Przywieść (to bring) conjugation

Polish
53 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przywiodę
I will bring
przywiedziesz
you will bring
przywiedzie
he will bring
przywiedziemy
we will bring
przywiedziecie
you all will bring
przywiodą
they will bring
Imperative
-
przywiedź
you bring!
niech przywiedzie
let him/her/it bring
przywiedźmy
let's bring
przywiedźcie
you all bring
niech przywiodą
let them bring
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przywiodłam
I brought
przywiodłaś
you brought
przywiodła
she brought
przywiodłyśmy
we brought
przywiodłyście
you all brought
przywiodły
they brought
Future feminine tense
przywiodę
I will bring
przywiedziesz
you will bring
przywiedzie
she will bring
przywiedziemy
we will bring
przywiedziecie
you all will bring
przywiodą
they will bring
Conditional feminine tense
przywiodłabym
I would bring
przywiodłabyś
you would bring
przywiodłaby
she would bring
przywiodłybyśmy
we would bring
przywiodłybyście
you all would bring
przywiodłyby
they would bring
Conditional perfective feminine tense
przywiodłabym była
I would have brought
przywiodłabyś była
you would have brought
przywiodłaby była
she would have brought
przywiodłybyśmy były
we would have brought
przywiodłybyście były
you all would have brought
przywiodłyby były
they would have brought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przywiodłem
I brought
przywiodłeś
you brought
przywiódł
he brought
przywiedliśmy
we brought
przywiedliście
you all brought
przywiedli
they brought
Future masculine tense
przywiodę
I will bring
przywiedziesz
you will bring
przywiedzie
he will bring
przywiedziemy
we will bring
przywiedziecie
you all will bring
przywiodą
they will bring
Conditional masculine tense
przywiódłbym
I would bring
przywiódłbyś
you would bring
przywiódłby
he would bring
przywiedlibyśmy
we would bring
przywiedlibyście
you all would bring
przywiedliby
they would bring
Conditional perfective masculine tense
przywiódłbym był
I would have brought
przywiódłbyś był
you would have brought
przywiódłby był
he would have brought
przywiedlibyśmy byli
we would have brought
przywiedlibyście byli
you all would have brought
przywiedliby byli
they would have brought
Impersonal
przywiedziono by
there would be brought
przywiedziono by
there would be brought

Examples of przywieść

Example in PolishTranslation in English
- Dzwonił tata Byrona, chce go tu przywieść.Byron's dad called. He wants to bring him over later.
- Kazano mi przywieść cię tutaj.- I was told to bring you here.
- Kazano mi tu przywieść rannego ptaka.- I was told to bring you this bird. It's been wounded.
- Mieliście przywieść małą.I told you to bring me the girl.
Chciałam tylko przywieść trochę rzeczy i już sobie idę.I just wanted to bring you some things and then I'll leave.
Proszę,przywiedź go z powrotem do mnie, a zrobię co tylko zechcesz, zawsze. Bo nie ma żadnej mnie.Please bring him back to me, and I'll do anything you say, ever.
Więc, żeby zatrzymać konia, musisz przywiedź lejce blisko do ciała,Now, to stop the horse, you wanna bring the reins in tight to your body,
Ruńcie na niego, macie dość potęgi, i jako jeńca na więziennym wozie przywiedźcie mi go do Rouen.Go down upon him. You have power enough. And in a captive chariot into Rouen bring him our prisoner.
'Ty jedynie przywiodłaś mnie do Bath.''you alone have brought me to Bath.
Ale dlaczego mnie tu przywiodłaś?But why have you brought me here?
Ty ich tu przywiodłaś.You brought them here.
Więc, przywiodłaś mnie do motelu, i nawet nie myślałaś o...Wait a second.So--so you brought me to the motel, and you weren't even thinking about having... no,I mean,I-I have.
Śledziłam cię, ponieważ przywiodłaś Pierwotnych do miasta wilkołaków. Dlatego też wszyscy uciekli w popłochu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co stało się ludziom z księgi...I'm following you because you brought an Original to werewolf country, which is pretty much the same reason why everybody else skedaddled, and if you want to know what happened to the people in that family tree,
"Miłość do wolności nas tu przywiodła"."The love of liberty has brought us here."
- To ona mnie tu przywiodła.This tale is what brought me to this place.
A jednak Ciemność przywiodła go tu z jakichś powodów.Yet the Darkness brought him there for some reason.
A więc opowiedzcie mi tą długą historię jak poznaliście Connie, która przywiodła was tu aż z Pasadeny.So now tell me this long story about how you knew Connie that brought you all the way from Pasadena.
Ale wśród tych szuflad znajduję znak, iskierkę, potwierdzenie, że podróż, jaka mnie tu przywiodła, nie była daremna.I now share his desperation... that among these drawers is a sign, a glimmer, some small confirmation that the journey which has brought me here... has not been in vain.
/Cukiernik rozważał wybory, /których dokonał, /a które to przywiodły go w to miejsce, /miejsce, które mogło /stać się jego ostatnim.The pie maker considered the choices he had made that brought him to this very moment, a moment that may be his last.
A gdzie przywiodły świat twoje kombinacje?And where have your meddling arts brought the world?
Ale zacząłeś zarządzać klubami, Joseph, które przywiodły cię tutaj z Atlantic City, prawda?But you went into the club business, Joseph, which is what brought you down here from Atlantic City, isn't it ?
Chociaż wiedziałem, że w Europie władza świecka zagraża autorytetowi kościoła, chociaż wiedziałem, że kościół, aby mógł przetrwać tam, musi udowodnić swoją władzę nad Jezuitami tutaj, nie mogłem oprzeć się wątpliwości, czy ci Indianie nie woleliby, aby morze i wiatry nigdy nas do nich nie przywiodły.Though l knew, in Europe, states were tearing at the authority of the church and though l knew that to preserve itself there the church must show its authority over the Jesuits here l had to wonder whether these Indians would not have preferred that the sea and wind had not brought any of us to them.
Czyż nie twa próżność i uparta wiara w rozum przywiodły cię do konfliktu z Bernardem?Wasn't your vanity, your intellectual pride... that brought you into conflict with Bernardo Gui before?
- To ja przywiodłem tu tę wojowniczkę. - Że ja niby muszę?- I brought him the warrior.
Danae i jej dziecię przywiodłem na wyspę Serifos.Danae and her child have been brought safely to the island of Seriphos.
Dlatego cię tu przywiodłem.This is why I brought you here.
Nawet nie muszę wspominać o fakcie, że ja cię znalazłem i przywiodłem z mroku do gwiazd.I don't even need to talk about the fact that I found you and brought you from obscurity to superstardom.
Dlaczego mnie tu przywiodłeś?Why have you brought me here?
Przepadł, a ty go tu przywiodłeś.You brought him here. Ludicrous.
Ty go tu przywiodłeś.You brought him here.
Ty nas tu przywiodłeś.You brought us to this.
l teraz przywiodłeś go do nas.Now you brought him to see us.
"Gdy przywiódł tabuny jeńców w progi Rzymu, "When he hath brought many captives home to Rome
"Mene," Bóg ponumerował Dni twojego rządzenia I przywiódł je do końca."Mene," God has numbered the days of your reign and brought it to an end.
- I o tym jak daleko Bóg mnie przywiódł.- and how far God's brought me.
- Pan przywiódł nas tu z Egiptu.- The Lord brought us out from Egypt.
- Po tym, pojechałam do starego talerza satelitarnego, gdzie usiadłam i zastawiałam się, jaki splot wydarzeń przywiódł mnie do takiego miejsca w życiu.- After that, I rode out to the old satellite dish, where I sat and pondered what turns of fate had brought me to such a reprehensible place in life.
My was tu przywiedliśmy.We brought you here. It's true.
- To jest to gdzie oni mnie przywiedli.- It's where they brought me.
A On i Lorraine przywiedli cię tu z jakiegoś powodu.And he and Lorraine brought you here for a reason.
Być może bogowie przywiedli nas tutaj z jakiegoś powodu.Perhaps the Gods have brought us together now for a reason.
Byłem w kropce. W desperacji zwróciłem się do tych, co przywiedli mnie na świat.Out of desperation I decided to turn to the two people who had brought me into the world.
Sam pojutrze przywiodę Mayę.I will bring Maya along day after tomorrow.
Uwolnij mnie od szat kardynalskich i daj władzę nad armią papieską, a przywiodę Katarzynę Sforzę w kajdanach!Release me from my cardinal's robes, give me the papal army, and I will bring you Catherina Sforza in chains!
"Moja miłość przywiedzie cię do mnie.""I am sure my love will bring you to me"
Dawidzie, on przywiedzie katastrofy na twój ród.David, he will bring disaster on your house.
Kto przywiedzie go z powrotem do nas?Who will cook his meals? Who will bring him back to us?
do konia, a on przywiedzie cię tutaj.I'll whisper your horse and he will bring you here.
- Ale $500, które ci dała, przywiodło cię prosto do Nowego Jorku, tak?- But the $500 you got to get out of town brought you straight to New York, didn't it?
- Myślisz, że co cię tu przywiodło?- No. - What do you think brought you here?
- Tak. Co cię przywiodło na O'ahu?What brought you to Oahu?
- Te $500 przywiodło cię do Nowego Jorku.- That $500 broughtyou straight to New York.
- W takim razie przeznaczenie go tu przywiodło.- Well, then, fate brought him here.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?