Produkować (to produce) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
produkuję
I produce
produkujesz
you produce
produkuje
he/she/it produces
produkujemy
we produce
produkujecie
you all produce
produkują
they produce
Imperfective future tense
będę produkować
I will produce
będziesz produkować
you will produce
będzie produkować
he/she/it will produce
będziemy produkować
we will produce
będziecie produkować
you all will produce
będą produkować
they will produce
Imperative
-
produkuj
you produce!
niech produkuje
let him/her/it produce
produkujmy
let's produce
produkujcie
you all produce
niech produkują
let them produce
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
produkowałam
I produced
produkowałaś
you produced
produkowała
she produced
produkowałyśmy
we produced
produkowałyście
you all produced
produkowały
they produced
Future feminine tense
będę produkowała
I will produce
będziesz produkowała
you will produce
będzie produkowała
she will produce
będziemy produkowały
we will produce
będziecie produkowały
you all will produce
będą produkowały
they will produce
Conditional feminine tense
produkowałabym
I would produce
produkowałabyś
you would produce
produkowałaby
she would produce
produkowałybyśmy
we would produce
produkowałybyście
you all would produce
produkowałyby
they would produce
Conditional perfective feminine tense
produkowałabym była
I would have produced
produkowałabyś była
you would have produced
produkowałaby była
she would have produced
produkowałybyśmy były
we would have produced
produkowałybyście były
you all would have produced
produkowałyby były
they would have produced
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
produkowałem
I produced
produkowałeś
you produced
produkował
he produced
produkowaliśmy
we produced
produkowaliście
you all produced
produkowali
they produced
Future masculine tense
będę produkował
I will produce
będziesz produkował
you will produce
będzie produkował
he will produce
będziemy produkowali
we will produce
będziecie produkowali
you all will produce
będą produkowali
they will produce
Conditional masculine tense
produkowałbym
I would produce
produkowałbyś
you would produce
produkowałby
he would produce
produkowalibyśmy
we would produce
produkowalibyście
you all would produce
produkowaliby
they would produce
Conditional perfective masculine tense
produkowałbym był
I would have produced
produkowałbyś był
you would have produced
produkowałby był
he would have produced
produkowalibyśmy byli
we would have produced
produkowalibyście byli
you all would have produced
produkowaliby byli
they would have produced
Impersonal
produkowano by
there would be produced
produkowano by
there would be produced

Examples of produkować

Example in PolishTranslation in English
"Co to za wariaci, którzy chcą produkować nasiona bio?"Why do these whackos want to produce organic seeds?
"Zakazano mi produkować mleka"I'm forbidden to produce milk
/Nauczę moje ciało jak produkować /promicynę.I will have taught my body how to produce promicin.
/Zakazano mi produkować mleko./"I'm forbidden to produce milk
Aby sprawdzić w praktyce, w jakich warunkach przedsiębiorstwa nasienne mogą produkować wystarczająco jednorodne duże partie materiału siewnego, należy zorganizować tymczasowe doświadczenie związane ze zwiększeniem maksymalnej wagi partii nasion traw.To test in practice the conditions under which production plants are able to produce sufficiently homogeneous large seed lots, a temporary experiment should be organised increasing the maximum weight of a lot of grasses.
- Jestem producentem, skarbie. Więc produkuję.Baby, I'm a producer, so I produce.
- Nie. Radzę sobie z tymi niewielkimi ilościami hormonów, które produkuję naturalnie.I make do with the meage hormones I produce naturally.
Charlie, produkuję filmy.Charlie, I've produced movies.
Hoduję i produkuję zioła, których używamy w restauracji.I grow most of the herbs we use at the restaurant, some produce too.
Jakimś sposobem ten gatunek produkuję specjalną membranę która pozwala im przeżyć w tak wrogim i barbarzyńskim środowisku.Somehow this species produces a coIIagen-binding membrane like obratzin. This allows them to survive in such a hostile environment.
- Filmy też produkujesz?Are you a movie producer as well?
- Jaką muzykę produkujesz?Okay. So, what kind of music do you produce?
Aaron... piszesz, produkujesz... I w telewizji, i w filmach, ale...Look, Aaron, you write, you produce, in TV and in film.
Aschenbach produkuje słowa, ty produkujesz armaty.Aschenbach produces words, you produce cannons.
Czy nie jest tak, że normalnie sam produkujesz własne filmy?Don't you normally produce your own movies?
- Ciało człowieka produkuje 25 milionów nowych komórek co sekundę.Well, the human body produces 25 million new cells each second.
- Co? Mój tata produkuje jego filmy.- My dad produces his movies.
- gdzie do dziś ją produkujemy.- Where we still produce it today.
1: Każde dobro, które produkujemy musi być tak zaprojektowane, by działało najdłużej jak to możliwe.Every good we produce must be designed to last as long as possible.
Ale my musimy zmienić sposób w jaki produkujemy i spożywamy jedzenie.But we've gotta change the way we produce and consume food.
Jesteśmy im potrzebni bo produkujemy paliwo.Without the fuel We produce for their machines, We're useless to them.
Jeśli więc uderzył go jak to jest źródło, couldn N't produkujemy jakieś implozji?So if we hit it as it's source, couldn't we produce some sort of implosion?
A jakie ilości cannabis produkujecie rocznie?And how much volume of cannabis would this produce per year?
Jej pilotem był Xindi. Ten stop wyprodukowali Xindi. Ma też ślad kwantowy substancji, którą produkujecie tutaj.The dead pilot was Xindi, the alloy is Xindi, and it's imprinted with the quantum signature of the compound you produce here!
Mam nadzieję, że nie produkujecie tego na kopy.God, I hope you Amazons can't mass produce this thing.
Moi partnerzy mówią mi, że produkujecie metę o co najwyżej 70% czystości.See, my partners here tell me that you produce a meth that's 70 percent pure, if you're lucky.
"Nasze samochody nie produkują tak naprawdę w ogóle CO2.""Yes, our cars don't really produce carbon dioxide at all. "
'"Zasadzie ogrody, I jedzcie co produkują.'"Plant gardens, and eat what they produce.
- Trutnie produkują enzym fluorescencyjny,The drones produce a fluorescent enzyme that's activated by the queen.
- W Niemczech produkują 10, a oni tu 100.Germany produces 10 planes, they've got hunderds unloaded in the French coast.
/Wiedziałem, że produkują kokainę, /ale myślałem, /że wszystkie kartele są kolumbijskie.I knew they produced cocaine, but I thought all the cartels were columbian.
Bardzo pomyślne korporacje korporacje przyszłości nie produkuj produktów.They produced brand meaning.
Ecoverw Belgii, producent ekologicznych produktów do prania/czyszczenia, oraz fi‡ska firma Pinifer,produkuj¬ca smary przemys™owe z oleju sosnowego, s¬ doskona™ymi przyk™adami producentówodpowiedzialnych za µrodowisko.Ecoverin Belgium, a producer of ecological washing/cleaning products, and the Finnish SMEPinifer, which makes industrial lubricants from pine-oil, are excellent examples of environmentallyresponsible producers.
Jesteś jej producentem, produkuj.You're her producer-- produce.
Lokalna gastronomia to przede wszystkim wiele poł tczone z bezpo ~redni t sprzeda ł t detaliczn t, na przy- gospodarstw produkuj tcych lub przetwarzaj tcych domo- kład w wiejskich sklepikach, to dobrze w t ływno ~ v, tak t jak wołowina, mleko, ser i lody.In terms of the region’s gastronomy, a number of combined with direct retailing, such farm enterprises sell home-produced well-known components of this kind of strategy, and the or processed food such as beef, milk, cheese, investments for doing this are mostly done on an individ- and ice cream.
1 Jedyna fabryka w UE, która produkowała cukier z trzciny cukrowej (oprócz fabryk w regionach peryferyjnych) została zamknięta w 2006 r.1 The only factory in the EU which produced sugar from sugar cane
Chodź, prosiaku. Prosiaczek pamiętał, że podobna rurka produkowała jedzenie... i domyślił się, że czeka na niego... jakaś niespodzianka.[Narrator] The pig had a vague memory that shiny tubes produced food, and guessed that some quite unexpected surprise... would come out of two small round mouths.
Do 2007 r. na terenie obiektu spółka Topp produkowała mrożonki warzywne, zatrudniając około 30 osób.Until 2007, Topp produced frozen vegetables in the Facility with about 30 employees.
Gdyby w 2002 r. stocznia produkowała statki o średniej wartości CGT na poziomie 27000 CGT, wynik jej produkcji wyniósłby 324000 CGT.Had the yard produced vessels with an average CGT of 27000 in 2002, its total output would have been 324000 CGT.
HSW S.A. została założona w 1937 r. i początkowo produkowała armaty oraz stal szlachetną.HSW was set up in 1937 and initially produced guns and stainless steel.
Dwa kolejne przedsiębiorstwa wyłączono z definicji przedsiębiorstwa unijnego, ponieważ nie produkowały biodiesla w okresie objętym dochodzeniem.Two further companies were excluded from the definition of the Union industry as they had not produced biodiesel during the investigation period.
Dwa kolejne przedsiębiorstwa wyłączono, ponieważ nie produkowały biodiesla w okresie objętym dochodzeniem.Two further companies were excluded as they had not produced biodiesel during the investigation period.
Menedżer Operacji Pól Naftowych, Baku W dniach swej świetności te pola naftowe produkowały 5000 ton ropy naftowej dziennie.In their heyday these oilfields produced up to 5000 tons of crude oil per day.
Pod koniec roku obrotowego 1999/2000 (przed wprowadzeniem ustawy) istniało 68 gorzelni przemysłowych i 409 gorzelni rolniczych, które produkowały łącznie 253 tys. hektolitrów wódki zbożowej Kornbranntwein.At the end of the 1999/2000 operating year (before the Law was introduced) there were 68 industrial and 409 agricultural distilleries, which produced a total of 253000 hectolitres of grain brandy.
Przy braku jakichkolwiek innych wiarygodnych informacji ustalono na podstawie skargi, że oprócz ChRL nie ma innych państw spoza UE, które by produkowały i eksportowały do UE grzejniki aluminiowe w okresie badanym.In the absence of any other reliable information, it was established on basis of the complaint, that apart from the PRC, there is no other non-EUcountry which produced and exported aluminium radiators to the EU during the period considered.
- Ale produkowałeś "oskarowe" filmy.That's a shame, but you produced the Oscars.
A George Wein, który produkował Newport Jazz Festival i Folk Festival... Społecznicy z Nowego Orleanu sprowadzili go mówiąc:And George Wein, who produced the Newport Jazz Festival and Folk Festival, civic leaders in New Orleans brought him down saying, "We want you to do that here in New Orleans for..." You know.
Byłam tancerką w teledysku, który produkował.I was a dancer in a music video he produced.
Chińskie media publiczne uzupełniają te wiadomości o ustalenia policji, według których dwóch podejrzanych celowo zatruło mleko z powodu gniewu wobec rolnika, który je produkował.Chinese state media followed up with news from police that two suspects had intentionally poisoned the milk out of anger against the farmer who had produced it.
Dochodzenie ujawniło, że jeden z niepowiązanych importerów ze Wspólnoty również produkował KMS we Wspólnocie w okresie objętym dochodzeniem.The investigation revealed that one of the unrelated importers in the Community also produced RBMs in the Community during the IP.
EBC będzie również uprawniony do obniżenia z własnej inicjatywy stopnia akredytacji z akredytacji do akredytacji tymczasowej, jeżeli producent nie produkował zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro przez nieprzerwany okres 36 miesięcy.The ECB will also have the competence to downgrade an accreditation to a provisional accreditation on its own initiative, where a manufacturer has not produced euro secure items and/or euro items over an uninterrupted period of 36 months.
Nie mogę uwierzyć, że pozwolili na to. To skandaliczne, że nie gromadziliśmy rezerw, kiedy produkowaliśmy.Bloody disgraceful we didn't build up reserves when we produced the stuff.
*Nawet rolnicy produkowali ziarna.*"Even though farmers produced food-grains."
/Od liścia po proszek produkowali /10 000 kilogramów tygodniowo.From leaf to paste to powder, they produced 10,000 kilos a week.
Konsumpcję we Wspólnocie ustalono na podstawie całkowitej wielkości sprzedaży produktu objętego postępowaniem dokonywanej przez przemysł wspólnotowy w UE, sprzedaży w UE dokonywanej przez wcześniejszych producentów wspólnotowych, którzy nie produkowali już w OD, oraz przywozu ze wszystkich krajów trzecich.Community consumption was established on the basis of the total volume of EU sales of the product concerned by the Community industry, plus EU sales of former Community producers who no longer produced during the IP, plus imports from all third countries.
Należy zauważyć, że obaj skarżący, którzy produkowali produkt podobny w OD, zaprzestali produkcji i złożyli wniosek o upadłość w pierwszej połowie 2006 r. Ponieważ postępowanie upadłościowe obecnie się toczy, nadal nie ma pewności, czy Ekranas i Ecimex wznowią produkcję kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej.It should be noted that both complainants, which produced the like product during the IP, stopped production and filed for bankruptcy during the first half of 2006. As bankruptcy proceedings are presently on-going, it is still unclear whether production of CPT by Ekranas and Ecimex will resume or not.
Jak podejrzewamy, była ona produkowana w małym reaktorze nuklearnym, który produkowałby zarówno wymagane ciepło, jak i światło.And this was produced, we postulate, in a small nuclear reactor, which would produce both heat and light as required.
Latałyby także świnie, mój tyłek produkowałby watę cukrową, a "Mroczne widmo" byłoby ponadczasowym klasykiem.Also, pigs would fly, my derriere would produce cotton candy, and The Phantom Menace would be a timeless classic.
Biuro 39 produkowało metamfetaminę w Sangwon w prowincji Pyongan Południowy oraz brało udział w sprzedaży metamfetaminy północnokoreańskim przemytnikom działającym na niewielką skalę, w celu sprzedaży w Chinach i Korei Południowej.Office 39 produced methamphetamine in Sangwon, South Pyongan Province and was also involved in the distribution of methamphetamine to small-scale North Korean smugglers for distribution through China and South Korea.
Do 1971 r. AK Steel Corporation produkowało cienkie elektrotechniczne blachy teksturowane zwane blachami gatunku T. Proces produkcji rozpoczynał się w oparciu o gotowe gatunki elektrotechnicznej blachy teksturowanej (zwykłe i o wysokiej przepuszczalności), z których usuwano powłokę, a następnie blachy były ponownie walcowane, wyżarzane i powlekane.AK Steel Corporation produced thin GOES until 1971, as so-called T-grades. The production process started from fully finished GOES grades (both regular and high permeability), from which the mill coating was removed and where the sheets were re-rolled, re-annealed and re-coated.
Dochodzenie wykazało, że przedsiębiorstwo, które produkowało na zamówienie, nie posiada znaczących zapasów.The investigation showed that no significant stocks are held by the company which produced to order.
Jednakże 11 spośród tych przedsiębiorstw ani nie produkowało, ani nie dokonywało przywozu produktu objętego postępowaniem, w związku z czym nie mogło zostać uznanych za zainteresowane strony w postępowaniu.However, 11 of these companies neither produced nor exported the product concerned and therefore could not be considered as interested parties in the investigation.
Jednakże jak utrzymywała Grecja, ELVO produkowało przede wszystkim sprzęt wojskowy.However, Greece argued that ELVO mainly produced military equipment.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'produce':

None found.
Learning languages?