Wpłynąć (to affect) conjugation

Polish
36 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wpłynę
I will affect
wpłyniesz
you will affect
wpłynie
he will affect
wpłyniemy
we will affect
wpłyniecie
you all will affect
wpłyną
they will affect
Imperative
-
wpłyń
you affect!
niech wpłynie
let him/her/it affect
wpłyńmy
let's affect
wpłyńcie
you all affect
niech wpłyną
let them affect
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wpłynęłam
I affected
wpłynęłaś
you affected
wpłynęła
she affected
wpłynęłyśmy
we affected
wpłynęłyście
you all affected
wpłynęły
they affected
Future feminine tense
wpłynę
I will affect
wpłyniesz
you will affect
wpłynie
she will affect
wpłyniemy
we will affect
wpłyniecie
you all will affect
wpłyną
they will affect
Conditional feminine tense
wpłynęłabym
I would affect
wpłynęłabyś
you would affect
wpłynęłaby
she would affect
wpłynęłybyśmy
we would affect
wpłynęłybyście
you all would affect
wpłynęłyby
they would affect
Conditional perfective feminine tense
wpłynęłabym była
I would have affected
wpłynęłabyś była
you would have affected
wpłynęłaby była
she would have affected
wpłynęłybyśmy były
we would have affected
wpłynęłybyście były
you all would have affected
wpłynęłyby były
they would have affected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wpłynąłem
I affected
wpłynąłeś
you affected
wpłynął
he affected
wpłynęliśmy
we affected
wpłynęliście
you all affected
wpłynęli
they affected
Future masculine tense
wpłynę
I will affect
wpłyniesz
you will affect
wpłynie
he will affect
wpłyniemy
we will affect
wpłyniecie
you all will affect
wpłyną
they will affect
Conditional masculine tense
wpłynąłbym
I would affect
wpłynąłbyś
you would affect
wpłynąłby
he would affect
wpłynęlibyśmy
we would affect
wpłynęlibyście
you all would affect
wpłynęliby
they would affect
Conditional perfective masculine tense
wpłynąłbym był
I would have affected
wpłynąłbyś był
you would have affected
wpłynąłby był
he would have affected
wpłynęlibyśmy byli
we would have affected
wpłynęlibyście byli
you all would have affected
wpłynęliby byli
they would have affected
Impersonal
wpłynięto by
there would be affected
wpłynięto by
there would be affected

Examples of wpłynąć

Example in PolishTranslation in English
I nienawidzę siebie za to co zrobiłam, zraniłam cię lub w jakiś sposób wpłynęłam na wasz związek z Marshalem.And I'd hate myself if what I did Hurt you in any way or affected your relationship with marshall.
Mówisz, że Sheldon miał wpływ na nas, ale ty też wpłynęłaś na niego.Yeah, you keep saying how much Sheldon has affected all of us, but you've clearly had an impact on him.
- Tak wpłynęła na wszystkich pozostałych.- That's how it affected everyone else.
-...wpłynęła na Twoje relacje ze znajomymi, Lulu.-...affected your relationships, Lulu.
/Duża czy mała, /co jeśli ta chwila wpłynęła /na wszystkich, wszędzie w tym samym czasie?Big or small, what if that moment affected everyone, everywhere at the exact same time?
/I minęły dwa dni, /zanim moje przyjaciółki /zdały sobie sprawę, /że ta tragedia /wpłynęła na nie...And it took two days for my friends to realize this tragedy had affected them...
Aby móc ustalić, w jaki sposób dotacja wpłynęła na zachowanie konsumentów, należy określić model popytu konsumentów i ocenić siłę wpływu różnych bodźców na ten popyt.Determining how consumer behaviour was affected by the subsidy calls for a consumer demand model and an estimate of the relative importance of the different drivers of this demand.
Artykuł 7 decyzji 2006/923/WE nie ma zastosowania, jeżeli Komisja uzna, na podstawie dowodów przedstawionych przez Portugalię, że opóźnienia we wdrażaniu środków nie wpłynęły na ich skuteczność.Article 7 of Decision 2006/923/EC shall not apply if the Commission is satisfied, on the basis of evidence provided by Portugal, that delays in the implementation of the measures have not affected the effectiveness of the measures.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, nawet jeśli środki wprowadzone w odniesieniu do przywozu z Indii przypuszczalnie w większym stopniu negatywnie wpłynęły na niektórych użytkowników niż na innych, uznaje się, że ostatecznie rynek unijny skorzysta z wprowadzenia środków.Taking the above into consideration, even if some users are likely to be negatively affected more than others by the measures on imports from India, it is considered that in balance the Union market will benefit from the imposition of the measures.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, nawet jeśli środki wprowadzone w odniesieniu do przywozu z kraju objętego postępowaniem przypuszczalnie w większym stopniu negatywnie wpłynęły na niektórych użytkowników niż na innych, uznaje się, że ostatecznie rynek unijny skorzysta z wprowadzenia środków.Taking the above into consideration, even if some users are likely to be negatively affected by the measures on imports from the country concerned more than others, it is considered that in balance the Union market will benefit from the imposition of the measures.
Informacja ta może jednak być przydatna w odniesieniu do kwestii zakresu, w jakim upadłość spółki wpłynęłaby na zarządzanie transportem publicznym oraz zakłócenia w realizacji usług transportowych.The information may, however, be useful with regard to the question of the extent to which Combus going bankrupt would affect the management of public transport and any disruptions to transport services.
Zgodnie z decyzjami pozytywnymi wspomnianymi powyżej, w programie muszą być określone precyzyjne i jednoznaczne kryteria [66], aby zapewnić, że żadnemu przedsiębiorstwu nie zostanie przyznana pomoc, która wpłynęłaby na wymianę handlową w ramach EOG.In line with the positive decisions mentioned above, a scheme must contain precise and clear criteria [66] to ensure that no aid is granted to any undertaking that would affect trade within the EEA.
Komisja poprosiła ich między innymi o wyrażenie opinii, czy nałożenie środków antydumpingowych jest w interesie Wspólnoty oraz jak takie środki wpłynęłyby na ich działalność.The Commission requested, amongst other information, their comments on whether the imposition of anti-dumping measures would be in the interest of the Community and how these measures would affect them.
Scenariusz ten opiera się na metodologii EUNB [167] i umożliwia przeprowadzenie pomiaru rentowności instytucji bankowej przy założeniu szeregu wstrząsów zewnętrznych, które wpłynęłyby między innymi na jakość jej aktywów, model działalności oraz warunki finansowania.It is based on the EBA method [167] and measures the bank’s viability when faced with a series of exogenous shocks that would affect the quality of its assets, the business model and the financing conditions, among other things.
wymagania odnoszące się do odporności na promieniowane i przewodzone zaburzenia funkcji związanych z bezpośrednim kierowaniem pojazdem, związanych z ochroną kierowcy, pasażera i innych użytkowników drogi, związanych z zaburzeniami, które spowodowałyby dezorientację kierowcy lub innych użytkowników drogi, związanych z działaniem magistrali danych w pojeździe, związanych z zaburzeniami, które wpłynęłyby na wymaganą przepisami rejestrację danych dotyczących jazdy;Requirements regarding the immunity to radiated and conducted disturbances for functions related to direct control of the vehicle, related to driver, passenger and other road users’ protection, related to disturbances, which would cause confusion to the driver or other road users, related to vehicle data bus functionality, related to disturbances, which would affect vehicle statutory data.
Zabierając pieniądze wpłynąłeś na więcej ludzi niż spotkałeś.It affected many more people than you imagine.
- Od tego czasu na nikogo nie wpłynął.It hasn't affected anyone since.
-To było ciężkie, ale pozwoliło mi przekonać się, jak bardzo rozwód rodziców wpłynął na całe moje życie.- It was hard, but it made me figure out how my parents' divorce kind of affected everything in my life.
2.3 Rzecznik uznaje, że stwierdzenie Komisji, zgodnie z którym audyt wpłynął na procedurę uregulowania płatności końcowej, jest równoznaczne z udzieleniem skarżącym informacji w sprawie audytu.2.3 The Ombudsman considers that the Commission has provided the complainants with information about the status of the audit to the extent that the audit affected the Commission’s procedure for making the outstanding final payment.
Bardzo na mnie wpłynął.It... it affected me a lot.
Białe są naszą kontrolą, ale nie wpłynął na nie.And the white ones are our controls, but they're not affected.
Chciałbym podziękować filantropom, którzy wpłynęli na moją pracę.Now, I would like to thank all of the humanitarians that have affected my work.
Pomyślcie czy Luke Skywalker i Mikołaj nie wpłynęli na wasze życia bardziej niż jakakolwiek prawdziwa osoba?Think about it. Haven't Luke Skywalker and Santa Claus affected your lives more than most real people in this room?
Spójrz tylko, jak wpłynęli na ciebie.Just look at how they've affected you.
"Reforma edukacji i akt osiągnięcia Które wprowadziłem dzisiaj do życia wpłynie na każde dziecko i jego rodziców w USA zapewni lepsza siłę roboczą na nadchodzące dekady, i wzmocni przewage USA jako intelektualna supersiłe."The education reform and achievement act that I sign into law today will affect every child and parent in the United States, will ensure a better educated workforce for decades to come, and will reinforce America's preeminence
- Ponieważ to wpłynie na jego umysł.- Because it will affect his mind.
Gdyby czas sam się powtarzał, wpłynąłby na związek przyczynowy.If time were to fold back upon itself, it would affect causality.
Myślałam, że pracując z dr Parish, nie popełnię żadnego błędu, który wpłynąłby na pacjenta.Still, I thought working with Dr. Parish, there'd be zero chance I'd make a mistake that would affect a patient.
"Czy napotkałeś ostatnio coś, co wpłynęło negatywnie na twoje życie?"."Have you recently encountered something that you feel has affected your life?"
"wpłynęło na moje życie w następujący sposób:"has affected my life in the following ways:
- Ale wpłynęło na moje postrzeganie twojej wydajności.It has affected my perception of your job.
- Jak na nas wpłynęło?- How it's affected us?
- Jak to wszystko na nie wpłynęło?How have they been affected by all of this?
Niektóre strony należące do sektora wyższego szczebla twierdziły, że nałożenie środków antydumpingowych niekorzystnie wpłynęłoby na ich działalność gospodarczą, ponieważ ChRL jest ich głównym rynkiem eksportowym.Some parties in the upstream sector claimed that the imposition of anti-dumping measures would affect their business activities negatively as the PRC is their main exporting market.
Niektóre strony należące do sektora wyższego szczebla twierdziły, że wprowadzenie środków wyrównawczych niekorzystnie wpłynęłoby na ich działalność gospodarczą, ponieważ ChRL jest ich głównym rynkiem eksportowym.Some parties in the upstream sector claimed that the imposition of countervailing measures would affect their business activities negatively as the PRC is their main exporting market.
Ponadto zezwolenie na pakowanie poza obszarem geograficznym określonym w specyfikacji wpłynęłoby niekorzystnie na jakość „Salame Cremona” ze względu na konieczność poddawania produktu obróbce termicznej do celów jego transportu i krojenia „w odległości czasowej i przestrzennej”, co zmieniłoby właściwości organoleptyczne kiełbasy.In addition, authorising packaging outside the traditional geographical area would also jeopardise the quality of Salame Cremona, given that the product would be transported in temperature controlled conditions and sliced ‘at a remove in terms of both time and space’, which would affect the organoleptic characteristics of the sausage.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'affect':

None found.
Learning languages?