Држи (to hold) conjugation

Macedonian
63 examples
This verb can also mean the following: keep, last, detain, withstand

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
држам
I hold
држиш
you hold
држи
he/she/it holds
држиме
we hold
држите
you all hold
држат
they hold
Future tense
ќе држам
I will hold
ќе држиш
you will hold
ќе држи
he/she/it will hold
ќе држиме
we will hold
ќе држите
you all will hold
ќе држат
they will hold
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би држел
I (masculine) would have held
би држела
I (feminine) would have held
би држел
you (masculine) would have held
би држела
you (feminine) would have held
би држел
he would have held
би држела
she would have held
би држело
it would have held
би држеле
we would have held
би држеле
you all would have held
би држеле
they would have held
Past perfect tense
сум држел
I (masculine) have held
сум држела
I (feminine) have held
си држел
you (masculine) have held
си држела
you (feminine) have held
е држел
he has held
е држела
she has held
е држело
it has held
сме држеле
we have held
сте држеле
you all have held
сум држеле
they have held
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
држев
I was holding
држеше
you were holding
држеше
he/she/it was holding
држевме
we were holding
држевте
you all were holding
држеа
they were holding
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев држел
I (masculine) had held
бев држела
I (feminine) had held
беше држел
you (masculine) had held
беше држела
you (feminine) had held
беше држел
he had held
беше држела
she had held
беше држело
it had held
бевме држеле
we had held
бевте држеле
you all had held
беа држеле
they had held
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе држев
I will have held
ќе држеше
you will have held
ќе држеше
he/she/it will have held
ќе држевме
we will have held
ќе држевте
you all will have held
ќе држеа
they will have held
Past aorist tense
Imperative tense
-
држи
you hold
-
-
држете
you all hold
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум држел
I (masculine) will hold
ќе сум држела
I (feminine) will hold
ќе си држел
you (masculine) will hold
ќе си држела
you (feminine) will hold
ќе е држел
he will hold
ќе е држела
she will hold
ќе е држело
it will hold
ќе сме држеле
we will hold
ќе сте држеле
you all will hold
ќе сум држеле
they will hold
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
држен
holding
држејќи
holding
држење
holding
држел
holding
држела
holding
држело
holding
држеле
holding
held
held
held
held

Examples of држи

Example in MacedonianTranslation in English
Со оваа петиција сакаме Нобеловиот комитет и светската јавност да знаат дека навистина многу граѓани на Србија нема да ја поддржат последнава засрамувачка одлука на нивната влада, дека силно се противат на нејзината „политичка зделка“ карактеристична за националистичка Србија пред и по војните во деведесеттите години и дека поради овие воени и други крвави траги на автократско владеење и политики на „поголеми нации“ - потчинувајќи ги индивидуалните права за „национални интереси“- тие го креваат гласот против каква било форма на понизност кон земјата, која во 21-ви век става зад решетки активист за човекови права и ги држи неговото семејство и колеги под домашен притвор за да спречи кој било од нив да допатува до Осло и да ја прими Нобеловата награда во негово име.With this petition we wish the Nobel Committee and the world public to know that really many citizens of Serbia would not back this latest, shameful decision by their government, that they strongly oppose its “political barters” so characteristic for the nationalistic Serbia before and after the wars of 1990s, and that because of these wars’ and other bloody traces of autocratic rules and “greater-nation” policies – subjugating individual rights to “national interests” – they raise their voice against any form of servility to the country that, in the 21st century, commits a human rights activist to prison and holds his family and colleagues under house arrest to prevent them from traveling to Oslo to accept the Nobel Peace award on his behalf.
Мајка држи фотографија од нејзиниот син Хозе Леонидас Морено, исчезнат имигрант.A mother holds a photo of her son Jose Leonidas Moreno, a missing migrant.
Сујапа Сокоро во Рејноса, Мексико, држи слика од својата исчезната ќерка.Suyapa Socorro walks through the streets of Reynosa, Mexico, holding an image of her missing daughter.
РТ @ArmUpdate: คุมเข้มห้ามชุมนุม pic.twitter.com/WTa7lUWYvA — แก้วมาลา Kaewmala (@Thai_Talk) 22 јануари, 2015 Јинглук ја отфрли одлуката на собранието, кое исто така и забрани да држи јавни функции во наредните 5 години.Said they come to ask YL nicely not to hold a presser. “@capital_lism: pic.twitter.com/isiN5Lh2x5 — Ryn C. (@Ryn_writes) January 23, 2015
Сликата погоре, на која Чомски држи плакат, е дел од глобалната кампања против медиумскиот монопол во Тајван, организирана од тајванските студенти.The photo above, in which Noam Chomsky is holding a placard, is part of a global campaign organized by Taiwanese students against media monopoly in Taiwan.
Ќе бидам чесен, транспарентен, и ќе ги држам како приоритет интересите на нацијата и луѓето ... со цел враќање на среќата и мирот на луѓето.I will be honest, transparent, and I will uphold the interest of the nation and the people as the priority ... in order to restore happiness and peace to the people.
Колку што можам да држам. - Ајде.All they can hold.
Да можам да те држам додека и двајцата умреме.If I could only hold you till we were both dead.
Може ли да го држам?Can I hold it, please?
Не можам да ја држам.I can't hold it.
Тоа е срце на свиња што го држиш во рацете.'Tis the heart of a pig you hold in your hand.
Ќе ти дозволам да ме држиш за рака, под моето ладало.I shall let you hold my hand underneath my fan.
Сеедно дали ќе го држиш сатарот, или мексиканска слугинка, или некој будала што ќе го собереме од улица.Whether it's you who holds the axe or a Mexican maid... or some bum we yank off the street.
Би требало да го држиш ова.You're supposed to be holding this.
Ова го држиш цврсто, потоа притискаш и го повлекуваш со ова.You hold on to this one tight, and then you push and turn with this one.
Сфаќаме дека нивната итност е неопходна за да избледи нереалната беспомошност за која се држиме на сопствена штета.Realizing their urgency is necessary for the illusory helplessness we hold so self-destructively to fade away.
Како избирачи, мораме да бидеме внимателни: да бидеме претпазливи на напади против нашата демократија, да овозможиме нашиот глас да биде слушнат за прашања како што се спроведување политики и успешно управување и да создадеме функционални системи за да нашите јавни претставници ги држиме одговорни доколку некогаш заборават дека тие се тука за да му служат на заедничкото добро, а не на нивното лично добро.As an electorate, we must pay attention: be vigilant about attacks on our democracy, make our voices heard on matters of policy and good governance and have systems in place to hold our public officials to account should they ever forget that they are there to serve the common good and not a personal one.
Може да се држиме и никој да не се противи. Така се игра валцерот.You see, we can hold each other, and no one can object... because that's the way it's danced.
- Мораме ли да се држиме за раце?- Do we have to hold hands?
Требаше да ја држиме количката на горната скала на ивицата, наведнувајќи ја надолу, и чекајќи го продавачот.We were to hold the cart on the top edge of the stairwell... leaning it downward, and wait for the vendor.
Еден од начините е директно и јасно именување на „непријатели“, „предавници“ и „противници“ кои се закануваат со некаква неверојатна радикална промена, постапка или дела кои би го превртеле на глава вашиот постоечки свет, она за што држите и што ви е најсвето.One of the ways to do it is to directly and clearly name "enemies," "traitors," and "opponents," who threaten with some unbelievable radical change, act or deeds which can turn your world upside down, and soil something that you hold dear and sacred.
Зошто ги држите во Квинс?Why hold it in Queens?
Ако Т.У.И. може да доминира со пазарот, зошто нас да не држите во позадина?If T. U. l. can dominate a market, why hold us back?
Како се држите вие луѓе?How are you folks holding up?
Очигледно дека не сакаме со рацете ништо да работите, освен да се држите за животот.Obviously we don't want you doing anything with your hands... ...other than holding on for dear life.
Правилното воспоставување на оваа рамнотежа зависи од почитувањето на бројните врски меѓу природниот капитал и другите четири видови на капитал кои ги држат заедно нашите општества и економии (т.е. човечки, социјален, производен и финансиски капитал).Getting this balance right depends on appreciating the many linkages between natural capital and the other four types of capital that hold together our societies and economies (i.e. human, social, manufactured and financial capital).
Луѓе се држат за раце, формирајќи човечки синџир за да го „загреат“ Градскиот трговски центар - ГТЦ, во Скопје, Македонија.People holding hands, forming a human chain to "warm up" the GTC - public trade center in Skopje, Macedonia.
Меѓутоа интернетот на граѓаните им овозможува и нови алатки и тактики за да ги држат одговорни избраните пратеници, да се зголеми транспарентноста во владата и да се промовира пошироко и пораспространето граѓанско учество.The Internet, however, also empowers citizens with new tools and tactics to hold their elected officials accountable, increase transparency in government, and promote broader and more diverse civic engagement.
Продавачите од Лунета држат плакат кој гласи: „Продавачите не се закана за животот на нашиот драг папа."Luneta vendors hold a placard which reads: "Vendors not a threat to the life of our dear pope."
Ако бројот на запалени екрани од луѓето што држат мобилни уреди е знак, значи дека набргу ќе гледаме повеќе од овие видео клипови со прославувања прикажани на Интернет.If the number of lit screens from people holding up mobile devices are a sign, we will be seeing more of these celebratory videos crop up on the web pretty soon.
Не,јас само те држев,тоа е се.No, I was holding you, that's all.
И ја држев раката кога полетавме.I was holding her hand when we took off.
Последните 3 месеци се држев.For the last three months, I was holding on.
Ја држев за рака кога го напушти светов.I was holding her hand when she left this world.
Се гледаше од тостерот, а јас го дигнав тостерот, го држев... сакаше подобро да се види од него... и се наслони на мојата рака... и после, не сакав само да се свртам... Не сакав да и ги повредам чувствата со тоа што одма ќе ја тргнам раката.She was looking in the toaster and l was holding the toaster... she wanted to get a better look at her face in it... and she leaned against the back of my hand... and so, l didn't want to just turn.... l didn't want to hurt her feelings by taking it away fast.
Да, ти држеше камен и тој повторно и повторно удираше со неговото лице во него се додека не можеше веќе да издржи.Yeah, you were holding a rock and he ran into it with his face repeatedly until he just couldn't pull through.
Му ја држевме главата под водата.We were holding his head under the water.
Се држевме за раце и игравме... А ова е за очите.We were holding hands and dancing, and...
Можев да ги осетам додека се држевме за рацете.I could feel them when we were holding hands.
Ја држеа таму додека да биде прегледана.They were holding her until she could be examined.
Луѓето кои те држеа, кога ми се јавија, беа на еден час од мотелот.The men that were holding you, when they called me there were within an hour of my motel.
Каде што го држеа момчето?Where they were holding that boy?
Не држете ме за збор, но бев без леќите, беше темно, и се, мислам...Now, don't hold me to this, but no contacts, it's dark... And everything, I mean...
Момци, држете го!All right now, hold on!
Само држете го цврсто.You just hold him down.
Госпоѓо мислам дека го најдовме изворот на проблемот. Останете до прозорецот и држете го затворен додека не го ресетираме системот, тоа би било добро.Ma'am,I think we found the source of our problem-- if you could just stay at that particular window and hold it closed while we reset the system,that should do it.
Сега има активност која ги повикува глобалните поддржувачи да се фотографираат, држејќи го слоганот „Спротивстави се на медиумскиот монопол, одбиј ја црната рака на Кина, поддржи ја слободата на печатот, го штитам Тајван од ___“, и да ја објават фотографијата на интернет.There is now an activity which urges global supporters to photograph themselves, holding the slogan of "Oppose Media Monopoly, Reject the black hand of China, uphold freedom of the press, I protect Taiwan in ___", and upload it online.
Луѓето се охрабруваат да направат фотографии држејќи го знакот „ОБЕДИНЕТИ ЗА СИРИЈА“ или „ЗАПРИ ЈА ГОДИНАТА НА КРВОПРОЛЕВАЊЕ“ на нивниот јазик и да ги објават на Фејсбук страницата на кампањата.People are being encouraged to take photographs holding a sign saying "UNITE FOR SYRIA" or "STOP ONE YEAR OF BLOODSHED" in their own language and upload them on the campaign's Facebook Page.
Неколку новинари дадоа изјави на протестот во Скопје во врска со смртните закани упатени кон новинарот Борјан Јовановски, држејќи го погребалниот венец кој беше доставен во неговиот дом како смртна закана во април 2015 година.Several journalists spoke at a protest in Skopje about the recent threats directed at journalist Borjan Jovanovski, holding the funeral wreath that had been delivered to his home as a death threat in April 2015.
Саудиска Арабија беше домаќин на Самитот на советот за соработка во заливот во неговата источна провинција, донесувајќи ги лидерите на Бахреин, Катар, Кувајт, Оман и Обединетите Арапски Емирати под еден кров – и држејќи ги жителите на Дехран и Дамам како заложници за целото времетраење на нивната средба, бидејќи сите главни патишта кои водат до и надвор од градот беа затворени.Saudi Arabia hosted the Gulf Cooperation Council's Summit in its Eastern province, bringing the leaders of Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman and the UAE under one roof - and holding the residents of Dhahran and Dammam hostage for the duration of their meeting as all the main highways leading to and from the city were shut.
Тоа би била една прекрасна архитектура држејќи еден практичен инструмент што може да биде од корист за сите без да се смета дека е „муслимански проектил“!It can be a beautiful architecture holding a practical instrument that can be of benefit for everyone without positiong it as a "Muslim Missile"! Nawara Negm pointed a finger at bigotry: Hypocrites will be condemned to the lowest depths of hell!
- Те префрламе во ќелија за држење.-We're moving you to a holding cell.
Тие тоалети во ќелиите за држење можат да станат доста гадни, така?Those holding cell toilets can get pretty nasty, right?
Така што не е чудно што поддршката е толку лоша. Придобивките од слободниот софтвер се огромни, но трошоците за неговата интерна поддршка ги правеа раководителите многу нервозни. Така, мојата основна идеја беше ако може да изградиме модел што ќе даде 2 до 4 пати повеќе поддршка и... и... способност за „држење за рака“... отколку што еден интерен инженер може да ја даде... и ако тоа го направиме за 1/2 или 1/4 од цената со тоа ќе го поминеме тестот дали луѓето всушност ќе го купуваат софтверот или не.The benefits of Free Software were tremendous but the cost of supporting it internally uh, and made managers very very nervous and so the fundamental idea I had was if we can build a model that could deliver two to four times the support and uh, and uh, and hand holding capability that an internal engineer could provide.
Нема ништо слаби за држење на жената и машински низ мускулите, на тетивите, во нејзиниот врат, сите додека таа се гледа во ти со неа душникот сече, се обидуваат да дишат.There's nothing weak about holding down a woman and sawing through the muscles, the tendons, in her neck, all while she's looking up at you with her windpipe cut, trying to breathe.
Така, мојата основна идеја беше ако може да изградиме модел што ќе даде 2 до 4 пати повеќе поддршка и... и... способност за "држење за рака"... отколку што еден интерен инженер може да ја даде... и ако тоа го направиме за 1/2 или 1/4 од ценатаand uh, and uh, and hand holding capability that an internal engineer could provide.
Ти си тој измамникот од Санкт Петербург кој држел аудиции да најде слични на Анастасија.You're that con man from Saint Petersburg who was holding auditions to find an Anastasia lookalike. -
Ја држел Мариел и уште шестмина други на отпадот.He was holding Mariel and six others captive At a salvage yard.
Можеш ли некако да ни помогнеш да го најдеме Ченг, или каде те држел?Audrey, we're out of time. Is there anything that you can tell me that could help us find Cheng or at least where they were holding you?
Таму ја држел Ченг?You think that's where Cheng was holding her?
Мојата девојка се држела за раце со...That my girl is holding hands with a...
Ја најдовме локацијата каде ја држеле.We found the location where they were holding her.
Овие сини риби се последните кои го држеле и сеште го држат овој свет.These blue fish are the last still holding out in this world.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

важи
be valid
дели
divide
дрка
jerk off
дупи
perforate
лежи
lie
мижи
have eyes closed
пржи
fry
тежи
weigh
тужи
sue

Similar but longer

додржи
hold someone
допржи
finish frying
дружи
spend time with as a
задржи
detain
издржи
endure
одржи
hold
подржи
hold for a while
содржи
contain

Random

додржи
hold someone
докити
finish decorating
докторира
get a ph
досуши
finish drying
доцеди
finish squeezing out
доцни
be late
дресира
train
дрка
jerk off
душка
snoop
живне
lighten up

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'hold':

None found.
Learning languages?