Įtraukti (to include) conjugation

Lithuanian
19 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
įtraukiu
I include
įtrauki
you include
įtraukia
he/she includes
įtraukiame
we include
įtraukiate
you all include
įtraukia
they include
Past tense
įtraukiau
I included
įtraukei
you included
įtraukė
he/she included
įtraukėme
we included
įtraukėte
you all included
įtraukė
they included
Past freq. tense
įtraukdavau
I used to include
įtraukdavai
you include
įtraukdavo
he/she used to include
įtraukdavome
we used to include
įtraukdavote
you all used to include
įtraukdavo
they used to include
Future tense
įtrauksiu
I will include
įtrauksi
you will include
įtrauks
he/she will include
įtrauksime
we will include
įtrauksite
you all will include
įtrauks
they will include
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
įtraukčiau
I would include
įtrauktum
you would include
įtrauktų
he/she would include
įtrauktume
we would include
įtrauktute
you all would include
įtrauktų
they would include
Imperative mood
-
įtrauk
you include
-
-
įtraukite
you all include
-

Examples of įtraukti

Example in LithuanianTranslation in English
Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2004/5/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/15/EB, siekiant įtraukti į priedą tam tikras medžiagas.Commission Directive 2004/5/EC of 20 January 2004 amending Directive 2001/15/EC to include certain substances in the Annex is to be incorporated into the Agreement.
Skubiais atvejais AKR valstybių arba Bendrijos prašymu Taryba gali nuspręsti įtraukti į darbotvarkę klausimus, dėl kurių nebuvo laikomasi 1 dalyje nurodytų terminų.In urgent cases the Council may decide, at the request of the ACP States or of the Community, to include on the agenda items for which the time limits laid down in paragraph 1 have not been observed.
Skubiais atvejais AKR valstybių arba Bendrijos prašymu Komitetas gali nuspręsti įtraukti į darbotvarkę klausimus, dėl kurių nebuvo laikomasi 1 dalyje nurodytų terminų.In urgent cases the Committee may decide, at the request of the ACP States or of the Community, to include on the agenda items in respect of which the time limits laid down in paragraph 1 have not been observed.
Tikslinga išplėsti Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą ir į Susitarimą įtraukti 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2113/2005/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 2256/2003/EB, siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti gerą praktiką ir stebėti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimą [2].It is appropriate to extend the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement to include Decision No 2113/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Decision No 2256/2003/EC with a view to extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring of the take-up of information and communication technologies (ITCs) [2].
Tikslinga į šią lentelę įtraukti sušaldytas juodadėmes menkes,It is reasonable to include frozen haddock in this table,
Į kolektyvinį ieškinį įtraukiau žmones, kurie dėl "Profidilo" vartojimo patyrė širdies priepuolį, ne tik širdies smūgį.I went ahead and I included Prophidil heart attack victims, uh, along with the stroke patients already in the class.
2002 m. balandžio mėn. į Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalį Komisija įtraukė 60 rūšių plaukų dažų, pažymėtų numeriais nuo 1 iki 60.In April 2002, the Commission included in part 2 of Annex III to Directive 76/768/EEC 60 hair dyes under the reference numbers 1 to 60.
Dėl šios priežasties į bendrą pagalbos nuostoliams kompensuoti sumą Komisija įtraukė 31,955 mln. EUR (62,5 mln. DEM) kompensaciją už neišmokėtą Wettbewerbshilfe.For this reason the Commission has included the compensation for Wettbewerbshilfe not paid of EUR 31,955 million (DEM 62,5 million) in the total aid approved for loss compensation.
JK vyriausybė į restruktūrizavimo planą įtraukė tam tikrus instrumentus, norėdama prisiimti finansinę atsakomybę bent už dalį atominių elektrinių įsipareigojimų.The UK Government has included in its restructuring plan a number of instruments in order to take on the financial responsibility for at least part of the nuclear liabilities funding.
Komisija į šį sprendimą įtraukė kai kuriuos įrodymus iš JAV teismo proceso.The Commission included parts of the evidence from the US trial in this decision.
Todėl visi svarstomi eksportuojantys gamintojai su veikla nesusijusias sąnaudas įtraukė į savo PBA sąnaudas, susidariusias vidaus rinkoje parduodant panašų produktą.In this regard, all exporting producers concerned included non-operating expenses in their SG & A expenses on the domestic market for the like product.
Stengdamiesi geriau paaiškinti, kaip tarpusavyje susijusios žmonių ir gyvūnų sveikata, įtraukėme į jūsų dienynus informaciją apie šešias skirtingas zoonozes.To illustrate better how the health of humans and animals are inter-linked, we have included in your diaries information on 6 dierent zoonoses.
Be to, įtraukėme į dienyną kitus svarbius renginius, kaip antai mūsų pačių rengiamą„ES veterinarijos savaitę“, kuria siekiama pabrėžti svarbų veterinarų ES atliekamą vaidmenį ir kuri vyks nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 4 d.We have also included other key dates in the diary, such as our very own ‘EU Veterinary Week’ that was created to highlight the important role vets play in the EU, and which will take place during the week of 28 September to 4 October 2009.
Siekdama užtikrinti skaidrią apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą EEE visiems susijusiems aviacijos veiklos vykdytojams, Europos Komisija į savo sprendimus, kuriais įgyvendinama Direktyva 2008/101/EB, įtrauks tam tikras sąlygas ir nurodys, kad sprendimai išplečiami į EEE ELPA valstybes EEE jungtinio komiteto sprendimais.“With the aim to provide for a transparent ETS in the EEA for all aviation operators concerned, the European Commission will include special clauses in its decisions implementing Directive 2008/101/EC, which will make reference to the extension of the decisions to the EEA EFTA States by decisions of the EEA Joint Committee.’.
DHS vyriausiasis privatumo reikalų pareigūnas įtrauks į savo ataskaitą Kongresui medžiagą apie tai, kiek ir kokių skundų dėl asmeninio pobūdžio informacijos, pvz., PNR duomenų, buvo pateikta, ir kaip jie buvo patenkinti [12].The DHS Chief Privacy Officer will include in her report to Congress issues regarding the number, the substance and the resolution of complaints regarding the handling of personal data, such as PNR [12].
Be to, svarbiausius šios srities įvertinimo rezultatus Komisija įtrauks į metinį mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos pranešimą, kurį jį pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Sutarties 173 straipsnį.In addition, the Commission will include main findings in this respect to the annual report on research and technological development activities which it will send to the European Parliament and the Council pursuant to Article 173 of the Treaty.
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į šio reglamento 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko.For each of the key characteristics Member States will indicate the degree of precision by reference to a confidence level of 95 %, which the Commission will include in the report provided for in Article 13, taking account of the application in each Member States of that Article.
Ji visų pirma išnagrinės, ar reikia didesnių finansinių paskatų skiriant mažų palūkanų subsidijas ir (arba) dotacijas, kaip šiuo tikslu būtų galima panaudoti Europos biudžetą, o prireikus Komisija į naują ES energetinio saugumo ir infrastruktūros priemonę, kuri turi būti parengta 2010 m., inter alia, įtrauks papildomų lėšų energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimui finansuoti.It will in particular examine whether there is a need for increased financial incentives in the form of low-interest loans and/or grants, how the European budget could be used to this end, and, if appropriate, the Commission will include, inter alia, additional funds for financing of energy efficiency in the new EU Energy Security and Infrastructure Instrument, to be presented in 2010.
Po pirmųjų „Leader“ pobūdžio programų, įgyvendintų 2002–2003 m., „Leader“ pobūdžio priemonė buvo įtrauk-ta į 2004–2006 m.After the rst Leader-type programmes in 2002–03, a Lead-er-type measure has been included in the Czech Republic rural development programme for 2004–06 after accession to the EU.

More Lithuanian verbs

Related

atitraukti
unzip
atsitraukti
pull back
išsitraukti
pull out
ištraukti
pull out
nutraukti
cease
pasitraukti
withdraw
patraukti
pull
pertraukti
interrupt
pritraukti
attract
susitraukti
contract
sutraukti
shrink
traukti
pull
užtraukti
zip

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

įsitraukti
engage

Random

daužinėti
smash
gerinti
improve
išpildyti
fulfill
kylėti
lift up
pagadinti
mess up
pramankštinti
headed to
prisidėti
contribute
pritaikyti
adapt (something)
stresuoti
be stressed out
žygiuoti
march

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'include':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In