Wnieść (to bring) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wniosę
I will bring
wniesiesz
you will bring
wniesie
he will bring
wniesiemy
we will bring
wniesiecie
you all will bring
wniosą
they will bring
Imperative
-
wnieś
you bring!
niech wniesie
let him/her/it bring
wnieśmy
let's bring
wnieście
you all bring
niech wniosą
let them bring
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wniosłam
I brought
wniosłaś
you brought
wniosła
she brought
wniosłyśmy
we brought
wniosłyście
you all brought
wniosły
they brought
Future feminine tense
wniosę
I will bring
wniesiesz
you will bring
wniesie
she will bring
wniesiemy
we will bring
wniesiecie
you all will bring
wniosą
they will bring
Conditional feminine tense
wniosłabym
I would bring
wniosłabyś
you would bring
wniosłaby
she would bring
wniosłybyśmy
we would bring
wniosłybyście
you all would bring
wniosłyby
they would bring
Conditional perfective feminine tense
wniosłabym była
I would have brought
wniosłabyś była
you would have brought
wniosłaby była
she would have brought
wniosłybyśmy były
we would have brought
wniosłybyście były
you all would have brought
wniosłyby były
they would have brought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wniosłem
I brought
wniosłeś
you brought
wniósł
he brought
wnieśliśmy
we brought
wnieśliście
you all brought
wnieśli
they brought
Future masculine tense
wniosę
I will bring
wniesiesz
you will bring
wniesie
he will bring
wniesiemy
we will bring
wniesiecie
you all will bring
wniosą
they will bring
Conditional masculine tense
wniósłbym
I would bring
wniósłbyś
you would bring
wniósłby
he would bring
wnieślibyśmy
we would bring
wnieślibyście
you all would bring
wnieśliby
they would bring
Conditional perfective masculine tense
wniósłbym był
I would have brought
wniósłbyś był
you would have brought
wniósłby był
he would have brought
wnieślibyśmy byli
we would have brought
wnieślibyście byli
you all would have brought
wnieśliby byli
they would have brought
Impersonal
wniesiono by
there would be brought
wniesiono by
there would be brought

Examples of wnieść

Example in PolishTranslation in English
- Chciałbym wnieść pewien wkład w pracę.I - would like to bring in in running sure input.
- Chcieliśmy wnieść tu trochę oceanu.- It does. We want to bring the ocean in.
- Dobra, wnieś je.- Come on, bring them in.
Jeśli coś leży na zewnątrz, wnieś to do środka, dobra?If you see stuff for Rose sitting outside, bring it in, okay?
Okay, Sideshow Mel... wnieś tort urodzinowy.Okay, Sideshow Mel... bring out the birthday cake.
Podróżniku, wnieś swoje torby na górę sam bo to szczęście dużo waży.Traveller, bring the suitcases to the floor above because here happiness weighs.
W porządku, wnieś je.All right, bring them in.
- Tak. Chłopaki, wnieście to.Guys, bring it in.
Chodźcie chłopaki, wnieście go.Come on, boys, bring it in.
Dobra, wnieście ją.OK, bring it up.
Hej, chłopcy, wnieście meble.Hey, boys, bring in the furniture.
Odłóżcie ją i wnieście resztę.Now set that down and bring in the others.
- Nie uwierzysz co właśnie wniosłam.- You're not gonna believe what I just brought in.
- W porządku. Oddaj mi złoto, które wniosłam z firmą.- All right give me the gold I brought with interest.
Ale najpierw oddaj mi... trzy wozy pełne złota, które wniosłam w posagu, razem z firmą.But first return to me..." "the 3 cars full of gold I brought in dowry, along with interest"
Kocham Twojego ojca i wniosłam swoje własne pieniądze w to małżeństwo.I love your father and I brought my own money into this marriage
Wdarłam się w twoje życie i nie wniosłam nic prócz ciemności.l came into your life and brought nothing but darkness.
Ale nie dlatego wniosłaś pozew?But that's not why you brought suit.
Ale wniosłaś coś innego.Well, you've brought other value.
Będę tańczył, pił i cieszył się tym, co wniosłaś w moje życie.I am going to dance and drink and enjoy all the things you have brought to my life.
Jakie to dziwne. Wciąż sprzątałaś nasz dom. Dziś sama wniosłaś tu tyle brudu!How strange Maya, that you kept cleaning this house all the time and today you have brought in so much filth...
"i wniosła już zakaz ich sprzedaży lub wywozu."and has already brought injunction against sale or removal.
/...za przestępstwo zagrożone /karą pozbawienia wolności, /chyba że oskarżenie wniosła /Wielka Ława przysięgłych....to trial for a crime punishable by imprisonment unless the initial charge has been brought by indictment of a grand jury.
/I zostało mi nie to, /co ona wzięła ode mnie, /ale to, co wniosła.And I'm left not with what she took from me but with what she brought.
/Ned zapragnął /powiedzieć jej o wszystkim: /o swoich irytacjach, ulubionym jedzeniu, /swoich lękach, /swoich marzeniach i czystej radości, /którą wniosła w jego życie.Ned suddenly wanted to tell her everything, pet peeves, favourite foods, his fears, his dreams and all the pure joy she had brought into his life.
3 — Abolicja, o której mowa, została rozszerzona na kolejne lata i Komisja wniosła dalszą skargę (sprawa C-174/07) dotyczącą tego rozszerzenia, a postępowanie w jej sprawie jest obecnie zawieszone.3 — The amnesty in issue has been extended to subsequent years, and the Commission has brought a further action (Case C-174/07) concerning that extension, which is currently pending.
"Naprawdę wniosłyście piekło do mojego życia.""You really brought hell to life for me."
10 W dniu 16 czerwca 1993 r. SFEI i inne przedsiębiorstwa wniosły do sądu gospodarczego w Paryżu powództwo przeciwko SFMI, spółce Chronopost, La Poste i innym.10 On 16 June 1993 SFEI and other undertakings brought an action before the Tribunal de commerce de Paris (Paris Commercial Court) against SFMI, Chronopost, La Poste and others.
Arcor, TELE2 oraz 01051 Telekom, każda z osobna, wniosły skargę na decyzję z dnia 29 kwietnia 2003 r. do Verwaltungsgericht Köln (sądu administracyjnego w Kolonii).Arcor, TELE2 and 01051 Telekom each brought an action against the decision of 29 April 2003 before the Verwaltungsgericht Köln (Administrative Court, Cologne).
Dz.U. L 150 z 23.6.2000, str. 1. Przeciwko tej decyzji wniosły skargę Niemcy (TS; C-376/99), kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia (SPI; T-233/99) oraz bank WestLB (SPI; T-228/99); Komisja wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty (TS; C-209/00).OJ L 150, 23.6.2000, p. 1; actions challenging that decision were brought by Germany (before the Court of Justice, Case-C 376/99), by North Rhine-Westphalia (before the Court of First Instance, Case T-233/99) and by WestLB (before the Court of First Instance, Case T-228/99); the Commission brought proceedings for an infringement of the Treaty (before the Court of Justice, C-209/00).
Dz.U. L 150 z 23.6.2000, str. 1; Niemcy wniosły środki prawne (ETS; C 376/99), Północna Nadrenia-Westfalia (SPI; T 233/99) oraz bank WestLB (SPI; T 228/99); Komisja wszczęła procedurę o naruszenie Traktatu (ETS; C 209/00).OJ L 150, 23.6.2000, p. 1; actions challenging that decision have been brought by Germany (before the Court of Justice, Case C-376/99), by North Rhine-Westphalia (before the Court of First Instance, Case T-233/99) and by WestLB (before the Court of First Instance, Case T-228/99). The Commission has also brought proceedings for infringement of the Treaty (before the Court of Justice, Case C-209/00).
Dz.U. L 150 z 23.6.2000, str. 1; środki odwoławcze wniosły Niemcy (Spr. C 376/99), Nadrenia Północna-Westfalia (Spr. T-233/99) oraz bank WestLB (Spr. T 228/99); Komisja wszczęła postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego (Spr.OJ L 150, 23.6.2000, p. 1; actions challenging that decision have been brought by Germany (Case C-376/99), by North Rhine-Westphalia (Case T-233/99) and by WestLB (Case T-228/99).
Tylko wdzięki dziewicy wniosłyby pokój do obu domów.Only the allure of a virgin would bring peace to both houses.
Będę szukał rzeczy, które wniosłem na pokład.I am going to look for things I brought on board.
Gdyby istniał powietrzny marszałek, zatrzymaliby mnie za bomby, które wniosłem na pokład.Like, if there was an air marshall I would be in custody for the bombs I brought on board.
Myślę, że to zalicza się do rzeczy, które wniosłem do małżeństwa.I think that falls squarely in the category of things that I brought into the marriage.
Nic nie wniosłem do mojej rodziny prócz złamanego serca, Herkulesie.I've brought nothing but heartbreak to my family, Hercules.
Nieważne ile godzin pracowałem, ile dobrych pomysłów wniosłem do firmy to mu nigdy nie wystarczało.no matter how many hours I logged, or how many good ideas I brought to the table... it was never enough.
- Więc Frank powiedział, że wniosłeś coś miłego tamtego wieczoru.'Frank said he thought you brought something cherishable that night.
/Zabójca zawsze będzie zabójcą, /a ty wniosłeś to na pokład.Once a killer, always a killer, and you brought it aboard.
Nie wiesz, ile dobrego wniosłeś na nasz komisariat.You have no idea how much good you've brought to the 1 -2-5.
Okej, jedynymi rzeczami, które wniosłeś do mojego życia, są Volvo z cieknącym olejem, stęchły smród w moim salonie i słowo "odmawić".Okay, the only thing that you've brought into my life is an oil-leaking Volvo, a musty smell in my guest room and the word "forwent."
Phil, wszystko, co tu wniosłeś, jakby...And, Phil, all the stuff that you've brought here to, like...
- Kto go tu wniósł, Fairies?- Who brought it in, fairies?
- Kto wniósł oskarżenie?- Who brought the charges?
- Kto wniósł?- Who brought it?
-"Aal iz well". Znów wniósł coś nowego, nasz Baba Ranchhodas!aal iz well now he has brought something new our BABA ranchhodas!
/Komitet Demokratów wniósł pozew przeciwko Wendy Scott-Carr, oskarżając ją /o brak statusu rezydenta.The Democratic Committee has brought suit against Scott-Carr, charging her with a lack of residency status.
Cokolwiek wnieśliśmy na ten okręt, jest niebezpieczne.Whatever we brought aboard this ship, It is dangerous.
Na koniec, bezpiecznie jest powiedzieć,/ że wnieśliśmy wzajemnie/ trochę radości w nasze życia./In the end I think it's safe to say that we brought some Joy to one another's lives.
To właśnie przybyło, my to wnieśliśmy... przed chwilą.This just arrived, we just brought this up... just now.
W końcu wnieśliśmy sprawę.We brought in the case at least.
Wracając dziś wieczorem, poczułem u pani gaz. Wyłamałem więc drzwi i z doktorem wnieśliśmy tu panią.I came home this evening and smelled gas coming from your room so I broke in the door, called a doctor, and together we brought you here.
"Które wnieśliście na pokład..." Cóż mogłem wnieść kolekcję grotów na pokład!"You might have brought on board". Well, I might have brought my arrowhead collection.
"Zanim opuścicie samolot, proszę sprawdzić czy wokół bezpośredniej strefy siedzenia... "...nie zostały jakieś własności osobiste, które wnieśliście na pokład!"Before leaving the aircraft, please check around your immediate seating area for any personal belongings you might have brought on board.
- wnieśliście pozew?- brought this case?
Radujemy się, że wraz ze swoim cyrkiem wnieśliście tyle radości do serc naszych braci.We are so glad that you and your troupe have brought such joy to the faithful brethren.
"Do tych którzy wnieśli muzykę do mojego życia." "Jestem świętym umarłych w świecie w którym nie ma słońca." Jonathan."To those who brought music into my life, on the sad occasion of the death of their beloved son
"Z uwagi na poważne oskarżenia o plagiat jakie wnieśli przeciwko panu""Serious charges of plagiarism have been brought against you by...
A potem wnieśli swój sprzęt.Yeah. And then they brought in their own equipment.
Ale dopiero, kiedy wnieśli to do domu.Only after they brought it in the house.
A lokaj zaraz wniesie twoje bagaże.But here's your key. And the concierge will bring up your bags momentarily.
Luke, jeśli wniesiecie z Cicero me bagaże na górę, to do północnego pokoju.Luke, if you and Cicero will bring my things upstairs. I believe the northeast bedroom is still unoccupied.
Rada uznała, że jest to ważny obszar, wymagający aktu prawnego, który wniósłby do niego rzeczywistą wartość dodaną.The Council considered that this was an important question and that there was a need for legislation that would bring real added value.
"to było wiecej niz przebłysk, ponieważ wniosło do jego zycia --"It was morethan just a comet "because of what it broughtto his life --
Amerykańskie Miasto wniosło zastrzeżenie twierdząc, że muzeum koliduje z trasą nowego tramwaju.American City has brought objection that the museum is encroaching on a new streetcar concession.
Co wniosło Chrystusa do twojego życia?What brought Christ into your life?
Derek mówi, że żadne z was nie wniosło majątku do małżeństwa.Derek says that neither of you brought any assets into the marriage.
Dnia 5 maja 1998 r. Prayon-Rupel wniosło skargę do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (SPI) o stwierdzenie nieważności decyzji.On 5 May 1998 Prayon-Rupel brought an action for annulment to the Court of First Instance (CFI).
Po co miałbym chcieć czegokolwiek, co wniosłoby życie do tego domu?Why would I want a child, or anything that would bring life into this house?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?