Разбере (to understand) conjugation

Macedonian
73 examples
This verb can also mean the following: comprehend

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
разберам
I understand
разбереш
you understand
разбере
he/she/it understands
разбереме
we understand
разберете
you all understand
разберат
they understand
Future tense
ќе разберам
I will understand
ќе разбереш
you will understand
ќе разбере
he/she/it will understand
ќе разбереме
we will understand
ќе разберете
you all will understand
ќе разберат
they will understand
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би разбрал
I (masculine) would have understood
би разбрала
I (feminine) would have understood
би разбрал
you (masculine) would have understood
би разбрала
you (feminine) would have understood
би разбрал
he would have understood
би разбрала
she would have understood
би разбрало
it would have understood
би разбрале
we would have understood
би разбрале
you all would have understood
би разбрале
they would have understood
Past perfect tense
сум разбрал
I (masculine) have understood
сум разбрала
I (feminine) have understood
си разбрал
you (masculine) have understood
си разбрала
you (feminine) have understood
е разбрал
he has understood
е разбрала
she has understood
е разбрало
it has understood
сме разбрале
we have understood
сте разбрале
you all have understood
сум разбрале
they have understood
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
разберев
I was understanding
разбереше
you were understanding
разбереше
he/she/it was understanding
разберевме
we were understanding
разберевте
you all were understanding
разбереа
they were understanding
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев разбрал
I (masculine) had understood
бев разбрала
I (feminine) had understood
беше разбрал
you (masculine) had understood
беше разбрала
you (feminine) had understood
беше разбрал
he had understood
беше разбрала
she had understood
беше разбрало
it had understood
бевме разбрале
we had understood
бевте разбрале
you all had understood
беа разбрале
they had understood
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе разберев
I will have understood
ќе разбереше
you will have understood
ќе разбереше
he/she/it will have understood
ќе разберевме
we will have understood
ќе разберевте
you all will have understood
ќе разбереа
they will have understood
Past aorist tense
разбрав
I understood
разбра
you understood
разбра
he/she/it understood
разбравме
we understood
разбравте
you all understood
разбраа
they understood
Imperative tense
-
разбери
you understand
-
-
разберете
you all understand
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум разберел
I (masculine) will understand
ќе сум разберела
I (feminine) will understand
ќе си разберел
you (masculine) will understand
ќе си разберела
you (feminine) will understand
ќе е разберел
he will understand
ќе е разберела
she will understand
ќе е разберело
it will understand
ќе сме разбереле
we will understand
ќе сте разбереле
you all will understand
ќе сум разбереле
they will understand
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
разбран
understanding
understanding
understanding
разберел
understanding
разберела
understanding
разберело
understanding
разбереле
understanding
разбрал
understood
разбрала
understood
разбрало
understood
разбрале
understood

Examples of разбере

Example in MacedonianTranslation in English
Не би имало никакво негативно внимание врз вашиот бизнис доколку вашиот конкурент разбере како функционира секој дел од вашиот не-диференцирачки софтвер.It wouldn't hurt your business for your competitor to understand how every bit of your non-differentiating software works.
Значи, голема е потребата за да се разбере потенцијалот на мобилните телефони за развој и за позиционирање на вистинското место.So, it is a need of the hour to understand the potential of the mobile phone in Development and position it at the right place.
Ако го додадеме на ова бесот на јавноста поради нападот на сатиричното списание Чарли Хебдо и нападот на прехранбениот супермаркет, кој резултираше со 17 смртни случаи, не е тешко да се разбере зошто онлајн атмосферата е толку напната.Add to this the public's rage following attacks on the satirical magazine Charlie Hebdo and a kosher supermarket, which claimed the lives of 17 people, and it's not hard to understand why the atmosphere online has become tense indeed.
Употребив метафора за да го опишам шокот од погледот на ова старо скривалиште Китува, со надеж дека ќе им ја пренесам пораката, за подобро да се разбере како јас (и повеќето Чироки) ќе бидеме погодени.I used a metaphor to describe the impact on this ancient view shed of Kituwah in hopes that it might convey a better understanding of how I (and most Cherokees) are going to be affected.
Блогерот пишува дека таа поминала низ сите „пречки“ за да дојде до државјанство, но може да ја разбере како се чувствува.The blogger writes that she has gone through all the “hurdles” to gain citizenship but can understand how the spouses must feel.
Можам да разберам зошто многу луѓе можат да гласаат за него, но навистина треба да размислат за нас во дијаспората.I can understand why many people may vote for him, but they should really think about us in the Diaspora.
ХT: Тоа ми помогна да бидам покритичен од вообичаеното новинарство - да забележувам кога таква работа е извршена лошо и да разберам зошто.JT: It's helped me to be more critical of mainstream journalism—to notice when such work is done poorly and to understand why.
Јас неможам да го разберам ова.I cannot quite understand the issue.
Имав проблеми да разберам што вели Исабел некаде околу минута и 23 секунди, па ако некој има сугестии или корекции, додадете ги како коментар на овој пост.I had trouble understanding what Ms. Isabel said around the one minute 23 second mark: if anyone has suggestions or corrections, please add them to the comments and I will update the subtitles.
Не ми се допаѓа (или пак не можам да разберам) ниту една индиска серија која што се емитува во моментов.I don’t like (or understand) a single Indian soap currently on air.
T: Бев малку љубоморен, бидејќи пишувањето значи повторно процесирање, додека уредувањето на сликите не е исто искуство, не ти треба повеќе знаење, не треба да ја разбереш ситуацијата за да направиш фотографија.T: I was a bit jealous, because writing means reprocessing, while editing pictures is not the same experience, you don’t need more knowledge, you don’t have to understand the situation to make a picture.
Може ли да разбереш!Can't you understand?
Сенаторот Коли се извинува што не дојде, но рече дека ќе го разбереш.Senator Cauley apologised for not coming, but said you'd understand.
Тоа докажува дека неможеш да разбереш.That figures you wouldn't understand.
Не би можела да разбереш, назад во тоа време.You couldn't understand, back in those days.
На крајот на краиштата, најдобриот начин за остварување на конечниот идеал кој не познава бои е да препознаеме, прифатиме и разбереме дека расните разлики се уште постојат и дека се основа за продолжување на дискриминацијата и нееднаквоста коишто се дел од американското општество до ден-денес.Ultimately, the best way for us to work toward achieving the ultimate colorblind ideal is to recognize, accept, and understand that racial distinctions still matter and that they are still the basis for continuing discrimination and inequality in American society today.
Но, во контекст на Тајван и Тајванскиот теснец, користењето на називот „бранење на Тајван“ за да се одбијат и да се отфрлат сите луѓе и работи кои се однесуваат на Кина и на кинеската влада не е изолиран феномен, и тој треба да биде поставен во хегемонистичката структура предводена од САД што ја опишавте за да можеме целосно да ја разбереме.However, in the context of Taiwan and the Taiwan Strait, using the name of “defending Taiwan” to refuse, oppose, and reject all people and matters relating to China and the Chinese government is not an isolated phenomenon, and it needs to be placed in the hegemonic structure led by the United States that you have described so we can fully understand it.
Да се обидеме да ја разбереме жртвата во име на идеја, што ќе нè обедини наместо да нè разедини.Let us try to understand the sacrifice for the sake of an idea, and it will unite us rather than divide us.
Мора да разбереме дека се уште сме млада нација и не сме имале изложување и искуство во многу области.We must understand that we are still a young nation and have not had exposure and experience in many areas.
Можеме да бидеме високо образовани, богати и влијателни и можеме да припаѓаме на силна политичка партија, но не можеме да ги разбереме аспирациите и сништата на локалната заедница со една посета на избирачкотото тело.We may be highly educated, rich and influential and belong to a strong political party, but understanding the aspirations and dreams of local communities is not something one can earn by just visiting their constituency once in a blue moon.
Да гласате и „да го разберете кандидатот, при што треба тој/таа да се испита да се знае од каде доаѓа тој/таа и каде оди таа/тој”.To vote and “understand the candidate, scrutinize him/her to know where he/she comes from and where she/he goes”.
Да бидете информирани: „Би сакала да разберете дека ако добивате најмногу информации од ТВ, нема да бидете изложени на големи делови од реалноста во земјата.To be informed: “I wish you’d understand that if you get most information from TV, you won’t be exposed to big pieces of the country’s reality.
Посакувам да разберете дека најголемите ограничувања на слободата на говорот доаѓаат од Телевиса и ТВ Ацтека."I wish you’d understand that the strongest limits to free speech come frequently from Televisa and Television Azteca."
Да работите и да го оценувате вашиот законодавец, општински претставник или гувернер: „Би сакала да разберете дека оваа личност е ваш службеник, бидејќи неговата или нејзината плата доаѓа од даноците кои, се надевам, ги плаќате“.To engage with and evaluate your legislator, municipal representative or governor: “I wish you’d understand this person is your employee, because his and her salary comes from the taxes that, I hope, you’re paying”.
Да разберете дека „оваа позната војна против дрогата не ги произведе резултатите кои се очекуваа од неа ги влоши проблемите кои требаше да се решат”.To understand that “this famous war on drugs has not produced the results that were expected of it worsened the problems it had set out to solve”.
Инструментот за претпристапна помош - ИПП (IPA) е ново средство чија цел е да им се помогне на земјите – кандидати и потенцијални земји – кандидати во нивните напори подобро да разберат како функционира Унијата и да ги адаптираат државните политики, правила и прописи при подготовката за членство.Developing close relationships with countries seeking to join the European Union is of the utmost importance. e Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) is a new facility aimed at assisting candidate countries and potential candidate countries in their efforts to better understand how the Union works and adapt national policies, rules and regulations in preparation for membership.
Луѓето мора да ја разберат суштината, како би ја разбрале катакана или пак азбуката.People have to understand the issue to comprehend the katakana or the alphabet.
Одржувањето на не-диференцирачката сопственост е како одново измислување на тркалото, корпорациите треба да разберат како софтверот со отворен код од друга страна ќе им помогне во намалувањето на трошоците, и ќе им помогнае да добијат подобри инфраструктурни продукти, бидејќи тие ќе соработуваат со таа цел - подобри продукти.Keeping non-differentiating proprietary is like re-inventing the wheel, and corporates should understand how OSS on the other hand will help them reduce their expenses, and also end up having better infrastructure products since they will be collaborating to have better products:
Невозможно е да се разберат потребите на другите луѓе, доколку не сте ги искусиле овие потреби самите вие на сопствена кожа.It is impossible to understand the needs of others, if you haven't experienced these needs yourself.
Блогот Бејград 2.0 пишува за петгодишнината од смртта на Зоран Џинџиќ: „За жал, Србин со најдобри квалитети беше убиен од луѓе кои не можеа да ја разберат современоста и беа неми за дискусија“Belgrade 2.0 writes about the fifth anniversary of Zoran Djindjic's death: "Unfortunatelly, a Serb with the greatest qualities has been assasinated by people who could not understand the modernity, and were too dumb for arguments."
Колку што јас разбрав, филмот е за девојки и жени кои биле принудени да ги напуштат домовите на своите родители и да живеат сами за да работат или студираат во други градови.As far as I understood, the movie is about girls and women who were forced to leave their parents' homes and live alone to work or study in other cities.
Не, извини не те разбрав.No. Sorry, I misunderstood you.
Тоа беше моментот кога разбрав дека тие беа упатени кно мојата земја и морав да ги сопрам.That was the moment I understood They were headed to my homeland And I had to stop them.
Никогаш не ја разбрав целата спортска работа се додека не отидов во Анн Арбор... но кога стигнав таму,бев поврзан.Touch football on the lawn. I never understood the whole sports thing before I got to Ann Arbor... but once I was there, I was hooked.
Никогаш не разбрав потполно.I never fully understood.
Во меѓувреме, „Шлакнатото дуо“, друг родител-блогер, го разбра резонирањето на библиотеката, но не се согласи со нејзината одлука да ги уништи книгите:Meanwhile, The Wacky Duo, another parent blogger, understood the library's reasoning but disagreed with its decision to destroy the books:
- Да. Мислев дека го разбра тоа.I thought you understood that.
Мама ништо не разбра.Mum hasn't understood anything, anyway.
Сега, тој разбра.He's understood.
Всушност, сега кога целосно разбра, сакам да ти го дадам најубавиот подарок од сите.In fact, now that you've truly understood... ...I want to give you the most wonderful gift there is.
Се разбравме?Is that understood?
Не се разбравме.You misunderstood me.
Дали се разбравме?Is that understood?
Сепак, не сум сигурен дали разбравте дека ова движење против медиумскиот монопол, во кое учествуваат голем број млади луѓе, не може да се разбере едноставно како движење кое бара слобода на печатот и демократија на островот.However, I am unsure if you have realized that this anti-media monopoly movement, with its high level of participation among young people, cannot be understood as a simply a movement seeking freedom of the press and democracy on the island.
Мислам дека погрешно ме разбравте.I think you misunderstood. What I was, uh...
Одиме, протегнете ги малку нозете, разбравте?We go, lasts with the legs, understood?
Дали разбравте?- Sir, yes, sir! - Is that understood?
Протестот не беше на било кој начин поврзан со правата на жените или против исламскиот вел како што некои луѓе погрешно разбраа, тоа беше повик за помош, конкретно таргетирајќи го режимот.The protest was not in anyway related to women's rights or against the Islamic veil as some people misunderstood, it was an outcry for help, specifically targeting the regime.
И тие разбраа дека треба да проговорат. За да ги заштитам.And they understood that they had to talk. in exchange for my protection.
Големо мнозинство Аргентинци... ...разбраа дека моделот на Менем е истрошен.The great majority of Argentines... ...understood that Menem's model was exhausted.
-Мислам дека разбраа.I think they understood.
Да бидам фер... тие едноставно никогаш не ме разбраа.To be fair to them... they simply never understood me.
И разбери го ова.And understand this--
Те молам разбери ме.Please understand.
Во ред, разбери го ова.All right. You understand this.
Не сакав да зборувам многу за да не може да ме разбери.It didn't take long to see the more I talked... ...the more he didn't understand me.
Тоа е се што тој може да го разбери, Бен.It's the only thing they understand, Ben.
Тој треба да е разбран човек.We're only two hours late. He should be a reasonable and understanding man.
Боб само разбрал дека тато сака такви работи.Bob just understood that Dad appreciates that.
Зашто мора да не сум разбрал.Golly, because I must have misunderstood.
Блејк разбрал, луѓето по природа се диви.Blake understood. Humans are savage in nature.
Татко ти би те разбрал.Your Dad would have understood that.
Да бесе обицен татко како останатите би те разбрал.If you'd been an ordinary father, you'd have understood that.
Никогаш не го разбрала индиското чувство за (лажна) гордост, како што таа вели, во изразот „Jai Ho“.She never understood Indians' sense of (fake) pride, as she puts it, during the "Jai Ho" phase.
Само да ти објаснам... мислам дека не си ме разбрала...Let me just explain, because I think you might've misunderstood.
Сигурна сум дека мора да не сум ве разбрала, професоре.I'm sure I must have misunderstood you, professor.
Далеку е, да би разбрала.I would've understood.
Сигурно не разбрала добро.- What? Oh, come on. She must've misunderstood.
Жалам, можеби погрешно сте разбрале.I'm very sorry Perhaps you misunderstood
Можеби Вие погрешно сте разбрале.Perhaps you misunderstood
Ако не сте го разбрале... ... тоа е бидејке не било за вас.You haven't understood it. It's because it's not for you.
И сепак кога комуницираме межу себе, и ние... и чувствуваме дека сме поврзани, и мислиме дека сме се разбрале, мислам дека имаме чувство на скоро духовно единство.,And yet, you know, when we communicate with one another, and we-- we feel that we have connected, and we think that we're understood, I thinkwe have a feeling of almost spiritual communion.
Дали велиш дека не сте се разбрале дека лековите не се за неговиот татко на умирање?Why? What are you saying? You misunderstood him?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?