בחר [vḥr] (to choose) conjugation

Hebrew
98 examples
This verb can also mean the following: prefer, opt, appoint, select

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
בוחר
vṿoḥer
I/you/he (masculine) choose
בוחרת
vṿoḥeret
I/you/she (feminine) choose
בוחרים
vṿoḥəriym
we/you all/they (masculine) choose
בוחרות
vṿoḥərṿot
we/you all/they (feminine) choose
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
בחרתי
vaḥarətiy
I chose
בחרת
vaḥarəta
you (masculine) chose
בחרת
vaḥarətə
you (feminine) chose
בחר
vaḥar
he chose
בחרה
vaḥərah
she chose
בחרנו
vaḥarənṿ
we chose
בחרתם
vəḥarətem
you all (masculine) chose
בחרתן
vəḥarəten
you all (feminine) chose
בחרו
vaḥərṿ
they chose
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אבחר
’evəḥar
I will choose
תבחר
tivəḥar
you (masculine) will choose
תבחרי
tivəḥəriy
you (feminine) will choose
יבחר
yivəḥar
he will choose
תבחר
tivəḥar
she will choose
נבחר
nivəḥar
we will choose
תבחרו
tivəḥərṿ
you all (masculine) will choose
תבחרנה
tivəḥarənah
you all (feminine) will choose
יבחרו
yivəḥərṿ
they (masculine) will choose
תבחרנה
tivəḥarənah
they (feminine) will choose
Imperative mood
-
בחר
vəḥar
choose!
ביחרי
vyḥry
choose!
-
-
-
ביחרו
vyḥrṿ
choose!
בחרנה
vəḥarənah
choose!
-
-

Examples of בחר

Example in HebrewTranslation in English
! "אוי, המלה "לבחור אין לי רשות לבחור במי שאני רוצהO me, the word "choose"!
! או שתוכלו לבחור לקחת מהם את הנצחון !Or you can choose to take their victory from them and they will remember you.
! אינך יכול לבחור את משפחתךYou can't choose your family!
", זה אומר, "כאן זה נח .ביטוי הרבה יותר נעים ומכאן זה אומר שאנחנו ...צריכים לבחור בין חיים .ומוותThis means "lies at rest", a much more benign expression, and thus it follows that we must choose between life... and death.
".אני לא יכול לבחור""I can't choose."
"כתוב שם "בח-בח-בחר בי .והנה תמונה של רכבת .כן, בדיחה נחמדהIt says "choo-choo-choose" me, and there's a picture of a train. Yeah, nice gag.
,אבל הפעם .הוא בחר באלפא היקס הוא היחיד .שיצליח לבצע את הירייה הזאתBut this time, he chooses an Alpha. Hicks is the only one who makes that shot.
,אבל כבר בחר בשבילי .ולכן אני חייב להמשיך במסלול ,בבקשה, אני מתחנן בפניךDrugs is not the path I would choose, but it's been chosen for me, so I must stay the course.
,אם אתה רוצה לחיות ,בחר את בני הברית שלך בזהירות .שלא לומר שאין שום ערבותIf you want to live... choose your allegiances carefully, that's not to say that there's any guarantees there.
,אם אתה רוצה למות בחר במוות עכשיו וחסוך את המאמץ לאלה .מאיתנו שבחרו לעזורif you want to die, choose death now and spare those of us who have chosen to help.
! אז אני בוחר להיות לוחם !Then I choose to be a warrior!
! אם כך, אני בוחר בזהThen I choose... this!
! אני בוחר להשיב מלחמה שערהl choose to fight back!
! אני בוחר לקום, לא ליפולl choose to rise, not fall!
! אני בוחר ציציםI choose boobs.
! ? וכאן את בוחרת לרוץWe worked like hell for three years to get that new state-of-the-art facility at Arroyo, and this is where you choose to run?
! אני בוחרת בגרוI choose Gru!
! אני בוחרת בך, גולדיןI choose you, Goldeen!
! אני בוחרת בפאנפיI choose Phanpy!
"משהו בין "הנשרים ."ל"אייסי-דיסי ,אבל את בוחרת ...רק שזה יהיהAh, something between the Eagles or AC/DC. But you choose -- just as long as it's...
"זה לא משנה איך אתם בוחרים אותם""It doesn't matter how you choose them.
,"השיקה את פרוייקט "בואו נזוז .הם הגיבו באימה הילדים שלנו לא בוחרים..." "במוצרי מזון "עם טונות של סוכר ונתרן ומנות מוגדלות" ואז הם נתקלים במוצרים המשווקים להם בכל" "...Our kids don't choose to make food products with tons of sugar and sodium and super-sized portions and then to have those products marketed to them everywhere they turn.
,אבל אנחנו כן יכולים לשלוט ,מלבד במקומות מסוימים בהודו .זה עם מי אנחנו בוחרים להיותBut what we can control-- except in parts of India-- is who we choose to be with.
,אבל גיבורים לא בוחרים .הם נבחרים ,אם כבר מדברים על נבחרים ?But heroes don't get to choose, they get chosen. - I'm still a fan.
,אבל משפחה לא בוחרים ?Ohh. But you can't choose your family, right?
,והצורך בחום כה גדול עד שהנקבות בוחרות את הזכר לפי מערכת החימום .התחתית שיש לוAnd so important is the need for warmth that the females actually choose their males on the basis of which has the best under-floor heating.
...אפשר ללמוד אף יותר ,ממה שהן בוחרות לפשוט ועבור מי הן בוחרות .לפשוט אותוYou can learn even more by what they choose to take off, and who they take it off for.
.אתן בנות, אתן לא בוחרות ,אתן תחיו את החיים שאימכן בוחרת לכןYou are a girl, you do not choose. You live the life your mother chooses for you, or your husband does.
.בגלל שהן בוחרות שלא ...אף אישה לא בוחרת לחיות- ללא בית, אלא אם היא .שוכבת עם הפרופסור לאיטלקית שלה-...because they choose not to. -No woman chooses to live without a home, unless she's sleeping with her Italian professor.
.וואוו איך אתן בוחרות ?Oh. Wow. How do you get to choose
! אני בחרתי בהם!I chose it!
! בחרתי את היום הלא נכון לטוסI chose the wrong day to fly!
! בחרתי בו ?I chose it.
! ואני בחרתי בךYou lead the life you chose for yourself... and l chose you.
"אני בחרתי אותך בכל רחבי העולם..."I chose the world over you...
".המילה הראשונה שלך הייתה "לא ,רציתי שתלכי לוזלי אבל את בחרת .ללכת לאם-איי-טי מבלי לשים איפור ,או עדשות-מגע ...והבחורים שאיתם יצאתYour first word was "no." I wanted you to go to Wellesley, but you chose to clomp around M.I.T.
,320, 450, 22 .זה לא משנה אתה בחרת 216 ואתה תמצא אותו בכל מקום בטבע320, 450, 22, whatever. You've chosen 216 and you'll find it everywhere in nature.
,אבל אם תתרחש מתקפה שעקבותיה יובילו למידע שאתה בחרת להסתיר ...כשניתנה לך ההזדמנות ,המסגד הקהילה הזו ,שעל בנייתה עמלת בפרךBut if an attack happens that can be traced back to information that you chose to withhold when you were given the chance... the mosque, this community that you worked so hard to build... they'll put a match to it all.
,אז מה שאתה בעצם אומר, סגן-ניצב זה שבמקום לעבוד על מקבץ מקרי השוד ,שהיו לך ברחוב מוניומנט בחרת לשים צוות נפרד .על כל אחד מהםSo what you are, in effect, saying, Major, is rather than looking... at this cluster of robberies you had along Monument Street... you chose to investigate each using separate personnel.
,אחרי 6 שבועות אתי .תצטערי שלא בחרת באטיקה .אל תתגרי בי, פושעתAfter 6 weeks with me, you're going to wish you chose Attica. Don't push me, punk.
! היא בחרה ביShe chose me!
"היא בחרה אותו"?"She chose it"?
"היא בחרה בו.""She chose it."
"היא בחרה בצד של ה"התישבות החמישית .אני אחראית עכשיו איך את מעזה לפרוס חיילים ?She chose a Fifth Columnist as her guard. 'm in charge now. How dare you deploy troops without my authority.
"והאם כולנו בחרה להתעלם לו. "'And all of us chose to ignore him.'
! אנחנו בחרנו זה את זהWe chose each other.
"בחרנו ב"אראס .בגלל צורת המסגרת בירכתיהWe chose the "Ares" for the giant A-frame at her stern.
'בעיר נעימה ונוחה, ג'ורג ,אנשים אחרים חיים כך אבל אנו בחרנו לחיות פה .כי זה מסמל לנו את החופש ...כי יש פה מרחב נשימהOther people do. But we've chosen to live out here because it represents freedom. We can breathe.
,"כתוב גם שקוראים לו "דניאל ,וזה לא השם שאנחנו בחרנו .אלא שמו של אביה של מישלIt also says his name is Daniel, which is not the name we chose, but Michelle's father's name.
,אבל אנחנו ידענו שנסתדר .כי השנאה הייתה כבר בהתחלה .אבל עדיין בחרנו להישאר יחדbut we know we can handle it, 'cause it's been there since the beginning. but we still chose to be together.
"בפרקים הקודמים של "הרומן בחרתם להתגרש במה שאני קורא לו .הדרך האנושיתYou have chosen to divorce in what I like to call a humane way.
,אני אעשה שיחות טלפון .אחלק פרסומות את מי בחרתם שירוץ ?I'll make phone calls, send out fliers. Who have you guys chosen to run against Lewis?
,בחרתם לתת לחבריכם למות .אחד אחרי השניRather than coming forward, you've chosen to let your friends die, one by one.
,הי, האלקים .הסקר שלנו הסתיים ,ואתם, הצופים הגדולים ,בחרתם את הנושאHey, Hulkees. Our poll is finished. And you, our awesome viewers, have chosen the subject for our next collection of epic fail videos.
.אז הוא ימצא את דרכו חזרה אליהם .אז המשכתם הלאה .בחרתם דרך אחרתIf he was meant to be in your life, then he would have found his way back to you. So you moved on. You chose a different road.
.לפחות בחרתן להיות איתו ,אני רק שחיתי לבד .נזהר על העסק שליAt least you chose to be with him. I was just swimming' along, minding' my own business.
? ותהיתי אם כבר בחרתן שותפה ?Just found out there's three to a room, and I was wondering if you guys have chosen a roomie yet.
! אבל הם לא בחרו בי, אלא בה- ?- But they didn't choose me, they chose her.
,אדי ורוני ,הם בחרו לעזור לך לעצור את וולס ...ולעצור את הEddie and Ronnie, they chose to help you stop Wells, and stop that...
,אותו אנשי העתיד ,מי שהם לא יהיו .בחרו כדובר שלהםhe was trying to protect his son, who these future people,whoever they are, chose as their spokesman.
,אז הם בחרו להשמיד אותנו .לא להשאיר את עקבותינו מאחורSo they chose to destroy us, to leave no trace of us behind.
,אחרי שבועיים של המתנה .המתים בחרו לסיים את שתיקתם מיקרופונים אלגוריים רגישים החלו להקליט .את המשפחה האבודה של בינדרAfter two weeks of waiting, the dead had chosen to end their silence. Sensitive parabolic microphones began to record Binder's lost family.
,אבל אני אבחר להאמין לך .כי אתה האח החביב עליBut I will choose to believe you, because you are my favorite brother.
,ולפני שיצוץ להם, או לך רעיון כלשהו .אני אבחר את אשתי בעצמי - ?And before they, or you, get any ideas, - I will choose my own wife. - What on earth do you mean?
. אתה חכם מדי, קפטן .אבל יש לי מספיק תכשיטים ,אם ברצונך בוררות המטופשת הזה .אני אבחר הפרס משליYou are too clever, Captain but I have enough jewels. If you wish this foolish arbitration I will choose my own prize.
...אני אבחר בו על-פי העיניים שלו כי באמצעות העיניים... ניתן לראות את הלבI will choose him for his eyes because through the eyes you see somebody's heart.
.אני אבחר בשליI will choose mine.
,אצילים ואצילות .היום מלכתכם תבחר את אלופהMy lords, and ladies. Today your queen will choose her champion.
,אתה תבחר כלה ,במולדת אבותיך .ספרדYou will choose a bride in your ancestral homeland, Spain.
,אתה תבחר כלה בספרד ותהפוך להיות הבורג'ה .שתמיד קיוויתי שתהיהYou will choose a bride in Spain and you will become the Borgia I always hoped you would be.
,הליידי תבחר .היא מכירה את העסק שלה .תן לי את הקסארה קומטה '98The lady will choose, she knows her stuff. Give me a Ksara Comte '98.
-אלוהים .בראוניס- בנוסף, השלישייה המנצחת ...תבחר אדם אחד ,מתוך שתי הקבוצות המפסידות .שילך לאי הגלות לבדוin addition,the winning threesome will choose one member of either of the two losing teams to go to exile island alone.
,כאשר הרגע יגיע ,את תדעי ואת תבחרי למסור .את עצמך ל-ששWhen the moment comes, you will know, and you will choose to give yourself to Six.
.את תבחרי יום, בקרוב תפני את הזמן ותתארגני לקבלת זירוזYou will choose a day. Soon. Set it aside and arrange to be induced.
".השבט המנצח יבחר 3 קבוצות פריטים של "סירס ,יש כאן ערכת כלי-עבודה גדולה, ברזנט .חבל, סכין, ערכת דייג שלמה !The winning tribe will choose three groups of items from sears.
,אין ספק שאלייז'ה יבחר להישאר ,אבל את, אחות .את חופשיהNo doubt, Elijah will choose to stay, but you, sister, you are free.
,אך בנתיב שקט יבחר"He will choose the smoothest course
,כל צד יבחר את אלופו כדי ליישב את השאלה ."איזה גדוד טוב יותר"Yeah, each side will choose a champion, to settle the issue of which regiment is greater.
-בהחלט- בנוסף, השבט המנצח יבחר מישהו .מהשבט המפסיד שילך לאי הגלות הוא גם יבחר מישהו מהשבט .המנצח שיצטרף אליוIn addition the winning tribe will choose one member from the losing tribe to go to exile island. You will also select one member from your own tribe.
,נבחר שלושה אנשים .מבוגרים מכדי להניף חרב כל אחד מהם .יהיה אחראי למשמרת נפרדתWe will choose three men, of years beyond the taking up of sword. Each to command a separate watch.
.אנחנו נבחר את גורלנו .יש לנו רצון חופשיYou and I will choose our own destiny. We have free will.
אנחנו נבחר את הזמן .המתאים, נורמןWe will choose our time, Norman.
ואם אסרב .אז אנחנו נבחר עבורך !And what if I refuse? Then we will choose for you.
ואם אסרב .אז אנחנו נבחר עבורךThen we will choose for you.
,ואתם, צורכי החינוך .תבחרו את הנשיא בהצבעהAnd you, my little education consumers, will choose this president by vote.
.אתם תבחרוYou have the power to decide what path you will choose.
.רק הבינו את זה ...אם תבחרו במוות והרסMy Daleks... just understand this. If you choose death and destruction... then death and destruction will choose you.
אז הוא ירים את הקערה .ואתם תבחרו .שחור זה נכהHe will then raise the bowl and you will choose. Black is the handicap.
שם, אתם תבחרו את המנהיג שלכם כמו שכתוב בפסקה אחת מקו שתיים שמונה.There, you will choose a leader as specified in Section one dash two eight. [phones ringing like crazy]
,ברגע שהוא מגיע .הוא לא עוזב לבד הפנים הלוחשות יבחרו עוד .פריק שיחזור איתו לגיהנוםOnce he appears, he never leaves alone. That whispering face will choose one more freak to take with him back to hell.
.ויום אחד הן יבחרו להרוס אותיAnd one day, they will choose to destroy me.
אבל אם תציע להם את הכוס הזאת ותן להם לעשות את ההחלטה שלהם .הם יבחרו את הכלי הצלולBut if you offer them this glass and let them make their own decision they will choose the pure vessel.
את אשתי למשרד, בבקשה .כן בכל סבב, נסובב את הגלגל .והמתחרים יבחרו קטגוריהSure. [Tina] Each round, we will spin the wheel, and the contestants will choose a category.
כן, אתה מניח שתשעה גברים אלה יבחרו לקחת נשק ולהצטרף לקרב .שממש לא מעניין אותםYeah, well, you're presuming those nine men will choose to take up arms and join in a fight they couldn't possibly know or care less about.
עץ או פלי .ביחרי אתHeads or tails? You choose!
.אני בוחר בטריק .ביחרו קלףI choose to trick: Pick a card.
.יש חשיבות רבה ביחרו בקפידה, כי אתם תישארו .בעבודה שבחרתם עד סוף חייכםBut choose carefully because you'll stay in the job you pick for the rest of your life.
אורחות הכבוד, בבקשה ביחרו מהעוף ראשונות.Honored guests, please choose from the chicken first.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אגר
hoard
אמר
say
בגד
betray
בדה
make up
בדק
check
בטח
rely on
בכה
cry
בלה
wear out
בלע
swallow
בנה
build
ברא
create
ברח
escape
גבר
become stronger
גזר
cut
גמר
finish

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

אונן
masturbate
בוקר
be examined
בז
take spoil
בטח
rely on
ביטא
pronounce a word
גילגל
roll
דרש
demand
שוטט
wander around
שונה
be changed
שם
put

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?