Didinti (to increase) conjugation

Lithuanian
11 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
didinu
I increase
didini
you increase
didina
he/she increases
didiname
we increase
didinate
you all increase
didina
they increase
Past tense
didinau
I increased
didinai
you increased
didino
he/she increased
didinome
we increased
didinote
you all increased
didino
they increased
Past freq. tense
didindavau
I used to increase
didindavai
you increase
didindavo
he/she used to increase
didindavome
we used to increase
didindavote
you all used to increase
didindavo
they used to increase
Future tense
didinsiu
I will increase
didinsi
you will increase
didins
he/she will increase
didinsime
we will increase
didinsite
you all will increase
didins
they will increase
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
didinčiau
I would increase
didintum
you would increase
didintų
he/she would increase
didintume
we would increase
didintute
you all would increase
didintų
they would increase
Imperative mood
-
didink
you increase
-
-
didinkite
you all increase
-

Examples of didinti

Example in LithuanianTranslation in English
Stiprinti teismų sistemą imtis priemonių baudžiamojo bei civilinio proceso valdymui gerinti ir skaidrumui didinti.Strengthen the judicial system Take measures to increase transparency and to improve management in the criminal and civil justice process.
2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos rezoliucija dėl glaudesnio europinio bendradarbiavimo skatinimo profesinio mokymo ir lavinimo srityse [8] buvo pareikalauta imtis veiksmų siekiant didinti skaidrumą profesinio mokymo ir lavinimo srityse įgyvenant ir racionalizuojant informacines priemones bei tinklus, įskaitant esamų priemonių integravimą į vieną bendrą sistemą.The Council Resolution of 19 December 2002 on the promotion of enhanced European cooperation in vocational education and training [8] called for action to increase transparency in vocational education and training, through the implementation and rationalisation of information tools and networks, including the integration of existing instruments into one single framework.
didesnio žmonių skaičiaus ilgalaikis įtraukimas į darbo rinką, kad darbas visiems taptų realia galimybe; tuo tikslu inter alia kurti visapusiškas aktyvaus senėjimo strategijas; toliau plėtoti politiką, skirtą didinti dalyvavimą darbo rinkoje; stiprinti aktyvios darbo rinkos politiką teikiant asmenines paslaugas visiems ieškantiems darbo; įgyvendinti paskatų dirbti politiką tiek per finansines, tiek nefinansines skatinamąsias priemones,attracting more people to enter and remain on the labour market: making work a real option for all, inter alia, by building comprehensive active ageing strategies; by further developing policies to increase labour market participation; by strengthening active labour market policies, with personalised services to all those seeking employment; by pursuing ‘make work pay’ policies through both financial and non-financial incentives,
visapusiškai įgyvendinti suderintą darbo rinkos reformų paketą; toliau didinti darbo ne visu etatu patrauklumą ir kurti laikino darbo galimybes, siekiant didinti darbo susitarimų įvairovę,implement fully the agreed labour market reform package; further raise the attractiveness of part-time work and develop temporary work agencies to increase the diversity of work arrangements,
peržiūrėti paskatas didinti gyventojų, ypač žemos kvalifikacijos darbuotojų ir imigrantų, dalyvavimą mokymo procese.review incentives to increase participation in training, especially for the low-skilled and for immigrants.
Atlas žymiai ir nepertraukiamai didino savo eksportą į Bendriją: nuo 100 [5] 2000/2001 finansiniais metais (toliau – FM) [6] iki 1957 TL.Atlas substantially and continuously increased its exports to the Community from 100 [5] in the financial year (‘FY’) 2000/2001 [6] to 1957 in the IP.
1994–1997 m. valstybė kiekvienais metais didino RTP kapitalą.In the period 1994 to 1997 the State increased the capital of RTP each year.
Tais metais, kai TV2 didino kainas, TV2 reklamos apyvarta sumažėdavo.During years when TV2 increased its prices its advertising turnover fell.
Todėl dalis pajamų dividendų forma buvo išmokamos FHH miestui, o kita dalis pervedama kaip kapitalo rezervai į HLB kapitalo struktūrą. Tai didino šio banko vertę ir tuo metu jam, kaip vieninteliam FHH akcininkui, buvo labai naudinga.Proceeds were either distributed to FHH in the form of dividends or channelled into HLB's capital stock as revenue reserves, which, it is claimed, increased their value and benefited FHH as the only shareholder at the time.
Kapitalo didinimas Vokietijoje: 2000 m. pabaigoje ir 2001 m. SNCB didino savo filialo Vokietijoje (buv.Capital increase in Germany.
Tokios tendencijos didins spaudimą dabartinei miesto infrastruktūrai ir paslaugoms, bet taip pat sukurs galimybes statyti tvaresnius miestus, kuriuose suderinti ekonominiai, socialiniai ir aplinkos lūkesčiai.These trends will increase pressure on existing urban infrastructure and services but will also create opportunities for building more sustainable cities that accommodate economic, social and environmental aspirations.

More Lithuanian verbs

Related

padidinti
increase

Similar

budinti
wake
dabinti
decorate
dalinti
divide
dalintis
share
deginti
burn
degintis
tan
derinti
arrange
derintis
match up
dominti
interest
dusinti
suffocate
gadinti
spoil
gėdinti
shame
gėdintis
be ashamed
judinti
move (something)
pėdinti
pad along
sodinti
plant
vadinti
call
vadintis
be called
vėdinti
ventilate
žadinti
wake

Similar but longer

padidinti
increase

Random

daugintis
multiply
gadinti
spoil
pisti
fuck
prasidurti
pierce
rekonstruoti
reconstruct
rinktis
come together
sielotis
lament
smigti
stick into something
užsirūkyti
smoke
virinti
boil

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In