Zastrzegać (to reserve) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zastrzegam
I reserve
zastrzegasz
you reserve
zastrzega
he/she/it reserves
zastrzegamy
we reserve
zastrzegacie
you all reserve
zastrzegają
they reserve
Imperfective future tense
będę zastrzegać
I will reserve
będziesz zastrzegać
you will reserve
będzie zastrzegać
he/she/it will reserve
będziemy zastrzegać
we will reserve
będziecie zastrzegać
you all will reserve
będą zastrzegać
they will reserve
Imperative
-
zastrzegaj
you reserve!
niech zastrzega
let him/her/it reserve
zastrzegajmy
let's reserve
zastrzegajcie
you all reserve
niech zastrzegają
let them reserve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zastrzegałam
I reserved
zastrzegałaś
you reserved
zastrzegała
she reserved
zastrzegałyśmy
we reserved
zastrzegałyście
you all reserved
zastrzegały
they reserved
Future feminine tense
będę zastrzegała
I will reserve
będziesz zastrzegała
you will reserve
będzie zastrzegała
she will reserve
będziemy zastrzegały
we will reserve
będziecie zastrzegały
you all will reserve
będą zastrzegały
they will reserve
Conditional feminine tense
zastrzegałabym
I would reserve
zastrzegałabyś
you would reserve
zastrzegałaby
she would reserve
zastrzegałybyśmy
we would reserve
zastrzegałybyście
you all would reserve
zastrzegałyby
they would reserve
Conditional perfective feminine tense
zastrzegałabym była
I would have reserved
zastrzegałabyś była
you would have reserved
zastrzegałaby była
she would have reserved
zastrzegałybyśmy były
we would have reserved
zastrzegałybyście były
you all would have reserved
zastrzegałyby były
they would have reserved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zastrzegałem
I reserved
zastrzegałeś
you reserved
zastrzegał
he reserved
zastrzegaliśmy
we reserved
zastrzegaliście
you all reserved
zastrzegali
they reserved
Future masculine tense
będę zastrzegał
I will reserve
będziesz zastrzegał
you will reserve
będzie zastrzegał
he will reserve
będziemy zastrzegali
we will reserve
będziecie zastrzegali
you all will reserve
będą zastrzegali
they will reserve
Conditional masculine tense
zastrzegałbym
I would reserve
zastrzegałbyś
you would reserve
zastrzegałby
he would reserve
zastrzegalibyśmy
we would reserve
zastrzegalibyście
you all would reserve
zastrzegaliby
they would reserve
Conditional perfective masculine tense
zastrzegałbym był
I would have reserved
zastrzegałbyś był
you would have reserved
zastrzegałby był
he would have reserved
zastrzegalibyśmy byli
we would have reserved
zastrzegalibyście byli
you all would have reserved
zastrzegaliby byli
they would have reserved
Impersonal
zastrzegano by
there would be reserved
zastrzegano by
there would be reserved

Examples of zastrzegać

Example in PolishTranslation in English
Należy zauważyć, że na podstawie art. 7 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 97/67 państwa członkowskie, w celu utrzymania usług powszechnych, w dalszym ciągu mogą zastrzegać, w pewnych granicach cenowych i wagowych, usługi dla operato-ra(-ów) świadczącego(-ych) usługi powszechne.It must be pointed out that, under the first subparagraph of Article 7(1) of Directive 97/67, Member States may, to the extent necessary to ensure the maintenance of universal service, continue to reserve services, within certain price and weight limits, to one or more universal service providers.
W związku z tym właściwe jest, by państwa członkowskie mogły zastrzegać, że prawo do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych lub pewnych ich częściach mają jedynie takie zakłady lub podmioty gospodarcze, bądź też zastrzegać realizację zamówień dla programów zatrudnienia chronionego.Consequently, it is appropriate to provide that Member States should be able to reserve the right to participate in award procedures for public contracts or for certain lots thereof to such workshops or businesses or reserve performance of contracts to the context of sheltered employment programmes.
• Z wyjątkiem specjalnych postanowień dotyczących zakładów pracy chronionej* iprogramów zatrudnienia chronionego, nabywcy nie mogą zastrzegać prawa do wykonywania zamówień publicznych dla konkretnych klas firm, gdyż to naruszałoby wymogi równego traktowania obecne wprawie UE.• With the exception of the special provisions relating to sheltered workshops(1 chasers are not permitted to reserve performance of contracts for particular classes of firm, as that would breach the equal treatment requirements of EU law.
Ale jako nastolatka, zastrzegam sobie prawo do alternatywnego odrzucenia i objęcia moich rodzicielskich praw.But as a teen, I reserve the right to alternately reject and embrace my parental units.
Ale zastrzegam sobie prawo do obsługi kogokolwiek.But I reserve the right to refuse service to anyone.
Ale żeby było jasne, jeśli ten plan się nie powiedzie, jeśli David Rosen postanowi, że nie puści tego, wtedy zastrzegam sobie prawo by być bardziej ...But just so we're clear, if this plan fails, David Rosen decides he's not gonna drop it, then I reserve the right to be a little more...
Jako ktoś, kto uważa się za twojego zastępczego ojca, zastrzegam sobie prawo do bycia wścibskim.As someone who likes to think of himself as a surrogate father to you, I reserve the right to get hennish.
339 najmniej informacje wskazane w załączniku 4 do Protokołu nr 8 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, w stosunku do którego Komisja zastrzega sobie prawo zmiany zgodnie z doświadczeniem zdobytym w okresie procesu monitorowania.339 have been fulfilled. The reports shall at the least contain the information set out in Annex 4 to Protocol 8 to the Act of Accession of 16 April 2003, which the Commission reserves the right to modify in line with its experiences during the monitoring process.
Agent zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert.The agent reserves his right to refuse all bids.
Aktywa ostatecznie przejęte przez BIC różnią się jednak od tych przewidzianych w ofercie BIC z dnia 20 lipca 2011 r., a ponadto BIC zastrzega sobie prawo do zwrotu kredytów, które są zagrożone.However the final assets eventually taken over by BIC differ from the BIC offer of 20 July 2011 and BIC also reserves the right to give back loans that are non-performing.
Co najmniej dwa razy na tydzień, ale pan Gross zastrzega sobie prawo zwiększenia tej liczby albo zmniejszenia.At least twice a week, though Mr. Gross reserves the sole discretion for more or less.
Decyzja 2005/387/WSiSW zastrzega uprawnienia wykonawcze dla Rady, aby umożliwić szybką i opartą na wiedzy fachowej reakcję na szczeblu Unii na pojawienie się nowych substancji psychoaktywnych wykrytych i zgłoszonych przez państwa członkowskie, poprzez poddanie tych substancji środkom kontroli w całej Unii.Decision 2005/387/JHA reserves to the Council implementing powers to enable the provision of a quick, expertise-based response at Union level to the emergence of new psychoactive substances detected and reported by the Member States, by means of submitting those substances to control measures across the Union.
Jako gospodarze, zastrzegamy sobie prawo do rozporządzania własnymi środkami.As hosts reserve the right to determine, as our resources will be distributed.
Nie, ale zastrzegamy sobie prawo ponownego wezwania świadka.No, Your Honor, but we reserve the right to recall the witness later.
Uwaga: ze względu na ograniczone miejsce zastrzegamy sobie prawo wyboru tekstów oraz możliwość poddania ich opracowaniu redakcyjnemu pod względem długości iprzejrzystości.N.B. the space available is limited so we reserve the right to select which texts are published, and to edit them for the purposes of length and clarity.
Agencja Ochrony Środowiska i Komisja Europejska zastrzegają sobie prawo zmiany specyfikacji w przypadku gdy zmiany technologiczne lub rynkowe wpływają na ich przydatność dla konsumentów, branży lub środowiska naturalnego. Zgodnie z aktualną polityką zmian w specyfikacjach dokonuje się w wyniku dyskusji przeprowadzonych z zainteresowanymi stronami.EPA and the European Commission reserve the right to change the specifications should technological and/or market changes affect their usefulness to consumers, industry, or the environment.
Agencja Ochrony Środowiska i Komisja Europejska zastrzegają sobie prawo zmiany specyfikacji w przypadku, gdy zmiany techniczne lub rynkowe wpłyną na ich przydatność dla konsumentów lub branży, lub na ich oddziaływanie na środowisko naturalne.The EPA and the European Commission reserve the right to revise the specification should technological and/or market changes affect its usefulness to consumers or industry or its impact on the environment.
Agencja Ochrony Środowiska i Komisja Europejska zastrzegają sobie prawo zmiany specyfikacji, w przypadku gdyby ich przydatność dla konsumentów, branży lub środowiska naturalnego zmniejszyła się w następstwie zmian technicznych i/lub rynkowych.EPA and the European Commission reserve the right to change the specification should technological and/or market changes affect its usefulness to consumers, industry, or the environment. In keeping with current policy, revisions to the specification are arrived at through stakeholder discussions.
Bahamy zastrzegają sobie prawa do poszukiwania i eksploatacji złóż w wyłącznej strefie ekonomicznej, na płaskowyżu kontynentalnym oraz na dnie morskim.The Bahamas reserves the rights in the exclusive economic zone, continental plateau and the seabed for prospecting and exploration.
Bahamy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia lub utrzymania ograniczeń w odniesieniu do inwestycji na małą skalę w tym sektorze.The Bahamas reserves the right to adopt or maintain restrictions on small scale investment in this sector.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'reserve':

None found.
Learning languages?