זרח [zrḥ] (to shine) conjugation

Hebrew
55 examples
This verb can also mean the following: chapter 14

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
זורח
zṿoreḥa
I/you/he (masculine) shine
זורחת
zṿoraḥat
I/you/she (feminine) shine
זורחים
zṿorəḥiym
we/you all/they (masculine) shine
זורחות
zṿorəḥṿot
we/you all/they (feminine) shine
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
זרחתי
zaraḥətiy
I shone
זרחת
zaraḥəta
you (masculine) shone
זרחת
zaraḥətə
you (feminine) shone
זרח
zaraḥ
he shone
זרחה
zarəḥah
she shone
זרחנו
zaraḥənṿ
we shone
זרחתם
zəraḥətem
you all (masculine) shone
זרחתן
zəraḥəten
you all (feminine) shone
זרחו
zarəḥṿ
they shone
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אזרח
’ezəraḥ
I will shine
תזרח
tizəraḥ
you (masculine) will shine
תזרחי
tizərəḥiy
you (feminine) will shine
יזרח
yizəraḥ
he will shine
תזרח
tizəraḥ
she will shine
נזרח
nizəraḥ
we will shine
תזרחו
tizərəḥṿ
you all (masculine) will shine
תזרחנה
tizəraḥənah
you all (feminine) will shine
יזרחו
yizərəḥṿ
they (masculine) will shine
תזרחנה
tizəraḥənah
they (feminine) will shine
Imperative mood
-
זרח
zəraḥ
shine!
זרחי
zirəḥiy
shine!
-
-
-
זרחו
zirəḥṿ
shine!
זרחנה
zəraḥənah
shine!
-
-

Examples of זרח

Example in HebrewTranslation in English
! זה הזמן לזרוח- Now's the time to shine!
! עלייך לתת לו לזרוח אתה הולך להתווכח עם ?You've got to let it shine!
" הו אלוהים, אלוהיםשל נקמה , בואו הצדק המפואר שלך לזרוח הלאה . ""O Lord, the God of vengeance, let your glorious justice shine forth."
"... אתן לו לזרוח"♪ I'm gonna let it shine... ♪
"אני אחד שעיניו לזרוח בתוך הכוכבים""l am the one whose eyes shine amidst the stars"
"וכבוד השם עלייך זרח"" And the glory of the Lord shall shine,"
.היה לי בר-מצווה קומי עורי, כי בא אורך" וכבוד השם עלייך זרחKoprovsky, l already had a Bar Mitzva. " Arise awake, the light is come The glory of God shall shine
.ולא הכירה את הקסם שבאהבה גופנית ...יופיה לא נבנה מדמותה או צורתה ...אלא זרח מתוכה כמו כוכבHer beauty was not made of shapes and forms, but shined from within, like a star.
וכבוד השם עלייך זרח""The glory of the Lord shines upon you.
"אשר באמצעות אור האלוהי זורח כדי לחשוף את תחילת הזמן""which through divine light shines To reveal the beginning of time."
"שדרכו אור אלוהי זורח וחושף תחילת הזמן""through which divine light shines And reveals the beginning of time."
,בוקר טוב, אור זורח .נראה שנחת מספיק וואו, ואת מפנה גם זמן .לקרוא את העיתוןMorning, sunshine. You look rested. Wow, and making time for the paper, too.
,גשום או זורח .אנחנו תמיד מאורגנים תרגישי בנוח בזמן שאנחנו .ממחזרים את מעילי הגשם שלנו- We're good. Rain or shine, we're always prepared. Make yourself comfortable, while we recycle our raincoats.
."אני זורח, לא נשרף""I shine, not burn."
! צפור בזה איפה שהשמש לא זורחת- ?- Honk it where the sun don't shine!
".אין צל במקום בו השמש אינה זורחת""There falls no shadow where there shines no sun."
"היא זורחת באור שלה," הוא אמר."She shines with her own light," he said.
"והשמש אף פעם לא זורחת"♪ And the sun never shines ♪
# רץ במורד השדירה # רואה איך השמש זורחת בבהירות# Runnin' down the avenue # See how the sun shines brightly
".הכוכבים זורחים במרום"♪ They shine high above...
...כן, רובם אינם כוכבים אבל הם זורחים .כמו כוכביםYes, most of them are not stars... but they shine like them.
אוקיי, מיירון, אממ, אתה האיש שאנחנו מדברים על כסף כי, אממ, אם אנחנו לא מקבלים את הכסף, הכוכבים האלה לא זורחים.OK, uh, Myron, um, are you the man we talk to about money because, um, if we don't get the bucks, these stars don't shine.
אנחנו זורחים כאן למטה בוקר טוב, כוכב החמהWe twinkle below Good morning, starshine
בלילה הכוכבים זורחים .ואנחנו קמים לחיים .לא .הצגות יומיות נועדו לילדיםThe night allows the stars to shine and we come alive. No. Daytime is for kiddie shows.
# בעוד עיני טקסס זורחות # תן למבצר שהיה מיסיון# While the eyes of Texas shine... # Let the fort that was a mission...
.יעשה את העיניים שלה זורחותMakes her eyes shine.
.פניך זורחות כמו השמש .נפגשת עם רוביןYou shine like the sun, milady. You've been meeting with Robin.
ולזרוח כמו קשתות אנחנו זורחות כמו קשתותAnd shine like rainbows We shine like rainbows
זורחות כמו קשתות אנחנו זורחות כמו קשתותShine like rainbows We shine like rainbows
יכול להתחיל בבית חולים .'אני התנדבתי הרבה בקולג אבל אני זרחתי מכולם .כמתנדב מצטייןI volunteered a lot in college. But I shone brightest as a candy-striper. Sick people wanted me.
".כאילו השמש זרחה עלי, מותק"Like the sun had shone down on me, baby."
,בה השמש זרחה כל השנה ,היה מקום בשם קמלוט שבו מלך נער ולוחמו האציל וחייליו .נלחמו עבור חופש התושביםOnce, in a land where the sun shone all year, stood a place called Camelot, where a boy king and his noble champion and their warriors fought for the freedom of their people.
,ותפארתו של האל זרחה עליהם""and the glory of the Lord "shone around them.
.ומיום זה והלאה, האהובים חיו בשלווה הם הולידו תינוקות, והשמש זרחה לעד והם שמרו פסל של האריה וקראו לו אריה המחשבות".And from that day, our lovers lived peacefully. Babies came to bless them and the sun forever shone... and they kept a statue of the Lion, whom they both called the Thought Lion.
אז ההשראה זרחה עליך, גרג דעתי מאוד הוסחה לאחרונה על-ידי אותן עוגיות טעימות .שבת' הביאה היום אחר-הצהרייםSo has the muse shone on you, Greg? I've been pretty distracted most recently by those delicious cookie things Beth brought around this afternoon.
.וחושנית ...בכל פעם שחייכה, פניה זרחוEvery time she smiled her face shone...
.זה היה כה יפה .הכוכבים מעל זרחוIt was so beautiful, so wonderful The stars above us shone
.עיניה זרחו בקהותIts eyes shone dully.
אבל אז המשורר שאל אותה אם היא רוצה שיר והעיניים שלה זרחו"But then the poet asked her if she'd like one "And her eyes shone
והירח זרח והכוכבים זרחו"And the moon shone "And the stars shone
אזרח בתוכנית של אסטבן .כמו שאני זורח תמיד .וחזק יותר, כי תהיי לצדיNever. And I will shine on Esteban's show the way I always shine!
,אני הולך להתקשר אליו" ... לצלצל אליו .ואז, השמש תזרח"I'm gonna call him up Ring him up Then the sun will shine
,וכשתזרח השמש .היא תזרח באור בהירAnd when the sun shines, it will shine out the clearer.
,חייבים לעבוד, לעבוד, לעבוד על זה ,אם נעשה דברים נכון ,השמש תזרחWe've got to work, work to work this out We'll make things right the sun will shine
,ימהרו אל מאורותיהן,שכן יחשבו שהלילה הגיע לפתע ולא יידעו שלאחר כמה דקות ,השמש שוב תזרח וכך יתבלבלו ,אותם יצורים חסרי תבונה המשועבדים לאינסטינקטים !They won't suspect the sun will shine again in a few minutes, upsetting these irrational beings, slaves to their instincts.
,את תזרחי עד המוות" ,את עיר זולה ,את בשרית, את חיה"♪ You will shine to the death, you are shoddy ♪ ♪ But you're flesh, you are meat ♪
.את תזרחי !You will shine.
"ועלייך יזרח השם"" And God will shine on you."
"תעמוד על ידי האבן האפורה כאשר הפטרייה דופקת והשמש השוקעת באור האחרון היום של דורין ... - ... יזרח על חור המנעול "."Stand by the gray stone when the thrush knocks and the setting sun with the last light of Durin's Day will shine upon the keyhole."
,גלגלו את הכדור והגיעו אל הקו" .בטמפל יזרח כל כוכב .יכולת ואומץ מנצחים את המשחק" ".המשיכו♪ Roll the ball and hit the line ♪ ♪ All the Temple stars will shine ♪ ♪ Skill and courage win the game ♪
,וכשיחשיך .אור הירח יזרח דרך התריסיםAnd when it becomes dark, the moon will shine through the shutters.
...אמא, הקיבה שלי זה תמיד מלחיץ היום ראשון בבית ספר חדש את תסתדרי מעולה, את תמיד מסתדרת עשיתי הסכם עם החברה שלי שאני לא מסכימה .שיעבירו אותי שוב עד שתסיימי את הלימודים ,חקרתי את התעתיקים המרשים שלך .אני מצפה שהאור שלך יזרח בבהירות בתיכון איסטMom, my stomach... ls nervous on first day at a new school, You'll do great, You always do, l made my company promise that l can't be transferred again until you graduate, l reviewed your impressive transcripts, Your light will shine brightly at East High,
,אנו נעשים בהירים" ואז נזרח ."לנצח נצחים"We will get brighter, and we will shine forever and ever."
אולי בפעם הבאה, הכוכבים .יזרחו בהיר יותר עלינוMaybe next time, the stars will shine brighter on us.
השמש תזרח ביום והכוכבים יזרחו בלילה מאלה קאליקימאקה הוא הדרך בהוואיThe sun will shine all day And all the stars at night Mele Kalikimaka Is Hawaii's way

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בטח
rely on
ברח
escape
זכה
win
זכר
remember
זנח
abandon
זעף
be furious
זקף
straighten
זרע
seed
זרק
throw
לקח
take
מרח
smear
משח
anoint with oil
נבח
bark
סלח
forgive
פקח
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הציל
save
התכתב
correspond
התנגד
oppose
זז
move
זיין
fuck
זכה
win
זקף
straighten
זרע
seed
טיגן
fry to cook
כיבה
extinguish

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'shine':

None found.
Learning languages?