Przyznać (to admit) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przyznam
I will admit
przyznasz
you will admit
przyzna
he will admit
przyznamy
we will admit
przyznacie
you all will admit
przyznają
they will admit
Imperative
-
przyznaj
you admit!
niech przyzna
let him/her/it admit
przyznajmy
let's admit
przyznajcie
you all admit
niech przyznają
let them admit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przyznałam
I admitted
przyznałaś
you admitted
przyznała
she admitted
przyznałyśmy
we admitted
przyznałyście
you all admitted
przyznały
they admitted
Future feminine tense
przyznam
I will admit
przyznasz
you will admit
przyzna
she will admit
przyznamy
we will admit
przyznacie
you all will admit
przyznają
they will admit
Conditional feminine tense
przyznałabym
I would admit
przyznałabyś
you would admit
przyznałaby
she would admit
przyznałybyśmy
we would admit
przyznałybyście
you all would admit
przyznałyby
they would admit
Conditional perfective feminine tense
przyznałabym była
I would have admitted
przyznałabyś była
you would have admitted
przyznałaby była
she would have admitted
przyznałybyśmy były
we would have admitted
przyznałybyście były
you all would have admitted
przyznałyby były
they would have admitted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przyznałem
I admitted
przyznałeś
you admitted
przyznał
he admitted
przyznaliśmy
we admitted
przyznaliście
you all admitted
przyznali
they admitted
Future masculine tense
przyznam
I will admit
przyznasz
you will admit
przyzna
he will admit
przyznamy
we will admit
przyznacie
you all will admit
przyznają
they will admit
Conditional masculine tense
przyznałbym
I would admit
przyznałbyś
you would admit
przyznałby
he would admit
przyznalibyśmy
we would admit
przyznalibyście
you all would admit
przyznaliby
they would admit
Conditional perfective masculine tense
przyznałbym był
I would have admitted
przyznałbyś był
you would have admitted
przyznałby był
he would have admitted
przyznalibyśmy byli
we would have admitted
przyznalibyście byli
you all would have admitted
przyznaliby byli
they would have admitted
Impersonal
przyznano by
there would be admitted
przyznano by
there would be admitted

Examples of przyznać

Example in PolishTranslation in English
"Musze przyznać, że tak niejednokrotnie."I have to admit that I did on a few occasions.
"Muszę się przyznać, że Francie Brady pokonał mnie z łatwością.""I have to admit it, Francie Brady beats me hands down."
"Oczywiście, że nie chcę się przyznać, to do moich kolegów, 'tak, gdy zatrzymaliśmy się na herbatę próbowałem dyskretnie, aby rozwiązać problem"'Obviously, I didn't want to admit this to my colleagues, 'so when we stopped for tea I tried discreetly to rectify the problem.'
"W końcu musiała przyznać, że jest zła."what she finally had to admit was that she was angry.
"Zabiłem mojego ojca." Chcę, żebyś się do tego przyznać"I killed my father." I want you to admit it.
"przyznaj się do tego, zgódź się na tamto, my już wszystko wiemy - nie wiemy tylko, dlaczego akurat tu cię przysłali, ale się dowiemy - z twoją pomocą albo bez niej."admit this, agree to that, we know everything, we only don't know the purpose you were sent here for. But we will find out with or without your help.
- Ale przyznaj się, że masz ten dar.- But you do admit to having this gift.
- Bądź facetem i przyznaj się!- Just be a man and admit it!
- Błagaj o przebaczenia za Raye'a... i przyznaj, że ty jesteś Kira.Ask for forgiveness from Raye and admit you're KlRA
- Chociaż przyznaj, że tracisz rozum.- At least admit you're losing your mind. - Hmm.
Bonnie, przyznajmy to.Bonnie, let's admit it.
- Nie przyznajcie się do niczego chłopcy.- Don't admit to nothing, you guys.
- No, chłopaki, przyznajcie.- Come on, guys, admit it.
/I przyznajcie, że wody wokół was / niebezpiecznie wzbierają* And admit that the waters around you have grown *
Albo przyznajcie, że sracie ze strachu przed dzieciakiem.Or else, admit you crap your pants in front of a kid.
Ale przyznajcie się, moi mili, czy właśnie nie to w tym kochamy?Let's admit it, folks isn't that why we love it?
"Gdy się katapultowałam, pomyślałam w przerażeniu (do którego przyznałam się 44 lata później) widząc jezioro: "Pan wysłał jedną kobietę, która zostanie zwrócona do wody!""When I catapulted I thought to myself in silent horror, - which I finally admitted 44 years later - I saw the lake below me and my first thought was, "The lord has sent one woman who will be reclaimed into the water!"
/Zaryzykowałam wszystko, /przyznałam się do zdrady przeciw swojemu rządowi..I've admitted everything, committed treason against my own government...
Chociaż przyznałam, że jestem sceptyczna co do polegania na pierwotnym instynkcie.Although, I admitted to being skeptical about your reliance on your gut.
Chyba przyznałam się policji, że prosiłeś mnie, abym skłamała gdzie byłeś w tamtą noc.I should do it in person. You see, I sort of might have maybe admitted to the police that you asked me to lie
I przyznałam, że to był problem z lekami.And I've admitted that was a medication issue.
- Ale że się do tego przyznałaś?I just can't believe you admitted it. I need a drink.
- Zdradziłaś mnie, sama się przyznałaś.- You admitted it to me in the green room. - When?
Ale przyznałaś, że nie wierzyłaś w dniu ślubu.But you admitted you didn't believe it on your wedding day.
Ale sama się przyznałaśBut you admitted it yourself
Ale teraz, gdy przyznałaś sie do pomyłki, czy jest możliwość, że myliłaś się także co do alibi pana Sweeney?But now that you've admitted error, is there a chance that you could be wrong about Mr. Sweeney's alibi?
- Ona przyznała to! - I co?- She admitted it.
A koroner umieścił czas śmierci wtedy, kiedy wy wszystkie przyznałyście, że byłyście obecne.And the coroner puts time of death when you've all admitted to being present.
Jestem pewna, że wy nawet przed samymi sobą się do tego nie przyznałyście.I'm sure you guys haven't even admitted it to yourselves.
Co więcej, władze belgijskie przyznały, że PAKHUIZEN nie wypełniła swojego obowiązku odnowienia budynków i nie wykorzystywała budynków zgodnie z ich przeznaczeniem.In addition, the Belgian authorities have admitted that PAKHUIZEN has not fulfilled its renovation obligations and has not respected the destination of the buildings.
Ona nigdy nie przyznałaby się do tego, ale ostatnie lata były dla niej strasznymi chwilami.She never would admit this, but she has had a terrible time these last years.
- Nic takiego nie przyznałem!I admitted no such thing.
- Przykro mi, chłopaki, ale odkąd przyznałem się Juliet, że nie jestem prawdziwym profilerem kryminalnym, obiecałem, że nie będę pomagał policji w żadnej sprawie.- We need you to sponsor us. - Sorry, guys. But ever since I admitted to Juliet that I'm not a real criminal profiler,
A teraz kiedy się do tego przyznałem...But I was inspired by Ralston to do that, also. And when I admitted to you just now that...
Ale teraz, kiedy się do tego przyznałem, całkowicie zabrałem ci wiatr z żagli.But now that I've admitted I was wrong I totally took the wind out of your sails.
Bo właśnie się do tego przyznałem.Because I just admitted it.
- A to są długi, do których się nie przyznałeś?These are debts you hadn't admitted?
- A widzisz, przyznałeś się.- But actually I'd like to. - There, you've admitted it.
- Już się przyznałeś, że się z nią kłóciłeś.You already admitted to arguing with her.
- Mówią, że się przyznałeś.- They said you admitted it. Then why even come here?
- Psychiatrzy też się mylą, choć przyznałeś, że ich okłamałeś, a nam powiedziałeś, że w sumie nie masz problemu.- You said the psychiatrists were wrong, but admitted you lied to them and told us you don't really have a problem.
! Jury przyznał się, że to on wydał nas Chińczykom.Jury admitted he was the one who ratted us to the Chinese.
"Dr Cox przyznał, że jego bezduszna zewnętrzna skorupa tylko osłania kruche, wewnętrzne gniazdo smutku". Cytat:"Dr. Cox admitted that his callous outer shell is just protecting a fragile inner core of sadness." Quote:
"Omar Skeik przyznał, że był wspierany przez Wywiad rządu pakistańskiego, ISI."Omar Sheikh admitted he was supported by the Pakistani Government's intelligence service - the ISI.
"Przypuśćmy, że zeznam, że nie było go w domu w czasie morderstwa, że wrócił z krwią na rękawach, a nawet, że przyznał się mi do jej zamordowania?""Suppose I testify that he was not at home with me at the time of the murder, that he came home with blood on his sleeves, and that he even admitted to me that he'd killed her?"
Już przyznaliśmy, że Ava go opłaciła.We already admitted that Ava paid him.
My trzej przyznaliśmy się, że tak powiem, do winy.We three have admitted, shall I say, our guilt.
Nawet nie przyznaliśmy, że jesteśmy parą.We haven't even admitted to being a couple.
Więc wczoraj, Brett i ja poszliśmy do mojego biura i przyznaliśmy, że jestem nieznacznie lepszym tancerzem od ciebie.So yesterday, Brett and I went into my office, and he admitted that I'm a slightly better dancer than you.
Właśnie przyznaliśmy, że broniliśmy morderczynię.Harvey, we just admitted to each other that we're defending a murderer.
- Cóż, wczoraj wszyscy to przyznaliście.Well, you all but admitted it yesterday.
Dopiero co się przyznaliście, że chcecie ich wywalić!You just admitted to spray painting that they should get out of town!
"mężczyźni przyznali,że sypiając z rozwódką czuli sie jakby spali z cudzym mężem lub żoną i bardzo ich to podnieca.""men admitted that sleeping with a divorcee felt like sleeping with another man's wife."
- Ani jedni, ani drudzy nie przyznają się do tego.- Neither agency will admit to a thing. - All right.
Człowieku, przyznałbym się do tego.Man, I would admit that smell. Let's call it.
Potem powiedziałbym jej, że jest pierwszą osobą, którą chcę widzieć, kiedy budzę się rano i ostatnią osobą, z którą chcę rozmawiać, kiedy idziemy spać, i przyznałbym się, że wziąłem to z "Kiedy Harry poznał Sally... "Then I would tell her that she's the first person I want to see when I wake up in the morning and the last person I want to talk to when I go to bed, and then I would admit that I stole that from "When Harry met Sally... "
/Czy uważa pani, że mąż /przyznałby się znowu, /narażając wasze małżeństwo?Do you think that your husband would admit again causing pain in your marriage?
Kłóciłam się z ojcem bo myślałam, że go przekonam, żeby obejrzał twoje prace, i przyznałby, że faktycznie mam oko do talentów.I was arguing with my father because I thought that if I could convince him to see your stuff, he would admit that I actually have an eye for talent.
Po 24 godzinach rosyjskiego przesłuchania każdy z nas przyznałby się do czegokolwiek.After 24 hours of Russian questioning any one of us would admit to anything.
Trudno uwierzyć, że ktoś z jego pozycją w społeczeństwie przyznałby się do rzeczy, do których się przyznał, gdyby nie były prawdą.It's hard to believe a man of his standing in the community would admit to the kind of things he's admitted to if they weren't true.
Biorąc pod uwagę naruszenia zobowiązania cenowego, przedsiębiorstwo przyznało, że naruszenie zobowiązania cenowego miało miejsce w jednym przypadku, w związku z faktem, iż przedsiębiorstwo nie poczyniło koniecznych korekt w cenach sprzedaży odnośnie do płatności przeterminowanej.With regard to the price violation, the company admitted that a price violation occurred on one occasion because it failed to do the necessary adjustments in the sales price in respect of late payment.
Jak narazie 18 funkcjonariuszy przyznało się do udziału w bójce.So far 18 detectives have admitted they were in the fight.
Oczywiście niewiele z nich przyznałoby się do takiej strategii otwarcie. Zamiast tego maskuje się zjawiskoWhile very few, of course would admit to such a strategy outright what they do is mask it within the

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'admit':

None found.
Learning languages?