Игнорира (to ignore) conjugation

Macedonian
51 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
игнорирам
I ignore
игнорираш
you ignore
игнорира
he/she/it ignores
игнорираме
we ignore
игнорирате
you all ignore
игнорираат
they ignore
Future tense
ќе игнорирам
I will ignore
ќе игнорираш
you will ignore
ќе игнорира
he/she/it will ignore
ќе игнорираме
we will ignore
ќе игнорирате
you all will ignore
ќе игнорираат
they will ignore
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би игнорирал
I (masculine) would have ignored
би игнорирала
I (feminine) would have ignored
би игнорирал
you (masculine) would have ignored
би игнорирала
you (feminine) would have ignored
би игнорирал
he would have ignored
би игнорирала
she would have ignored
би игнорирало
it would have ignored
би игнорирале
we would have ignored
би игнорирале
you all would have ignored
би игнорирале
they would have ignored
Past perfect tense
сум игнорирал
I (masculine) have ignored
сум игнорирала
I (feminine) have ignored
си игнорирал
you (masculine) have ignored
си игнорирала
you (feminine) have ignored
е игнорирал
he has ignored
е игнорирала
she has ignored
е игнорирало
it has ignored
сме игнорирале
we have ignored
сте игнорирале
you all have ignored
сум игнорирале
they have ignored
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
игнорирав
I was ignoring
игнорираше
you were ignoring
игнорираше
he/she/it was ignoring
игнориравме
we were ignoring
игнориравте
you all were ignoring
игнорираа
they were ignoring
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев игнорирал
I (masculine) had ignored
бев игнорирала
I (feminine) had ignored
беше игнорирал
you (masculine) had ignored
беше игнорирала
you (feminine) had ignored
беше игнорирал
he had ignored
беше игнорирала
she had ignored
беше игнорирало
it had ignored
бевме игнорирале
we had ignored
бевте игнорирале
you all had ignored
беа игнорирале
they had ignored
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе игнорирав
I will have ignored
ќе игнорираше
you will have ignored
ќе игнорираше
he/she/it will have ignored
ќе игнориравме
we will have ignored
ќе игнориравте
you all will have ignored
ќе игнорираа
they will have ignored
Past aorist tense
Imperative tense
-
игнорирај
you ignore
-
-
игнорирајте
you all ignore
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум игнорирал
I (masculine) will ignore
ќе сум игнорирала
I (feminine) will ignore
ќе си игнорирал
you (masculine) will ignore
ќе си игнорирала
you (feminine) will ignore
ќе е игнорирал
he will ignore
ќе е игнорирала
she will ignore
ќе е игнорирало
it will ignore
ќе сме игнорирале
we will ignore
ќе сте игнорирале
you all will ignore
ќе сум игнорирале
they will ignore
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
игнориран
ignoring
игнорирајќи
ignoring
игнорирање
ignoring
игнорирал
ignoring
игнорирала
ignoring
игнорирало
ignoring
игнорирале
ignoring
ignored
ignored
ignored
ignored

Examples of игнорира

Example in MacedonianTranslation in English
Истовремено, сѐ додека нашата влада овде во САД продолжува да го игнорира нашиот очаен повик за еднаквост и сѐ додека евангелистичките демони на САД се на слобода ги истураат глупавите обвиненија коишто го негираат правото на љубов низ африканската почва, ние како нација сме соучесници во злосторствата против човечноста, бидејќи како лидери не сме повеќе компетентни да ставиме крај на омразата, ниту пак, сме веродостојни да им ги всадиме на ЗУМА и МУГАБЕ и на остатокот од Африка опасностите од таквата омраза.At the same time for as long as our own Government here in the USA continues to ignore our own desperate call for equality, and for as long as US Evangelical demons are set loose on African soil to spew their garbage indictments negating the right to love, we as a Nation are complicit in the crimes against humanity, for if we are no longer leaders qualified to call for an end to the hate, nor are we credible to impress upon ZUMA and MUGABE and the rest of Africa the Perils of such hate.
Ова е многу цинично и се игнорира фактот дека бездомните луѓе се често приморани да го користат јавниот простор да преживеат бидејќи им недостасуваат услуги, особено услуги прилагодени кон нивните потреби.This is very cynical and ignores the fact that homeless people are often obliged to use public space to survive because of a lack of services, especially ones adapted to their needs.
Неговата втора грижа е дека проектот се темели на скапа технологија и ги игнорира обичните луѓе на земјата:His second concern is that the project relies heavily on expensive technology and ignores ordinary people on the ground:
Бидејќи од првото бомбардирање на Газа помина веќе една година, овој студент укажува како јавното мислење одбира да игнорира еден дел од околностите кои толку долго го измачуваа животот и на Палестинците и на Израелците:As the Gaza bombings arrive to their first anniversary, this student points out how the public opinion chooses to ignore a chapter of the circumstances that for so long have tormented the life of both Palestinians and Israelis:
Водечкиот карикатурист и блогер Никаханг, смета дека Хатами го игнорира крвопролевњаето за време на протестите против режимот во 2009.Nikahang, a leading cartoonist and blogger, considers that Khatami ignored the blood shed during the 2009 protest against regime.
Мојата намера заради која пишувам за „корективното силување“ во Јужна Африка не е да ја игнорирам нетолеранцијата врз хомосексуалците во Соединетите Американски Држави или да се фокусирам на црнечката хомофобија наспроти белата хомофобија.My intention in writing about “corrective rape” in South African is not to ignore anti-gay bigotry in the United States or to focus on black homophobia as opposed to white homophobia.
Кајла пишуваше онлајн за нејзината работа со Меѓународното движење за солидарност во Палестина. „Како може да го игнорирам благословот на слободата на говор кога знам дека луѓе кои многу ми значат можат да бидат убиени поради него ?“ - напиша таа.Kayla published writing online about her work in Palestine with the International Solidarity Movement in August and September 2010. “How can I ignore the blessing of freedom of speech when I know that people I deeply care for can be shot dead for it?” she wrote.
Претседателот на државата кој води две превентивни војни во две земји (ќе го игнорирам Пакистан) ја доби Нобеловата награда за мир? @Ssirgany: Номинацијата за наградата истекуваше до 1 февруари, само 10 дена откако Обама ја презеде функцијата.The president of a country waging two preemptive wars in two countries (I'll ignore Pakistan) wins the Nobel Peace Prize? @waelabbas: Obama wins Nobel prize for aiding Dictators @Ssirgany: Nobel Prize nomination deadline was Feb 1, just 10 days after Obama took office.
Мислиш дека те игнорирам?Do you think that I ignore you?
Но се научив да ги игнорирам... па се надевам дека веќе се откажале од мене.But I got used to ignore. I think they are kind of giving up on me.
Има ли шанса да го игнорираш ова што го направив?ls there any chance that you could ignore what I Just did?
Сега можеби си во искушение да го игнорираш прашањето, игнорирај ја мистеријата на слободна воља.So now you might be tempted to just ignore the question, ignore the mystery offree will.
Откако се појави детето, игнорираш се што ќе кажам!Ever since that kid came in, you've ignored everything É've said.
Ти ме игнорираш откако заврши школото.You've totally ignored me ever Since high School ended.
Понекогаш ќе мораш да ги игнорираш правилата. Да ги игнорираш бројките. Концентрирај се на луѓето.Sometimes you have to ignore the rules and concentrate on the people.
Ири плаќање co то.шри вратениот кусур често го игнорираме, затоа тој најчесто останува na касите, ао џебовите и.ш дома.When paying in tolars, people often ignore their change, so it is usually left at the cash desk, in pockets, or at home.
Ова не значи дека ќе ги игнорираме лошите работи како насилство или сиромаштија.This does not mean we will ignore the bad things, like violence or poverty.
Како што е случајот со сите религиозни почитувања, Дашаин носи своја група од морални и етички предизвици, но не можеме да ја игнорираме неизмерната радост и изобилие што ги носат овие почитувања додека се соочуваме со предизвиците.As with any religious observation, Dashain also comes with its own set of moral and ethical challenges, but we cannot ignore the immense joy and richness these observations bring to us while we deal with the challenges.
Дали можеме да ги игнорираме сите оние работи што кучињата ги прават за луѓето?Can we ignore all services a dog renders to people?
Како што гледам ние секогаш стануваме жртва на пропаганда што со време постанува вистина, но обично одлучуваме да игнорираме дали всушност работите кои ни ги кажале се вистинити или не.What I see we always became victim of propaganda which at times turned true too but then we usually ignored to figure out whether the things which are told to us are actually true or not.
Во Сирија денес, ако не се чувствувате загрозен и загрижен за својата слобода и, ако пријателите не ве тргаат на страна за да ја изразат својата загриженост за вас, поради она што го имате напишано, тогаш треба да се запрашате за основните отстапки кои треба да ги направите од страв и по чии начела, вие сте одлучиле да игнорирате и да ја вртите главата на оние третирани со неправда.In Syria today, if you don't feel threatened and worried about your safety and if your friends don't pull you aside and express their concerns and fears for you regarding what you write, you need to ask yourself about the basic concessions you had to make out of fear and about whose plights, amongst those being treated with injustice, you have decided to ignore and look the other way.
Тоа е против прописот, но знам дека вие тоа просто ќе го игнорирате.I would cite regulation, but I know you will simply ignore it.
Како смеете да ги игнорирате моите наредби?How dare you ignore my orders?
Поминавте цело утро зборувајќи за пудинг, а игнорирате очигледна закана?You spent the morning talking about... pudding, and you ignore a credible threat? Credible?
Не можете повеќе да не игнорирате.No longer can we be ignored.
„Граничните сили изгледа се надвор од контрола, со наредби да пукаат во секој осомничен“, рече Менакши Гангули, директор на Надгледувачите на човекови права во Јужна Азија. „Граничните операции го игнорираат најосновното право, претпоставката на невиност“."The border force seems to be out of control, with orders to shoot any suspect," said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. "The border operations ignore the most basic rule of law, the presumption of innocence."
Тој додаде дека минатото и сегашноста не треба да се игнорираат, но дека е клучно фокусот да биде на иднината на идните генерации и на интересите на Курдскиот народ.He added, the past and present should not be ignored but it is crucial to focus on the future of new generations and what is in the interest of Kurdish people.
Со своите зборови, Дресер обрнува внимание на општеството во тешки времиња; нејзините идеи се базирани на факти кои тешко можат да се игнорираат.Dresser’s words are addressed to a society in difficult times; her ideas are based on facts that very difficult to be ignored.
Како таква постои тенденција да се игнорираат прашања кои не одговараат на конвенционалните развојни цели (квалитетот на живот, игри, социјални движења, итн), или нешто што може едноставно опишано во контекст на било каква употреба на ИКТ во светот во развој......As such, there is a tendency to ignore issues that do not correspond to the conventional development goals (quality of life, games, social movements, etc.), or what might be simply described as any use of ICT in a developing world context…
Eлиф од Истанбул, вели дека медиумите избрале да го игнорираат овој штрајк и дека многу од затворениците кои штрајкуваат наскоро може да умрат.Elif from Turkey, Istanbul says the media has chosen to ignore Kurds on hunger strike, and that many of them may soon die.
- Само игнорирај ја.- Just ignore it.
Сега можеби си во искушение да го игнорираш прашањето, игнорирај ја мистеријата на слободна воља.So now you might be tempted to just ignore the question, ignore the mystery offree will.
Второ--тотално игнорирај го Даниел и прилепи се до познати автори.Two: Then totally ignore Daniel and suck up to famous authors.
Хобитите живеат и обработуваат во четирите Фартинзи од Шаер многу стотици години, многу слично на игнорирај и биди игнориран од светот на Големите ЛуѓеHobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire... ...for many hundreds of years... ...quite content to ignore and be ignored... ...by the world of the big folk.
Не ме игнорирај.Don't ignore me.
Ве молам! Ве молам"," игнорирајте го сето останато. Послужете се со малку марихуана"," бидејќи тоа нема врска"," знаете...?Oh, police officer, please, as you inspect the crime scene, which is now our van, please ignore the colorful piñata filled with marijuana you may just happen to come across, because it played no part whatsoever in the demise of this unfortunate young woman.
Ве молам! Ве молам"," игнорирајте го сето останато. Послужете се со малку марихуана"," бидејќи тоа нема врска"," знаете...?Oh, police officer, please, as you inspect the crime scene, which is now our van, please ignore the colorful pinata filled with marijuana you may just happen to come across, because it played no part whatsoever in the demise of this unfortunate young woman.
Ако сакате вашиот план за интеграција, заедно со вашата администрација да бидат целосно уништени, слободно игнорирајте ме.If you would like your entire mainstreaming agenda, and your administration with it, to be completely obliterated, then by all means ignore me.
АКо не ги знаеме зборовите само игнорирајте не, ОК?If we blow the lines, just ignore them, right?
Полицаецу! Ве молам! Ве молам"," игнорирајте го сето останато.Oh, police officer, please, as you inspect the crime scene, which is now our van, please ignore the colorful pinata filled with marijuana you may just happen to come across, because it played no part whatsoever
Во овој случај, властите намерно ја измислуваат другата страна игнорирајќи го фактот дека протестите не се предизвикани од лажни лидери или комуникативни алатки, туку од страна на мрежното општество.In this case, the authorities deliberately invented the other side ignoring the fact the protest was caused not by fake leaders or communication tools, but by the network society.
Хатами гласаше на парламентарните избори на 2 март, 2012 година, игнорирајќи ги предусловите кој тој самиот ги формулираше за неговото учество: „Слобода на политичките затвореници и создавање на слободна атмосфера за секого и за сите групи, власти кои го почитуваат Уставот и овозможување логистика за спроведување на слободни и фер избори.“Khatami voted in the parliamentary election on Friday, March 2, 2012 ignoring preconditions he himself had formulated for his participation: “Freedom of prisoners and creation of a free atmosphere for everyone and all groups, the authorities respecting the Constitution and creation of the logistics for conducting a healthy and free election.”
Неможеш да ги докажеш своите ставови игнорирајќи ги останатите.You're not gonna prove your case by ignoring all the other data.
Знам дека сте зафатени игнорирајќи ме, но мини барот ми е празен.I know you're busy ignoring me, but my minibar is empty.
Едноставно го прават тоа, а вие продолжувате со своите животи игнорирајќи ги знаците насекаде околу вас.They just do it. And you'll go on with your Iives ignoring the signs all around you.
Филмот од Крис Хил, овозможува артистот да ја раскаже својата приказна за тоа како научил да црта во рурално село од традиционален стил, како станал политички карикатурист и бил обвинет за игнорирање на цензура, што довело до негов азил во Франција, каде што подоцна говорел, во корист на бегалците, пред францускиот парламент по повод педесет годишнината на Женевската Конвенција.The film by Chris Hill lets the artist himself tell the story of how he learned to paint in a rural village in the traditional style, how he became a political cartoonist and was prosecuted for ignoring censors and then how he found asylum in France, where he later spoke in front of the French parliament for the 50th anniversary of the Geneva Convention on behalf of refugees.
Тоа создава бранувања во нивната брилијантна визија за мир за игнорирање на половина од Палестинците, истата половина која владее со Газа.It causes ripples in their brilliant peace-forwarding vision of ignoring half the Palestinians, the same half in charge of Gaza.
Овие малцинства најдоа глас преку блоговите и Фејсбук кога традиционалните медиуми беа обвинети за игнорирање на криците на локалниот абориџински народ.These minorities have found a voice via blogs and Facebook when the mainstream media have been accused of ignoring the plights of the local aboriginal people.
Ќе ја плати ли Уганда цената за игнорирање на сиромашните?Will Uganda pay the price for ignoring the poor?:
Однос што се базира врз претседателовото зимање на она што тој го сака и вообичаеното игнорирање на се што навистина и е битно наA relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm... Britain.
Лиу Хао ја критикува локалната влада бидејќи ги игнорирала разните знаци за земјотрес кои биле изнесувани од локалните жители .Liu Xiao yuan criticized the local government for ignoring various earthquake sign reported by local residents .

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

занимава
entertain
зарипне
become hoarse
згази
step on
ѕида
build
ѕирне
take a peek
игра
play
избелува
whiten
избрка
kick out
извади
pull out
извлече
pull out

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'ignore':

None found.
Learning languages?