Taso noun declension

Finnish
85 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
tasot
levels
tasot
levels
tasojen
(of) levels
tasoja
(part of) levels
tasoissa
(in) levels
tasoista
(out of) levels
tasoihin
(into) levels
tasoilla
(at) levels
tasoilta
(from) levels
tasoille
(onto) levels
tasoina
(as) levels
tasoiksi
(into) levels
tasoin
(with) levels
tasoitta
(without) levels
tasoineen
(together with) levels
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
taso
level
taso
level
tason
level
tason
(of) level
tasoa
(part of) level
tasossa
(in) level
tasosta
(out of) level
tasoon
(into) level
tasolla
(at) level
tasolta
(from) level
tasolle
(onto) level
tasona
(as) level
tasoksi
(into) level
tasotta
(without) level

Examples of taso

Example in FinnishTranslation in English
- Enpä tiedä. Rasvahappojen tasot...I don't know, the levels in the fatty acid...
- Entä pH-tasot, happi, alkalit?Well, what about the pH levels?
- Kaikki tasot kunnossa.- All levels are go.
- Minä... Tuota... Ajoin muutaman simulaation ja päättelin parhaat paikat, joista sulkea tasot sekä levittää kaasu, - mutta edes optimaalisista paikoista, se ei tule leviämään tasaisesti.I can... run some simulations and determine the optimum points to seal off the levels and to insert the gas, but even at optimum efficiency, it won't be distributed evenly.
- Mitä ne kaikki tasot tarkoittavat?What do each of these levels mean?
Alempien tasojen mutantteja.- Mutants from the lower levels.
Haluan suunniteltuja tuloksia työntekijöiden eri tasojen perusteella.I want projected outcomes based on different levels of personnel.
He eivät pääse tasojen välillä olevan romun läpi.They can't get past the debris between levels.
Kaikkien tasojen suodattimet ovat kunnossa.Filter checks are good on all nine levels.
Kilpailevien tasojen rikokset ovat vähentyneet viime vuoden aikana.The levels of sectarian crime have reduced over the last year.
- En halua tasoja.- I don't want the levels.
- Hävitän kaikki huonekaluni ja rakennan eri tasoja, joille pääsee tietenkin portaita pitkin.I'm getting rid of all my furniture, all of it and I'm gonna build these different levels. You know, with steps.
- Ja tasoja on kolme, vai?- And there are three levels?
- Sillä on tasoja.There are levels.
- Tarkastan suojakenttien tasoja.I'm checking the levels on the containment fields.
Huomasin nousun hormoni- tasoissa, - kun Mike ja Sarah alkoivat lyödä toisiaan.I did detect a rise in hormone levels When mike and sarah started hitting one another.
Luoteiskulmassa on joitain poikkeavuuksia tasoissa.There are anomalies in the levels In the northeast quadrant.
Metavaiheisen vuon tasoissa ei näytä olevan muutoksia.I'm not showing any change in metaphasic flux levels.
Suurimmissa tasoissa, se hallitus ja tämä yhtiö on yksi ja sama.At the highest levels, that government and this company are one and the same.
Aegis puhuu aina sallituista tasoista.Aegis Oil always wants to talk about acceptable levels of this and acceptable levels of that.
En pidä kyynisyyden kohonneista tasoista.I don't like the elevated levels of cynicism.
Kolme eri tasoista hälytystä.Three separate levels of alarms.
Kyse on tasoista.there's levels, okay?
Löimme vetoa tasoista.- The bet is the levels.
Alempiin tasoihin kohdistuu aika kova paine ulkopuolelta.The exterior pressure's pretty severe, especially on the lower levels.
Jos ekosysteemin huipulta poistetaan lajeja, - kuten ylimmän tason lihansyöjät, jotka säätelevät monia tapahtumia - ravintoverkon alemmilla tasoilla, poistetaan tärkeä säätelevä tekijä, - ja sillä voi olla mullistavia vaikutuksia alempiin tasoihin, - kuten kasveihin ja eläinplanktoniin.So basically if you cut off the head of the ecosystem, if you wish, the top species, the top carnivores that control a lot of the processes lower down in the food web, you're removing a really important controlling agent, and that could cause upheaval in the lower tropic levels like the plants and the zooplankton.
Se on Lancet Medicalin katsaus - ja he julkaisivat Ranskassa tehdyn tutkimuksen. Se osoittaa, että AZT yksin on liian myrkkypitoinen useimmille kestää - eikä sillä ollut pitkäkestoista vaikutusta HIV-veren tasoihin.This is The Lancet medical review, and they published this study that was conducted in France and it proves that AZT alone is too toxic for most to tolerate, and has no lasting effect on HIV blood levels.
Virus on levinnyt kolmen tasoihin kuudennen kautta.Virus has spread to levels three through six.
"Kaikilla tasoilla"?"At all levels."
"New Yorkissa Juanitan ja lasten kanssa tajusin, että vaikka liittomme toimi joillain tasoilla, se oli hajoamassa muilla tärkeillä alueilla.""Back in New York, with Juanita and the children, I became aware that our marriage, while working on some levels, was falling apart in other fundamental areas."
- Alemmilla tasoilla kipu hellittää.When we get down to the lower levels, the pain will be less intense.
- Ei. Se toimii eri tasoilla.No, that one works on several levels.
- Katso Pyörremyrsky uudelleen. Visuaalinen ote säilyy vakaana ja metafora toimii eri tasoilla.Take an element of The Cyclone the way the visual fabric is maintained while the metaphor plays on different levels.
- Tarvitsen lietettä molemmilta tasoilta.I need silt abstracts from both levels.
Angela... anna minulle turvallisuus lupa kaikille tasoille.Angela... give me security clearance to all levels, please.
Boxer Santaroksen etsintä ulottui - kansallisen turvallisuuden korkeimmille tasoille asti. Sitä johti itse hänen äitipuolensa, -The search for Boxer Santaros reached up into the highest levels of national security... led by none other than his mother-in-law...
Jos emme saa poliiseja töihin, palaamme vuoden 1992 tasoille.If we don't bring those cops on line, we will be reduced to 1992 levels.
Järjestäkää turvakentät kaikille tasoille ylä- ja alapuolelle.Establish security fields on the levels above and below.
Kuumuus on saattanut polttaa sen pysyvästi ihon alemmille tasoille.It is possible that the heat burned the ink permanently... into the lower levels of the skin.
'Siirrymme tason kolme lukitukseen,' 'koska olemme saaneet uutta tietoa...''We are moving to a level 3 lockdown 'because of new data we have received...'
- Ammattilaissieppaus, matalan tason kohde?Pro kidnapping, low-level target?
- Asehuone on täällä. - Mene seuraavan tason asehuoneeseen, - et jää kiinni niin helposti.No Teal'c go to the armory on the next level it's less likely you'll be spotted.
- Asensin Bios-tason virhesietoisia piirejä.Install BIOS level fail safe circuitrie. BIOS what?
- Ei. Tämä oli kuin korkeimman tason tiedusteluoperaatio.This was almost like an intelligence operation that had to be coordinated at the highest levels.
"Jos hyökkäätte, ette koskaan saavuta täydellisyyttä ja karaten korkeinta tasoa."If you attack you'll never reach the perfection... and the highest level of art.
(kertoja) Syyllisuus, tuska, monta tasoa.Guilt, pain, many levels.
- Alhaista tasoa.Very low level. He doesn't even have a voice.
- Entä jos hän on vaihtanut tasoa?- And what if maybe he changed levels?
- Etsin viimeistä tasoa, jossa henki saavuttaa mielen - ja opastaa vartaloa ilman ajattelua.A mission? You see, I am in search of the final level where the spirit takes over from the mind and guides the body without thought.
9000 neliötä laboratoriotilaa joka tasossa.100,000 square feet of laboratory space on each level.
He ovat ensimmäisessä tasossa.We got 'em on level one.
Helppo hoitaa. ― Kaikki yhdessä tasossa.It's low maintenance. All on one level, obviously.
Lubov lääketeollisuuden perustaja, joka on kansainvälinen biotekniikan yritys - jonka liiketoiminnan tilat näyttää olevan epävakaassa tasossa...Founder of Lubov Pharmaceuticals, a multinational biotech firm whose corporate offices turn out to be in a split level...
Meillä on samanlainen video heistä menemässä - hissin oven ja seinän läpi, maan tasossa.We have similar video of them passing through... an elevator door and wall, on ground level.
"villiksi internetkampanjaksi" ja "tyhmäksi liikkeeksi", jonka myötä tapaus siirtyi yksilöiden välisestä tasosta - institutionaaliselle tasolle.that moved the case from a human one-on-one level to an institutional level.
Antakaa edes vihje tilaisuuden koostaja muodollisuuden tasosta. En halua tulla paikalle ylipynttäytyneenä.J-just give me a hint as to the size of the gathering and the level of formality, just so I don't show up overly fabulous, if there is such a thing.
Aseen valinta riippuu uhriasi riivaavan demonin tasosta.The choice of weapon will depend upon the level of demon that possesses your victim.
Ei aavistustakaan. Se riippuu salauksen tasosta.It depends on the level of encryption they've used.
En vain usko väitettä tasosta viisi.I'm just saying I wouldn't take their word for it it's a level five.
- Testaamme kaikki yli 3-tasoon luokitellut.(Broyles) we're testing everyone with a level four classification or above.
Estä pääsy tähän tasoon.Cut off access to this level.
Katsokaa. Jos me saamme palokunnan sisälle ohjaajan uniin, silloin voimme hypätä jokaiseen alas vähintään toiseen unikuuden tasoon.If we can get fire department into the counselor's dream, we can jump everyone down at least another six dream levels.
Olet 10 tason Pa'U. Kun pääset 11 tasoon, saamme oman TV-saarnaajan.You're a tenth level Pa U, you get to eleven, we get a t. v. ministry.
Oli mikä oli, luulen, että se vaikuttaa vain näihin kolmeen tasoon.But whatever it is, I bet it's just these three levels.
"Ajoin testejä lounaalla, ja nyt softa toimii aivan uudella tasolla.""Ran a test of the perceptual modeler during lunch, made a few tweaks and, wow, it's working on a whole new level."
"Edistynyt" voi tarkoittaa, että he ovat kurssinsa tasolla tai vuotta jäljessä."Advanced" can mean they're at grade level or a year below.
"Sinun pitää ratkaista tämä korkeammalla tasolla."You have to solve this on a higher level".
- "Mutta henkisellä tasolla.""Oh, but on a spiritual level."
- Aikani poliisissa - salli minun suojella ihmisiä hyvin henkilökohtaisella tasolla.My time as a detective Has allowed me to protect humans On a very personal and individual level.
"250 - 300 miljoonan ihmisen kokonaisväestömäärä maailmassa - 95:n prosentin vähennys nykyiseltä tasolta olisi ihanteellinen.""A total world population of 250-300 million people, - a 95 percent decline from present levels, would be ideal."
- Ammusten rata on samalla radalla, - lähteneet samalta tasolta.The trajectory of the bullets are all level,
- Ei, vaan hoitaa sinut pois tältä tasolta.No. To get you off of this level as soon as possible.
- Havaitsen paljon puhetta korkealta tasolta.Clark, I'm picking up a lot of high-level chatter.
- Katson mieluummin maan tasolta.Well, as an old rocket man from way back, I'd rather watch from ground level.
"Pitää vain päästä seuraavalle tasolle."We all just need to grow a pair and get to the next level.
"ainutlaatuinen sota Itä-Timorissa" se että New York Timesissa julkaistiin pääkirjotus aiheesta jouluaaton alla nosti työntekomme uudelle tasolle se teki suuresti oikeutta asialle jota olimme yrittäneet ajaa jo pitkään sille totuudelle että suuri tragedia oli juuri meneillään Itä-TimorissaThe fact the editorial page of The New York Times on Christmas Eve published that editorial put our work on a very different level, and it gave a great deal of legitimacy to something that we were trying to... advance for a long time, and that was the idea and the reality
"villiksi internetkampanjaksi" ja "tyhmäksi liikkeeksi", jonka myötä tapaus siirtyi yksilöiden välisestä tasosta - institutionaaliselle tasolle.that moved the case from a human one-on-one level to an institutional level.
- "Pääsimme viidennelle tasolle.""Day 5 January 2000. Finally reached the fifth level.
- Aloita hänen tutkiminen molekyyli tasolle asti. - Selvä.Start canning her all the way down... to the molecular level.
Ihmisyyden seuraavaksi tasoksi.The next level of mankind.
- Ensimmäinen taso on viikon.It's a week, the first level down.
- Entä sinun - karvatuppia stimuloivien hormonien taso?How about your follicle-stimulating hormone levels?
- Ja se taso on...?And what level might that be?
- Jack, pidä taso!Jack, keep it level!
- Joten pidämme hänet poissa taso 28:- So we keep him away from level 28.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

esso
ecstasy
otso
bear
peso
peso
roso
defect on a surface
tabu
taboo
tagi
tag
taho
direction
taju
consciousness
tali
suet
talo
house
tanu
thing
taos
that which has been forged
tapa
custom
tari
tahr
taru
epic

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tasmanianmerileijona
thing
tasogeometria
plane geometry
tasauslasku
balancing bill
tasaus
equalisation
taskunauris
pocket watch
tari
tahr
tassu
cat
taskuveitsi
thing
taustakuva
background image
tasapainoilu
balancing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'level':

None found.
Learning languages?