תרם [trm] (to donate) conjugation

Hebrew
57 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
תורם
tṿorem
I/you/he (masculine) donate
תורמת
tṿoremet
I/you/she (feminine) donate
תורמים
tṿorəmiym
we/you all/they (masculine) donate
תורמות
tṿorəmṿot
we/you all/they (feminine) donate
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
תרמתי
taramətiy
I donated
תרמת
taraməta
you (masculine) donated
תרמת
taramətə
you (feminine) donated
תרם
taram
he donated
תרמה
tarəmah
she donated
תרמנו
taramənṿ
we donated
תרמתם
təramətem
you all (masculine) donated
תרמתן
təraməten
you all (feminine) donated
תרמו
tarəmṿ
they donated
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתרום
’trṿm
I will donate
תתרום
ttrṿm
you (masculine) will donate
תתרמי
titərəmiy
you (feminine) will donate
יתרום
ytrṿm
he will donate
תתרום
ttrṿm
she will donate
נתרום
ntrṿm
we will donate
תתרמו
titərəmṿ
you all (masculine) will donate
תתרומנה
ttrṿmnh
you all (feminine) will donate
יתרמו
yitərəmṿ
they (masculine) will donate
תתרומנה
ttrṿmnh
they (feminine) will donate
Imperative mood
-
תרום
trṿm
donate!
תרמי
tirəmiy
donate!
-
-
-
תרמו
tirəmṿ
donate!
תרומנה
trṿmnh
donate!
-
-

Examples of תרם

Example in HebrewTranslation in English
"בסדר, החלטת "אזרחים מאוחדים מאפשרת לתאגידים לתרום סכומי כסף בלתי מוגבלים לכל מועמד פוליטי בלי שאף אחד יידע .מאין הגיע הכסףAll right, the Citizens United decision allowed corporations to donate unlimited amounts of money to any political candidate without anyone knowing where the money was coming from.
, ליז וקייט תתקשרי לכל האחיות שלו ותבדקי .מי מוכנה לתרום עצב ,הראשונה שמסכימה .תשיגי אותיCall all of his sisters. See which one's willing to donate a nerve. First one that bites, grab me.
,אז הוא הולך לרופא ואומר ."הרופא, אני רוצה לתרום כליה"So, he goes to the doctor and says, "Doctor, I want to donate a kidney."
,אם אצליח לשכנע, את כל ידידיי .לתרום 5 מטבעות, כל אחד .זאת התוכניתIf I can get all my friends to donate five bob each, this is the plan, see.
,אם אתה צריך כליה, אדם .אני לא מוכן לתרום אבל אני מוכן לראות אותך מת אט אט .אם אתה מחפש את זהIf you need a kidney, Adam, I'm not willing to donate. But I am willing to watch you slowly die if you're looking for that kind of thing.
,אין צורך להודות לו .הוא מכר יותר משהוא תרםNo need to thank him. He has sold more than he donates.
,כשבת' דחתה אותו ...הוא החזיר אותה בשביל הפיקדון ואז מיד תרם את הכסף ,'לקרן ההבראה של בתWhen Beth turned him down, he returned it for the deposit... And then immediately donated the cash into Beth's health fund because he was such a monster.
,כשהיית בת עשר ,נפלת מהנדנדה הם חשבו שהיית זקוקה .לעירוי-דם ...אבל כשהוא תרם דםWhen you were ten, you fell off the swings, they thought you would need a transfusion. But when he donated blood...
,מי תרם את האגף בבית החולים" ? "שהציל למישהו את החיים"Who donated that hospital wing that is saving somebody's life ?
,תמשיך לחפש .מישהו תרם לי את הדם .אני רוצה לדעת מיKeep looking. Someone donated that blood. I wanna know who.
"סופרמן" תורם קווצת שיער המכרז צדקה. ""Superman donates lock of hair to charity auction."
,הוא התחנך בהרווארד .גר באירופה, תורם כסף לצדקהHe's Harvard-educated, lives in Europe, donates money to charity.
,הוא מפסיק את מאמצי הסרק שלו תורם את גופו למחקר מדעי .ומחכה ליום מותוHe ceases his fruitless efforts, he donates his body to scientific research, and he waits to die.
,הוא תורם את הכסף .והאחיין מקבל את התענוג ,כמובן כשאני אומר תענוג, אני מתכוון ...שהוא זוכה לשים את הקרסוליים שלךHe donates the money, and the nephew gets the write-off. And, of course, by write-off, I mean he gets to put your ankles--
-כן ."אני תורם לארגון "יות-אייד !I donate to Youth Aid International.
.אני הוא הדבר האמיתי בכל יום שאני עומד פה, המשפחה .תורמת מיליון דולר לנוטרה דאםI'm the real deal. Every day I stand here the family donates a million dollars to Notre Dame.
.בסדר אני תורם מה שאת .תורמת, ומוסיף דולרUh... Okay. I'll donate whatever you're donating, plus a dollar.
.הפתעה, הפתעה .השטן תורמת פראדהSurprise,surprise. The devil donates prada.
.ימק"א .זה הכסף שאני תורמתWe don't know how much we're gonna be paying on that. The Y. This is my money that I donate.
.לא תעזי .תנסי אותי מבינה, אני תורמת אלפים .לבית כל שנה- You wouldn't. - Try me. See, I donate thousands to the house each year.
,זה הטעם החדש שלנו שוקולד עם שוקולד לבן ועל כל תריסר שאנחנו מוכרים, אנו תורמים חצי שקל ."לארגון "לתת .כן, אף אחד לא מקשיב לךThis one's our new chocolate white chocolate, and for every dozen we sell, we donate 50 cents to Operation Smile.
,שאת כולם, אגב השותפה שלי ואני תורמים ללא תשלום ...לעיר ניו יורק, ולכןAll of which, by the way, my partner and I donate free of charge to the city of New York, so...
,שניכם תורמים, הם מערבבים את זה .מפרים את הביצית .לעולם לא תדעו מי האבא- The swirl? You both donate. They mix it up, fertilize the egg, you never know who the father is.
.ברור שלא .אנחנו תורמיםOf course not. We donate.
.חוץ מזה שחזרנו התומכים של תיכון כרמל לא תורמים עשרות אלפי דולרים בכל שנה כדי .להגיע למקום שניWell, the boosters at Carmel don't donate tens of thousands of dollars every year to come in second.
.חברות התרופות תורמות אותן .בשבילן זו הקלת מס ,תרופות חד-פעמיות .לחולים חד-פעמייםThe drug companies donate them. It's a tax break for them. Disposable drugs for disposable patients.
"אני כבר תרמתי לצדקה בשמך.""I've donated to charity on your behalf."
# # בוכה יותר אני החזקתי אותו במשך כמה דקות, ואז תרמתי את אבריו.♪ Cry anymore ♪ I held him for a few minutes, and then I donated his organs.
(מפתחות צלצול .אני תרמתי כסף לטיול שלך לטיפול בסוכרת עשיתי לך .עוגיות חמאה בצורה של בוליםI say "hi" to you every day. (Keys jangle) I donated money to your walk for diabetes. I made you butter cookies in the shape of stamps.
,בתפקיד הדוכסית תרמתי אמנות לתערוכה כדי שהדברים שלי .יהיו יחד עם הפגיוןAs the duchess, I donated art to the exhibit so my pieces would be mixed in with the dagger.
,נתתי חלק ,תרמתי לכנסייה, לצדקה אפילו קניתי מכוניות .למספר זריםGave away a bunch, donated to the church, charities, even bought cars for a couple of strangers.
"תרמת זרע, תחת הכינוי "סטארבאק ,בקליניקת לה-פראנס .שאותה אני מייצגBetween 1988 and 1990, you donated sperm, under the alias of "Starbuck" at the Lafrance Clinic, which I represent.
,אבל אני אומר לך את תשלמי אם שוב תרמת .את כל בגדיי לענייםBut I'm telling you, There's gonna be hell to pay if you've donated all my clothes to the goodwill again.
,זה החלק שלך .שאותו תרמת לצדקהThis is your in. Which you donated to charity. Charity?
.אבל תרמת אותו אנונימית - ,אכן.- But you donated it anonymously.
.לא מזמן תרמת כליה .אני צריך קצת פעילות גופניתYou just donated a damn kidney. I just needed some exercise.
,איני יודעת איך לומר את זה אך אחה"צ איימי בנט ראתה שתי חולצות .שהיא תרמה בבוטיק לבגדים משומשיםl don't know how to say this but this afternoon Amy Bennett found two tops she'd donated at a used-clothing boutique.
.היא תרמה גרנולוציטים ?- She donated granulocytes. - And what's that?
.יצרתי קשר איתה היא נשבעה שהיא לא .תרמה לך דםI made contact. She swore it wasn't her who donated the blood.
.כן, צדקת מיס טיילר תרמה מנה .בדיוק לפני שמונה ימיםYeah, you were right. Miss Tyler donated one unit exactly eight days ago.
.שהרשויות התעלמו ממנה טאיוואן תרמה מיליוני דולרים לפונטרנאס, לבניית כבישים ,ראשיים גשרים ובניינים .והם לא רצו שום הפרעהTaiwan donated millions of dollars to Puntarenas - building major highways, bridges and buildings - and they didn't want any interference.
, תרמנו גם תחפושות של מקרים מגוחכים . כמו עוף-שטייןWe've also donated the costumes of some of our more ridiculous foes. Like Chickenstein.
.היא מהאוסף של מרשל .תרמנו אותו להפקה בשמוIt's from Marshall's collection. We donated it to the production in his name.
.תעזור לצמצם את הפשיעה והחולי ובכן,אשתי ואני תרמנו לבנייתו מחדש ,של בית היתומים המעורב בתקווה לשפר את חייהםWell, my wife and I have donated to the rebuilding of the colored orphan asylum, in hopes of improving the lives of freed slaves and immigrants.
אנחנו פשוט לא עורכים קבלת פנים גדולה תרמנו את הכסף שעמדנו לבזבז על החתונה, לילדים נזקקים !No. We're not having a big reception. We took the wedding money and donated it to a children's charity.
אנחנו תרמנו הקומקום למוזיאון.We donated the teapot to a museum.
,זרקו אותנו, תרמו אותנו מכרו אותנו ביריד חצר .או פשוט נפטרו מאיתנוWe've been dumped, donated ... yard sales, second-handed and just plain thrown out.
-"האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות" מאחורינו אבל אם להיות כנה, פסיקת .דעת הקהל כבר נוטה לצד שלנו כמה האקרים צרפתים .תרמו דומייניםBut to be honest, the court of public opinion... has already ruled in our favor. Some French hackers donated domains.
-חודש :זה יכול להתפתח לשני כיוונים ,אחד, לאף.בי.איי יש ראיות ששתי משפחות פשע תרמו 10 מיליון דולר ל-3 קבוצות .של עבריינים ערבים מחוץ לבוסטוןOne, the F.B.I. Has evidence that two Royal Family wives donated $10 million to three Arab-American cultural centers Right outside of Boston,
.אינני גונב מכנסיות ...ובכן- לילדים מבית היתומים ,תרמו פמוטי כסףI do not steal from churches. The boys' orphanage has been donated silver candlesticks, they would look very lovely in your home.
.בחדר אשר הרבה מהם תרמו סכומים משמעותיים .למפלגה הדמוקרטית אולי תוכל להשתלט מעט יותר ...על אשתונותיךMany of whom have donated significant amounts of money to the Democrats. Perhaps you could get a tighter grip on your horses and we will talk about it later.
אישית אני המומה ומובכת שהחברה שלנו הייתה ...מעורבת בדבר כזה וזו הסיבה בגללה "מיד כתבי עת" תתרום את כל הרווחים מהגיליון הזה .לרווחת נפגעי סופות הטורנדוWell, I-I, for one, am shocked, Daniel, uh, personally shocked and embarrassed that our company is involved in something like this... which is why Meade publications will donate all profits from the sale of this issue
אמרת כן - אם אני אצא איתו חודש, אתה תתרום 500 דולר .לקמפיין של הארגון הארצי לנשים שיאהבו את הגוף שלהן- You said yeah? If I date him a month, then you will donate 500 bucks to the national organization for women's love your body campaign.
לא .אתה תתרום אותו- ?- You will donate it.
מה אמרת- סלואן הסכים לבנות לו אוזניים בחינם אם תתרום חדר ניתוח .וכל הציוד...- I'm sorry? Sloan has agreed to build him ears pro bono if you will donate the O.R. - And all the equipment...
נלסון יתרום "את שארית שערו למוזיאון הלאומי "סמיתסוניאן כן, תראי, צ'יף, אנחנו זקוקים לעזרה ,על מנת ללמוד עוד על היקס והתחלה טובה תהיה גישה .למקום מגוריוSecond, Craig T. Nelson will donate his remaing hair to the Smithsonian. Yeah, look, chief, we need help learning more about hicks, and a good start would be access to where he lived.
אולי האחיות שלנו יתרמו .אחת מחלקות הקבורה שלהן .מישהו חייב לערוך את טקס הקבורה .גלימת כומרMaybe our sisters will donate one of their burial plots. Somebody to do the burial service. Clothes.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

גרם
cause
נשם
breathe
עצם
close
קדם
precede
רשם
inscribe
תבע
demand
תפס
catch
תפר
sew

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

אבד
be pressed
ביקר
do
ברח
escape
דוכא
be oppressed
פישט
simplify
פרה
grow
צלע
limp
רפא
heal
שרק
do
תר
explore

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'donate':

None found.
Learning languages?