Płacić (to pay) conjugation

Polish
115 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
płacę
I pay
płacisz
you pay
płaci
he/she/it pays
płacimy
we pay
płacicie
you all pay
płacą
they pay
Imperfective future tense
będę płacić
I will pay
będziesz płacić
you will pay
będzie płacić
he/she/it will pay
będziemy płacić
we will pay
będziecie płacić
you all will pay
będą płacić
they will pay
Imperative
-
płać
you pay!
niech płaci
let him/her/it pay
płaćmy
let's pay
płaćcie
you all pay
niech płacą
let them pay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
płaciłam
I paid
płaciłaś
you paid
płaciła
she paid
płaciłyśmy
we paid
płaciłyście
you all paid
płaciły
they paid
Future feminine tense
będę płaciła
I will pay
będziesz płaciła
you will pay
będzie płaciła
she will pay
będziemy płaciły
we will pay
będziecie płaciły
you all will pay
będą płaciły
they will pay
Conditional feminine tense
płaciłabym
I would pay
płaciłabyś
you would pay
płaciłaby
she would pay
płaciłybyśmy
we would pay
płaciłybyście
you all would pay
płaciłyby
they would pay
Conditional perfective feminine tense
płaciłabym była
I would have paid
płaciłabyś była
you would have paid
płaciłaby była
she would have paid
płaciłybyśmy były
we would have paid
płaciłybyście były
you all would have paid
płaciłyby były
they would have paid
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
płaciłem
I paid
płaciłeś
you paid
płacił
he paid
płaciliśmy
we paid
płaciliście
you all paid
płacili
they paid
Future masculine tense
będę płacił
I will pay
będziesz płacił
you will pay
będzie płacił
he will pay
będziemy płacili
we will pay
będziecie płacili
you all will pay
będą płacili
they will pay
Conditional masculine tense
płaciłbym
I would pay
płaciłbyś
you would pay
płaciłby
he would pay
płacilibyśmy
we would pay
płacilibyście
you all would pay
płaciliby
they would pay
Conditional perfective masculine tense
płaciłbym był
I would have paid
płaciłbyś był
you would have paid
płaciłby był
he would have paid
płacilibyśmy byli
we would have paid
płacilibyście byli
you all would have paid
płaciliby byli
they would have paid
Impersonal
płacono by
there would be paid
płacono by
there would be paid

Examples of płacić

Example in PolishTranslation in English
"Ale nawet Barrett musi płacić za mieszkanie".- I told her I was proud to work for them. I said, "Even Barretts have to pay their rent."
"Chcecie powiedzieć że nie musimy płacić podatków?"You mean... we don't have to pay taxes?
"Czas abyś się nauczył samemu płacić za siebie, Jacob.""It's time you learn to pay your own way, Jacob. "
"Nie chciałeś płacić za ochronę."You did not want to pay protection money.
"Od teraz musisz mi płacić 7% od swoich dochodów.""Now on, you got to pay me 7% of what you been making."
- A jak ty nie płacisz, to i ja nie płacę. Oczywiście, że nie płacisz!And if you're not paying, I'm not paying.
- Jeśli ona nie płaci, to ja nie płacę.Hey, if she's not paying, I'm not paying.
/miałem wtyczkę, specjalna edycja "Uda mi się" /Jeśli jezzy płacił LeBronowi /Ja płacę Dwyane Wade /Trzy kostki cee-lo /three card monte♪ If Jesus paying' LeBron, I'm payin' Dwyane Wade ♪ ♪ Aah ♪ ♪ Three dice cee-lo, three card monte ♪ ♪ Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley ♪
3000 franków zaliczki, które płacisz mnie, ...a ja płacę Pascalowi, który wszystko dostarcza.Fr 3,000 in advance, which you pay to me and I pay to Pascal, who provides everything.
A co ważniejsze, McManus będę płacić godne wynagrodzenie, płacę minimalną.I will pay the decent wage. Minimum wage.
"Dlaczego płacisz za coś, co jest darmowe?Why would you pay for something that's free?
"Jedz i uciekaj" jest wtedy gdy uciekasz i nie płacisz za jedzenie."Dine and dash" is when you run out without paying. So it's stealing?
"Jeśli im płacisz, nie kochają cię".Say, "If you have to pay them, it's not love."
- A jak ty nie płacisz, to i ja nie płacę. Oczywiście, że nie płacisz!And if you're not paying, I'm not paying.
- A nie płacisz?You're not paying your bills? Hell no!
"Kto umiera, płaci wszystkie długi.""He who dies pays all his debts."
"Lannister zawsze płaci swoje długi".A Lannister always pays his debts.
"Rekrut zawsze płaci."Yeah, "a rookie always pays."
- Ale Maduro płaci, gotówką.But Maduro pays, cash in hand.
- Ale on płaci podwójnie.-But he pays double!
"Wstrzymać ogień?" Co to, płacimy teraz za lasery?"Hold your fire"? What, are we paying by the laser now?
"Za wszystko, co zdobywamy lub otrzymujemy na tym świecie płacimy cenę"For we pay a price for everything we get or take in this world, "
- Albo on zrobi płacimy.- Or he'll make us pay.
- Był on oburzony tym, jaką pensję płacimy pracownikom na Sri Lance.He registered some moral indignation regarding the wages we pay at our sri lanka factory.
- I teraz płacimy za te skutki.- We're paying for our actions now.
- A ile płacicie?-What's it pay? -Pay?
- Ale nadal płacicie za lunch.But y'all are still paying for lunch.
- I wy płacicie, żeby chodzić do takiej szkoły?- Do you pay to go to this school?
- Ile za to płacicie?- What's the pay?
- Jak płacicie za to?- How do you pay for it?
Bo niektórzy z nich jużza to zapłacili, a inni ciągle jeszcze płacą.Because some of them have paid, and some of them are still paying.
Dlaczego ludzie, którzy płacili, żeby zamknięto Radley płacą moje czesne?Why would the people who paid to shut down Radley pay for my tuition?
I płaci karę, jaką szlachetni tego świata płacą.And so he pays the penalty that the noble and the fine and the pure must pay in this world.
Kupiliśmy dom i ten człowiek powiedział, że płacą więcej, a potem powiedział, że my? płacimy nawet więcej a następnie zrezygnował.We bought the house and this man said he'd pay more, and then we said we'd pay even more and then he gave up.
Niemniej, jako że omawiane towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają na podstawie przedstawianych im wniosków odszkodowania w zależności od kwalifikowalnej kwoty poniesionych szkód, Komisja uważa, że w wyniku przedmiotowej pomocy składki, które przedsiębiorstwa rybackie płacą, są niższe od tych, które musiałyby płacić, gdyby zainteresowane towarzystwa ubezpieczeniowe nie spodziewały się refundacji pieniężnej ze strony państwa.However, as these claims are submitted to these associations which have to pay out for the eligible amount of damages suffered, the Commission considers that the effect of this aid is to lower the premiums that the fishing enterprises should have paid if the fisheries insurance associations concerned had not expected to get monies from the State.
Chcesz płacić... płać.If you want to pay top price, be my guest.
Jeżeli po pierwszych pięciu latach wzrost ten nie osiągnie […], przedsiębiorstwo Verne ma obowiązek płacić za […] przez pozostały okres obowiązywania umowy (zobowiązanie „bierz lub płać”).If after the first five years the growth has not reached […] Verne is obligated to pay for […] during the remainder of the contract period (take-or-pay obligation).
Każą ci płacić, to płać.Whatever they say you owe, you just pay.
Po drugie, nie płać za futro kartą kredytową dopóki nie masz absolutnej pewności że masz forsę by ją spłacić.Number two, never buy a fur coat with a credit card until you absolutely have the money to pay for it.
Zgodnie z pkt 3.1 metodologii kosztów osieroconych przy wypłacie maksymalnej rekompensaty uwzględniono jedynie inwestycje, które zakończono przed datą wejścia w życie dyrektywy 96/92/WE w Polsce, to jest dniem przystąpienia Polski do UE, a także ilość gazu zamówionego przed tą datą zgodnie z zasadą „bierz albo płać”.Under point 3.1 of the Stranded Costs Methodology, maximum compensation payments take account only of investments completed before the entry into force of Directive 96/92/EC in Poland, i.e. the date on which Poland joined the EU, and of the volume of gas contracted in accordance with the take or pay rule before that date.
A ja płaciłam za wszystkie jego wyjazdy służbowe.l paid for all his methadone treatments.
Ale nie płaciłam mu już od dwóch miesięcy.But I haven't paid him for two months.
Byłam jego asystentką, zajmowałam się bankowością, płaciłam rachunki.I was his assistant. I did his banking, paid his bills.
Czekaj, nie płaciłam. mYślałam, że ty płaciłeś.Wait, I thought you paid.
Dopiero co płaciłam rachunek parę tygodni temu.I know this card's good. I just paid the bill a couple weeks ago.
- Chwila, nigdy nie płaciłaś podatków?Wait, you've never paid your taxes?
- Ty płaciłaś.Well, you paid.
Ale Jennifer, przez te wszystkie lata ty płaciłaś cenę za ten błąd... który po pierwsze nie był twójBut Jennifer, all thede yeard you have paid a price for a midtake... that wad not yourd in the firdt place
Kiedy byłem uzależniony, płaciłaś za mój odwyk.Wh... when I was addicted, you paid for my rehab.
Myślałem, że ty płaciłaś.I thought you paid.
- Faktury płaciła grupa Lagos.Well, the invoices were paid by a company called the Lagos Group.
- Nawet gdyby panu za to suto płaciła? - Nie.- Not even if she paid you a lot of money?
- Nie pamięta pan nazwy firmy, która panu płaciła?You don't remember the company that paid you checks?
/I ponieważ Billie płaciła /także za pokój, /sama ustalała kto i gdzie śpi.And because Billie's money also paid for the room, she got to decide the sleeping arrangements.
/Nawet płaciła za drinki... /tak jakby.She even paid for drinks... sort of.
Z tego samego powodu, dlaczego płaciłyśmy gotówką za pokój:The same reason we paid cash for this room:
Informacje przedstawione przez władze węgierskie wskazują, że w 2008 r. istniały pola górnicze użytkowane na podstawie zezwolenia przez przedsiębiorstwa inne niż MOL, które płaciły więcej niż 12 % (od 14,24 % do 18 %) ze względu na stosowanie klauzuli Brent [48].The submissions from the Hungarian authorities show that in 2008 there were mining fields operated under authorisation by companies other than MOL who paid more than 12 % (between 14,24 % and 18 %) owing to the application of the Brent Clause [48].
Jak jednak stwierdziła Komisja w swojej decyzji o rozpoczęciu postępowania, jest inaczej z następujących przyczyn: a) po pierwsze, jeśli spółdzielnie nie spłaciłyby pożyczek, decyzja o ewentualnym skorzystaniu z praw przyznanych na mocy umów zabezpieczenia należałaby do państwa; b) po drugie, zabezpieczenie nie pokrywa całkowitej kwoty pożyczki, gdyż cena, którą związki spółdzielni rolniczych płaciły rolnikom za nabycie zbóż (która normalnie powinna być równa kwocie pożyczek), jest wyższa niż cena rynkowa.However, as decided by the Commission in the decision on initiating the procedure, this is not the case for the following reasons: (a) First, if the cooperatives fail to pay back the loans, it will be at the discretion of the State whether to make use of the rights granted by the collateral agreements or not. (b) Second, it appears that the collateral does not secure the full amount of the loan, since the price paid by the UACs to the farmers for the purchase of cereals (which should normally be equal to the loan amounts) is higher than the market price.
Jeżeli organizacja międzybranżowa wymaga, aby osoby fizyczne lub grupy niebędące członkami płaciły składki zgodnie niniejszym artykułem lub art. 126 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, informuje ona państwo członkowskie lub Komisję, zależnie od przypadku, o kwocie składki, która ma być zapłacona.Where an interbranch organisation requests that individuals or groups not belonging to it to pay under this Article or Article 126(1) of Regulation (EC) No 1234/2007 all or part of the subscriptions paid by its members, the organisation shall inform the Member State or the Commission, as appropriate, about the amount of subscription to be paid.
Nawet wówczas jednak – ponieważ uważano, że wcześniejsze decyzje EOT, w których cenę wstępu ustalono na 6 EUR, stanowią szczególny wyjątek (wcześniejsze lex specialis), który nie został zmieniony przepisami ogólnymi ustawy 2206/1994 i decyzji ministerialnej z 1995 r. – cena wstępu do kasyn publicznych pozostała wyjątkowo na wysokości 6 EUR i kasyna te płaciły tylko 80 % kwoty 6 EUR. Uznano, że decyzje EOT nie mają zastosowania dopiero po prywatyzacji, kiedy to kasyna nie były już w pełni własnością państwa.However, since for the public casinos the price of admission tickets exceptionally remained at the level of EUR 6, as the already in force decisions of the EOT (setting the prices at EUR 6) were considered special derogatory provisions (pre-existing lex specialis) which were unaffected by the general provisions of the Law 2206/1994 and the Ministerial Decision of 1995, they only paid 80 % of EUR 6. The EOT decisions were only deemed inapplicable when the casinos were no longer fully owned by the State, after their respective privatisation.
Nie. Nic. Były bez rezerwacji i płaciły gotówką.No, I'm afraid they were walk-ins and it appears they paid by cash.
Oczywiście moja mama płaciłaby wam.I mean, my mom would pay you guys.
Większość firm na Gibraltarze płaciłaby prawdopodobnie mniej niż maksymalne zobowiązanie wynoszące 15 %, przynajmniej 15 — 20 punktów procentowych mniej niż w Hiszpanii czy Zjednoczonym Królestwie.It is likely that most firms in Gibraltar would pay less than the maximum liability of 15 %, at least 15 to 20 percentage points lower than in either Spain or the United Kingdom.
Biorąc pod uwagę, że w Danii przedsiębiorstwa objęte systemem EU ETS są już zwolnione z podatku energetycznego, jeżeli proponowany środek zostałby zatwierdzony, nie płaciłyby one żadnego podatku od energii zużytej podczas ich procesów produkcyjnych.Given that, in Denmark, the companies under the EU ETS are already exempted from the energy tax, they would pay no tax at all on the energy consumed in their production processes if the proposed measure was approved.
Jako że większość z nich posiada tylko jednego pracownika (księgowego lub rewidenta), zatrudnionego zwykle na pół etatu, płaciłyby one jedynie maksymalnie 3000 funtów szterlingów podatku rocznie, jeśli nie zajmują nieruchomości, która to sytuacja ma najczęściej miejsce.Since most of them will have only one employee (an accountant or auditor), usually part-time, they would pay only a maximum of GBP 3000 per year in tax if they do not occupy property, which is usually the case.
Pozostałe przedsiębiorstwa objęte systemem EU ETS płaciłyby podatek od emisji CO2 odpowiadający 50 % minimalnych poziomów opodatkowania.Other businesses covered by the EU ETS would pay a CO2 tax corresponding to 50 % of the minimum tax levels.
Przedsiębiorstwa w określonych sektorach gospodarki płaciłyby pełną stawkę w wysokości 14,1 %, zgodnie z dotychczasową praktyką w ramach systemu zatwierdzonego przez Urząd decyzją z dnia 22 września 1999 r. Władze Norwegii poinformowały Urząd o zamiarze dalszego stosowania stawek z 2003 r. w zakresie, który byłby zgodny z zasadą de minimis.Undertakings in certain economic sectors would pay the full rate of 14,1 % as they already did according to the scheme approved by the Authority’s decision of 22 September 1999. The Norwegian authorities also informed the Authority about their intention to continue applying the rates for 2003 to the extent that that would be in compliance with the de minimis rule.
wiedziałem, że bycie zaniedbany płaciłyby kiedyś, ale...I knew being sloppy would pay off someday, but...
- Dobrze mu płaciłem.- I paid him fine.
- Drogo za niego płaciłem.- I paid dear for this.
- Tak, ale płaciłem alimenty.Yeah, well, I paid child support.
/Nie płaciłem nigdy podatków we Francji, /bo nigdy tu nie pracowałem.Even though I had never paid taxes in France 'cause I never worked here -
A ja ci płaciłem...And I've paid you...
- Ale płaciłeś mu.But you paid him.
- Może nie płaciłeś podatków.- Maybe you haven't paid your taxes.
- Tak. Widzę, że płaciłeś alimenty od 1992 do 1996, jak i wsparcie dla dzieci.I see you paid alimony from 1 992 to 1 996, along with child support.
- Ty płaciłeś?You paid?
- W sklepie płaciłeś bryłką złota.- You paid the store with a gold nugget.
- Bo nie każdy płacił.Well, that's 'cause not everybody's paid.
- Byłoby lepiej, gdybyś nam płacił.- We'd like it fine if we got paid.
- Chyba raczej "płacił".I think you mean he paid $600 for it. Yeah, paid.
- Ciągnąć, jakby wam za to płacił!-Heave like you're being paid for it!
- I płacił pan za niego?- And you paid for it?
Ale nadal płaciliśmy podatki Brytyjczykom od różnych towarów, takich jak tabaka, mięso i jarzyny.But we still paid taxes to the British on all sorts of goods, including tobacco, meats and vegetables.
Dotąd nigdy tyle nie płaciliśmy.We have never paid anybody so much.
Gdybyś wiedział kim jesteśmy, wiedziałbyś, że nie płaciliśmy za drinki od czasów Reagana.If you know who we are, then you know we haven't paid for a drink since Reagan.
Ja i Nate płaciliśmy składki regularnie.Me and nate,we paid our dues regular.
Jak długo płaciliśmy z Dianą czesne?How long was it Diana and I paid those tuition rates?
- Nie płaciliście od trzech miesięcy.- You haven't paid in three months. - What?
- Wy płaciliście?- You paid for it?
Dobrze mi płaciliście. Zrobiłam swoje. Ale to przecież zwykłe morderstwo.No, I've been well-paid but this was murder and she was an English woman.
Han Chi. był gościem, któremu płaciliście za dostarczenie głowy twojego ex-męża, twojemu ojcu.Han Chi. He's the guy that you paid to bring the head of your ex-husband to your father.
Nie płaciliście od miesięcy!We haven't been paid for months!
"Ci ludzie" finansowali twoje leczenie i płacili za mój projekt."Those people" funded your recovery. "Those people" paid for my project.
- Ludzie płacili, żeby rozwalać się moją furgonetką?- People paid to beat the hell outta my truck?
- Ludzie, którzy płacili.The people who paid me.
- Obstawiałeś? Upewniałem się, że ludzie płacili swoje długi.Making sure that people paid what they owed.
- Podobałaby ci się nawet, jakby ci nie płacili.-You'd enjoy it even if you weren't paid.
Sądzisz, że płaciłbym idiocie za obejrzenie go?Do you think I would pay for an idiot to look at him?
Ale zamiast wyrażania skruchy przez modlitwę, pokutę, post, samobiczowanie, grzesznik płaciłby za przebaczenie monetami.But, rather than repentance by means of prayer, penance, fasting, flagellation, the sinner would pay for his or her forgiveness in coin.
Kto płaciłby przemytnikom narkotyków lewymi pieniędzmi?Who would pay drug runners with counterfeit money?
Twój szef płaciłby ci w patyczkach od lodów jakby mógł.Your boss would pay you in Popsicle sticks if he could.
Jeśli oni płaciliby podatki , to my jako społeczeństwo płacilibyśmy mniej.Thank you. If they were to pay their taxes, then we in the community would pay less.
A zatem jego klienci płaciliby wyższą cenę na rynku krajowym niż klienci na rynku eksportowym.Therefore, its clients would pay a higher price on the domestic market than customers on the export market.
Gdybym był artystą, ludzie płaciliby miliony za te rysunki.If I was a artist, people would pay millions for those drawings.
Jeśli oni płaciliby podatki , to my jako społeczeństwo płacilibyśmy mniej.Thank you. If they were to pay their taxes, then we in the community would pay less.
Ludzie płaciliby niezłą kasę, żeby to zobaczyć.People would pay good money to see this.
Nieźle płaciliby śpiewającej białej kobiecie.Folks would pay good money to hear a white woman sing
- Sędzia rozjemczy, który miał zajmować się moją sprawą odszedł z pracy, bo miasto nie płaciło mu od kilku lat, więc dopóki tego nie wyjaśnią...The arbitrators who were supposed to oversee my case quit because the city hadn't paid them for several years, so until they work that out...
30% tłumu płaciło kartą kredytową.30% of the crowd paid by credit card.
Cóż, wojsko tylko mi płaciło.Yeah, well, they only paid me.
Encarnacion, płaciło poprzedniej dozorczyni 1000 franków.Encarnacion paid 1,000 francs to the former janitorforhers.
Kasyno na Rodos zaczęło pobierać opłatę w wysokości 15 EUR po jego prywatyzacji w 1999 r. i płaciło od tego czasu podatek wynoszący 80 % tej opłaty.Rhodes casino began applying the EUR 15 price after its privatisation in 1999, and has paid 80 % thereof since that date.
Składka pracodawcy o skutku zwalniającym, którą France Télécom płaciłoby w zamian, została oszacowana na podstawie tych samych przypuszczeń aktuariuszy na kwotę 15,2 miliarda EUR, do których należy dodać wyrównanie lub składkę nadzwyczajną w wysokości 5,7 miliarda EUR wpłaconą w całości w październiku 1997 r. Władze francuskie szacują wartość przyszłych składek pracowniczych na […] miliardów EUR w chwili wejścia w życie reformy.The employer’s contribution in full discharge of liabilities that France Télécom would pay in exchange was estimated, on the basis of the same actuarial assumptions, at EUR 15,2 billion, to which must be added the compensating balance or exceptional contribution of EUR 5,7 billion paid in full in October 1997. The French authorities estimate the value of the future employees’ contributions at EUR […] billion, at the time of the entry into force of the reform.
Zgodnie z nowym systemem, wiele firm na Gibraltarze prawie wcale nie płaciłoby podatków.Under the new scheme many firms in Gibraltar would pay hardly any tax at all.
Learning languages?