut the party's in your honour. Your friends will forgive you. You can call them from the house.
אולי אלוהים יסלחו לך על ש, אבל Hemant לעולם לא"Maybe God will forgive you for that, but Hemant never will"
! אנה .סלחי ליAnna... forgive me.
, איני יכול לסבול זאת . גרמתי לך לבכות . סלחי לי, יקירתי !I can't bear it, and now I've made you cry. Dear girl, forgive me.
,אבל אני מבטיחה .שאני אפצה אותך .סלחי לי רואנה, בבקשהBut I promise, I'm gonna make it up to you. Oh, forgive me, Rowena, please.
,אדמאה,סלחי לי אבל תמיד רציתי :לשאול אותך ?Edmea, forgive me, but l have always wanted to ask you
,אוי, אנא סלחי לי, העלמה קושין את יודעת, הייתי ,"אומר "בני-כלבותJeez, please forgive me, Miss Cushing. You know, I would've said "sons of bitches,"

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בטח
rely on
ברח
escape
זנח
abandon
זרח
shine
לקח
take
מרח
smear
משח
anoint with oil
נבח
bark
סבל
suffer
סגר
close
סחט
squeeze
ספג
absorb
ספר
count
פקח
do
פתח
open

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

חל
apply
כלה
be finished
כרע
kneel
מרח
smear
נשם
breathe
סיפר
tell
ספג
absorb
עורר
rouse
עטה
wrap
עלה
ascend

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'forgive':

None found.
Learning languages?