Размисли (to think) conjugation

Macedonian
57 examples
This verb can also mean the following: consider, ponder, mull

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
размислам
I think
размислиш
you think
размисли
he/she/it thinks
размислиме
we think
размислите
you all think
размислат
they think
Future tense
ќе размислам
I will think
ќе размислиш
you will think
ќе размисли
he/she/it will think
ќе размислиме
we will think
ќе размислите
you all will think
ќе размислат
they will think
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би размислил
I (masculine) would have thought
би размислила
I (feminine) would have thought
би размислил
you (masculine) would have thought
би размислила
you (feminine) would have thought
би размислил
he would have thought
би размислила
she would have thought
би размислило
it would have thought
би размислиле
we would have thought
би размислиле
you all would have thought
би размислиле
they would have thought
Past perfect tense
сум размислил
I (masculine) have thought
сум размислила
I (feminine) have thought
си размислил
you (masculine) have thought
си размислила
you (feminine) have thought
е размислил
he has thought
е размислила
she has thought
е размислило
it has thought
сме размислиле
we have thought
сте размислиле
you all have thought
сум размислиле
they have thought
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
размислев
I was thinking
размислеше
you were thinking
размислеше
he/she/it was thinking
размислевме
we were thinking
размислевте
you all were thinking
размислеа
they were thinking
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев размислил
I (masculine) had thought
бев размислила
I (feminine) had thought
беше размислил
you (masculine) had thought
беше размислила
you (feminine) had thought
беше размислил
he had thought
беше размислила
she had thought
беше размислило
it had thought
бевме размислиле
we had thought
бевте размислиле
you all had thought
беа размислиле
they had thought
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе размислев
I will have thought
ќе размислеше
you will have thought
ќе размислеше
he/she/it will have thought
ќе размислевме
we will have thought
ќе размислевте
you all will have thought
ќе размислеа
they will have thought
Past aorist tense
размислив
I thought
размисли
you thought
размисли
he/she/it thought
размисливме
we thought
размисливте
you all thought
размислија
they thought
Imperative tense
-
размисли
you think
-
-
размислете
you all think
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум размислел
I (masculine) will think
ќе сум размислела
I (feminine) will think
ќе си размислел
you (masculine) will think
ќе си размислела
you (feminine) will think
ќе е размислел
he will think
ќе е размислела
she will think
ќе е размислело
it will think
ќе сме размислеле
we will think
ќе сте размислеле
you all will think
ќе сум размислеле
they will think

Examples of размисли

Example in MacedonianTranslation in English
Додека Гафнер одби да зборува со новинарите за неговите забелешки, регионалниот директор на Обединета Русија за Екатеринбург, Виктор Шепти, изјави за весникот Комерсант дека Гафнер зборувал „неточно“, истакнувајќи ја потребата „да се размисли седум пати пред да се зборува еднаш“.While Gaffner has refused to talk to the press about his remarks, United Russia’s Yekaterinburg regional director, Viktor Shepty, told Kommersant newspaper that Gaffner spoke “incorrectly,” stressing the need to “think seven times before speaking once.”
Тие ја заплашија социјалната структура во внатрешните градови на Британија и ја натераа владата да ги размисли уште еднаш маханизмите за социјална контрола.They threatened the social fabric of Britain’s inner cities and forced the government to rethink its mechanisms of social control.
Дали воопшто размисли за тоа дали Бен има трпение... да работи на земјата?Did you ever think for a minute that Ben had the temper to settle on the land?
Во ред, но размисли за тоа што го реков.Okay but think about what I said.
Ако успееш да го увериш дека тоа не е духовна пропаст, вети дека ќе размисли.Remember he said if you could find a way to convince him... it wouldn't be a spiritual corruption, he'd think about it. - So?
-Ќе размислам.- I'll think about it.
Ќе размислам.Let me think about it.
Разбирам... ...ама морам да размислам, во ред?I realized... but I got to think it over, O.K.?
Да размислам за ова, г- дине.Let me think about this, sir.
Сакав 24 часа да размислам.I asked him to give me 24 hours to think about it
Што те натера да размислиш да отвориш блог?What made you think of starting the blog?
Искрено мислам дека треба мирно да седнеш... ...да земеш таблета за смирување и за се пак да размислиш.I honestly think you ought to sit down calmly... ... take a stress pill and think things over.
Сакам навистина да размислиш за тоа.I want you to really think about it.
Но за сега, за иднината на твоите муштерии, за иднината на твојата ќерка можеби би можел да размислиш да купиш квалитетен производ од мене.But for now, for your customers' sake, for your daughter's sake you might wanna think about buying a quality product from me.
Сакаш ли да размислиш за тоа што го работиш?You wanna think about what you were doing?
Мислам дека сериозно треба да размислиме за употребата на поими како што се „нормализирање“ и „говор на омраза“ , бидејќи овие зборови на катакана го оддалечуваат обичниот Јапонец, не дозволувајќи тој да се заинтересира за темите коишто ги претставуваат овие зборови.I think we need to take a serious consideration in using terms like "normalization" and "hate speech" , for these katakana are isolating ordinary Japanese, and keeping them from getting interested in the issues these words represent.
Мораме повторно да размислиме за тоа каков вид на земја и општество сакаме да им оставиме на нашите деца и идните генерации, и затоа мора сите да реагираме, никој не смее да остане рамнодушен, бидејќи несреќни случаи како овој станаа наше секојдневие... криминалот е резултат на сиромаштијата, мизеријата, невработеноста, неправедните социјални политики, дури и самата полиција со ниските плати е позагрижена за gasosa за нивниот опстанок отколку за одбрана и заштита на граѓаните и општото добро.We have to rethink the type of country and society that we want to leave for our children and future generations, and in this way we all have to react and nobody can remain indifferent, because unfortunately cases like this are everyday for us... criminality is the fruit of poverty, misery, unemployment, unjust social policies, even the police themselves with low salaries are more worried about gasosa for their survival than for the defense of the citizen and the common good.
Ако застанеме и размислиме, ако се префрлиме на креирање храбри иницијативи за промена на енергетската политика, на националното планирање и јавните работи, ако делувајќи така покажеме пример, тогаш би можеле да го промениме светот со преземање таква акција.If we pause and think, if we shift to make bold initiatives of change for energy policy, national planning and public works, if we demonstrate a role model by doing so, we could change the world by taking such action.
Опис Додека одблиску го набљудуваме случајот со малото девојче, исто така сакаме да размислиме како може да продолжиме да правиме вакви големи разлики со мали гестови како што направивме во изминатите два дена.Description As we closely monitor the case of the little girl, we also want to think about on how we can keep on making such great diffrence by very small gestures as we have just done, in these past two days.
Можеби треба повторно да размислиме за нашето користење на нафтата и да бараме одговорност од компаниите кои ја користат.Maybe we need to rethink our use of petroleum and demand accountability of the companies that exploit it. This post is part of our special coverage Forest Focus: Amazon.
Ако размислите логично, нема двоумење дека луѓето кои ги избегнуваат ваквите ризици и се држат кон обичните работи, живеат многу поубав живот.If you think logically about it, there is no question that people who avoid these risks and stick to ordinary work end up living a more enjoyable life.
За да дознаете повеќе за овој период, треба да размислите што ќе значи ако сите околу вас ве избегнуваат како чума, настрана од убедувањето дека вие, како бунтовник, е поверојатно да бидете киднапиран отколку другите луѓе; дека треба да живеете во страв, селејќи се од куќа во куќа и во Турција; дека вашиот грб е целосно гол и дека тие веројатно ги знаат вашите чекори со неверојатна точност.To learn more about this period, you need to think about what it would mean if all those around you avoided you like the plague, out of the conviction that you, as a rebel, are more likely to be kidnapped than other people; that you have to live on the run, moving from house to house and to Turkey; that your back is completely exposed, and that they probably know your exact movements with great accuracy.
Би требало да размислите за стратегијата.You should rethink your strategy.
И ако мислите дека ги подготвувате овие полноглавци за мажи, подобро да размислите уште еднаш, затоа што ќе ви кажам дека го убивате секој дух кој тврдите дека оваа институција го има.And if you think you're preparin' these minnows for manhood, you better think again, because I say you are killin' the very spirit this institution proclaims it instills.
Можам да разберам зошто многу луѓе можат да гласаат за него, но навистина треба да размислат за нас во дијаспората.I can understand why many people may vote for him, but they should really think about us in the Diaspora.
Некои работи може да се кажат бидејќи е анонимно и онлајн, а луѓето кои велат дека го одрекувам постоењето на сонувачите треба повторно да размислат.There are some things you can say because it’s anonymous and online, and people who criticize that I am denying the existence of the dreamer should think again.
Како и да е, тоа исто така ги предупредува креирачите на политиката да размислат за обичниот народ и да пробаат да ги избегнат недостатоците во креирањето на политиката.However, it also warns policy makers that they have to think about ordinary people and try to avoid the loopholes in policy making.
Објавено е отворено писмо, за кое се верува дека е дело на движењето, кое претставува апел до изведувачите кои го потврдиле своето учество да размислат повторно. „Доколку одбиете да присуствувате, вие ќе придонесете за реформирање на Мароко и ќе му помогнете во градење на патот од транзицијата кон демократијата“, се вели во писмото.An open letter believed to have been issued by the movement has been published, asking the artists who confirmed their participation in the festival to think it over. "By refusing to attend, you will contribute to reforming Morocco and paving the way for its transition to democracy," the letter says.
Мисијата е да им се даде можност на помалку познатите заедници да ги споделат своите приказни со светот, да ги поучат и инспирираат младите и возрасните да размислат за глобалната заедница, да помогнат да се пополни „комунициската празнина“ во медиумското покривање и да се промовира мирот и разбирањето во светот.The mission is to provide lesser-known communitites with an opportunity to share their stories wth the world, to educate and inspire youth and adults to think about the global community, to help bridge the "communications gap" in media coverage and to promote peace and understanding around the world.
Не ги обвинувам, исто така бев разочаран, но размислив и сфатив дека изгубивме една борба, но не и целата војна.I do not blame them, I also have been disappointed but I thought and found out that the story did not end because we have lost a battle but not the whole war.
Во ред, размислив за тоа.Okay, I've thought about it.
Па Хелен, размислив за изнајмувањето.So Helene thought to rent it out.
Утрово се размислив и помислив дека е време да престанам да се сожалувам и да го зграпчам денот, а не може да ми текне на никој друг со кој би го зграпчил, освен ти.I woke up this morning, and I thought, it's time to stop feeling sorry for yourself and seize the day, and I can't think of anyone I'd rather do some day-seizing with than you.
Знаете, вчера размислив за се,You know, I thought all last night, if rabin can break bread with Arafat,
Со мајка ми размисливме, дека треба да ве поканиме на шоља чај.Mother thought we should invite you in for tea.
Господару, размисливте дека таа би можеле да ја разбие магијата?Master, have you thought that perhaps... this girl could be the one to break the spell? Of course I have!
Па, кажете ми... размисливте ли што би им кажале на одборот за реформите во образованието?So, tell me... have you kids given any thought to what you might say to the committee about education reform?
Сакав да прашам дали размисливте за мојот одмор?And... I wanted to ask you what you thought about my taking leave?
Ако мобилниот телефон може да му помогне на рибарот да ги прошири своите врски и контакти и да ја зголеми продажната цена, размислете што тоа ќе направи за сиромашните кои работат низ целиот свет?If the mobile phone can help the fisherman extend his contacts and increase his market price, think of what it would do to the working poor all over the world?
Ако мислевте дека носењето на крзно не е веќе во мода – што се случува со сите оние „зелени“ организации и активисти за правата на животните кои овој суров вид на мода го поставуваат таму каде што му е вистинското место, заедно со она што ѝ се допаѓа на Круела Де Вил – обожавателите на модата велат: размислете подобро.If you thought that wearing fur was outdated - what with all those green movements and animal rights activists who put this cruel sense of fashion in its right place with the likes of Cruella de Vil - fashionista's say, think again.
Да, на прв поглед се чини дека не е значајно зголемување; пораст од 5 долари за книшка со 15 билети не е страшен потег, но кога доаѓаме до тоа кој треба да го плати тоа повеќе, размислете.Yes, on the surface it's probably not a substantial cut; a 5 dollar increase in a book of 15 tickets isn't a killer move, but when it comes to who gets to pay more, think about it.
Во суштина не сум против забраната, но ако размислете повнимателно ќе видете дека тоа е премногу општо и нејасно.I am not against the rule in general but if you think about it very carefully ,you will see that it is too general and vague.
Драги Мароканци, размислете за сето ова.Dear Moroccans, think about all of this.
Но, знам каде ќе одиш и дека сеуште не си размислил за тоа.But I know where you're going, and I know you haven't thought it through.
Па не сум размислил, но... ...кога веќе прашуваш, Најверојатно ќе одам на север.I hadn't really thought about it, but I... ...now that you ask, I suppose I'll head north.
Си размислил ли како ќе влеземе внатре, откога ќе пристигнеме?Have you thought about how we're gonna get into the mansion once we arrive?
Си размислил ли како ќе му кажеме на Волтер Џуниор?Do you have any thought... ...about how we're going to approach this with Walter Jr?
Не сум баш размислила добро за тоа, тие само ми кажаа денес.Well, I havent really thought about that. They just told me today.
Не сум размислила сосема добро за тоа.I hadn't thought about that.
Никогаш така не сум размислила, но тоа е интересна идеа.Never thought of this aspect. Really interesting idea.
Дали си размислила за тоа?Have you thought about that?
Нема ниту една работа за која што не сум размислила.There's nothing that I haven't thought of.
Сте размислиле ли за тоа?Have you thought about that?
Сте размислиле да ги донесете во градов?You have thought toward housing them in the city?
Полковнику, гледам дека сте размислиле за ова, политички.Colonel, I see you've thought this through, politically, I mean.
Кажете ми, агенте Наџент, дали сте размислиле каде сакате да ја поминете вечноста?Tell me, agent Nugent, have you thought about, where you might like to spend eternity?
Дали малку сте размислиле за последиците на вашите дела?Have you given the slightest thought to the consequences of your actions?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning languages?