התנדב [htndv] (to volunteer) conjugation

Hebrew
69 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתנדב
mitənadev
I/you/he (masculine) volunteer
מתנדבת
mitənadevet
I/you/she (feminine) volunteer
מתנדבים
mitənadəviym
we/you all/they (masculine) volunteer
מתנדבות
mitənadəvṿot
we/you all/they (feminine) volunteer
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התנדבתי
hitənadavətiy
I volunteered
התנדבת
hitənadavəta
you (masculine) volunteered
התנדבת
hitənadavətə
you (feminine) volunteered
התנדב
hitənadev
he volunteered
התנדבה
hitənadəvah
she volunteered
התנדבנו
hitənadavənṿ
we volunteered
התנדבתם
hitənadavətem
you all (masculine) volunteered
התנדבתן
hitənadavəten
you all (feminine) volunteered
התנדבו
hitənadəvṿ
they volunteered
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתנדב
’etənadev
I will volunteer
תתנדב
titənadev
you (masculine) will volunteer
תתנדבי
titənadəviy
you (feminine) will volunteer
יתנדב
yitənadev
he will volunteer
תתנדב
titənadev
she will volunteer
נתנדב
nitənadev
we will volunteer
תתנדבו
titənadəvṿ
you all (masculine) will volunteer
תתנדבנה
titənadevənah
you all (feminine) will volunteer
יתנדבו
yitənadəvṿ
they (masculine) will volunteer
תתנדבנה
titənadevənah
they (feminine) will volunteer
Imperative mood
-
התנדב
hitənadev
volunteer!
התנדבי
hitənadəviy
volunteer!
-
-
-
התנדבו
hitənadəvṿ
volunteer!
התנדבנה
hitənadevənah
volunteer!
-
-

Examples of התנדב

Example in HebrewTranslation in English
(מכחכח בגרונו) באתי לכאן כדי להתנדב.(clears his throat) I came here to volunteer.
,אבל זו עבודה ראויה להערצה להתנדב לעבוד ...עם חבורת פושעיםBut that's, um, admirable work, volunteering with a bunch of criminals like that.
,אם אתם מעוניינים להתנדב אצלנו .אנא פנו אל הצוות שלנו בדלפק הקבלהIf you're interested in volunteering at CMA... please see our staff at Guest Services.
,אם הם באמת רצו לעזור לרעבים .היו צריכים להתנדב לחלוקת בשר .היי, קיל-מובסIf they really wanted to help the hungry,they'd volunteer at the meat kitchen. Hey,kill moves.
,אם תשחרר אותי .אני להתנדב שוב לתווך, EV-EV-אפילו אף ...א ..If you untie me, I shall volunteer again to mediate, ev-ev-even though. I...
'זוכרים את מר אמט מילבארג הוא התנדב להישאר ...בסביבה ל .כמה זמן שיידרשIt's all coming up Bartowski. You all remember Mr. Emmett Milbarge. Mr. Milbarge has volunteered to stay on for... well, as long as it takes.
, התנדב להוביל קבוצת תקיפה של שלוש . מאות חיילים מיחידה מיוחדת , לנינגרד עיטור צלב האבירים סטאלינגרד . עם עלי אלון וחרבותLed volunteer assault group of 300, special action, Leningrad. Stalingrad Knight's Cross with oak leaves and swords.
,"כששמע לראשונה על "מן משמים .הוא התנדב לחיל האוויר .זה טוב למדייWhen he heard the term "pie in the sky," he volunteered for the 82nd Airborne. That's pretty good.
,הארן אף פעם לא התנדב סלס לא עוברת את דרישות הבקיאותHarren never volunteers, Celes can't get past the proficiency requirements, and Telfer always seems to get a note from his doctor.
,הוא התנדב .הביא מזון למקלטים .לבחור אין אפילו רכב ...הוא עשה את זה באוטובוס, אזHe was volunteering, bringing food to shelters. Guy doesn't even have a car.
! אני צריך מתנדבI need a volunteer!
" אני מתנדב בהצבעת לשוויון."I'm a volunteer at vote for equality.
"אני אף פעם לא מתנדב כי יש לי "תסמונת מינכהאוזן )התמכרות לבתי חולים( ?I never volunteer because of my Munchausen syndrome.
"יודע מה? "מדהים ,מתנדב במחסה לבע"ח .אלי עובדת עד מאוחר .הדירה אמורה להיות ריקה לגמריAwesome's volunteering at the animal shelter. Ellie's working a late shift. The apartment should be completely empty.
,"זה נקרא "הסיבוב ההונגרי .ואני צריך מתנדב ...אם אוכל לשאול אותך לרגעI promise. It's called the Hungarian Swing. And I need a volunteer.
! אני מתנדבתI volunteer!
'אמא שלך היא מתנדבת 'הקנוגרו .הכי נפלאה אני לא חושב .שאני צריך להיות כאןYour mother is the most wonderful kangaroo volunteer. I don't think I should be here.
,איימי תקפה מורה מתנדבת בכלא ואז השתמשה בתלונה שלה למשטרה ...כדי שביום המשפטEmmy attacked a volunteer teacher in prison, and then used her arraignment as an opportunity... to escape.
,אינני אחות מוסמכת .אני מתנדבת ?I ought to tell you, I'm not a trained nurse, I'm a volunteer.
,אם כך, היא מגדלת את בתה ,מנהלת עסק, עושה פעילות צדקה מתנדבת בבית הספר ? ופעילה בוועד ההורים ?So she raises a daughter, runs a business, she does charity work, she volunteers at school, attends PTA.
, היו עוד 12 מתנדבים ואני הייתי היחידה . שלא נכנסה לטראנסThere were, I guess, about 12 volunteers. I was the one who failed to go into a trance. See the wheel spin.
,אבל ככל שנייצר פחות מחליפים .נחשיב את המבצע שלנו ליותר מוצלח .כמובן שנקבל בברכה מתנדביםBut the fewer replacements we make, the more successful we consider our operation. Of course, we welcome those who volunteer themselves.
,אז התחנה כולה ,קצינים, אנשי-צוות ...מתנדבים, כולםSo the whole department, officers, staff volunteers, everybody, we all pooled our nickels together and got you this ticket.
,אז, אח"כ מספר מתנדבים מהכנסייה יעטפו מתנות .בבית מלאכה של סנטהI would like to help you feel like you are a part of this community, so later on, some volunteers from church are gonna be wrapping gifts at Santa's Workshop.
,אין משימות קטנות .רק מתנדבים קטניםThere are no small assignments, only small volunteers.
,עקב מגבלות משפטיות מסוימות לעבודה הזאת .אנו מחפשים מתנדבות בלבדDue to certain, legal limitations, for this work, we are seeking volunteers only.
-סקאלי יציג את .ההצעה שלי להנהלה .בינתיים, אני מחפש מתנדבות אני אומר את זה ,בכל הכבוד, בילScully is gonna present my proposal to the board. In the meantime, I'm looking for volunteers.
.אוקיי, אנחנו לא מתנדבות .זוהי סינדי מילס .אתה יודע, האמא -Okay, we're not volunteers. - This is Cindy Mills. - You know, the mother.
.קדימה, קום מהרביצה מצאתי 2 מתנדבות בעירOff your seat. I found two volunteers in town that wanna meet us for dinner and a movie.
אחת מבנות הזוג החליפיות שלנו כל בנות הזוג החליפיות .הן מתנדבות ללא תשלום ?All of our surrogates are unpaid volunteers.
,בזמנו היה גנב חסר ערך .שהונה, הוא התעסק בעיקר ביהלומים התנדבתי לעבוד במסווה ,כדי להתקרב אליוThere was this small-time thief, ran these scams, dealt mostly in diamonds. I volunteered to go undercover to get close to him, see where it would lead me.
,התנדבתי כי אני מחבב אותך ...מאוד ו .סליחה-I volunteered because I like you, a lot, and I-- I'm sorry.
,התנדבתי להיות בכיתת היורים .ואני עשיתי את החובה שלי בלי טיפת חרטהI volunteered to be on the firing squad, and I did my duty without a single ounce of remorse.
,התנדבתי לכתוב את ההספד ,ואז כשהיא באמת מתהI volunteered to write the eulogy, and then when she actually died,
,לחופשת הקיץ התנדבתי לתקן את מגרש הכדורסלFor the summer break, I volunteered to help repair the basketball court.
,כולנו התרגשנו מאוד ...נראה לי, כאשר התנדבת במקום אחותך .בטקס האסיףWe were all very moved, I think, when you volunteered for her at the Reaping.
- היא לא ביקשה ממני הסעה- היא בקשה מכל אחד שיהיה ואתה התנדבת (הי ניק, אוויאן?She didn't ask me to give her a ride. She asked anybody. - And you volunteered.
- התנדבת.You volunteered.
-אף אחד .לא ביקש ממך לשפוט בקרב .אתה התנדבת .קדימה. פנימה- Hey, no one asked you to referee this fight, ése. You volunteered.
...אז ? התנדבת להחליפם .בקושי יש לנו זמן .קלי, את יודעת שהסיפון חסר בצוות ,הסיפון חסר בצוות .מאז שבאנו לכאןSo... you volunteered us in their place ?
,אני ואביגייל הגענו להסדר היא מעולם לא התנדבה .לרגל עבור וושינגטוןAbigail had an arrangement with me, she never volunteered to spy for Washington...
,אני מצטערת" ?"היא התנדבה ביחידה לטיפול נמרץ .את מתיחסת אליהם כאל כוכבי רוק"I'm sorry, she volunteered at an ICU"? You treat these guys like rock stars.
,ובדיוק אז ,ככה פתאום היא פשוט התנדבה .לחזור איתנו לכאןAnd right then, out of the blue... she just volunteered to come back here with us.
,מרגלת מצפון קוריאה, קו סון-סוק ...סובלת מאלצהיימר ...והיוותה בעיה עבור בית הכלא ...וכאשר ג'אום-יא התנדבה להשגיח עליהA spy from North Korea, Ko Sun-sook had Alzheimer's and was a problem for the prison So when Geum-ja volunteered to look after her...
,סיירה התנדבה לשניהם .וניצחו אותנו בשניהם .והיינו ביתרון כשהתחלנו את שני הפאזליםCiera volunteered in two, and the two he won. And that were leaving advantage.
.את יודעת, חלקנו ממש התנדבנו למשימה הזאת ?You know, some of us actually volunteered for this mission.
.היא מתה לגמרי .אין שום דרך להתקשר לספינה אז התנדבנו ללכת להביא את הסוללות הרזרביותIt's totally dead. There's no way we can call the boat. So we volunteered to get the spare batteries out of the packs that we threw out of the chopper.
.הייתי שפן ניסיונות אני והחברים התנדבנו בתקופה שהמוזיקה .לא הייתה גרועהI was a Guinea pig. Me and some buddies volunteered back when music didn't suck.
.התנדבנו ?We volunteered.
.לא ביקשת, התנדבנו .תודה, אבל זה עדיין לא מספיקYou didn't ask. We volunteered. Thanks, but it's still not enough.
,גבירותי ורבותיי הוציאו אתכם ממיטתכם והוטסתם לכאן בחשכת הליל ,כי היכן-שהוא בעברכם התנדבתם או נודבתם על-ידי הסוכנות שלכם כדיLadies and gentlemen, you were awoken from your beds and flown here in the dead of the night because somewhere in your past, you either volunteered for or were volunteered by your agency for a seat on the near Earth Object Emergency Response Task Force.
,שמי, לאלה מכם ששכחו .הוא רייסמן ,כולכם התנדבתם למשימהMy name, for those of you who may have forgotten, is Reisman. You've volunteered for a mission that gives you just three ways to go:
.שברון חמש מקודד ,בעקבות הידע הזה ...כולכם התנדבתם למשימה זוChevron five encoded. With this knowledge, you have all volunteered for a mission... ..intended to preserve humankind.
אתם התנדבתם להכשרה צבאית הכי אינסטנסיבית... הנודעה אי-פעם לאנשים.You have volunteered for the most intensive military training... known to man.
אתם, אנשים, נמצאים כאן .כי התנדבתם למשימה .אמרו לכם שזאת משימה מסוכנתYou men are here because you've volunteered. You have been told it's a dangerous mission.
,אנשים אלה עברו אימון קשה ביותר .בתנאים הקשים ביותר .והם התנדבוThese men have been through the Army's toughest training. Under the worst circumstances. And they volunteered for it.
,המחלה התפשטה ללא שליטה עד שקבוצה של חיילים אמריקאים התנדבו להיות נסיינים .של ד"ר וולטר רידThe disease went unchecked, until a group of US soldiers volunteered to be test subjects for Dr. Walter Reed.
,ובצד השני עשרים או יותר הנשמות הפתטיות האלו .התנדבו להיות בקבוצה של אחי ג'ון ,שנטש את כולכם .אז אחותי מג הסכימה להחליף את מקומוOn the other hand, these 20 or so pathetic souls have volunteered to be on my brother John's team, who has abandoned you all, so my sister Meg has agreed to take over.
,מהמשמרת השכונתית .הם התנדבו בקהילהBoth couples were really enjoyed by their peers, neighborhood watch, volunteered in community groups, you name it.
,שני הרועים המקומיים ,עמור ונאסר התנדבו לטפל בציוד .במשרה מלאהTwo local shepherds, Amur and Nasser, have volunteered to tend the equipment full-time.
,אתה תענה על שאלותינו .ואז אתה תמות ...אני אתנדב לזהYou will answer our questions, and then you will die. I will volunteer for this, my -- [ gunshot ]
.לא, אני אעשה את זה .אני אתנדב ...לא, נלי, היא .אני אעשה את זה-No, I'll do it. I will volunteer No, Nellie should No, I'll do it.
.שקר. אנדי, אני אתנדב .מעולהFalse. Andy, I will volunteer. Great.
לכן אני אתנדב לטפל בילדים .ולפייפר לא יהיה תירוץ לא ללכת וכשכולכם תהיו בחתונה, אני אסתכל בספר .ואנסה למצוא את ברבסThat's why I will volunteer to take care of the kids, and that way Piper won't have any excuse not to go. Then while you guys are all at the wedding, I'll be at the book, you know, trying to find barbas.
,אז מי שילך, יצטרך לקחת את הסיכון .שזה טיול בכיוון אחד .אני בטוח שמישהו יתנדבSo whoever went, it'd be taking the risk that it might be a one-way trip. I'm sure someone will volunteer.
זה בטח יהיה מסוכן יותר מעבודה רגילה - מי יתנדב?This is more dangerous than your usual work Who will volunteer?
.חשבתי לומר משהו בכניסה .אולי כמה מהנשים יתנדבוI was thinking of saying something in chapel, Perhaps some of the womenfolk will volunteer,
אני מקווה שחמישה או ...שישה אנשים יתנדבו לעולם לא יקשרו את זהI'm hoping five or six people will volunteer...
רק מפגרים .ומובטלים יתנדבו לזה .הוא הופך את זה לשירות חובה - !Only retards and unemployed will volunteer. - He's making it compulsory.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התכתב
correspond
התנבא
prophesy
התנגד
oppose
התנזר
abstain
התנכר
bare infinitive of
התנפל
attack secondperson masculine singular imperative
התנצל
do
התנקש
attempt assassination
התנשק
kiss
התקרב
approach

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

גזר
cut
הכחיש
deny
הקשיב
listen
התבשל
cook
התכופף
bend over
התנגד
oppose
התנזר
abstain
זכר
remember
זרח
shine
רץ
run

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'volunteer':

None found.
Learning languages?