Forgesi (to do) conjugation

Esperanto
29 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
forgesas
I do
estas forgesanta
I am doing
estas forgesata
I am being done
Future tense
forgesos
I will do
estas forgesonta
I will be doing
estas forgesota
I am to be done
Conditional mood
forgesus
I would do
estas forgesunta
I would be doing
estas forgesuta
I am to potentially be done
Past tense
forgesis
I did
estas forgesinta
I have done
estas forgesita
I was being done
Vi
Jussive / command
forgesu
do!

Examples of forgesi

Example in EsperantoTranslation in English
Kiu povos forgesi tiujn regulajn ĝisdatigojn, varmajn kaj tre personajn, en la fejsbuka paĝo de Lia Moŝto?And who can forget those regular warm and very person+able updates on His Excellency's Facebook page?
Antaŭ ni kuŝas la vojo de daŭra progreso pri feliĉo, scioj kaj saĝo. Ĉu ni elektos reciprokan ekstremadon anstataŭ ĝin nur, ĉar ni ne povas forgesi niajn kverelojn?"There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge, and wisdom.
Sed vi devas forgesi ĉiujn tiujn stultaĵojn pri mafio.But promise me you'll stop minding the Mafia.
-Ni povas forgesi ĉion-ĉi.- We can forget all of this.
aŭ por forgesi la militon....maybejust to be together maybe to forget about the war.
Ŝi jam tute forgesis la Dukinon, kaj eksaltis surprize, aŭdante ŝian voĉon diranta:— "Vi ion pripensas, mia kara, kaj pro tio forgesas paroli.She had quite forgotten the Duchess by this time, and was a little startled when she heard her voice close to her ear. 'You're thinking about something, my dear, and that makes you forget to talk.
Oni vidas ŝin kaj oni ne plu forgesas ŝin.You see her, and you never forget her.
De ĉi tie eliras nur la feliĉaj. Mi komprenas. Sed vi forgesas, ke ni estas vivaj kaj ni bezonas...You are forgetting we are living beings, with needs.
Vi forgesas pri tiu kies kapon vi metis en supon antaŭ puŝi ĉareton en la mezon de liaj gamboj kaj... kie ni estas?And you put his head into the soup and the food tray on his legs Where are we?
Legendojn oni facile forgesas.Legends are easily forgotten.
"Mi esperas ke ĉe la temanĝo oni ne forgesos ŝian subtason da lakto.'I hope they'll remember her saucer of milk at tea-time.
"Ili skribas ĉiu sian propran nomon," la Grifo mallaŭte respondis, "pro la timo ke antaŭ la finiĝo de l' proceso ili forgesos ĝin."'They're putting down their names,' the Gryphon whispered in reply, 'for fear they should forget them before the end of the trial.'
"Ŝia forpaso," li diris, kun amareco kiun neniam mi forgesos, "lin postlasos (lin la senesperan kaj la malfortan) la lasta de la antikva Uŝero-gento."“Her decease,” he said, with a bitterness which I can never forget, “would leave him (him the hopeless and the frail) the last of the ancient race of the Ushers.”
Vi ne forgesos, ĉu?You won't forget?
La plej malbona estas, ke morgaŭ vi forgesos ĉion pri tio kaj vi denove traktos min kiel kretenon.The worst part is that tomorrow you'll have forgotten all about this and you'll treat me like a jerk again.
Nur frenezulo forgesus sian pluvombrelon se pluvus.How can you forget your umbrella when it's raining?
Ŝi eĉ forgesus nutri lin, ĉar ŝi forgesadas ĉion ajn.You'd forget to feed him. She forgets everything.
Bonvolu memorigi min, se mi forgesus.Please remind me, should I forget.
La farita krimo estus perfekta, se la ŝtelisto ne forgesus, forviŝi la fingrospurojn.The crime would have been perfect if the thief hadn't forgotten to wipe his fingerprints.
Mi unue rigardu por vidi ĉu oni surskribis ĝin per 'veneno.'" Ĉar ŝi ja antaŭe legis kelke da bonmoralaj rakontoj pri infanoj kiuj aŭ mortbruliĝis, aŭ estis englutitaj de sovaĝaj bestoj, aŭ suferis diversajn aliajn malagrablaĵojn nur simple pro tio, ke ili ne volis atenti ian facilan regulon de la amikoj ofte instruitan, tian ekzemple kia estas la regulo ke brilvarmega fajrilo povas brulvundi la manon, se oni ĝin tenas tro longe; ankaŭ tio ĉi, ke se oni tre profunde tranĉos la fingron, ĝi kredeble sangos; kaj neniam ŝi forgesis ke se oni trinkos multe el botelo markita per 'veneno,' preskaŭ certe estas ke pli malpli frue ĝi malordigos la internaĵon.'No, I'll look first,' she said, 'and see whether it's marked "poison" or not'; for she had read several nice little histories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked 'poison,' it is almost certain to disagree with you, sooner or later.
"Neniam mi spertis tiaĵo," ekkriis Alicio, (pro eksciteco ŝi eĉ forgesis la akuzativon). "Jen mi plilongiĝas teleskope, kiel la plej granda teleskopo en la tuta mondo.'Curiouser and curiouser!' cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English); 'now I'm opening out like the largest telescope that ever was!
"Ho, pardonu! mi petegas," ekkriis Alicio, timante ke ŝi vundis la sentojn al la kompatinda besto, "mi tute forgesis ke vi ne amas la katojn."'Oh, I beg your pardon!' cried Alice hastily, afraid that she had hurt the poor animal's feelings. 'I quite forgot you didn't like cats.'
Pro timo al li, ŝi tiel forte tremis ke la tuta dometo skuiĝis. Ŝi ja forgesis ke nun ŝi estas preskaŭ miloble pli granda ol la Kuniklo, kaj tute ne bezonas timi ĝin.Alice knew it was the Rabbit coming to look for her, and she trembled till she shook the house, quite forgetting that she was now about a thousand times as large as the Rabbit, and had no reason to be afraid of it.
Ho, preskaŭ mi forgesis ke mi devas rekreski!I'd nearly forgotten that I've got to grow up again!
La HUG-kampanjo alvokas al barataj junuloj en klara tono - en via ĉiutaga vivo rapide pasanta, eĉ se vi hastas ien aŭ antaŭen, ne forgesu maljunulojn.The HUG campaign has given a clarion call to India's youth — in your fast-paced daily life, in your hurry to get somewhere or to get ahead, don't forget the elderly.
Ili forgesu nenion.Nothing left behind!
Diru al ŝi, ke ŝi ne forgesu mian gratifikon pro la tago de la mortintoj.Hey, tell her not to forget my dead's tip.
Se vi ankoraŭ pensas pri la Sovaĝa Amaso forgesu ĝin!If you're still thinking about the Wild Bunch, forget it.
Omoj havas pli mallongan vivodaŭron, ol ni... sed ni ne forgesu, ke ili multiĝas pli rapide.Oms have a much shorter life span that we. But we must not forget that they multiply much more rapidly.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In