Dowieść (to prove) conjugation

Polish
67 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
dowiodę
I will prove
dowiedziesz
you will prove
dowiedzie
he will prove
dowiedziemy
we will prove
dowiedziecie
you all will prove
dowiodą
they will prove
Imperative
-
dowiedź
you prove!
niech dowiedzie
let him/her/it prove
dowiedźmy
let's prove
dowiedźcie
you all prove
niech dowiodą
let them prove
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dowiodłam
I proved
dowiodłaś
you proved
dowiodła
she proved
dowiodłyśmy
we proved
dowiodłyście
you all proved
dowiodły
they proved
Future feminine tense
dowiodę
I will prove
dowiedziesz
you will prove
dowiedzie
she will prove
dowiedziemy
we will prove
dowiedziecie
you all will prove
dowiodą
they will prove
Conditional feminine tense
dowiodłabym
I would prove
dowiodłabyś
you would prove
dowiodłaby
she would prove
dowiodłybyśmy
we would prove
dowiodłybyście
you all would prove
dowiodłyby
they would prove
Conditional perfective feminine tense
dowiodłabym była
I would have proved
dowiodłabyś była
you would have proved
dowiodłaby była
she would have proved
dowiodłybyśmy były
we would have proved
dowiodłybyście były
you all would have proved
dowiodłyby były
they would have proved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dowiodłem
I proved
dowiodłeś
you proved
dowiódł
he proved
dowiedliśmy
we proved
dowiedliście
you all proved
dowiedli
they proved
Future masculine tense
dowiodę
I will prove
dowiedziesz
you will prove
dowiedzie
he will prove
dowiedziemy
we will prove
dowiedziecie
you all will prove
dowiodą
they will prove
Conditional masculine tense
dowiódłbym
I would prove
dowiódłbyś
you would prove
dowiódłby
he would prove
dowiedlibyśmy
we would prove
dowiedlibyście
you all would prove
dowiedliby
they would prove
Conditional perfective masculine tense
dowiódłbym był
I would have proved
dowiódłbyś był
you would have proved
dowiódłby był
he would have proved
dowiedlibyśmy byli
we would have proved
dowiedlibyście byli
you all would have proved
dowiedliby byli
they would have proved
Impersonal
dowiedziono by
there would be proved
dowiedziono by
there would be proved

Examples of dowieść

Example in PolishTranslation in English
- A jak pan chce tego dowieść?And how do you expect to prove that?
- Co mam zrobić, żeby dowieść swojej wartości?What else do I have to do to prove myself around here?
- Jestem niewinny. Jutro przed tym Trybunałem będziesz mógł dowieść swej niewinności.When this tribunal convenes tomorrow... you will be given a chance to prove your innocence.
- Jesteś gotowa tego dowieść?- Mm-hmm. Are you prepared to prove that? Maybe.
- Nam obojgu. - Ale to wszystko, co zrobiłaś, by dowieść jego niewinności.- Yeah but, I mean, with everything you've done to help him, to prove his innocence.
"Jeśli nie potrafisz dowieść niepowtarzalności, dowiedź mnogości.""If you can't prove uniqueness, prove abundance."
- Sięgnij więc, po swój miecz, i dowiedź swych słów.Well, then draw your sword and prove your words.
Ale jesteś tutaj, więc ty tego dowiedź.But here you are. So YOU prove it.
Ja tego dowiodłam.I think I've proved that.
Jedyne czego dowiodłam to to, że Lord Grantham chciałby, żebyśmy my, niewolnicy, zostali w przydzielonych nam rolach, od kołyski aż po grób.All I've proved is that Lord Grantham would like us serfs to stay in our allotted place from cradle to grave.
Jedyne czego dowiodłam to to, że ktoś palił Llamasy w Rock Creek Park.All I proved is that someone smoked Llamas at Rock Creek Park.
Sama, dowiodłam tegoAlone, I proved it.
Betty, dowiodłaś, że masz rzadki potencjał. Trzeba o niego zadbać.Betty, you've proved that you have rare potential that must be cultivated.
Chociaż myślę, że dowiodłaś tego ostatniej nocy.Although I guess you proved that last night.
Muszę powiedzieć, Natalie, że dowiodłaś swojej przyjaźni. Nie troszcząc się o siebie, pospieszyłaś mi na ratunek.I must say, Natalie... you have proved your friendship to me... coming all the way out here to rescue me... without even a little pepper spray to defend yourself.
Wszystko to mówi o przepowiedni i przenaczeniu, dowiodłaś, że to nieprawda.All this talk about prophecy and fate - you disproved it.
Właśnie dowiodłaś, że bosman Wilson nie jest zabójcą.You just proved that Petty Officer Wilson isn't the killer.
"Co by pan zrobił, gdyby nauka.. ...dowiodła, że pana religia to bujda?""What would you do if something scientific disproved your religious beliefs?"
/Jak dowiodła twoja /nieudana pułapka w Miami, grasz w zbyt wysokiej lidze, chłopaku.As your ill-conceived trap in Miami proved, you're way out of your league, boy.
/W niszczącej wszystko erupcji jedna mieszkanka Springfield dowiodła, że jest bohaterką./In the wake of the devastating eruption, one Springfielder proved herself a hero: Marge Simpson.
Autopsja dowiodła, że pani Wantz nie cierpiała na żadną chorobę.Thompson: The autopsy proved that mrs. Wantz had No anatomical evidence of disease in her entire body.
Cóż, myślę, że wszyscy się zgodzą, że oficer Dawson, dowiodła dzisiaj siły swojego charakteru. - Tak!Well, I think we can all agree that Officer Dawson well and truly proved her mettle today.
- Byłeś testowany, Alu Swearengenie. I twoje najgłębsze motywacje dowiodły, że na działce kobiety jest złoto.You have been tested, Al Swearengen, and your deepest purposes proved.
/A testy ekranowe dowiodły, że jest /bardzo fotogeniczna.And the screen test proved that she was very photogenic.
- Dowiodłeś swego. - Co dowiodłem?- You proved a point.
- Ja nie dowiodłem niczego...- I have ever proved anything...
- Umiem pracować i dowiodłem tego.I'm a hard worker! I proved that to you!
Ale dowiodłem, że moja intuicja... mnie nie zawiodła.But I proved my intuition... was correct.
Ale dowiodłem, że się mylą.And I proved them wrong. Well that may be.
A dzisiaj... dowiodłeś mojej teorii.and today youv'e proved my theory.
Ale Lancelocie, już tego dowiodłeś.But, Lancelot, you've already proved that to us.
Ale jak wcześniej dowiodłeś w triadzie, nosiciel przeżyje.But as you proved earlier in Triad, the host survives.
Ale ty ich dowiodłeś.But you proved it.
Arturze, nie wiem, co bardziej mnie raduje. Posiadanie tak cennego artefaktu czy to, że dowiodłeś, że jesteś takim człowiekiem, na jakiego zawsze liczyłem.Arthur, I don't know what pleases me more - to be in possession of such a precious artefact or know that you have finally proved yourself to be the man I had always hoped you would be.
' Superdźwiękowy potwór Gaos,... ' ' dowiódł, że obrona nie na wiele się zdała. 'The super-sonic monster, Gaos, proved too much for the defense force to handle.
- Data dowiódł swojej wartości.- He's proved his value to you.
- Ma pani do tego prawo, ale jestem skłonny stwierdzić, że powód dowiódł podobieństw.Well, you're welcome to your outrage, Ms. Krause, but I am inclined to decide that the plaintiff has proved likeness.
/"Eksperymentalny" test Caroline dowiódł, /że potrzebowała chemioterapii.Her "experimental test" proved that Caroline needed chemo.
/-... który dowiódł, że krew była grupy BRh+....which proved the blood type was "B" positive.
- Brnąc na południe, dowiedliśmy naszej siły przeciwko Indianom.Continuing south, we proved our worth against the Indian.
- Chyba dowiedliśmy swojego.- I think we proved our point. - You burn your mouth?
A dowiedliśmy tego przez Twoje doświadczenia z Eleną Które były rezultatem urazu w Twoim mózgu.All we proved was that your experience with Elena was a result of the injury to your brain.
Chyba dowiedliśmy, że ten staruszek nie mógł słyszeć, jak chłopak mówi:Thanks. We've proved the old man couldn't have heard the boy say "I'm gonna kill you."
I, co dowiedliśmy, masz dwie trzecie szans na zatopienie.And, as we've proved, you've got a two-in-three chance of sinking anyway.
Atakując Malinche, dowiedliście jednego. Maquis stało się zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji. Zamierzam pozbyć się tego zagrożenia.When you attacked the Malinche, you proved one thing... that the Maquis have become an intolerable threat to the security of the Federation and I am going to eliminate that threat.
Wszyscy dziś dowiedliście, że się myliłem.You proved me wrong today. All of you.
Ale naukowcy dowiedli, że są tam jakieś organizmy żywe...But scientists proved there are living things in space,
Ale w zeszłym tydodniu dowiedli że.But in the past week, she has proved herself to be...
Chciałabym móc dowieść swojego oddania tak jak Judah i Matthew dowiedli na tych podróżnych.""I wish I could prove my devotion.. "as Judah and Matthew proved on those travelers."
Hodgins i Zack dowiedli, że R.J. został zamordowany.- Hodgins and Zack proved RJ was murdered.
Minęło prawie 6 wieków od tej nocy kiedy Starożytni dowiedli, iż nie zamierzają podzielić losów Luciana.Nearly six centuries had passed since that night. Yet the ancient feud proved unwilling to follow Lucian to the grave.
A także znanego uwodziciela, cudzołożnika, gwałciciela dziewic, którego winy dowiodę dzięki zeznaniom...And we also have a notorious seducer, an adulterer, a violator of virgins whose guilt I will prove by the testimony of...
Wierzę, że w swoim czasie dowiedziesz swojej przydatności.I have faith you will prove your usefulness to me in time.
- To dowiedzie pańskiej bezstronności.That will prove to us your fairness.
/...badany i testowany w tej chwili, /dowiedzie /że pochodzi z miejsca, którego /geologia znacząco różni się od naszej....tested and examined at this moment, which will prove conclusively that their origin is from a world whose geology is substantially different to our own.
A jeśli moja teoria jest prawdziwa, to dowiedzie, że pan Fuller cierpi na znaczące zapalenie zatok.And if my theory is correct, the image will prove that Mr. Fuller is suffering from a significant sinus infection.
Co więcej, prokurator dowiedzie, że dopuścił się tego przestępstwa, poprzez przebiegłe, przemyślane, i zimnokrwiste zniszczenie dowodów.Moreover, the People will prove that he exacerbated that crime after the fact by his cunning, deliberate, and cold-blooded destruction of evidence.
Ale dowiedziemy naszej miłości wobec ciebieBut we will prove our love To you, whom we shall call
Dopiero z orężem w dłoniach dowiedziecie swej wartości.And if you would fight Grendel, then you will prove your worth to me.
Jutro tego dowiedziecie.Tomorrow you will prove it.
A po tym jak powiedział mi te okropne rzeczy podczas rozwodu, To tylko dowiodło, że... postąpiłam słusznie.But then after he said those horrible things to me at the divorce, it just proved that I did the right thing.
Ale to mi dowiodło, że jest to coś bardzo cennego i nie mogę jej sprzedać zbyt tanio, więc znów odmówiłem.But this proved to me that it must be very valuable and it must not be let go too cheaply, so I refused again.
Ale to, co zrobiłam dla ciebie, czegoś mi dowiodło.But what I did for you proved something to me.
Datowanie węglowe dowiodło, że świat ma miliardy lat!Carbon dating has proved that the world is billions of years old.
Ian co byś zrobił, gdyby coś duchowego dowiodło, że twoje naukowe przekonania są błędne?Ian what would you do if something spiritual disproved your scientific beliefs?
DNA dowiodłoby, kto jest ojcem.DNA would prove who the father was.
Mielibyśmy dowód, żywy dowód na to, że ich psy spotkały się, co dowiodłoby, że znał Amandę.We'd have proof, living proof their dogs had met, which would prove he knew Amanda.

More Polish verbs

Similar

domieść
do
donieść
report
dopleść
do
dowieźć
bring
nawieść
do
obwieść
enclose
odwieść
dissuade
powieść
do
wywieść
take out
zawieść
fail

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'prove':

None found.
Learning languages?