Ograniczać (to restrict) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ograniczam
I restrict
ograniczasz
you restrict
ogranicza
he/she/it restricts
ograniczamy
we restrict
ograniczacie
you all restrict
ograniczają
they restrict
Imperfective future tense
będę ograniczać
I will restrict
będziesz ograniczać
you will restrict
będzie ograniczać
he/she/it will restrict
będziemy ograniczać
we will restrict
będziecie ograniczać
you all will restrict
będą ograniczać
they will restrict
Imperative
-
ograniczaj
you restrict!
niech ogranicza
let him/her/it restrict
ograniczajmy
let's restrict
ograniczajcie
you all restrict
niech ograniczają
let them restrict
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ograniczałam
I restricted
ograniczałaś
you restricted
ograniczała
she restricted
ograniczałyśmy
we restricted
ograniczałyście
you all restricted
ograniczały
they restricted
Future feminine tense
będę ograniczała
I will restrict
będziesz ograniczała
you will restrict
będzie ograniczała
she will restrict
będziemy ograniczały
we will restrict
będziecie ograniczały
you all will restrict
będą ograniczały
they will restrict
Conditional feminine tense
ograniczałabym
I would restrict
ograniczałabyś
you would restrict
ograniczałaby
she would restrict
ograniczałybyśmy
we would restrict
ograniczałybyście
you all would restrict
ograniczałyby
they would restrict
Conditional perfective feminine tense
ograniczałabym była
I would have restricted
ograniczałabyś była
you would have restricted
ograniczałaby była
she would have restricted
ograniczałybyśmy były
we would have restricted
ograniczałybyście były
you all would have restricted
ograniczałyby były
they would have restricted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ograniczałem
I restricted
ograniczałeś
you restricted
ograniczał
he restricted
ograniczaliśmy
we restricted
ograniczaliście
you all restricted
ograniczali
they restricted
Future masculine tense
będę ograniczał
I will restrict
będziesz ograniczał
you will restrict
będzie ograniczał
he will restrict
będziemy ograniczali
we will restrict
będziecie ograniczali
you all will restrict
będą ograniczali
they will restrict
Conditional masculine tense
ograniczałbym
I would restrict
ograniczałbyś
you would restrict
ograniczałby
he would restrict
ograniczalibyśmy
we would restrict
ograniczalibyście
you all would restrict
ograniczaliby
they would restrict
Conditional perfective masculine tense
ograniczałbym był
I would have restricted
ograniczałbyś był
you would have restricted
ograniczałby był
he would have restricted
ograniczalibyśmy byli
we would have restricted
ograniczalibyście byli
you all would have restricted
ograniczaliby byli
they would have restricted
Impersonal
ograniczano by
there would be restricted
ograniczano by
there would be restricted

Examples of ograniczać

Example in PolishTranslation in English
"Wybranym" Mówił że musisz być chroniony. Zaczał nawet ograniczać moje kontakty z Tobą.He said you needed to be protected, and he even started to restrict my access to you.
Aby nie ograniczać zbytnio użyteczności stosowania definicji, należy ją uaktualniać uwzględniając zmiany zarówno cen, jak i produktywności.In order not to restrict unduly the usefulness of applying the definition, it should be updated to take account of changes in both prices and productivity.
Na resztę dnia ograniczam się do nieprzytomnych.I've restricted myself to the unconscious for the rest of the day.
Od teraz ograniczam cię do poziomu niebieskiego.From now on, I'm restricting you to Level Blue.
"Teraz wasza przeciętna drukarka igłowa, wasza DMP, wasza MX-80 ogranicza was do standardowego rozmiaru wyjściowego"."Now, your average dot matrix printer, your DMP, your MX-80, restricts you to a standard output size."
Nie ograniczamy odwiedzin.We don't have restrictions on visiting times.
Powtarzam, zwykle ograniczamy wizyty na tym etapie leczenia.I must repeat, we usually restrict visitors at this stage of the treatment.
- które ograniczają niezatwierdzony...- restricting unauthorised...
/Ruiny ograniczają nasze ruchy.Movement's restricted due to debris. Over.
A tutaj można zobaczyć, że niektóre rośliny nie ograniczają się do owadów.And here you can see that some plants didn't restrict themselves to insects.
Administracja państwa bandery może dopuścić dodatkowe meble przeznaczone do siedzenia w głównej recepcji znajdującej się w obrębie obudowy klatki schodowej, pod warunkiem że są one zamocowane na stałe, niepalne i nie ograniczają tras ewakuacji pasażerów.The Administration of the flag State may permit additional seating in the main reception area within a stairway enclosure, if it is fixed, non-combustible, and does not restrict the passenger escape route.
Administracja państwa bandery może dopuścić dodatkowe meble przeznaczone do siedzenia w głównej recepcji znajdującej się w obrębie obudowy klatki schodowej, pod warunkiem, że są one zamocowane na stałe, niepalne i nie ograniczają dróg ewakuacji pasażerów.The Administration of the flag State may permit additional seating in the main reception area within a stairway enclosure, if it is fixed, non-combustible, and does not restrict the passenger escape route.
Autonomiczne/dodatkowe Wrodki ograniczaj > ce UE 475.EU autonomous/additional restrictive measures 475.
Restrykcje dotyczce zarówno udziału dwóch pastw członkowskich UE w grupie, jak i ujawniania informacji niejawnych NATO, ograniczaj jednak ewentualn wymian midzy UE a NATO.However, restrictions concerning both the participation of two EU Member States in the Group and the release of NATO classified information limit the possible exchanges between EU and NATO.
Można uznać, że ograniczała się do niezbędnej kwoty zgodnie z pkt 25 lit. d) wytycznych.It may be considered to be restricted to the amount needed according to point 25(d) of the Guidelines.
Na koniec, odnośnie do pomocy państwa na rzecz młodych rolników rozpoczynających działalność od 1 stycznia 1996 r., Komisja stwierdziła, że pomoc ta nie wnosiła zmian do programu w jego części odnoszącej się do inwestycji kwalifikujących się do pomocy, a ograniczała się do zmiany formy pomocy w części finansowanej przez państwo.Lastly, with regard to the scheme in favour of young farmers setting up from 1 January 1996, the Commission concluded that the scheme did not engender any changes in the scheme as regards the section on eligible investments, but was restricted to a change in the form of that part of the aid financed by the State.
Nic nie wskazuje również na to, że gwarancja ograniczała się do się do tego, co niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w ciągu okresu, dla którego pomoc została przyznana (pkt 23 lit. e) wytycznych w sprawie wspomagania i restrukturyzacji z 1999 r.).Lastly, there are no indications that the guarantee was restricted to the amount needed to keep the firm in business for the period during which the aid was authorised (point 23(e) of the R&R Guidelines 1999).
OPINIA J. KOKOTT — SPRAWA C-2/07 ralnych określonych w pkt 7 załącznika I, w szczególności ocena portów lotniczych, ograniczała się wyłącznie do pierwotnych robót budowlanych.OPINION OF MRS KOKOTT — CASE C-2/07 were restricted exclusively to the original construction process.
29LGD w Irlandii, Portugalii oraz´w´Polsce ograniczały się łań, najczęściej tych stanowiących część osi 329.Some Member States further restricted the scope of Leader programmestospecific measures, mostcommonlythoseof Axis 329.
Chrzęstno- kostne złogi w nadgarstkach powodowały ból i znacznie ograniczały mu ruchomość.The bony growths in his wrists would have caused him pain and severely restricted his mobility.
Dochodzenie wykazało, że funkcje powiązanego przedsiębiorstwa ograniczały się jedynie do znajdowania klientów i negocjowania umów sprzedaży.The investigation has shown that the functions of the related company are solely restricted to finding customers and negotiating sales contracts.
Komisja deklaruje gotowość przyjęcia argumentów przedstawionych przez Republikę Francuską dla uzasadnienia ograniczenia swobody przedsiębiorczości, gdyby przepisy krajowe ograniczały się do objęcia podmiotów prywatnych wymogami informowania i kontroli.The Commission claims that it would be prepared to accept the reasons set out by the French Republic to justify the obstacle to the freedom of establishment if the national measures were to be restricted to requiring private operators to provide information and to undergo checks.
Nic nie wskazuje również na to, że gwarancje ograniczały się do się do tego, co niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w ciągu okresu, dla którego pomoc została przyznana (pkt 23 lit. e) wytycznych w sprawie wspomagania i restrukturyzacji z 1999 r.).Lastly, there are no indications that the guarantees were restricted to the amount needed to keep the firm in business for the period during which the aid was authorised (point 23(e) of the R&R Guidelines 1999).
Klauzula wyłączności w umowach o licencje wieloterytorialne ograniczałaby wybór dostępny użytkownikom, którzy chcą uzyskać tego rodzaju licencje, a także wybór organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie poszukiwania usług zarządzania ich repertuarem na więcej niż jednym terytorium.Exclusivity in agreements on multi-territorial licences would restrict the choices available to users seeking multi-territorial licences and also restrict the choices available to collective management organisations seeking administration services for their repertoire on a multi-territorial basis.
Dzięki nowym narzędziom mowa nie musi już więcej być kontrolowana przez tych, którzy posiadają środki do publikacji i dystrybucji, czy tez przez rządy, które ograniczałyby myśl i komunikację.Thanks to new tools, speech need no longer be controlled by those who own the means of publishing and distribution, or by governments that would restrict thought and communication.
Nigdy nie ograniczałem twojej wolności.I never restricted your freedom.
Od lat ograniczali liczbę żydów w szkołach, akademiach.For years they restricted the number of Jews in schools, medical schools.
Trybunał potwierdza w nim, że Komisja może wymagać, aby odzyskanie pomocy nie ograniczało się do pierwotnego przedsiębiorstwa, lecz rozciągało się na przedsiębiorstwo, które kontynuuje działalność pierwotnego przedsiębiorstwa przy użyciu przeniesionych na nie środków produkcji, jeżeli pewne elementy przeniesienia pozwalają na stwierdzenie ciągłości gospodarczej między dwiema jednostkami.In this judgment, the Court of Justice confirms that the Commission may be compelled to require that the recovery is not restricted to the original firm but is extended to the firm which continues the activity, using the transferred means of production, in cases where certain elements of the transfer point to economic continuity between the two firms.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ograniczyć
limit

Similar but longer

odgraniczać
separate

Other Polish verbs with the meaning similar to 'restrict':

None found.
Learning languages?