נגמר [ngmr] (to end) conjugation

Hebrew
60 examples
This verb can also mean the following: be over, run out, run

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נגמר
nigəmar
I/you/he (masculine) end
נגמרת
nigəmeret
I/you/she (feminine) end
נגמרים
nigəmariym
we/you all/they (masculine) end
נגמרות
nigəmarṿot
we/you all/they (feminine) end
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נגמרתי
nigəmarətiy
I ended
נגמרת
nigəmarəta
you (masculine) ended
נגמרת
nigəmarətə
you (feminine) ended
נגמר
nigəmar
he ended
נגמרה
nigəmərah
she ended
נגמרנו
nigəmarənṿ
we ended
נגמרתם
nigəmarətem
you all (masculine) ended
נגמרתן
nigəmarəten
you all (feminine) ended
נגמרו
nigəmərṿ
they ended
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אגמר
’egamer
I will end
תגמר
tigamer
you (masculine) will end
תגמרי
tigaməriy
you (feminine) will end
יגמר
yigamer
he will end
תגמר
tigamer
she will end
נגמר
nigamer
we will end
תגמרו
tigamərṿ
you all (masculine) will end
תגמרנה
tigamarənah
you all (feminine) will end
יגמרו
yigamərṿ
they (masculine) will end
תגמרנה
tigamarənah
they (feminine) will end
Imperative mood
-
הגמר
higamer
end!
הגמרי
higaməriy
end!
-
-
-
הגמרו
higamərṿ
end!
הגמרנה
higamarənah
end!
-
-

Examples of נגמר

Example in HebrewTranslation in English
! זה ממש אבסורד! זה לא יכול להגמר כך ?Absurd... can't possibly end like this.
,אתם יודעים, בחורים ,למיטב ידיעתי .זה יכול להגמר בשני דרכיםYou know, boys, as far as I can tell, there are two ways this is gonna end.
,כי חיים פעם אחת, וכאשר זה נגמר .זה נגמר ,ובדיקת לב מושלמת או לא .כאשר אינך מצפה לזה, זה יכול להגמר כךAnd, perfect cardiogram or not, when you least expect it, it could end like that. ...like that!
,להגיד שזה רק פרק בחיים ..חצי מהכייף בחיים זה הסוף אם היית אומר לי ..שזה חייב להגמרTo say that that whole part of lite, half the fun of life has to end... if you told me that had to be over...
,מה שזה לא יהיה .זה לא הולך להגמר בטוב ?Whatever it is, it's not gonna end well.
! אבל אני תמיד שוכח איזה זה נגמרIt's like I never knew how it would end.
! היום לא נגמרNever ends tonight!
! הכוכב נגמר !The planet's end!
! זה לא נגמר, עכבישThis is not end, Spider!
! זה לא נגמרIt never ends!
! נגמרים לך החברים, ג'ימי !- Running out of friends, Jimmy!
"ממלאות את חייהם עם מצעדים בלתי נגמרים ."של מלכודות ובלבול"Filling their lives with an endless parade of decoys and distractions...
,אבל הנישואים שלהם נגמרים ,וזה טוב בשבילו ,וגם לי .אם להודות על האמת .יופיBut their marriage is ending, which is good for him, and me, to be honest.
,אלו חיי היחידים" והם נהדרים ונוראיים" ,וקצרים ובלתי נגמרים ואףאחדמאיתנו" .לא יוצא מהם בחייםThis is my one and only life and it's a great and terrible and short and endless thing and none of us come out of it alive.
,אנו יודע שכוונתך טובה אך בכל פעם שאת מנסה לעזור .הדברים נגמרים הרבה יותר גרועI know you probably mean well, but every time you try to help out, things only end up getting worse.
,זה המקום בו ההבטחות" ,ההבטחות נגמרות אני לא מעמידה פנים שמה שהיה" ,שגוי יכול להיות נכון♪ This is where those promises, promises end ♪ ♪ I don't pretend ♪ ♪ That what was wrong ♪
,מסורות שלא נגמרות" ,היסטוריה ארוכה .אבל מושלם עבור שיר מעדנייה"♪ Traditions endless, history long ♪ ♪ But perfect for a deli song ♪
,על כל האפשרויות .וכולן נגמרות ברע .חייבים להגן על הילדים- I've thought of every way this could play out, every option, and every one of them ends badly. We need to protect these children.
,קייט אומרת לך שלום בכלא .ואז מתעסקת בהיעלמות שלה .עקבותיה נגמרות כאןKate says "adios" to you at prison, then gets busy with her disappearing act. Her trail ends here.
,שותפייך לעבודה זקוקים לך ,השעות הארוכות הפגישות חסרות הטעם .ושיחות הטלפון שלא נגמרותYour coworkers' demands on you, the long hours, the pointless meetings and endless phone calls.
אני זה נגמרתי להיות איתך.I ended it to be with you.
אני זה נגמרתי עם ולרי.I ended it with Valery.
אני זה נגמרתי.I ended it.
.ואני מאמין שהיא נגמרתAnd I do believe the sun has ended.
.זה מוזר .פגשתי אותך פעמיים היום .בשתי הפעמים נגמרת בזרועותייIt's funny. I've met you twice today. Both times you've ended up in my arms.
לפני יומיים אמרת לי שאני מנהל הבניין ושהמעורבות שלנו עם שותפינו לרשת נגמרתTwo days ago you told me that I was the building manager and that our involvement with our network partners ended at the rent we charged them.
,אבל אני אומר לך .העבדות לא באמת נגמרה במדינה הזוBut I'm telling you, slavery never really ended in this country.
,אני משאירה אותך אחראי .והדרך לפניך ארוכה העבדות נגמרה .אך הבניה המחודשת רק החלהYou're in charge now, and you've got a long road ahead. Slavery has ended, but reconstruction has just begun.
,דרך אגב, בערך באותה תקופה .נגמרה המלחמהBy the way, about that time, the war ended.
,האל הגדול יברככם .האב, הבן ורוח הקודש .הדרשה נגמרה .לכו בשלום ואהבו את האלMay Almighty God bless you, the Father, the Son and the Holy Spirit. The Mass has ended. Go in peace to love and serve the Lord.
,ההופעה נגמרה, הלהקה עזבה .המקום היה נעול ,צוות הניקיון בא בבוקרThe show ended, the band left, the place was locked up. Cleaning crew comes in this morning and finds the lead singer up on the stage.
,בין אם אתם אוהבים את זה ובין אם לא .חייכם כפי שהכרתם אותם נגמרו לפני חמש שעות אתם צריכים לעזוב .את לוס אנג'לסLike it or not,your lives as you know them ended five hours ago. You have to leavelos angeles.
,וכפי שאתה מודע .הנישואין הקודמים שלי .נגמרו בכתם לא מוצדק בליביAnd as you are well aware, my previous marriage... ended in an unjustified stain... upon my reputation.
,זה ידרוש ממנו לדעת את האמת .למה הנישואים שלי נגמרוWell, that would require him knowing the truth, why my marriage ended...
,טוב, מה עושים כשמחבבים בחור ,אבל הוא בקושי יודע שאת חיה נגמרו לי האפשרויות .טובOkay, what do you do when you like a boy and he barely knows you're alive... and you already pretended to be his sleep therapist and...
,יש ביניכם כימיה מטורפת וזה ממש לא נשמע .כאילו דברים נגמרו בתיכון ?You have crazy chemistry, and it sure doesn't sound like things ended in high school.
אלה החיים שלו, בחירתו, אך YOU-- לא משנה כמה זה יתברר, זה לא אגמר טוב בשבילך.It's his life, his choice, but you... no matter how this turns out, it will end badly for you.
אתה רוצה לעזוב תגיד לאבא שמשפחת קנטונה ...תגמר כאן שלשם המשפחה שלנו ...You tell them too, do you want to go away? Tell dad that Cantones will end with us That our name will not continue.
,אמרת, "אם תריבי איתי ."תגמרי כמו לורןYou said: "Fight me and you will end up like Lauren."
.אל תעזבי את בית הספר .את תגמרי כמו מנזו או כמוני .קיבלת מכתבDon't leave school. You will end up as menso as me. You got a letter.
כי ,ללא עדותך ביום שני יזכו את בעלך ,ואת, לרוע המזל .תגמרי עם עונש מוות !Because without your testimony on monday, your husband is gonna be found not guilty, and you,unfortunately,will end up on death row.
,איש לא ממש יודע ...ידידתי היקרה מפז .איך הכל בדיוק יגמר אז♪ No one really knows, my dear lady friend ♪ ♪ Just quite how it all will end ♪ ♪ So hurry ♪
,אך זה יגמר בקרוב .מכיוון שאתה תיכשל אני צופה שתיכשל .ותיכשל באומללות ...כעת, אם אתה רוצה להמשיךBut it will end shortly, because you are going to fail. I expect you to fail and to fail miserably. Now, if you do want to continue... make an appointment with Miss Hastings.
,אנשים אומרים שיום אחד .כל זה יגמרPeople say that one day, all of this will end.
,ובכל מקרה, העולם יגמר מספיק מוקדם .במקרה שלא שמעת ,את יודעת, זה מוזר ,אבל כשאני מקשיב לךAnd, anyway, the world will end soon enough, in case you haven't heard. You know, it's strange, but listening to you,
,טוב, אני לא אומר שחיים יגמרו או שהעולם יגמר או שהיקום יפסיק להתקיים, אבל .בן אנוש יפסיקו להתקייםAll right, I'm not saying that life will end... or the world will end or the universe will cease to exist... but man will cease to exist.
, תשמע, חתיכת דפקט אם אתה תמשיך להיטפל , לאנשים במקום ציבורי אז אתה וחבורת המפגרים שלך ? תגמרו את הלילה במעצר.Listen, you asshole, if you keep harassing people in public places, you and your group of morons will end the night behind bars, get it?
.הוא מודאג- .ששניכם תגמרו כמו הוא ואבא שלוHe's worried. That the two of you will end up like he and his dad.
.שם תגמרוBecause if you lose your jobs here, that's where you 2 will end up.
אתה והחברה שלך... תגמרו על הגרדום.You and your girlfriend will end at the pole
! אם תוותרי, חלומותיך, וכל הדברים האחרים, יגמרו כאןIf you give up, your dreams, and everything else, will end right here!
,טוב, אני לא אומר שחיים יגמרו או שהעולם יגמר או שהיקום יפסיק להתקיים, אבל .בן אנוש יפסיקו להתקייםAll right, I'm not saying that life will end... or the world will end or the universe will cease to exist... but man will cease to exist.
.יתרחש פיצוץ בקולר הזה החיים שלך ושלי .יגמרו בו זמניתYour life and my life will end simultaneously.
אינך פוחדת ששני בנייך ? יגמרו כמו מר מק'ורקנדיילAren't you afraid the other two will end up the same as McCorkindale?
והאפסנאי הזה והבחורים שלו .יגמרו לך את החיים אבל הם לעולם לא ידעו ...שנסחפת לכאןAnd that quartermaster and his boys will end your days. But they'll never know you washed up here... ..if you give me the map.
,אביו של ברנדון בא לכאן ובעיקרון, מנסה לאיים עליי ומוודא .שהבן שלו יגיע עד הגמר ויזכה במיליון דולרbrandon's dad came out here And tries to bully me into make Sure his son goes to the end and Wins $1 million.
,בטורניר הזה .בדרכה אל הגמר נראה שהדרך הזו תסתיים .כשהתהילה נמצאת בידםLooks like a road that will end with glory for them.
,בית הספר לאומנויות של המחוז ,מעל אר.איי.אס.די וייל והסיבה היחידה שאתם יכולים אפילו לשקול ,לקחת את האחריות הנוספת הזאת הדיקנית פורטר חתיכה- בנוסף למגמת לימודים הלא שפויה שלכם והשעות שתבלו בעבודת הגמר שלכם היא שאתם צעירים מספיקthe destination art school, ahead of RISD and Yale, and the only reason you can even contemplate taking on this added responsibility in addition to your already insane course load and the hours you spend in your graduate studio making art
,הסיום הגדול ...הסוף השמח .הגמר הגדולWell, that's it-- the big wrap-up, the happy ending... the grand finale.
,מלקולם ואני בברית אבל אני צריך להחליט מהי אסטרטגית הגמר שלי בנוגע למי שאני רוצה לשבת .לידם בשלישיה הסופית .יש תחושה שמלקולם יזכה בקלותMalcolm and I have a "Survivor" alliance, but the decision I have to make for the end game strategy has to be who I want to sit next to in the final three.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נאגר
be hoarded

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

טופל
be treated
טחן
grind
טרף
murder
ליקק
lick
נאחז
grab
נגד
oppose
נהר
stream
סבל
suffer
סיפק
provide
עישן
smoke

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'end':

None found.
Learning languages?