Twierdzić (to claim) conjugation

Polish
58 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
twierdzę
I claim
twierdzisz
you claim
twierdzi
he/she/it claims
twierdzimy
we claim
twierdzicie
you all claim
twierdzą
they claim
Imperfective future tense
będę twierdzić
I will claim
będziesz twierdzić
you will claim
będzie twierdzić
he/she/it will claim
będziemy twierdzić
we will claim
będziecie twierdzić
you all will claim
będą twierdzić
they will claim
Imperative
-
twierdź
you claim!
niech twierdzi
let him/her/it claim
twierdźmy
let's claim
twierdźcie
you all claim
niech twierdzą
let them claim
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
twierdziłam
I claimed
twierdziłaś
you claimed
twierdziła
she claimed
twierdziłyśmy
we claimed
twierdziłyście
you all claimed
twierdziły
they claimed
Future feminine tense
będę twierdziła
I will claim
będziesz twierdziła
you will claim
będzie twierdziła
she will claim
będziemy twierdziły
we will claim
będziecie twierdziły
you all will claim
będą twierdziły
they will claim
Conditional feminine tense
twierdziłabym
I would claim
twierdziłabyś
you would claim
twierdziłaby
she would claim
twierdziłybyśmy
we would claim
twierdziłybyście
you all would claim
twierdziłyby
they would claim
Conditional perfective feminine tense
twierdziłabym była
I would have claimed
twierdziłabyś była
you would have claimed
twierdziłaby była
she would have claimed
twierdziłybyśmy były
we would have claimed
twierdziłybyście były
you all would have claimed
twierdziłyby były
they would have claimed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
twierdziłem
I claimed
twierdziłeś
you claimed
twierdził
he claimed
twierdziliśmy
we claimed
twierdziliście
you all claimed
twierdzili
they claimed
Future masculine tense
będę twierdził
I will claim
będziesz twierdził
you will claim
będzie twierdził
he will claim
będziemy twierdzili
we will claim
będziecie twierdzili
you all will claim
będą twierdzili
they will claim
Conditional masculine tense
twierdziłbym
I would claim
twierdziłbyś
you would claim
twierdziłby
he would claim
twierdzilibyśmy
we would claim
twierdzilibyście
you all would claim
twierdziliby
they would claim
Conditional perfective masculine tense
twierdziłbym był
I would have claimed
twierdziłbyś był
you would have claimed
twierdziłby był
he would have claimed
twierdzilibyśmy byli
we would have claimed
twierdzilibyście byli
you all would have claimed
twierdziliby byli
they would have claimed
Impersonal
twierdzono by
there would be claimed
twierdzono by
there would be claimed

Examples of twierdzić

Example in PolishTranslation in English
- Wiesz, że nie będzie mi łatwo twierdzić, że mój silnik nawalił. Jeśli mówisz mi to, to staniesz przed sądem wojennym.It'd be easy for me to claim that my engine was rough.
"Nie twierdzę, że kontrolowałem wydarzenia, ale wyznaję szczerze, że byłem przez nie kontrolowany.""I don't claim to have controlled events but confess plainly that events have controlled me."
- A właśnie słyszałem jak twierdzisz, że jesteś ateistą.- Yet I heard you claim to be atheist.
"Cheerleaderka twierdzi, że widziała, jak jej koleżanka z drużyny... spadła z 15 metrów i zginęła."- Nothing? ! "The cheerleader claims she saw her teammate
"Chociaż brzmi to nieprawdopodobnie, to twierdzi, że dla niego grawitacja działa odwrotnie".As unbelievable as it is, he claims gravity operates in exactly the opposite direction as ours for him.
"Jason twierdzi, że doktor Hill maglował go ponad 24 godziny, tak że"Jason claims he spent more than 24 hours in interview sessions with Dr. Hill.
"Mężczyzna z Karoliny Północnej twierdzi, że może usunąć smolistą czerń zła z twej duszy"."A man in North Carolina claims he can remove the black tar of evil."
"Nastolatka z Iowa twierdzi, że pickup porwał i zabił jej kierowcę"."Iowa teen claims possessed pickup kills driver."
- Nie twierdzimy tak.- We haven't claimed that.
- Nie twierdzimy, że jest.We don't claim it's anonymous.
A teraz twierdzimy, że rodzina Tannerów jest zagrożeniem.And now we're claiming the Tanner family is a threat.
I my twierdzimy, że dla nas nie pracuje?And we're claiming Masuku doesn't work for us?
I choć twierdzicie, że jesteście przeciw aktywności sądu, przerobiliście - a raczej - ustanowiliście nowe prawo, dotyczące prezydenckiej elekcji.That's politics. And while you claim to be against judicial activism, you rewrote —uh, check that— invented new law to decide a presidential election, for god's sake.
"A kłamią ci, którzy twierdzą, że było inaczej."- Seeking glory was Napoleon's downfall. - Those who claim not to, lie.
"Konfederaci twierdzą, że odbieramy im wolność,"The Confederates claim that we strike at their liberty and rights,
"Władze twierdzą, iż kobieta - Bertha Tomkins...""Along with Brown and Shelly, authorities claim a woman, Bertha Tomkins..."
#Planują wykorzystać kopalnię jako bazę podczas drugiej Amerykańskie Rewolucji. # #Która, jak twierdzą, jest nieuchronna. #They plan to use the salt mine as their base during the second American revolution... which is, they claim, imminent.
- Ale twierdzą, że to nie miało miejsca. - Dlaczego?But they're claiming he was never taken.
Nie twierdź , że to tylko wypadek ,You can claim that you haven't a qualm
Wszystko mogłoby być moim jeżeli ja ale twierdź cię, Pierścionek! Nie!All could be mine if I but claim thee, Ring!
Nigdy nie twierdziłam, że mam jakieś specjalne moce.You know what, I never claimed to have any special powers.
Nigdy tak nie twierdziłam.I never claimed to be unaffected.
"Melinda twierdziła, że ma zdolności parapsychiczne i stąd informacje."Melinda Tentrees claimed all her information resulted from psychic powers, but her husband failed to appear at her trial.
(W Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, przeważająca większość twierdziła, że jest głównie przywiązana do Islamu.)(In Germany, Britain and Spain, overwhelming majorities claimed a primary allegiance to Islam.)
(zwanej dalej „De Poli”), która twierdziła, że jest zainteresowaną stroną.(hereinafter ‘De Poli’), which claimed to be an interested party, submitted comments by letter dated 17 September 2008, registered as received at the Commission on 17 September 2008.
- Słyszałam, jak twierdziła, że puściła wodę do wanny i nie wiedziała, że dziewczynka wróciła do łazienki.What I heard was, Kelly claimed that she'd let the water out of the tub, And didn't know the little girl went back in the bathroom.
- Tak twierdziła.- So she claimed.
"Kobieta pokonuje IRS w sądzie" 24 osoby zostały oskarżone o przestępstwo przez IRS ponieważ twierdziły, że nie istnieje prawo nakazujące im składanie zeznania podatku dochodowego.24 people were criminally charged by the IRS, because they claimed there was no law requiring them to file an income tax return.
/Obie firmy ochroniarskie twierdziły, /że ostrzeliwały wrogich Irakijczyków.Both security companies claimed they had been fired upon first by Iraqis.
Aby wesprzeć swe stanowisko, władze norweskie twierdziły, iż zasada ciągłości oraz względy dotyczące zastosowania tej zasady dla celów, między innymi, podatku akcyzowego w omawianej sprawie oznaczają, iż zwolnienie z podatku akcyzowego mieści się w ramach logiki i charakteru stosownych przepisów ustawodawstwa norweskiego.In support of this position, the Norwegian authorities claimed that the continuity principle and the considerations for applying this principle with effect, inter alia, for excise duty purposes in the case at issue entailed that the exemption from the excise duty fell within the logic and nature of the relevant Norwegian legislation.
Banki te twierdziły, że Komisja zażądała tylko sprawozdania statystycznego za 2012 r., które Bank Chiński przedłożył CBRC, oraz że w przypadku tego sprawozdania urzędnik CBRC musiał zasięgnąć opinii zaangażowanych służb prawnych z uwagi na obowiązek zachowania poufności.They claimed that the Commission only requested the 2012 statistical report submitted to the CBRC by the Bank of China and for this the CBRC official had to check with the legal services involved due to the confidentiality obligations.
Chociaż w przedstawionym OG 12-13 znajduje się przepis, który pozwala bankom handlowym ustalać stopy procentowe kredytów eksportowych w obcej walucie ze skutkiem od maja 2012 r., jak twierdziły władze publiczne Indii, taka zmiana instrukcji Banku Rezerw Indii dla banków prywatnych w trakcie dochodzenia nie byłaby wystarczająca, aby wykluczyć ten program, ponieważ wytyczne władz publicznych mogą w dalszym ciągu funkcjonować w sposób nieformalny, co powinno stać się przedmiotem dalszego dochodzenia.Although in the submitted MC 12-13 there is a provision which makes it free for the commercial banks to determine the interest rates on export credits in foreign currency with effect from May 2012 as claimed by the GOI, such a change of instruction of RBI to the private banks during the investigation would by itself be insufficient to exclude this scheme, since government direction may continue in an informal manner which would have to be the subject of further investigation.
- Nie twierdziłem, że jestem ekspertem.I never claimed to be a demolition expert.
- Nigdy nie twierdziłem, że byłem dobrym ojcem.- I never claimed to be a perfect father.
- Nigdy tak nie twierdziłem.- I never claimed that.
- Oczywiście, ale wiesz nidy nie twierdziłem że jestem święty, Timson.- certainly, but, you know, i've never claimed To be a saint, timson.
Dobra, nigdy nie twierdziłem, że jestem traperem.All right, I never claimed to be an outdoorsman.
Czy to nie ty twierdziłeś, że znasz tajemne imię smoka?Aren't you the one that claimed to know the dragon's secret name?
Dla każdej kobiety, którą twierdziłeś, że kiedykolwiek kochałeś.To every woman you have claimed you've ever loved.
I dla kobiety, którą, jak twierdziłeś, kochałeś.And for the woman you once claimed to love.
Jesteś tu tylko dlatego, bo twierdziłeś, że znasz drogę.You're around only because you claimed you knew the way.
"Istnieje system jaskiń, dokładnie tak jak on twierdził.""There IS a cave system, exactly as he claimed.
' Ale to ma twierdził zasięg 60 mil.'But it does have a claimed range of 60 miles.
- Aris Boch twierdził, że statek jest jego własnością.- Aris Boch claimed the vessel was his.
- Greyson twierdził, że opracował algorytm, który uczyniłby sztuczną inteligencję niezależną.What do you mean, scared? Greyson claimed he'd developed an algorithm which could conceivably make artificial intelligence autonomous.
- Mosconi twierdził, że największe bogactwo świata - jest na tych stronach.Mosconi claimed that the greatest wealth in the world was within its pages.
To jest pierwszy raz, który twierdziliśmy ktoś, by zostać deportowany.That's the first time we claimed someone to be deported.
'Ludzka słabość, jak twierdzili miejscowi, 'może skłonić najlepszych z nas do zrobienia nietypowych dla nas rzeczy.LAURA: Human frailty, the locals claimed, could make the best of us do things that were out of character.
- Tak twierdzili.So they claimed.
Chociaż, Niemcy twierdzili, że jechał wtedy z lekkiej górki.Although the Germans claimed it was set on a slight downgrade.
Ci chrześcijanie twierdzili że przychodzą szukać schronienia w naszej wiosce.These Christians claimed they sought refuge in our village.
Ci producenci eksportujący twierdzili, że ceny produktów objętych własną marką różnią się od cen produktów sprzedawanych pod marką sprzedawcy detalicznego.These exporting producers claimed that prices of own branded products are different from retailer branded products.
Widzi pan, to czego nie chciałem, to wykształcić chłopców, którzy twierdziliby póżniej, że żywią głęboką miłość do literatury.See, what I didn't want was to turn out boys who would claim in later life to have a deep love of "literature".
Always twierdziło, że przy braku sprzedaży krajowej wartość normalna powinna zostać ustalona w oparciu o informacje dotyczące sprzedaży eksportowej do państw trzecich.Always claimed that, in the absence of domestic sales, normal values should be determined on the basis of information concerning export sales to third countries.
Bezpośrednio po zawiadomieniu wspomniane przedsiębiorstwo twierdziło, że wietnamskie fabryki zaopatrywały niemal wyłącznie Wspólnotę, ponieważ jego własna zdolność produkcyjna nie wystarczała na zaopatrywanie innych rynków.Subsequent to disclosure, the company claimed that the Vietnamese production plant was almost exclusively supplying the Community because its capacity was not sufficient to supply other markets.
CISA twierdziło również, iż zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światowe Stowarzyszenie Producentów Stali (World Steel Association), konsumpcja we Wspólnocie sięgała około 4,6 mln ton w 2007 r., tj. znacznie więcej niż wskazano w motywie 57 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.CISA also claimed that, according to information released by the World Steel Association, Community consumption was of around 4,6 million tonnes in 2007, i.e. far higher than what was reported in recital 57 of the provisional Regulation.
CISA twierdziło, że wielu objętych próbą producentów wspólnotowych nie przedłożyło wyczerpujących odpowiedzi, a zatem reprezentatywność próby była niepełna z powodu niskiego poziomu współpracy.CISA claimed that a number of sampled Community producers had not submitted completed replies, so that the representativeness of the sample would be impaired because of the low level of cooperation.
CISA twierdziło, że wzrost chińskiego przywozu, o którym mowa w motywie 114 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, wynikał ze wzrostu popytu na rynku UE Podobne uwagi przedstawił MOFCOM oraz chiński producent eksportujący.CISA claimed that the increase in Chinese imports mentioned in recital 114 of the provisional Regulation was the consequence of an increase in demand in the EU market. Similar comments were also submitted by Mofcom and a Chinese exporting producer.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'claim':

None found.
Learning languages?