נשם [nshm] (to breathe) conjugation

Hebrew
62 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נושם
nṿosheׁm
I/you/he (masculine) breathe
נושמת
nṿosheׁmet
I/you/she (feminine) breathe
נושמים
nṿoshəׁmiym
we/you all/they (masculine) breathe
נושמות
nṿoshəׁmṿot
we/you all/they (feminine) breathe
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נשמתי
nashaׁmətiy
I breathed
נשמת
nashaׁməta
you (masculine) breathed
נשמת
nashaׁmətə
you (feminine) breathed
נשם
nashaׁm
he breathed
נשמה
nashəׁmah
she breathed
נשמנו
nashaׁmənṿ
we breathed
נשמתם
nəshaׁmətem
you all (masculine) breathed
נשמתן
nəshaׁməten
you all (feminine) breathed
נשמו
nashəׁmṿ
they breathed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אנשום
’nshṿm
I will breathe
תנשום
tnshṿm
you (masculine) will breathe
תנשמי
tinəshəׁmiy
you (feminine) will breathe
ינשום
ynshṿm
he will breathe
תנשום
tnshṿm
she will breathe
ננשום
nnshṿm
we will breathe
תנשמו
tinəshəׁmṿ
you all (masculine) will breathe
תנשומנה
tnshṿmnh
you all (feminine) will breathe
ינשמו
yinəshəׁmṿ
they (masculine) will breathe
תנשומנה
tnshṿmnh
they (feminine) will breathe
Imperative mood
-
נשום
nshṿm
breathe!
נשמי
nishəׁmiy
breathe!
-
-
-
נשמו
nishəׁmṿ
breathe!
נשומנה
nshṿmnh
breathe!
-
-

Examples of נשם

Example in HebrewTranslation in English
! או, כן! דג יכול לנשום כאן ?A fish can breathe out here.
! אוי אלוהים, אני לא יכול לנשוםOh God, I can't breathe!
! אני יכול לנשום !I can breathe!
! אני יכול לנשום שוב.I can breathe again.
! אני לא יכול לנשום ! אני לא יכול לנשום !l can't breathe!
*שאי פעם נשם *אם אהבה עיוורת* Who ever breathed * If love is blind
,בערב .הוא נשם את נשמתו האחרונה !By evening, he breathed his last.
,נפטלין זה גז .גז שמתמוסס בשומן ,הילד נשם אותו .והוא אוחסן בתאי השומן שלוNaphthalene is a gas, a fat-soluble gas. Kid breathes it in, it gets stored in his fat cells.
,עשינו כל מה שיכולנו .אבל הבן שלך,חואן,מת לא ייתכן.ראיתי אותו ...לפני רגע והוא נשםWe did our best, but your son Juan is dead. That cannot be, I saw him breathe.
.אך הוא לא חי הרבה זמן .משום שהוא לא נשם כמו שצריךBut he didn't live long. Cause he didn't breathe right.
! אמר" סובר נושם לי שעבר, לי פחדים" "..."'Methinks me breathes me last, me fears!
! אני לא נושם!I can't breathe.
! הוא לא נושם ! הצילו !He can't breathe!
! לורי, אני לא נושםLori, I can't breathe.
".למרות שאני נושם כלור"♪ Although I breathe chlorine. ♪
(נושמת עמוק)(breathes deeply)
(נושמת עמוקה) היי, מג.(breathes deeply) Hey, Meg. Hi, Meg.
(נושף, נושמת עמוקה)(exhales, breathes deeply)
,אבל אש, אש היא חיה ,היא נושמת, היא גדלה בלי הכשף, הסלע לא ,ירים את עצמוIt breathes, it grows, without a bender, a rock will not throw itself!
,אני נושם כשאת נושמת"I breathe when you breathe.
".אמרת "נושמים .נכון-You said "breathers." Yeah.
,אבולוציה היא עובדה מדעית ,כמו האוויר שאנחנו נושמים .כמו כוח הכבידהEvolution is scientific fact, like the air we breathe like gravity.
,אוויר אנו נושמים .ואש אנו מרגישיםAir we breathe, and fire we feel.
,איך לנשום, את יודעת .איך שחקנים נושמים ...זה היה בערך ככהWe went into an acting class and they taught us how to breathe... you know, how the actors breathe. It was like...
.הן לוחצות מדי .הזרועות שלי לא נושמותThey're too tight. My arms can't breathe.
והן נוצרו עם מבנה כל כך יפה שהן ממש נושמותAnd they were crafted so beautifully that they actually breathe.
מה ...מהמקום שממנו באתי- בחורות כמוך אפילו לא נושמות ליד בחורים כמוני .בלי שתהיה להן סיבה סודית- Where I come from girls like you don't breathe around guys like me without having some secret agenda.
".בחיים לא נשמתי כך ?I've never breathed like that before in my life." what?
,או נשמתי אוויר אמיתי .או צפתי במיםI've never felt the sun on my face or breathed real air, or floated in the water. Ripped By mstoll (YELLING)
,בדיוק כך, אנשים .נשמתי .לראשונה בחיי, נשמתיAnd I hiked the red rocks, and I breathed. That's right, people. I breathed.
,ביום כמו היום .בו נשמתי בפעם הראשונהIn a day like the one today, I breathed for the first time.
,בערב חג המולד, לפני הרבה שנים .שכבתי בשקט, במיטתי .לא הזזתי את השמיכה .נשמתי לאט, ובשקטOn Christmas Eve, many years ago I lay quietly in my bed. I did not rustle the sheets. I breathed slowly and silently.
, פו מלא אבק . ואת נשמת את האבק שעליו :תסתכלי עליי ...תאים שנקראים תאי-מאסטPooh's dusty, sweetheart. He's dusty, and you breathed him in. Okay?
,אם רק נשמת עליה .אדע מהראיה ,אתה יכול להחליף שתן ,לשנות שםIf you so much as breathed on this child the evidence will tell me.
,היא סטרה לך חזק על הישבן .אבל לא נשמת ,היא נשמה בך בפעם האחרונה .התחממת וצרחתShe slapped your behind hard, but you wouldn't take air. Then she breathed in you one last time and you got warm and you screamed.
.תסתכלי מסביב איפה שבא לך .אבל לא הייתי נוגעת בשום דבר הוא יכול לדעת .אם נשמת פהHe can tell if you've breathed in here.
אם אפילו נשמת לא .נכון, קיבלת חגורה ?If you so much as breathed wrong, you got the belt.
,היא סטרה לך חזק על הישבן .אבל לא נשמת ,היא נשמה בך בפעם האחרונה .התחממת וצרחתShe slapped your behind hard, but you wouldn't take air. Then she breathed in you one last time and you got warm and you screamed.
.אם היא נשמה את זה .זה יסביר את הנזקIf she breathed that in, That would explain the damage
.ואז היא שוב נשמהAnd then she breathed again.
.כמו איילה .אני לא יודע איך היא נשמה שם למעלהLike a gazelle. I don't know how it is she breathed up there.
אז מה אליסון שיקרה יותר .מאשר היא נשמה את חושבת שזה היה מספיק לגרום לאיאן לרצותAlison lied more than she breathed. You think that was enough to make lan wanna permanently shut her up?
רקמת העצב שלכם .הופכת לנזק משני ,אבל אם כולנו נשמנו את זה ?Your own nerve tissue becomes collateral damage. But if we all breathed it together, why did Jared get sick first?
,לזמן קצר מחוץ לסכנה .רוקי ובולווינקל נשמו לרווחהTemporarily outofdanger, Rocky and Bullwinkle breathed a sigh of relief.
,מהרגע שהפולשים הגיעו ,נשמו את האוויר שלנו, אכלו ושתו .הם נידונו למוותFrom the moment the invaders arrived, breathed our air, ate and drank, they were doomed.
אני מתעלם כי התחליפים נשמו אוויר מזוהם Westerley.I've overlooked that the surrogates breathed polluted Westerley air.
הכרנו כאן .אנשים שונים ואינטליגנטים .ומעטים נשמו רק דרך הפהWe met such diverse, intelligent people. And very few of them breathed exclusively through their mouths.
כמה יש כבר .שישה- הלוואי שיכולתי לראות .את האוויר שהם נשמו פעם את יודעת שלעולם .לא תוכלי לראות אותוSix. I wish I could see the air they once breathed. You know you can never see it.
,אעשה מה שמתחשק לי" ,כל מה שארצה ,אני אנשום, אני אנשום" .לא אדאג בכלל♪ I will do what I please ♪ anything that I want ♪ I will breathe, I will breathe ♪
אני המלך ואתה תנשום בשביליI am the King and you will breathe for me!
ליבה יפעם היא תנשום והיא תזכור את הזמן שהיא .בילתה איתכם, את חלקו ,זה ימשך שלושה ימים בלבדHer heart will beat, her breath will breathe and she'll remember the time she had with you, some of it.
.הם ינשמו את נשימתם האחרונה, היום בלילה הדם שישפך מגרונם, יביא אלינו את .הזקן ...התארגנו עבור תחיית המתים שלוThey will breathe their last this night. The blood that pours from their throats will bring new life to the Old One.
! אני לא מצליח נשוםI can't breathe!
"חייה את החיים, נשום את האוויר"♪ live life, breathe air ♪
,תזכור, נשום דרך הפה, בנאדם .הוא כבר בשל לגמריRemember, breathe through your mouth, man. He's pretty ripe.
.בסדר, נשום נשימה עמוקהAll right, breathe big breaths.
.ג'ורג', נשום .בסדר- .פשוט...- George, breathe. - OK. It's just...
! ...אנא, נשמי, אהובתי. -לא, בבקשהPlease breathe, love!
! קדימה, נשמיCome on, breathe!
...רק נשמי, נשמי פנימהJust breathe, just breathe, in...
.אל תהי ,אני רוצה שתירגעי .נשמיDon't be. I want you to relax, breathe, close your eyes.
.אני אפתח את התרסיס .אריקה, נשמי עם זה- Mm-hm. I'll cut the nebulizer. Erika, breathe with this.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

גרם
cause
נבח
bark
נגד
oppose
נהר
stream
נטה
tend to have a tendency
נמס
melt
נשא
lift
נתן
give
עצם
close
קדם
precede
רשם
inscribe
תרם
donate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הרכיב
raise
טרף
murder
משח
anoint with oil
משך
pull
נהר
stream
נמס
melt
נשא
lift
נתן
give
עצם
close
עקץ
sting

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'breathe':

None found.
Learning languages?