נישק [nyshḳ] (to kiss) conjugation

Hebrew
88 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מנשק
mənasheׁḳ
I/you/he (masculine) kiss
מנשקת
mənasheׁḳet
I/you/she (feminine) kiss
מנשקים
mənashəׁḳiym
we/you all/they (masculine) kiss
מנשקות
mənashəׁḳṿot
we/you all/they (feminine) kiss
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נישקתי
nyshḳty
I kissed
נישקת
nyshḳt
you (masculine) kissed
נישקת
nyshḳt
you (feminine) kissed
נישק
nyshḳ
he kissed
נישקה
nyshḳh
she kissed
נישקנו
nyshḳnṿ
we kissed
נישקתם
nyshḳtm
you all (masculine) kissed
נישקתן
nyshḳtn
you all (feminine) kissed
נישקו
nyshḳṿ
they kissed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אנשק
’anasheׁḳ
I will kiss
תנשק
tənasheׁḳ
you (masculine) will kiss
תנשקי
tənashəׁḳiy
you (feminine) will kiss
ינשק
yənasheׁḳ
he will kiss
תנשק
tənasheׁḳ
she will kiss
ננשק
nənasheׁḳ
we will kiss
תנשקו
tənashəׁḳṿ
you all (masculine) will kiss
תנשקנה
tənasheׁḳənah
you all (feminine) will kiss
ינשקו
yənashəׁḳṿ
they (masculine) will kiss
תנשקנה
tənasheׁḳənah
they (feminine) will kiss
Imperative mood
-
נשק
nasheׁḳ
kiss!
נשקי
nashəׁḳiy
kiss!
-
-
-
נשקו
nashəׁḳṿ
kiss!
נשקנה
nasheׁḳənah
kiss!
-
-

Examples of נישק

Example in HebrewTranslation in English
! איך אתה מעז לנשק אותיHow dare you kiss me!
! אמרתי לך לנשק אותהI said, kiss it!
! אתה רשאי לנשק את הכלהYou may kiss the bride.
! אתם רשאים לנשק אנשים אחריםYou may kiss other people!
! חברה, אני רוצה לנשק יורי גם - !- Girlfriend, I want to kiss Yuri too!
! ? הוא נישק את השדיים שלך !Did he kiss your tits?
! הוא נישק אותי צרפתית זה הרגע- He just French kissed me!
! הוא נישק אותי! הוא נישק אותי !He kissed me!
! הוא נישק אותי.He kissed me.
"ואז הוא נישק אותי"And then he kissed me
! אתה מנשק כמו ציפור !Oh, you kiss like a bird!
" סלח לי, בזמן שאני מנשק את הזבוב""Excuse me while I kiss this fly"
",כן , אתה אומר : "וכך הריני מת בנשיקה .מנשק אותה ומת ?Yes, you say, 'Thus with a kiss I die,' then you kiss her and die.
"הדרך שבה אתה מנשק ואומר "לילה טוב"The way you kiss and say 'Good night'
"זה תמיד החשוך ביותר לפני עלות השחר." ואז הוא הייתי מנשק אותי."It's always darkest before the dawn." And then he would kiss me.
! אלוהים ! אני מנשקת רעה מספיק!Oh, my God, I-I'm a bad kisser,
"אני מנשקת את הבחור... ,הנקודה שלי היא אם אינך מתחתנת איתו ...אם זה לא לנצח, אזI'm kissing the tucked-in guy." My point is, if you're not gonna marry him... Yeah.
"הייתי מנשקת אותך בצוואר, ולוחשת לך באוזן,"I'd kiss you on the neck and whisper in your ear,
"מנשקת אותך""kissing you, touching you.
"מנשקת את... ' ' חכה, מצטער. "מנשקת את הארו, והקשה שלך... ,"kissing your long... ' ' Wait, sorry. "Kissing you long and hard,
,אני מנשק להם את התחת .הם מנשקים לי את התחתI'm kissing their ass, they're kissing my ass.
,ואור השמש מחבק את האדמה וקרני הירח מנשקים את הים מה שווה כל העבודה המתוקה ?And the sunlight clasps the earth, And the moonbeams kiss the sea... What is all this sweet work worth, If thou kiss not me?
,כשמנשקים מספיק ישבנים .בסוף מנשקים את הנכוןI guess you kiss enough butts, you eventually kiss the right one.
,עכשיו אנחנו גרים בארץ ישראל .כאן לא מנשקים פיתות, אוכלים אותןWe're in Israel now, we don't kiss bread here. We eat it.
,קודם הם הורגים אותך .ואז הם מנשקים אותך .אתה יודע שאסור לך לצפות בזהFirst they kill you, then they kiss you. Whoa. You know you are not allowed to watch that stuff.
,לא היה לה זמן אחר לעשות זאת .היא ברחה כשהוא היה בן 10 הנקודה שלי היא שבנות לא מנשקות .מישהו על השפתיים שהן לא מעוניינות בוCouldn't have done it any other time. She ran off when he was ten. Girls don't kiss people on the lips they don't fancy.
-היא .מתכוונת לחמוד כמו צב קטן .בנות לא מנשקות צבים קטנים ?- She means cute like a baby turtle is cute. - Girls don't kiss baby turtles.
.בנות לא מנשקות בנות ככה .בבקשה-- Girls don't kiss girls that way. - Please.
.השפתיים שלך דבר אחר או, מנשקות מישהו אחר .במקרה שלנוOr, kiss another as the case may be.
או שאולי אנחנו יכולים לנסות ... בן הזוג שלי אומר שאמריקיות לא מנשקות טובOr maybe we could try... My mate says American girls don't kiss well.
! אה, כרגע נישקתי את אל פאצ'ינוOh, I just kissed Al Pacino!
! נישקתי אותה, בן אדםOh, yeah, I kissed her, man!
! נישקתי את ג'ים - !- I kissed Jim!
! נישקתי את ג'נה המילטון ?- I kissed Jenna Hamilton!
"נישקתי בחורה" (קטי פרי) ...בסדר"I kissed a girl." Okay.
! נישקת את הרוס הכי טוב שליYou kissed my best Ross!
,אבל נישקת אותוBut you kissed him.
,אז אני לא מבין נישקת את בלייר אז היא ?So I don't get it. You kissed Blair so she'd think you hadn't changed?
,אז את... נישקת אותי ?So you... you kissed me?
,איחדת משפחה ,נישקת בחור ועשית שלום עם אימךyou reunited a family, kissed a dude, and made peace with your mother.
"אמילי, הפנים שלך הוא כמו פרח טל נישקה יקר...""Emily, your face is like a precious dew-kissed flower..."
"היא נישקה על ידי השטן"."She was kissed by the devil."
"היי, פרח טל נישקה, מה את?""Hey, dew-kissed flower, what's up?"
,אבל אני מספר לכם .הבחורה נישקה אותי .אהבה אסורהLook, I don't kiss and tell, but I'm telling you, the girl kissed me. - Forbidden love. - Oh!
,אבל רק שתדעי ,בדיוק לפני שסבתא שלי מתה הלשון של הכומר .נישקה אותה די חזקBut just to let you know, right before my grandmother died, the priest tongue-kissed her pretty hard.
'בסדר, הקולג .לא כמו שחשבנו שתינו לא נישקנו גבר ...מאז שהגענו.Okay. College isn't going the way we thought. Neither of us has kissed a guy since we got here.
,והוא נישק אותי .נישקנו אחד את השניה אתמול אמרתי שאני רוצה .בכך, וזה קרהHis name's Xavier. And he kissed me-- we kissed each other. I mean, yesterday I said I wanted it to happen and then it did.
.אל תקרא בין השורות .נישקנו אחד את השניDon't read into the phrasing. We kissed each other.
.נישקנו את האדמה, התפללנוWe kissed the ground, we prayed.
ואנחנו נישקנו את ידך .וקראנו לך אבאAnd we kissed your hand and called you Daddy.
נישקתם משהו ? שלא היה עשוי מפלסטיקYou guys, before you met Genevieve... had you ever kissed anything not made of plastic?
כבר נישקתן אותהHave you kissed her yet?
! אבא, חנונים נישקו אותי !Daddy, l was kissed by nerds!
".לא נישקו אותי""I've never been kissed."
,אוי, יקרה שלי .לא נישקו אותי 14 שנהOh, my darling. I have not been kissed in 14 years.
,אישתי והחברה שלי נישקו אותי .באותו יום ?My wife and my girlfriend kissed me on the same day.
,כבר נישקו אותך ...אני לא רוצה אותך עכשיוGypsy girl. You've been kissed already, I don't want you now...
,ואם הוא ישלם ...אנשק אתAnd if he does, I will kiss your...
.אני אנשק אותך בפהI will kiss you on the mouth.
.אני לא אתן לזה לקרות אני אנשק אותה לפני .שהיא תעלה על האוטובוס למייןI will not let that happen. I will kiss her before she gets on that bus to Maine.
.אני מאחר לבית הספר .אני אנשק אותך בפה, קני רוג'רס (זמר קאנטרי)I'm late for school. I will kiss you right on the mouth, Kenny Rogers.
.כי אנשק להFor I will kiss her!
- אתה תנשק אותו?- You will kiss him off?
.עוד תנשק את המגף הזו .אלה, בואי לא נפרד שובYou will kiss this boot. Oh, Macey, let's never be apart again.
.תנשק כל דבר כשאתה שיכור .לא נישקתי עזOh, you will kiss anything once you've had a few drinks. I wasn't kissing a goat.
אבל אתה תנשק אותה.But you will kiss her.
יום אחד אני אהיה סוס .ודולסינאה תנשק אותי מה אתה אומר עכשיו, אם תסלח לי, יש .לי עניין חשוב לטפל בוOne day I'll be a horse and Dulcinea will kiss me.
- מי ינשק את אחותי-Who will kiss my sister?
.אתה תפגע , והתחת שלך ינשק את הרצפה אני רוצה לראותYou'll be hit, and your ass will kiss the dirt I wanna see that See?
.הוא יכרע ברך לפניי ,הוא ינשק את רגליי .והוא יתנצל בפנייHe will kneel down before me. He will kiss my feet and he will apologize to me.
אתה מוכן לעזור .כן, אני אעזור רק אם קייל ינשק את .התחת השחור שלי- Will you help us? - Yes, yes, I will. If Kyle will kiss my black ass.
וכשאני אומרת אני, אני מתכוונת .אליכם חבר'ה .כן .ומקס ינשק את הכלהAnd by we, I mean you guys. Yeah. And Max will kiss the bride.
השותפים ינשקו לך את התחת .אם תוכל להביא להם תכנית לוהטת ...ותגובת הציבור - אנחנו לא יודעים מה תהיה תגובת הציבור -The affiliates will kiss your ass if you can hand them a hit show. - But popular reaction... - We don't know the popular reaction.
והוריהן ינשקו את ...כפות רגליך אם אתה צודק ויוציאו אותך להורג !The girls are daughters of the aristocracy... whose parents will kiss your feet if you are right... and have you guillotined if you are wrong!
! אמרתי, נשק לי את התחתI said, kiss my ass!
! בן, נשק את הכלהSon, kiss the bride!
! נשק אותי, נשק אותי, נשק אותיKiss me, kiss me, kiss me!
! קדימה, ג'וני, נשק את הכלהWell, john, kiss the bride, will you?
! קדימה, נשק אותה!Come on kiss her, kiss her.
! נשקי אותו, נשקי אותו !- Kiss it, kiss it!
"! פיונה אהובתי, אנו במרחק נשיקה בלבד מאושר ועושר עד עולם נשקי אותי"Fiona, my love, we're but a kiss away from our "happily ever after."
"בואי נשקי את סבתא שלך""Just come here and kiss your grandmommy." (imitates kissing)
"רוצח "נשקי אותי או לא השכיב אותה למנוחה .במיטה עם פרחי לילךThe kiss me not killer laid her to rest In a bed of lilacs.
,נשקו אחד לשני" ."ונפרדו זה מזה עקבתי במבטי אחר משפחה" ,"בת 8 נפשות, גבר ואישה"...kissed each other, said their farewells. "l watched a family of about eight, a man and a woman...
.כשנציג האיגוד שלי נוכח .אחרת, נשקו לי בתחת הבנת לא נכון, ג'ק.Other than that, you can kiss my ass. You got it wrong, Jack.
אוקיי, שתיכן נשקו את אמא שלכן לשלוםOkay, the two of you, kiss your mother good-bye.
אז נשקו לי את הפרצוף .האמת שזה היה ממש מתוק !So kiss my face! That was actually really sweet.
אני גלוריה, אני גלוריה" "נשקו אותיOh, hey, kiss me! [Grunting] No!

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נאבק
fight
נבדק
be tested
ניבא
prophesy
ניגן
play
ניגש
approach
ניחש
guess
ניסה
try
ניפץ
smash

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

חייך
smile
חיפה
cover
חלק
divide
נטה
tend to have a tendency
ניסה
try
ניפץ
smash
נמאס
get fed up
עצם
close
פושט
do
פישט
simplify

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'kiss':

None found.
Learning languages?