זרע [zr‘] (to seed) conjugation

Hebrew
38 examples
This verb can also mean the following: sow, disseminate, spread

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
זורע
zṿore‘a
I/you/he (masculine) seed
זורעת
zṿora‘at
I/you/she (feminine) seed
זורעים
zṿorə‘iym
we/you all/they (masculine) seed
זורעות
zṿorə‘ṿot
we/you all/they (feminine) seed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
זרעתי
zara‘ətiy
I seeded
זרעת
zara‘əta
you (masculine) seeded
זרעת
zara‘ətə
you (feminine) seeded
זרע
zara‘
he seeded
זרעה
zarə‘ah
she seeded
זרענו
zara‘ənṿ
we seeded
זרעתם
zəra‘ətem
you all (masculine) seeded
זרעתן
zəra‘əten
you all (feminine) seeded
זרעו
zarə‘ṿ
they seeded
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אזרע
’ezəra‘
I will seed
תזרע
tizəra‘
you (masculine) will seed
תזרעי
tizərə‘iy
you (feminine) will seed
יזרע
yizəra‘
he will seed
תזרע
tizəra‘
she will seed
נזרע
nizəra‘
we will seed
תזרעו
tizərə‘ṿ
you all (masculine) will seed
תזרענה
tizəra‘ənah
you all (feminine) will seed
יזרעו
yizərə‘ṿ
they (masculine) will seed
תזרענה
tizəra‘ənah
they (feminine) will seed
Imperative mood
-
זרע
zəra‘
seed!
זרעי
zirə‘iy
seed!
-
-
-
זרעו
zirə‘ṿ
seed!
זרענה
zəra‘ənah
seed!
-
-

Examples of זרע

Example in HebrewTranslation in English
".ואז , במהרה הם כולם הולכים לזרוע""Then very quickly they all go to seed."
,דקלן נתן בלעדיות למייסון טרדוול .ואמר כי שרלוט המציאה הכול מטרתנו הייתה לזרוע ספק .עבור חבר המושבעיםDeclan gave Mason Treadwell an exclusive, said Charlotte fabricated the entire story. Our objective was to sow seeds of doubt for the jury.
,השנה הזו הייתה גם השנה בה הנאצים שלחו ,שליחים חסרי-מזל ,אל השטחים הנייטרלים כדי לזרוע בלבול .בקרב בנות-הבריתFor this was also the year that the Nazis sent unlikely messengers to neutral territory to try to sow seeds of confusion among the Allies.
,כמובן לזרוע זרעים של חשד זה קשה יותר .שאף-אחד לא בוטח בךof course, sowing seeds of distrust is harder when nobody trusts you.
,קרוב לוודאי שלא אך אם יש זרע של ספק ,שניתן יהיה לזרוע לטובתךProbably not. But if there's a seed of doubt to be sown on your behalf,
! הם כמו תרמילי זרע ענ קייםThey're like huge seed pods!
! הסתלק, זרע-מכשפה .לך הבא עצים להסקה ?Hagseed, hence!
, הזרע שזרעו האמריקנים , זרע של זדון ושנאה , תוקפנות והרג . לא ייעלם בזמן הקרובThe seed that was sown by America, a seed of spitefulness, hate, aggression and killing, cannot disappear in the short term.
,אוכל לתת לה זרע חרדל משחית .על מנת לשלח אותו ממנה לנצח .אני מאוד מעריכה את זהI could give her mischievous mustard seed to send him away from her forever. I really appreciate this.
,אולי אם אציל את שפחתך נשמת ליבך תתרכך בשביל שפעם נוספת .אשתול את זרע אהבתנו ,כן, תראה, נסיך ?Perhaps if I can save your maiden, the soul of your heart will soften so I can once again plant the seed of our love.
,במקום להודות ששיקרת אתה זורע את הזרעים .של האני האמיתי שלךInstead of admitting that you lied, you plant the seeds of the real you.
.זורע את זרעי הכאוס והאנרכיה !sewing the seeds of chaos and anarchy.
.חייב להיות איש אמונה יש לו אמונה בבורא .כל פעם שהוא זורע זרעHe has faith in the Creator every time he plants a seed.
אני קורע את התחת ...עם הילדים האלה, ו לעיתים, מאמן זורע זרעים אותם .הוא יקצור רק כעבור זמן מהI've been working my heart out with these kids. And sometimes a coach has to plant seeds that are gonna be harvested at a later date.
את הבטטות הוא לא שתל .עמוק מספיק ,את הזרעים הוא לא זורע !And he didn't plant the potatoes deep enough. He doesn't sow seeds, he throws them!
,זורעת שערים על כוכבים .אוספת מידע ,לזו היו בעיות במערכת .מה שאפשר לנו להשיג אותהOne of many traveling well ahead of Destiny, seeding planets with stargates, gathering information. This one obviously experienced some sort of system failure, Allowing us to catch up with it.
.זה מרשים מאוד לא מרשים כמו להטיס .ספינה זורעת להצלתנוWell, this is pretty damn impressive. Not as impressive as flying a seed ship to our rescue.
.זו ספינה זורעת .דסטיני, טלפורד מדברIt's a seed ship.
.חדשה וחדשנית כזאת שלא רק זורעת עננים אלא גם מעשירה אותם במקור מים עשיר בחומרים מזינים ...שאנחנו מכניםOne that not only seeds clouds but also fortifies them with a nutrient-rich water source we call...
אש זורעת ואש מאכילה וגורמת לתינוק לבכות קח את האש לתוכך תבער ותבערFire seed and fire feed and make the baby cry Take the flame inside you burn and burn begin
,אני מאמין בבחור הצעיר הזה אז אני אבקש מכם לעשות לי טובה ולזרוע זרע של נדיבות .בתוך חייו של הבחור הצעיר ,כאשר אתם זורעים בו .אתם זורעים בחייכםI believe in this young man, so I'm gonna ask you to do me a favor and sow a generous seed into this young man's life.
,זורעים בבוקר" .זורעים את זרעי האדיבות זורעים בצהריים" .ובערב רווי טלSowing in the morning, sowing seeds of kindness. Sowing in the noontide and the dewy eve;
.או סולקו ממקום העבודה בגלל זה הם מנסים :להסתגל לחיים חדשים ,בונים את בתיהם, זורעים ...מגדלים בעלי חיים .דוקטור!That's why they try to adapt to their new life building their own houses, seeding, caring for animals
.לכן אנחנו זורעים את העננים .ננחית על הנגיף מכת-מחץWe're seeding the atmosphere to release moisture. Deliver the virus a knockout blow.
אבל עכשיו אני חושש שהם לא יכולים לראות את זה על ידי תומך בו, הם עשויים להיות זורעים את הזרעים להשמדתם.But now I fear they cannot see that by supporting him, they may be sowing the seeds of their own destruction.
.זו התחלה טובה .אתן זורעות את זרעי ההרסIt's a good start. You're sewing the seeds of destruction.
הספינות זורעות השערים .זה לא הגיוניAnd how far ahead of us are those gate-seeding ships?
חתימת האנרגיה מגיעה מאזור מחוץ לנתיב שסימנו לנו .הספינות זורעות השעריםThis energy signature, it's come from an area outside of the course mapped out for us by the seed ships.
.זרעתי כמה, אני מגדל את זה .אין לה זמן בשביל זה - .היא כבר הרגה כלב .היא נדפקהI seeded some, I'm growing it. - She does not have time for that. She's killed a dog already.
צריך דשן .בדיוק זרעתי מחדש את הגינה ?Just reseeded the backyard.
.שם .זרענו את העננים .בדרך הכי יעילה בהיסטוריה, סת-Up there. We seeded the clouds. In the most effective way in history, Seth.
.הם זרעו את כדור הארץ .הם זרעו את כדור הארץ[ Luke ] They seeded Earth. [ Luke ] They seeded Earth.
הם זרעו את החלל ביסודות כבדים יותר מה שאיפשר את היווצרות כוכבי הלכת .ובסופו של דבר חייםAs the first generation of stars died, they seeded space with heavier elements, making possible the formation of planets, and ultimately, life.
,"לא סתם "לתקוע .אני אשיג אותה ישנה סיבה לכך שאתה צריך ,"זרעי "מילףNot just "bone." I'm-a get her. There's a reason that you need MILF seeds and Conrad moved to Agrestic.
,אם כי קמלוט משגשגת .זרעי ההרס שלה נזרעיםFor even as Camelot flowers, the seeds of her destruction are being sown.
,אם כי קמלוט משגשגת .לפיכך זרעי ההרס שלה נזרעיםFor even as Camelot flowers, so the seeds of her destruction are being sown.
,אנו, זרעי הסערה ,במרכז יגון העולם .מתכנסים כעתWe, the seeds of the storm at the center of the world's woe, now convene.
,אנחנו אוכלים ארוחת-ערב ,היא שולחת הודעה ".אני צריכה זרעי פשתה עכשיו"We're at dinner, emergency text, "l need flaxseed, right away."

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בלע
swallow
זכה
win
זכר
remember
זנח
abandon
זעף
be furious
זקף
straighten
זרח
shine
זרק
throw
טבע
drown
ידע
know
כרע
kneel
מנע
occur
פגע
hurt
פצע
wound
צלע
limp

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

העז
dare
הפחיד
scare
השמיד
destroy
התעלף
faint
התפלא
be surprised
זרח
shine
זרק
throw
כיבס
wash
כרע
kneel
לבש
wear

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'seed':

None found.
Learning languages?