Padidinti (to increase) conjugation

Lithuanian
21 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
padidinu
I increase
padidini
you increase
padidina
he/she increases
padidiname
we increase
padidinate
you all increase
padidina
they increase
Past tense
padidinau
I increased
padidinai
you increased
padidino
he/she increased
padidinome
we increased
padidinote
you all increased
padidino
they increased
Past freq. tense
padidindavau
I used to increase
padidindavai
you increase
padidindavo
he/she used to increase
padidindavome
we used to increase
padidindavote
you all used to increase
padidindavo
they used to increase
Future tense
padidinsiu
I will increase
padidinsi
you will increase
padidins
he/she will increase
padidinsime
we will increase
padidinsite
you all will increase
padidins
they will increase
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
padidinčiau
I would increase
padidintum
you would increase
padidintų
he/she would increase
padidintume
we would increase
padidintute
you all would increase
padidintų
they would increase
Imperative mood
-
padidink
you increase
-
-
padidinkite
you all increase
-

Examples of padidinti

Example in LithuanianTranslation in English
Administracinės procedūros, kuri leistų greitai teikti informaciją apie prekybos srautų tendencijas siekiant padidinti skaidrumą ir išvengti galimų prekybos iškraipymų, nebereikia.The need for an administrative procedure for the rapid provision of information on the trend in trade flows in order to increase transparency and to avoid possible diversion of trade has disappeared.
padidinti papildomų 2 dalies d punkto i papunktyje ir 2 dalies e punkto i papunktyje nustatytą skrydžių skaičių.to increase the number of additional frequencies specified in paragraphs 2.d) i. And 2.e) i.
Plėtoti mokesčių administracijos gebėjimus, siekiant padidinti ne iš muitinių gaunamas pajamas (tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai), palaipsniui plėtojant ES standartais pagrįstą mokesčių sistemą.Develop capacity of the Tax Administration in order to increase non-customs revenue (direct and indirect taxation) through the progressive development of a taxation system based on EU standards.
gerinti darbo jėgos išsilavinimo lygį ir stiprinti paskatas, siekiant padidinti gyventojų, ypač žemos kvalifikacijos, MVĮ darbuotojų ir vyresnių darbuotojų, dalyvavimą tęstinio mokymosi procese,improve education levels of the workforce and strengthen incentives to increase participation in lifelong learning, especially for the low-skilled, SME employees and older workers,
stiprinti paskatas tęstiniam mokymuisi, siekiant padidinti gyventojų, ypač žemos kvalifikacijos darbuotojų, dalyvavimą.strengthen incentives for lifelong learning to increase participation, in particular for the low-skilled.
Siekiant pagerinti išorinių sienų valdymą, biudžeto valdymo institucija [4] ženkliai padidino 2004 m. ARGO programai skirtus asignavimus.The budgetary authority [4] has substantially increased the appropriations allocated to the ARGO programme for 2004, with a view to better management of the external borders.
Atlikus tyrimą pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 12 straipsnį, Taryba padidino minėtus muitus Reglamentu (EB) Nr. 2100/2000 (toliau vadinama „realizavimo tyrimas“).Following an investigation pursuant to Article 12 of Regulation (EC) No 384/96, the Council amended and increased the above duties through Regulation (EC) No 2100/2000 (the anti-absorption investigation).
Pagal šių bendrovių atsakymus į klausimyną nuo 1999 m. jos padidino savo gamybos pajėgumą daugiau kaip 92 %.Since 1999 these two companies have increased their production capacity by more than 92 % according to their questionnaire responses.
Bendrijos pramonė padidino savo rinkos dalį nuo 80 % 1999 m. iki 85 % tyrimo laikotarpiu ir per 2001 m. pasiekė 89 %.Similarly, the Community industry increased its market share from 80 % in 1999 to 85 % in the IP, having reached a level of 89 % during 2001.
Tačiau viešai prieinami duomenys rodo, jog kai kurie iš kitų stambesnių Indijos gamintojų padidino savo pajėgumus kur kas daugiau arba ketina didinti savo pajėgumus artimiausiu metu.There is publicly available information, however, that indicates that some of the other major producers in India have increased their capacity more significantly, or intend to do so in the near future.
Eksporto subsidijų dydis visiems pieno produktams 2007 m. buvo sumažintas iki nulio, nors stengdamiesi suvaldyti rinkos krizę vėl jį laikinai padidinome 2009 m.By 2007, we had cut export subsidy rates to zero for all dairy products, though we temporarily increased them again in 2009 in an effort to bring the market crisis under control.
Aišku, investuodama „De Tomaso“ stipriai padidins savo gamybinius pajėgumus, nes šiuo metu šios bendrovės gamybos apimtys yra kaip niekada žemos.It is clear that De Tomaso will increase dramatically its capacity as consequence of the investment, as its production levels are currently extremely low.
Bendrijos įnašas padidins Banko rizikos valdymo galimybes sudarydamas sąlygas: i) suteikti daugiau su tam tikro lygio rizika susijusių EIB paskolų ir garantijų bei ii) finansuoti rizikingesnę, nei būtų galima be tokios Bendrijos paramos, europinę MTTP veiklą padedant pašalinti trūkumus rinkoje.The Community contribution will increase the capacity of the Bank to manage risk, thus allowing for (i) a larger volume of EIB lending and guarantee operations for a certain level of risk, and (ii) the financing of riskier European RTD actions that would not be possible without such Community support, thus helping overcome market deficiencies.
Bendrijos įnašas padidins Banko rizikos valdymo galimybes sudarydamas sąlygas i) suteikti daugiau su tam tikro lygio rizika susijusių EIB paskolų ir garantijų bei ii) finansuoti rizikingesnę, nei būtų galima be tokios Bendrijos paramos, europinę MTTP veiklą padedant pašalinti trūkumus rinkoje.The Community contribution will increase the capacity of the Bank to manage risk, thus allowing for (i) a larger volume of EIB lending and guarantee operations for a certain level of risk, and (ii) the financing of riskier European RTD actions that would not be possible without such Community support, thus helping overcome market deficiencies.
Kaip teisingai teigia Vokietija, šis vamzdynas padidins tiekimo lankstumą ir garantiją, pvz., įvykus avarijoms arba atliekant būtinus techninės priežiūros darbus, todėl sumažės bendros sąnaudos ir pagerės etileno bei etileno šalutinių produktų gamybos ir tiekimo sąlygos.As Germany rightly states, the pipeline will increase flexibility and security of supply, e.g. in case of accidents or maintenance, thereby reducing overall cost levels and improving production and supply conditions for ethylene and its derivatives.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, Komisija mano, kad pagalba nesustiprins mokesčio lengvata besinaudojančių įmonių rinkos galios ir nesudarys kliūčių dinamiškoms rinkos dalyvių iniciatyvoms; pagalba, priešingai, padidins pasiūlos įvairovę rinkoje.In the light of the foregoing, the Commission takes the view that the aid will not have the effect of strengthening the market power of beneficiary firms or of hampering dynamic incentives for market operators but, on the contrary, it will increase the diversity of supply on the market.
Alstom uždarymas padidintų koncentraciją, ir sumažėtų pasiūla.Alstom's disappearance would increase such concentration and narrow the supply side of the market.
padidintų galiojančią užtikrinimo savikainą dėl užtikrintos pozicijos mažėjančios kredito kokybės;would increase the effective cost of protection as a result of deteriorating credit quality of the protected exposure;
atliekamas tokiomis organizmų auginimo sąlygomis, kurios padidintų tokios žalos riziką;operates under farming conditions which would increase the risk of such damage;
Tai labai padidintų dempingo skirtumą.This would increase the dumping margin significantly.
Koregavimas dempingo skirtumą labai padidintų.An adjustment would increase the dumping margin significantly.

More Lithuanian verbs

Related

didinti
increase

Similar

pabudinti
wake
padalinti
divide
pagadinti
mess up
pajudinti
move
pasodinti
plant
pavadinti
label
pažadinti
awake

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apstatyti
build around
atrakinti
unlock
atsiveikinti
bid a goodbye
geibti
weaken
išnaudoti
abuse
matuoti
measure
pasižmonėti
go out to mingle
sukapoti
chop
sutriuškinti
smash
sužybsėti
flash

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In