Wynieść (to amount) conjugation

Polish
17 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wyniosę
I will amount
wyniesiesz
you will amount
wyniesie
he will amount
wyniesiemy
we will amount
wyniesiecie
you all will amount
wyniosą
they will amount
Imperative
-
wynieś
you amount!
niech wyniesie
let him/her/it amount
wynieśmy
let's amount
wynieście
you all amount
niech wyniosą
let them amount
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyniosłam
I amounted
wyniosłaś
you amounted
wyniosła
she amounted
wyniosłyśmy
we amounted
wyniosłyście
you all amounted
wyniosły
they amounted
Future feminine tense
wyniosę
I will amount
wyniesiesz
you will amount
wyniesie
she will amount
wyniesiemy
we will amount
wyniesiecie
you all will amount
wyniosą
they will amount
Conditional feminine tense
wyniosłabym
I would amount
wyniosłabyś
you would amount
wyniosłaby
she would amount
wyniosłybyśmy
we would amount
wyniosłybyście
you all would amount
wyniosłyby
they would amount
Conditional perfective feminine tense
wyniosłabym była
I would have amounted
wyniosłabyś była
you would have amounted
wyniosłaby była
she would have amounted
wyniosłybyśmy były
we would have amounted
wyniosłybyście były
you all would have amounted
wyniosłyby były
they would have amounted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyniosłem
I amounted
wyniosłeś
you amounted
wyniósł
he amounted
wynieśliśmy
we amounted
wynieśliście
you all amounted
wynieśli
they amounted
Future masculine tense
wyniosę
I will amount
wyniesiesz
you will amount
wyniesie
he will amount
wyniesiemy
we will amount
wyniesiecie
you all will amount
wyniosą
they will amount
Conditional masculine tense
wyniósłbym
I would amount
wyniósłbyś
you would amount
wyniósłby
he would amount
wynieślibyśmy
we would amount
wynieślibyście
you all would amount
wynieśliby
they would amount
Conditional perfective masculine tense
wyniósłbym był
I would have amounted
wyniósłbyś był
you would have amounted
wyniósłby był
he would have amounted
wynieślibyśmy byli
we would have amounted
wynieślibyście byli
you all would have amounted
wynieśliby byli
they would have amounted
Impersonal
wyniesiono by
there would be amounted
wyniesiono by
there would be amounted

Examples of wynieść

Example in PolishTranslation in English
( 19 ) Liczba agencji płatniczych objętych próbą DAS wyniosła 56 w przypadku EFRG i siedem w przypadku EFFROW.( 19 ) The number of paying agencies included in the DAS sample amounted to 56 for EAGF and seven for EAFRD.
22 — Jak już wspomniałem w pkt 15 niniejszej opinii, ilość energii zużytej za pośrednictwem tego systemu w 2004 r. wyniosła około 22 200 MWh, z czego około 3800 MWh (14,6%) stanowiło dostawy na rzecz pozostałych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie lotniska.22 — As already mentioned at point 15 of the present Opinion, for 2004, the volume of energy consumed via this system amounted to approximately 22 200 MWh, of which around 3 800 MWh, or 14.6%, was supplied to other undertakings situated at the airport.
31 grudnia 2006 r. wysokość rezerwy wyniosła 2.371.395.162 euro.As at 31 December 2006, this provision amounted to €2,371,395,162.
( 1 ) Wyniki kontroli wydatków administracyjnych przedstawiono w rozdziale 9. ( 2 ) Zaliczki w ramach siódmego programu ramowego (2007-2013) wyniosły 2 101 mln euro.( 1 ) The audit of administrative expenditure is reported in Chapter 9. ( 2 ) Advances under the Seventh Framework Programme (2007-13) amounted to 2 101 million euro.
( 1 ) Wyniki kontroli wydatków administracyjnych przedstawiono w rozdziale 9. ( 2 ) Zaliczki w siódmym programie ramowym (2007–2013) wyniosły 100 mln euro.( 1 ) The audit of administrative expenditure is reported in Chapter 9. ( 2 ) Advances under the Seventh Framework Programme (2007-2013) amounted to 100 million euro.
( 18 ) Pozycja budżetowa 05 04 05 01: płatności w 2009 r. wyniosły 8 209,4 mln euro.( 18 ) Budget item 05.04.05.01: the payments amounted to a total of 8 209,4 million euro in 2009.
( 3 ) Płatności okresowe/końcowe w ramach siódmego programu ramowego (2007-2013) i szóstego programu ramowego (2002-2006) wyniosły odpowiednio 1 585 mln euro i 1 800 mln euro.( 3 ) Interim/Final payments under the Seventh Framework Programme (2007-13) and the Sixth Framework Programme (2002-06) amounted to 1 585 million euro and 1 800 million euro respectively.
( 3 ) Płatności okresowe/końcowe w siódmym programie ramowym (2007–2013) i w szóstym programie ramowym (2002–2006) wyniosły odpowiednio 9 mln euro i 32 mln euro.( 3 ) Interim/Final payments under the Seventh Framework Programme (2007-2013) and the Sixth Framework Programme (2002-2006) amounted to 9 million euro and 32 million euro respectively.
Po wzięciu pod uwagę wszystkich tych czynników, tj. odjęciu nadwyżki środków pieniężnych netto, pominięciu zobowiązań i rezerwy na roszczenie organów celnych oraz wreszcie zastosowaniu powyższych korekt, ostateczna wartość aktywów netto 100 % spółki DWAR wyniosłaby 115923000 EUR, co oznacza, że wartość aktywów netto 72,4 % spółki DWAR wynosi 83928000 EUR.If all those factors are taken into account, i.e. the net excess cash is deducted, if liabilities and the provisions for the customs claim are disregarded and if, finally, the above adjustments are applied, the resulting net asset value of 100 % of DWAR would amount to EUR 115923000, meaning that the net asset value of 72,4 % of DWAR amounts to EUR 83928000.
Pomoc ta wyniosłaby 18682000 EUR. Zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez władze niemieckie pomoc ta pozwoli osiągnąć wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) w wysokości 5,6 % w ciągu 25 lat.The aid would amount to EUR 18682000. According to a calculation submitted by the German authorities, this aid is equivalent to an internal rate of return (IRR) of 5,6 % when calculated over 25 years.
Ponadto w przypadku siedmiu podmiotów (instalatorów i podmiotów realizujących projekty) rentowność działalności związanej z energią fotowoltaiczną, w tym działalności niezwiązanej bezpośrednio z produktem objętym dochodzeniem, wyniosłaby średnio 9 %.In addition, for the seven operators (installers and project developers) the profitability of the PV activity including the activities not directly linked to the product under investigation would amount to 9 % on average.
Czyste oszczędności wyniosłyby 4342000 euro w ciągu pierwszych pięciu lat, co dałoby koszt kwalifikowalny 35213000 euro.The net saving would amount to EUR 4342000 over the first five years. This would leave an eligible cost of EUR 35213000.
Jeśli koszty operacyjne zostałyby wyłączone z kosztów i finansowania, koszty restrukturyzacji wyniosłyby 374700000 PLN, a wkład własny 190000000 PLN.If the operating costs were excluded from the costs and financing, the restructuring costs would amount to PLN 374,7 million and the own contribution would be PLN 190 million.
Komisja uznała, że na rynku druku katalogów i ogłoszeń reklamowych metodą wklęsłodruku, udziały rynkowe NewCo wyniosłyby [20–25] % [4] na rynku obejmującym Niemcy, kraje z nimi sąsiadujące oraz Włochy i Słowację, zgodnie z szacunkami przeprowadzonymi przez strony na podstawie wielkości nakładów z 2003 r. Na podstawie odrębnych rynków katalogów i ogłoszeń reklamowych, zaplanowane wspólne przedsiębiorstwo miałoby udział w wysokości [15–20] % [4] Części niniejszego tekstu zostały odpowiednio zredagowane w celu zapewnienia poufności informacji; części te są zawarte w nawiasach kwadratowych i oznaczone gwiazdką.The Commission found that in the market for rotogravure printing of catalogues and advertising, the market shares of NewCo would amount to [20-25] % [4] on a market including Germany, its neighbouring countries, and Italy and Slovakia according to the estimations of the parties on the basis of the volumes for 2003. On the basis of distinct markets for catalogues and advertising, the proposed joint venture would have a share of [15-20] % [4] Parts of this text have been edited to ensure that confidential information is not disclosed; those parts are enclosed in square brackets and marked with an asterisk.
Przy średnim kursie walutowym 1 EUR = 4 PLN obroty wyniosłyby 1527 mln EUR.If an estimative exchange rate of 1 EUR = 4 PLN is taken then the turnover would amount to EUR 1572 mil.
W oparciu o obliczenia władz niemieckich koszty socjalne wyniosłyby w przypadku urzędników tylko 25,3 EUR, a w przypadku pracowników prywatnych 41 EUR.Based on Germany's calculations, the civil servant's social costs would amount to only EUR 25,3 compared to EUR 41 for the private employee.
Komisja przypomina, że państwo interweniuje za pomocą TSDDRA w wysokości 300 mln EUR (środek 1), krótkoterminowych środków płynnych w wysokości 1,2 mld EUR (środek 2), gwarancji drugorzędnej w wysokości 1,25 mld EUR (środek 3), gwarancji na PSDD w wysokości 300 mln EUR, które zostaną przekształcone w kapitał (środek 4), z TSDD w wysokości 200 mln EUR, które zostaną również przekształcone w kapitał (środek 5) i uczestniczy w nowym zwiększeniu kapitału w wysokości od 180 do 220 mln EUR. Wreszcie, państwo naraża się, poprzez gwarancję w sektorze Marynarki, na nieokreśloną kwotę i przyznało już gwarancje (dawny środek 3) oszacowane na około 411 mln EUR. Łącznie ryzyko całkowite, na jakie narażone jest państwo w opisywanym okresie, wyniosło maksymalnie 3,470 mld EUR. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że z uwagi na to, że przedsiębiorstwo zwróciło już 900 mln EUR (środek 2), jak to zostało już powiedziane, potencjalne ryzyko dla państwa wynosi 2,570 mld EUR. Zgodnie z przedstawionym powyżej wyjaśnieniem pomoc została oszacowana na maksymalną kwotę między 3,03 a 3,08 mld EUR (patrz: tabela 7), plus nieokreślona kwota wynikająca ze środków 9 i 10.The Commission notes that the state is providing EUR 300 million through the TSDDRA (measure 1), EUR 1,2 billion in short-term liquidity (measure 2), EUR 1,25 billion through a second-rank guarantee (measure 3), EUR 300 million through a guarantee for a PSDD, convertible into capital, (measure 4), EUR 200 million through a TSDD, also convertible into capital (measure 5) and is participating in a new capital increase amounting to EUR 180 to 22 million. Lastly, through guarantees in the Marine sector, the state has accepted responsibility for an unspecified amount and has already granted guarantees (former measure 3) valued at some EUR 411 million. All in all, the state’s quantified overall exposure during the relevant period has amounted to a maximum of EUR 3,470 billion. However, it should be noted that, since the firm has already repaid EUR 900 million (measure 2), as has already been indicated, the potential risk for the state amounts to EUR 2,570 billion. As already explained, the value of the aid has been put at a maximum of between EUR 3,03 and 3,08 billion (see Table 7), plus an indeterminate amount stemming from measures 9 and 10.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'amount':

None found.
Learning languages?