Jaf (to know) conjugation

Maltese
11 examples

Conjugation of jaf

int(i)
intom
Imperative mood
kun af
know!
kunu afu
know!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
naf
I am knowing
taf
you are knowing
jaf
he is knowing
taf
she is knowing
nafu
we are knowing
tafu
you all are knowing
jafu
they are knowing
Perfect tense
kunt naf
I have known
kunt taf
you have known
kien jaf
he has known
kienet taf
she has known
kunna nafu
we have known
kuntu tafu
you all have known
kienu jafu
they have known

Examples of jaf

Example in MalteseTranslation in English
( 29 ) Huwa essenzjali li l-utenti ta » servizz ta » pagament ikun jaf l-ispejjeż reali u l-ħlasijiet għas-servizz ta » pagament biex ikun jista » jagħmel għażla xierqa .It is essential for the payment service user to know the real costs and charges of payment services in order to make an appropriate choice .
, taqsima A tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, wara li kkunsidra lArtikolu 20 tadDeċiżjoni talBureau tat-28 ta' Novembru 2001 dwar laċċess pubbliku għaddokumenti tal-Parlament32, wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali bejn ilParlament Ewropew u l-Kunsill dwar laċċess talParlament Ewropew għal informazzjoni sensittiva talKunsill filqasam talpolitika tassigurtà u d-difiża, wara li kkunsidra l-proposta tal-Bureau, wara li kkunsidra n-natura speċifika u l-kontenut partikolarment sensittiv ta' xi informazzjoni kunfidenzjali ħafna filqasam talpolitika tassigurtà u d-difiża, billi, skond iddispożizzjonijiet li qablu fuqhom listituzzjonijiet, ilKunsill huwa mistenni li jara li linformazzjoni dwar iddokumenti sensittivi tkun disponibbli għall-Parlament, billi lMembri talParlament Ewropew li qegħdin filkumitat speċjali mwaqqaf permezz talFtehima Interistituzzjonali jridu jingħataw aċċess għaddokumenti sensittivi, skond il-prinċipju tal"bżonn li wieħed ikun jaf", wara li kkunsidra l-bżonn li jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi biex ilParlament jirċievi, jipproċessa u jipproteġi informazzjoni sensittiva mibgħuta mill-Kunsill, mill-Istati Membri, minn Stati terzi jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali,, part A of its Rules of Procedure, having regard to Article 20 of the Bureau Decision of 28 November 2001 on public access to Parliament documents32, having regard to the Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the Council on European Parliament access to sensitive Council information in the sphere of security and defence policy, having regard to the Bureau proposal, having regard to the specific nature and the particularly sensitive substance of some highly confidential items of information in the sphere of security and defence policy, whereas, in accordance with the provisions agreed between the institutions, the Council is required to make information about sensitive documents available to Parliament, whereas the Members of the European Parliament who sit on the special committee set up by the Interinstitutional Agreement must be cleared for access to sensitive information in accordance with the "need-to-know" principle, having regard to the need to lay down specific arrangements for receiving, dealing with and safeguarding sensitive information forwarded by the Council, Member States, third States or international organisations,
101 It- tabib tiegħek jeħtieġ li jkun jaf ukoll dan li ġej waqt li tkun qed tuża Betaferon:97 Your doctor also needs to know the following whilst you are using Betaferon:
34 It- tabib tiegħek jeħtieġ li jkun jaf ukoll dan li ġej waqt li inti tkun qed tuża Extavia:33 Your doctor also needs to know the following whilst you are using Extavia:
93 Jekk tintilef minn sensik tista ’ tirkupra aktar malajr b’ injezzjoni ta ’ l- ormon glucagon mog ti minn xi add li jaf kif ju ah.You may recover more quickly from unconsciousness with an injection of the hormone glucagon by someone who knows how to use it.
( ġ ) tistabbilixxi obbligi aktar dettaljati dwar « kun af il-klijent tiegħek » għall-istituzzjonijiet u persuni suġġetti għad-direttiva proposta , partikolarment f' sitwazzjonijiet fejn hemm riskju ogħla ta » ħasil ta » flus , inklużi relazzjonijiet internazzjonali ta » kummerċ bankarju korrispondenti ;( g ) establish more detailed « know-your-customer » requirements for the institutions and persons subject to the proposed directive , particularly in situations where there is a higher risk of money laundering , including cross-frontier correspondent banking relationships ;
Filkaż li l-intervistaturi jistaqsuk xi mistoqsijiet dwar l-għaren tiegħek dwar ilkumpanija tagħhom, dejjem ipprova kun af minn qabel fiex tispeċjalizza lkumpanija u xi prodotti tagħmel, stima tan-numru ta’ impjegati, ilpost tagħhom l-pajjiż u/jew barra mill-pajjiż.In the event that the interviewers ask you some questions about your knowledge of their company, always try to know in advance what the company specialises in and what products it makes, an estimate of the number of employees, their locations inland and/or abroad.
Jekk jogħġbok kun af li l-mistoqsijiet fuq il-lista ta’ verifika tal-UE huma ta’ żewġ tipi: (1) dawk li f’każ ta’ reazzjoni negattiva awtomatikament ifissru li ma tistax tiġi aċċettat bħala kunsinnatur magħruf u (2) dawk li se jintużaw biex joħolqu stampa ġenerali tal-provvedimenti ta’ sigurtà tiegħek sabiex lill-validatur jippermettulu jilħaq konklużjoni ġenerali.Please note that questions on the EU checklist are of two types: (1) those where a negative response will automatically mean that you cannot be accepted as a known consignor and (2) those which will be used to build up a general picture of your security provisions to allow the validator to reach an overall conclusion.
… kun af id-drittijiet tiegħek… know your rights
Sa mid-19 ta’ Lulju 2002, il-Kunsill tal-Amministrazzjoni ta’ SNCB, u fi ħdanu l-Kummissarju tal-gvern li jirrappreżenta l-interessi tal-Belġju fil-Kunsill tal-Amministrazzjoni ta’ SNCB, kien jaf li IFB ma kinitx qed tħallas il-fatturi tagħha sa mit-tmiem tas-sena 2000, u approva l-għotja lil IFB ta’ ħlas bil-quddiem ta’ EUR 2,5 miljun matul it-tieni semestru tal-2002.Since 19 July 2002, SNCB’s Management Board, among whom the Government Commissioner who represents Belgium’s interests on SNCB’s Management Board, has known that IFB had not been paying its invoices since the end of 2000, and approved the granting of an advance of EUR 2,5 million to IFB during the second half of 2002.
Dan l-objettiv jitqiegħed fil-periklu jekk il-leġislazzjoni nazzjonali jew xi klawżola kuntrattwali f’polza ta’ assigurazzjoni tkun teskludi l-passiġġieri milli jkunu assigurati minħabba li kienu jafu jew misshom kienu jafu li s-sewwieq tal-vettura kien taħt l-influwenza ta’ alkoħol jew ta’ droga fil-ħin tal-inċident.This objective would be placed in jeopardy if national legislation or any contractual clause contained in an insurance policy excluded passengers from insurance cover because they knew or should have known that the driver of the vehicle was under the influence of alcohol or of any other intoxicating agent at the time of the accident.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ivvjola
violate
kanta
sing
daħal
enter
ġibed
pull
ipprova
try
għex
live
bena
build
rebaħ
win
aġġastja
adjust
kiteb
write

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'know':

None found.